به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
4
شهریور
1398
خروجی Excel
نمادنام شرکتارزشبازارصنعتزیر صنعت
اوراق تامين مالي 713,883/09 (19/28%)
اشاد91مشارکت دولتی9-شرایط خاص99090945,379/04اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوارق مشاركت دولتي
اخزا7031اسنادخزانه-م3بودجه97-99072132,242/32اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا7071اسنادخزانه-م7بودجه97-98062729,604/03اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
افاد11منفعت دولت-با شرایط خاص14000627,900/3اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
اخزا7211اسنادخزانه-م21بودجه97-00072824,926/3اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اشاد61مشارکت دولتی6-شرایط خاص98120124,039/23اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوارق مشاركت دولتي
اخزا7061اسنادخزانه-م6بودجه97-99042323,460/46اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
افاد21منفعت دولتی2-شرایط خاص1400062620,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
گندم21مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص140019,999/8اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا7091اسنادخزانه-م9بودجه97-99051319,037/22اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا7041اسنادخزانه-م4بودجه97-99102218,558/31اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا6041اسنادخزانه-م4بودجه96-98082018,223/38اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
سلامت61مرابحه سلامت6واجدشرایط خاص140017,379/83اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اشاد101مشارکت دولتی10-شرایط خاص00122617,038/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوارق مشاركت دولتي
اخزا6121اسنادخزانه-م12بودجه96-98111416,552/03اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا6131اسنادخزانه-م13بودجه96-98101616,418/01اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا6101اسنادخزانه-م10بودجه96-98091116,114/38اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اجاد31اجاره دولت-واجدشرایط خاص99111816,060اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق اجاره دولتي با ضمانت دولت
اخزا7181اسنادخزانه-م18بودجه97-00052515,976/65اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا7221اسنادخزانه-م22بودجه97-00042813,315/18اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا6231اسنادخزانه-م23بودجه96-99052812,521/64اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا7231اسنادخزانه-م23بودجه97-00082412,381/02اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا7131اسنادخزانه-م13بودجه97-00051811,521/04اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا6241اسنادخزانه-م24بودجه96-99062510,374/47اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا6061اسنادخزانه-م6بودجه96-9807229,740/07اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا7081اسنادخزانه-م8بودجه97-9807239,722/61اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا6141اسنادخزانه-م14بودجه96-9810169,674/46اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اشاد51مشارکت دولتی5-شرایط خاص9809229,360/74اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوارق مشاركت دولتي
اشاد31مشارکت دولتی3-شرایط خاص9807138,908/8اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوارق مشاركت دولتي
اشاد11مشارکت دولتی1-شرایط خاص0010268,850/01اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوارق مشاركت دولتي
اخزا7161اسنادخزانه-م16بودجه97-0004077,158/52اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
شستا9911اجاره تامین اجتماعی-امین9912267,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
اخزا7191اسنادخزانه-م19بودجه97-9808276,992/94اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا6151اسنادخزانه-م15بودجه96-9808206,719/73اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اروند081منفعت صبا اروند ملت 140012226,650اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
اخزا7201اسنادخزانه-م20بودجه97-0003246,636/43اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا7141اسنادخزانه-م14بودجه97-9807225,867/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
شستا0051اجاره تامین اجتماعی-امین0012205,760اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
اخزا7151اسنادخزانه-م15بودجه97-9902245,070/53اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اجاد241اجاره دولتی آپرورش-نوین9911185,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق اجاره دولتي با ضمانت دولت
اجاد11اجاره دولت مرحله یک1394-9812264,940اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق اجاره دولتي با ضمانت دولت
شستا9921اجاره تامین اجتماعی-سپهر9912264,887/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
شستا9931اجاره ت.اجتماعی-کاردان9912264,855اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
