updated on
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
17
July
2018
_
   Market Massages↫
 • سررسید نهایی و توقف نماد معاملاتی (فولاد971) 1397-04-26 12:27:15
 • عرضه عمده سهام مدیریتی غیرکنترلی در نماد معاملاتی (ثعمرا4) 1397-04-26 12:12:01
 • بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (تجار1) 1397-04-26 11:43:35
 • بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (فسلیر1) 1397-04-26 11:38:33
 • بازگشایی مرتبه دوم و توقف نماد معاملاتی (شراز1) 1397-04-26 11:04:45

 • News
 • Market Massages
 • Announcements
 • Codal
 • نمادهای تحت احتیاط، مشمول فرآیند تعلیق و تعلیق شده
 • Market Massages
continue...
Date Title
1397-04-26 12:27:15 سررسید نهایی و توقف نماد معاملاتی (فولاد971) کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند نماد معاملاتی اوراق مرابحه شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) در نماد (فولاد971)، به دلیل سررسید در تاریخ 29/04/1397، در پایان معاملاتفردا چهارشنبه مورخ 27/04/1397 متوقف می گردد. اقساط سه ماهه اوراق به دارنده اوراق در روز قبل از سررسید تعلق می گیرد. همچنین اصل مبلغ اوراق نیز به دارنده اوراق در روز قبل از سررسید نهایی اوراق تعلق می گیرد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397-04-26 12:12:01 عرضه عمده سهام مدیریتی غیرکنترلی در نماد معاملاتی (ثعمرا4) کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 1260/الف/97 مورخ 16/04/1397 این شرکت،میزان 50/21 درصد (بیست و یک ممیز پنجاه صدم درصد) سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکتعمران و توسعه شاهد (سهامی عام) در نماد معاملاتی (ثعمرا4) با قیمت پایه کل492,817,646,887 ریال، روز شنبه مورخ 06/05/1397 از طریق بازار اول فرابورسایران، مورد عرضه قرار می گیرد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیهمذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397-04-26 11:43:35 بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (تجار1) کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان (تجار1) پساز برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام، از طریق انجام حراج ناپیوستهبدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروزسه شنبه مورخ 26/04/1397 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397-04-26 11:38:33 بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (فسلیر1) کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت سولیران (فسلیر1) پس از لغو مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز سهشنبه مورخ 26/04/1397 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397-04-26 11:04:45 بازگشایی مرتبه دوم و توقف نماد معاملاتی (شراز1) کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت پالایش نفت شیراز (شراز1) پس از افشای اطلاعات بااهمیت، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای،امروز سه شنبه مورخ 26/04/1397 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. تاکید می گردد نماد مذکور (شراز1) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در روز شنبه مورخ 30/04/1397، در پایان معاملات امروز سه شنبه مورخ 26/04/1397 متوقف می گردد.مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
X
 • فهرست نمادهای تحت احتیاط، مشمول فرآیند تعلیق و تعلیق شده
continue...
نماد نام شرکت وضعیت تاریخ اعمال وضعیت
سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه معامله تحت احتیاط 1397/04/23
دی بانک دی مشمول فرآیند تعلیق 1397/04/27
وگردش بانک گردشگری مشمول فرآیند تعلیق 1397/04/26
سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی مشمول فرآیند تعلیق 1397/04/23
تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک مشمول فرآیند تعلیق 1397/04/23
 • First Market
 • Second Market
 • Third Market
 • بازار پایه الف
 • بازار پایه ب
 • بازار پایه ج
 • ETF
 • Sukuks
 • Housing Deposit Receipt
 • IP Market
 • اختیار معامله
 • SME
 • First Market
continue...
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
 • Second Market
continue...
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
 • Third Market
continue...
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
 • بازار پایه الف
continue...
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
 • بازار پایه ب
continue...
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
 • بازار پایه ج
continue...
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
 • Housing Deposit Receipt
continue...
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
 • Sukuks
continue...
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
 • IP Market
continue...
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
 • اختیار معامله
continue...
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
Quote Volume Value Closing % Volume
Bid
Price
Bid
Price
Ask
Volume
Ask
In 20 Days
Updating
Quote Search
IFX
Total Trade Value
Trade Volume
Trade Value
Trade No
© 1391 Iran Fara Bourse
  FeedBack