اجاد221اجاره دولتی آپرورش-لوتوس9911184,702/46اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق اجاره دولتي با ضمانت دولت
اروند111منفعت صبا اروند سپهر 140012224,579/46اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
اروند101منفعت صبا اروند لوتوس 140012224,550اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
شستا0021اجاره تامین اجتماعی-تمدن0005233,946/76اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
اروند031منفعت صبا اروند تمدن140011133,900اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
سلامت11مرابحه دولتی تعاون-ملت9911183,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
شستا0031اجاره تامین اجتماعی-سپهر0005233,095/96اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
اشاد71مشارکت دولتی7-شرایط خاص9812273,048/77اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوارق مشاركت دولتي
شستا9941اجاره تامین اجتماعی-نوین9912263,000/03اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
اروند091منفعت صبا اروند نوین 140012223,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
شستا0011اجاره تامین اجتماعی-امین0005232,940اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
اجاد251اجاره دولتی آپرورش-سپهر9911182,853/54اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق اجاره دولتي با ضمانت دولت
سلامت21مرابحه دولت تعاون-کاردان9911182,775/35اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا7171اسنادخزانه-م17بودجه97-9810172,626/96اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اجاد211اجاره دولتی آپرورش-تمدن9911182,514/9اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق اجاره دولتي با ضمانت دولت
اجاد411اجاره دولتی وزا.علوم-الف9912242,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق اجاره دولتي با ضمانت دولت
اشاد81مشارکت دولتی8-شرایط خاص9810302,407/04اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوارق مشاركت دولتي
مبین0141اجاره اعتماد مبین لوتوس0110192,360/66اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
مبین0111اجاره اعتماد مبین لوتوس0107102,221/2اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
ماهان991اجاره هواپیمایی ماهان 99032,118/76اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
شستا0041اجاره تامین اجتماعی-نوین0005232,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
کرمان001رهنی کرمان موتور140011302,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق رهني
اشاد21مشارکت دولتی2-شرایط خاص0012272,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوارق مشاركت دولتي
اجاد231اجاره دولتی آپرورش-ملت9911181,979/77اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق اجاره دولتي با ضمانت دولت
اروند051منفعت صبا اروند لوتوس 140011131,866/46اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
اشاد41مشارکت دولتی4-شرایط خاص9807301,641/85اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوارق مشاركت دولتي
مبین0121اجاره اعتماد مبین تمدن0107101,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
سلامت31مرابحه دولتی تعاون-امید9911181,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اجاد261اجاره دولتی آپرورش-امید9911181,485/15اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق اجاره دولتي با ضمانت دولت
اجاد421اجاره دولت-واجدشرایط خاص9912241,380اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق اجاره دولتي با ضمانت دولت
البرز021اجاره ریلی البرزنیرو140205141,050اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
کرمان981مرابحه کرمان موتور 9809121,012/86اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك مرابحه
حریل021اجاره ریل پردازسیر0212121,010اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
مبین0131اجاره اعتماد مبین نوین0107101,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
مبین0151اجاره اعتماد مبین تمدن0110191,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
مبین0161اجاره اعتماد مبین امید0110191,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
اروند061منفعت صبا اروند ملت 140011131,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
ماهان011منفعت هواپیمایی ماهان 140111231,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
اجاد271اجاره دولت آپرورش-کاردان9911181,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق اجاره دولتي با ضمانت دولت
سلامت51مرابحه دولتی تعاون-نوین9911181,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
امید991مشارکت لیزینگ امید9907971/25اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مشاركت بخش خصوصي
اروند041منفعت صبا اروند کاردان14001113969/6اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
سلامت41مرابحه دولتی تعاون-لوتوس991118960اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اروند011منفعت صبا اروند امید14001113945اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
صبا14011اجاره مهندسی صبا نفت14010225917/35اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
رایان1مشارکت رایان سایپا 3 ماهه 22%801/6اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مشاركت بخش خصوصي
صدانا981اجاره دانا پتروریگ کیش 1394650اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
نوریل021اجاره ریل پرداز نوآفرین021213600اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
جوپار991اوراق اجاره جوپار 990212524/96اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
کرانه991مرابحه بنا گستر کرانه991222500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك مرابحه
اروند071منفعت صبا اروند نوین 14001113490اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
کورش991مرابحه صنعت غذایی کورش990411481اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك مرابحه
لوتوس991اجاره لوتوس پارسیان990717480/48اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
اروند021منفعت صبا اروند امین14001113472/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
قرن991مرابحه پدیده شیمی قرن990701452/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك مرابحه
ریل14011اجاره ریل کوثر14010509285اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
شرق14001مشارکت لیزینگ ایران وشرق140010238/84اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مشاركت بخش خصوصي
حکمت011مشارکت حکمت ایرانیان 140107193/11اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مشاركت بخش خصوصي
صشرق991مرابحه سیمان شرق 99010964اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك مرابحه
محصولات شيميايي 688,484/75 (18/59%)
مارون1پتروشیمی مارون311,840بازار دوممحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
زاگرس1پتروشیمی زاگرس145,903/2بازار دوممحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شکبیر1پتروشیمی امیرکبیر52,200بازار پایه جمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شلرد1کود شیمیایی اوره لردگان31,401بازار پایه بمحصولات شيميايي توليد كود و تركيبات نيتروژن
شپلی1پلی اکریل ایران26,121/71بازار پایه بمحصولات شيميايي توليد نخ هاي مصنوعي
شجم1صنایع پتروشیمی تخت جمشید21,663بازار پایه بمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
زنجان1صنایع کشاورزی وکود زنجان11,007/5بازار پایه بمحصولات شيميايي توليد كود و تركيبات نيتروژن
شصفها1پتروشیمی‌ اصفهان‌10,475/7بازار پایه جمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شغدیر1پتروشیمی غدیر10,380/5بازار اولمحصولات شيميايي توليد پلاستيك اوليه و لاستيك تركيبي
شمواد1تولید مواداولیه الیاف مصنوعی8,633/67بازار پایه بمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
دهدشت1صنایع پتروشیمی دهدشت6,273/64بازار پایه جمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شبصیر1تولیدات پتروشیمی قائد بصیر5,515/29بازار دوممحصولات شيميايي توليد ساير محصولات شيميايي
کازرو1پتروشیمی کازرون5,496/87بازار پایه بمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شگامرن1مجتمع پترو صنعت گامرون5,375/4بازار SMEمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شرنگی1شیمیایی رنگین5,260/66بازار پایه بمحصولات شيميايي توليد رنگ، بتونه، جوهر
ممسنی1پتروشیمی ممسنی5,092/96بازار پایه بمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شفارا1پتروشیمی فارابی5,039/97بازار پایه جمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
فسا1پتروشیمی فسا4,057/7بازار پایه بمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
داراب1پتروشیمی داراب3,823/78بازار پایه بمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
جهرم1پتروشیمی جهرم3,823/2بازار پایه بمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شتوکا1توکا رنگ فولاد سپاهان2,855/51بازار دوممحصولات شيميايي توليد رنگ، بتونه، جوهر
ساینا1صنایع بهداشتی ساینا1,924/6بازار دوممحصولات شيميايي توليد شوينده ها، عطر و محصولات آرايشي
شکف1کف1,770/5بازار پایه جمحصولات شيميايي توليد شوينده ها، عطر و محصولات آرايشي
شتولی1تولی‌پرس‌1,276/5بازار پایه جمحصولات شيميايي توليد شوينده ها، عطر و محصولات آرايشي
شستان1پتروشیمی گلستان769/1بازار پایه جمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شسم1تولید سموم‌ علف‌ کش502/78بازار پایه بمحصولات شيميايي توليد حشره كش و ساير محصولات شيميايي
فلزات اساسي 427,024/99 (11/53%)
میدکو1هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه140,099بازار اولفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
ذوب1سهامی ذوب آهن اصفهان98,959/19بازار دومفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
هرمز1فولاد هرمزگان جنوب83,385بازار دومفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
ارفع1شرکت آهن و فولاد ارفع35,472بازار دومفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
وسدید1گروه ‌صنعتی‌سدید18,694/23بازار پایه بفلزات اساسي استخراج ساير فلزات اساسي
فوکا1فولاد کاویان15,247/5بازار پایه جفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
فاهواز1نورد و لوله اهواز11,563/5بازار پایه جفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
فنفت1صنایع تجهیزات نفت4,824/16بازار پایه جفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
فسدید1لوله‌وتجهیزات‌ سدید - ورشکسته3,352/39بازار پایه جفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
فزرین1زرین معدن آسیا3,312/5بازار دومفلزات اساسي توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن
کیمیا1معدنی کیمیای زنجان گستران3,123/07بازار دومفلزات اساسي توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن
فالوم1آلومتک‌2,876/25بازار پایه جفلزات اساسي توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن
فافزا1فولاد افزا سپاهان2,142/18بازار پایه بفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
زنگان1صنعت روی زنگان1,568/3بازار دومفلزات اساسي توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن
فماک1ماداکتو استیل کرد1,394/82بازار SMEفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
فولای1صنایع فولاد آلیاژی یزد1,010/9بازار اولفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 211,166/09 (5/7%)
دماوند1تولید نیروی برق دماوند139,126/08بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم توليد انتقال و توزيع نيروي برق
بمپنا1تولید برق عسلویه مپنا29,438/86بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم توليد انتقال و توزيع نيروي برق
وهور1مدیریت انرژی امید تابان هور20,540بازار اولعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم توليد انتقال و توزيع نيروي برق
بزاگرس1نیروگاه زاگرس کوثر14,988بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم توليد انتقال و توزيع نيروي برق
بکهنوج1تولید برق ماهتاب کهنوج7,073/14بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم توليد انتقال و توزيع نيروي برق
استخراج کانه هاي فلزي 200,701/56 (5/42%)
کگهر1سنگ آهن گهرزمین199,961/1بازار دوماستخراج کانه هاي فلزي استخراج آهن
تکنار1مجتمع معادن مس تکنار740/46بازار پایه جاستخراج کانه هاي فلزي استخراج كانه فلزي غيرآهن
بانكها و موسسات اعتباري 169,751/33 (4/58%)
وآیند1بانک آینده30,640بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
سامان1بانک سامان22,616بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
دی1بانک دی20,998/4بازار دومبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
وشهر1بانک شهر15,557/27بازار پایه جبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
وملل1اعتباری ملل15,368/16بازار دومبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
ومهر1بانک مهر اقتصاد12,000بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
وگردش1بانک گردشگری11,670بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
وزمین1بانک ایران زمین8,264بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
وقوام1بانک قوامین8,000بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
سمایه1بانک سرمایه7,068بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
حکمت1بانک حکمت ایرانیان6,000بازار دومبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
وکوثر1شرکت اعتباری کوثر مرکزی6,000بازار دومبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
توسعه1اعتباری توسعه4,576بازار پایه جبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
وسالت1بانک قرض الحسنه رسالت993/5بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي137,120/15 (3/7%)
بپاس1بیمه پاسارگاد33,853/3بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
کوثر1بیمه کوثر23,215بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
بساما1بیمه سامان8,230/5بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
وسرمد1بیمه سرمد7,948/5بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
اتکای1بیمه اتکایی ایرانیان7,310بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه غيرزندگي
اتکام1شرکت بیمه اتکایی امین7,290بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه غيرزندگي
ورازی1بیمه رازی6,814بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه غيرزندگي
ودی1بیمه دی6,297/5بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه غيرزندگي
ومعلم1بیمه معلم5,743/5بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه غيرزندگي
بنو1بیمه تجارت نو5,033/42بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
وآفری1بیمه کارآفرین4,677/75بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه غيرزندگي
وسین1بیمه سینا4,063/5بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه غيرزندگي
نوین1بیمه نوین3,238/5بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
وحافظ1بیمه حافظ2,732/68بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه غيرزندگي
میهن1بیمه میهن2,491/5بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
وتعاون1بیمه تعاون2,401/5بازار پایه جبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه غيرزندگي
بخاور1بیمه زندگی خاورمیانه2,250بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه زندگي
آرمان1بیمه آرمان1,959بازار پایه جبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
وحکمت1بیمه حکمت صبا(50% پرداخت شده)1,570بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي 122,228/57 (3/3%)
شراز1پالایش نفت شیراز39,785/65بازار دومفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي توليد محصولات پالايش شده پتروشيمي
شاوان1پالایش نفت لاوان38,645/36بازار دومفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي توليد محصولات پالايش شده پتروشيمي
شرانل1نفت ایرانول23,170بازار دومفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي ساخت فرآورده هاي نفتي تصفيه شده
شپاس1نفت پاسارگاد19,435/2بازار دومفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي ساخت فرآورده هاي نفتي تصفيه شده
شزنگ1تجهیزنیروی‌زنگان‌1,192/35بازار پایه بفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي توليد محصولات پالايش شده پتروشيمي
سرمايه گذاريها 105,773/23 (2/86%)
آریان1سرمایه گذاری پارس آریان35,393/83بازار پایه جسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
سرچشمه1سرمایه گذاری مس سرچشمه17,860/2بازار دومسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وکادو1تکادو7,541/47بازار پایه بسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وآداک1صنعت و تجارت آداک7,299/3بازار پایه جسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
گوهران1سرمایه گذاری توسعه گوهران امید6,274بازار اولسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
اعتلا1شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز4,599/2بازار دومسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
سنوین1سرمایه گذاری اقتصاد نوین4,427بازار پایه جسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وسبحان1سرمایه گذاری سبحان4,336/8بازار اولسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وایرا1سرمایه گذاری صنایع ایران3,158/32بازار پایه بسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وآرین1شرکت توسعه اقتصادی آرین3,035/2بازار پایه بسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
فلات1گروه صنایع معادن فلات ایرانیان2,619/93بازار پایه بسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وملت1سرمایه گذاری ملت2,132بازار پایه جسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وجامی1سرمایه گذاری جامی1,852/68بازار پایه بسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وبرق1س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی1,634/87بازار پایه بسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
سدبیر1س. تدبیرگران فارس وخوزستان1,527/5بازار دومسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وگستر1گسترش سرمایه گذاری ایرانیان1,415/6بازار دومسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وشمال1س. چشم انداز توسعه شمال351/93بازار پایه جسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
معیار 1سرمایه گذاری معیار صنعت پارس312/05بازار پایه جسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
ودانا1سرمایه گذاری دانایان پارس1/35بازار پایه جسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر97,472/11 (2/63%)
غصینو1صنعتی مینو22,213بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد نان و محصولات وابسته
خودکفا1اقتصادی و خودکفایی آزادگان15,843بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد كاكائو، شكلات و شيريني جات
غپونه1نوش پونه مشهد11,288/13بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد ساير محصولات غذايي
غویتا1ویتانا9,862/2بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد كاكائو، شكلات و شيريني جات
تبرک1گروه کارخانجات صنعتی تبرک8,524/35بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد ساير محصولات غذايي
غشهداب1کشت و صنعت شهداب ناب خراسان5,828/06بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد ساير محصولات غذايي
غفارس1شیر پاستوریزه پگاه فارس5,454/47بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد لبنيات
بهپاک1صنعتی بهپاک5,375بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد روغن هاي حيواني و نباتي
غدیس1پاکدیس2,926/56بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد نوشيدني و آبميوه
غگلپا1شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان2,894/64بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد لبنيات
غپآذر1شیر پگاه آذربایجان شرقی2,390/2بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد لبنيات
غمینو1شرکت صنایع غذایی مینو شرق1,847/11بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد كاكائو، شكلات و شيريني جات
غگلستا1شیر پاستوریزه پگاه گلستان1,800/48بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد لبنيات
غشوکو1شوکو پارس984/7بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد كاكائو، شكلات و شيريني جات
غیوان1کیوان124/58بازار پایه جمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد نان و محصولات وابسته
غگز1گز سکه115/65بازار SMEمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد كاكائو، شكلات و شيريني جات
مواد و محصولات دارويي 84,417/91 (2/28%)
دقاضی1داروسازی شهید قاضی19,284/08بازار پایه بمواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
هجرت1پخش هجرت12,912/75بازار دوممواد و محصولات دارويي توليد ساير محصولات دارويي
پخش1پخش البرز7,774/8بازار دوممواد و محصولات دارويي توليد ساير محصولات دارويي
کاسپین1داروسازی کاسپین تامین6,978/15بازار اولمواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
ریشمک1تولید و صادرات ریشمک4,788/9بازار دوممواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
دحاوی1الحاوی4,519/08بازار پایه جمواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
کی بی سی1شرکت کی بی سی4,013/31بازار دوممواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
دسانکو1داروسازی سبحان انکولوژی3,964/04بازار دوممواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
دشیری1شیرین دارو 3,956بازار پایه بمواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
شتهران1داروسازی تهران شیمی3,075/29بازار پایه جمواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
دکپسول1تولید ژلاتین کپسول ایران2,901/2بازار دوممواد و محصولات دارويي توليد ساير محصولات دارويي
دتولید1داروسازی تولید دارو2,626/2بازار اولمواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
داوه1داروسازی آوه سینا2,429/28بازار دوممواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
دبالک1مواد اولیه دارویی البرز بالک2,133/05بازار دوممواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
درهآور1دارویی ره آورد تامین1,886/8بازار دوممواد و محصولات دارويي توليد ساير محصولات دارويي
دتهران‌1داروسازی‌ تهران‌ دارو1,174/98بازار پایه جمواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
انبوه سازي، املاك و مستغلات 78,698/15 (2/12%)
کرمان1س. توسعه و عمران استان کرمان19,929/96بازار دومانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
کیسون1شرکت کیسون17,433/36بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات پيمانكاري املاك و مستغلات
ثباغ1شهر سازی و خانه سازی باغمیشه6,836/28بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثعمرا1عمران و توسعه شاهد4,427/8بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثپردیس1سرمایه گذاری مسکن پردیس4,373/6بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثجوان1تامین مسکن جوانان4,045/73بازار پایه جانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثتران1سرمایه گذاری مسکن تهران2,476/8بازار دومانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثنور1سرمایه گذاری کوه نور2,173/75بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثنظام1س. ساختمانی نظام مهندسی ایران2,108/31بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثالوند1سرمایه گذاری مسکن الوند2,022/5بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثغرب1شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب1,777/5بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
آ س پ1آ.س.پ1,747/8بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات پيمانكاري املاك و مستغلات
وثخوز1سرمایه گذاری و توسعه خوزستان1,619/17بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثنام1س ساختمانی ب نام آوران مهندسی1,608/5بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثرود1سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود1,381بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثاصفا1شرکت‌ ساختمان‌ اصفهان‌1,263/36بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات پيمانكاري املاك و مستغلات
ثزاگرس1سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس1,212/68بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثتوسا1س.توسعه و عمران استان اردبیل970/18بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثعتما1س. ساختمانی اعتماد گستر786/98بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثقزوی1شرکت عمران و سازندگی قزوین502/88بازار پایه جانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
واسطه‌گري‌هاي مالي و پولي 74,966/24 (2/02%)
واحیا1م .صنایع و معادن احیاء سپاهان38,972بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي ساير واسطه هاي مالي
وسنا1سرمایه گذاری نیروگاهی ایران17,539/3بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي ساير واسطه هاي مالي
واحصا1احیاء صنایع خراسان4,262/86بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي ساير واسطه هاي مالي
ولتجار1واسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان3,879بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي ليزينگ مالي
وثنو1سرمایه گذاری ساختمانی نوین2,544بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي ساير واسطه هاي مالي
وثوق1سرمایه گذاری وثوق امین2,268/6بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي ساير واسطه هاي مالي
وارس1سرمایه گذاری ارس صبا1,617/2بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي ساير واسطه هاي مالي
ولشرق1لیزینگ ایران و شرق1,353بازار دومواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي ليزينگ مالي
ولانا1شرکت لیزینگ آریا دانا949/7بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي ليزينگ مالي
ولراز1لیزینگ رازی865/77بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي ليزينگ مالي
وآتوس1س.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال473/46بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي ساير واسطه هاي مالي
ومشان1س. فنی و مهندسی مشانیر241/04بازار پایه جواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي ساير واسطه هاي مالي
وآفر1سرمایه گذاری ارزش آفرینان300بازار پایه جواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي ساير واسطه هاي مالي
خودرو و ساخت قطعات 48,942/39 (1/32%)
خاور1ایران خودرو دیزل12,707/13بازار پایه بخودرو و ساخت قطعات توليد وسايل نقليه موتوري
خکرمان1گروه اقتصادی کرمان خودرو10,075بازار پایه جخودرو و ساخت قطعات توليد وسايل نقليه موتوري
تشتاد1صنایع تولیدی اشتاد ایران‌8,904/85بازار پایه بخودرو و ساخت قطعات قطعات يدكي و جانبي وسايل نقليه موتوري
خدیزل1بهمن دیزل7,915بازار دومخودرو و ساخت قطعات توليد وسايل نقليه موتوري
خکاوه1سایپا دیزل7,727/91بازار پایه بخودرو و ساخت قطعات توليد وسايل نقليه موتوري
خفناور1مهندسی صنعتی روان فن آور870/8بازار پایه بخودرو و ساخت قطعات قطعات يدكي و جانبي وسايل نقليه موتوري
خعمرا1توسعه و عمران شهرستان نائین392بازار پایه جخودرو و ساخت قطعات قطعات يدكي و جانبي وسايل نقليه موتوري
خلیبل1مالیبل سایپا349/7بازار پایه جخودرو و ساخت قطعات قطعات يدكي و جانبي وسايل نقليه موتوري
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات 45,574/23 (1/23%)
توریل1توکاریل15,108بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات حمل و نقل از طريق خطوط راه آهن
حسینا1توسعه خدمات دریایی وبندری سینا12,200بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات خدمات حمل و نقل دريايي
حریل1ریل پردازسیر5,682/04بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات حمل و نقل از طريق خطوط راه آهن
حآسا1آسیا سیر ارس4,160بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات حمل و نقل از طريق خطوط راه آهن
حپارسا1توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان3,521/25بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات حمل و نقل از طريق خطوط راه آهن
حسیر1ریل سیر کوثر2,991/82بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات حمل و نقل از طريق خطوط راه آهن
حبندر1دریایی و کشتیرانی خط دریابندر1,425/78بازار پایه جحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات خدمات حمل و نقل دريايي
حرهشا1رهشاد سپاهان (سهامی عام485/34بازار پایه بحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات ساير حمل و نقلهاي زميني برنامه ريزي شده
زراعت و خدمات وابسته 43,995/5 (1/19%)
زقیام1کشت و دام قیام اصفهان5,545/05بازار دومزراعت و خدمات وابسته كشاورزي و خدمات دامپروري جز دامپزشكي
زفکا1کشت و دامداری فکا5,381/4بازار دومزراعت و خدمات وابسته كشاورزي، دامپروري و خدمات وابسته
زشریف1کشت وصنعت شریف آباد5,162/56بازار دومزراعت و خدمات وابسته كشاورزي، دامپروري و خدمات وابسته
زدشت1کشت و صنعت دشت خرم دره5,024/58بازار دومزراعت و خدمات وابسته كشاورزي، دامپروري و خدمات وابسته
زماهان1مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان4,923/6بازار دومزراعت و خدمات وابسته پرورش طيور
زگلدشت1کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان3,132/2بازار دومزراعت و خدمات وابسته كشاورزي، دامپروري و خدمات وابسته
آبین1کشت و صنعت آبشیرین3,108/7بازار پایه بزراعت و خدمات وابسته پرورش محصولات و باغباني
زبینا1کشاورزی و دامپروری بینالود2,825/2بازار دومزراعت و خدمات وابسته كشاورزي و خدمات دامپروري جز دامپزشكي
آینده1بازرگانی آینده سازان بهشت پارس2,336/51بازار پایه جزراعت و خدمات وابسته پرورش محصولات و باغباني
زشگزا1شیر و گوشت زاگرس شهرکرد2,256/08بازار دومزراعت و خدمات وابسته كشاورزي و خدمات دامپروري جز دامپزشكي
تلیسه1دامداری تلیسه نمونه2,180/22بازار دومزراعت و خدمات وابسته كشاورزي و خدمات دامپروري جز دامپزشكي
زکشت1کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت2,119/4بازار دومزراعت و خدمات وابسته كشاورزي و خدمات دامپروري جز دامپزشكي
ماشين آلات و تجهيزات 42,490/18 (1/15%)
تپکو1تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو23,318/57بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات توليد ماشين آلات استخراج و ساختمان
لخانه1لوازم‌ خانگی‌ پارس‌16,338/62بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات توليد وسايل خانگي
لازما1کارخانه های صنعتی آزمایش2,560/84بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات توليد وسايل خانگي
تفیرو1مهندسی فیروزا180/19بازار پایه جماشين آلات و تجهيزات توليد تجهيزات بالابر و جابجايي
تراک1ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی‌91/95بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات توليد ماشين آلات كشاورزي و باغباني
پيمانكاري صنعتي 37,932/25 (1/02%)
خصدرا1صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌25,711/5بازار پایه بپيمانكاري صنعتي ساختمان و مهندسي عمران
وپسا1س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس10,622/5بازار پایه بپيمانكاري صنعتي ساير فعاليت هاي پيمانكاري
بالاس1مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن1,598/25بازار اولپيمانكاري صنعتي ساختمان و مهندسي عمران
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط 37,507/04 (1/01%)
فرابورس1فرابورس ایران18,898/6بازار اولفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط فعاليتهاي مرتبط با اوراق بهادار
انرژی31سایر اشخاص بورس انرژی10,067/38بازار پایه بفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط فعاليتهاي مرتبط با اوراق بهادار
سپرده1سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه4,050بازار پایه الففعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط فعاليتهاي مرتبط با اوراق بهادار
انرژی11نهادهای مالی بورس انرژی3,731/83بازار پایه بفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط فعاليتهاي مرتبط با اوراق بهادار
انرژی21فعالان بورس انرژی759/22بازار پایه بفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط فعاليتهاي مرتبط با اوراق بهادار
سيمان، آهك و گچ 35,542/57 (0/96%)
ساروج1بین المللی ساروج بوشهر7,200/9بازار پایه بسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
سباقر1سیمان باقران6,377/4بازار پایه بسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
سجام1مجتمع سیمان غرب آسیا6,239/96بازار پایه بسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
سمتاز1سیمان ممتازان کرمان4,811/4بازار پایه جسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
سبزوا1سیمان لار سبزوار3,599/55بازار دومسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
سخواف1سیمان مجد خواف2,767/02بازار پایه بسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
سلار1شرکت سیمان لارستان2,755/38بازار پایه بسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
سکارون1سیمان کارون1,790/95بازار پایه جسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
هتل و رستوران 26,428/96 (0/71%)
سمگا1گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی22,719بازار اولهتل و رستوران هتل ها ، اردو و ديگر تداركات اقامت كوتاه
گکوثر1هتل پارسیان کوثر اصفهان2,080/1بازار دومهتل و رستوران هتل ها ، اردو و ديگر تداركات اقامت كوتاه
گکیش1توریستی ورفاهی آبادگران کیش1,204/1بازار پایه بهتل و رستوران هتل ها ، اردو و ديگر تداركات اقامت كوتاه
گپارس1امور رفاهی کارگزاران پارس425/76بازار پایه بهتل و رستوران هتل ها ، اردو و ديگر تداركات اقامت كوتاه
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري25,452 (0/69%)
مادیرا1صنایع ماشین های اداری ایران25,452بازار دومتوليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوريتوليد رايانه و تجهيزات جانبي
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري 25,370/38 (0/69%)
قاسم1قاسم ایران20,465/4بازار دومخرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري خرده فروشي موادغذايي در فروشگاههاي تخصصي
رفاه1فروشگاه های زنجیره ای رفاه4,904/98بازار پایه جخرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري خرده فروشي انواع موادغذايي،نوشيدني وغيره
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله 24,978/69 (0/67%)
اعتماد1صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د12,919/3ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
آکورد1صندوق س. آرمان آتی کوثر-د2,787/31ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
آسامید1صندوق س.مشترک آسمان امید -د2,033/32ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
اوصتا1صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د1,224/57ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
کاریس1صندوق س.سپهر کاریزما-س1,208/83ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
ثروتم1صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-م991/98ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري مختلط
سخند1صندوق س.سپهرخبرگان نفت-د648/54ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
رویش1ص.س.جسورانه رویش لوتوس70%تأدیه446/25ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
اطلس1صندوق س.توسعه اندوخته آینده-س418/03ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
آتیمس1صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س417/4ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
الماس1صندوق س.امین تدبیرگران فردا-س336/22ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
آگاس1صندوق س.هستی بخش آگاه-س310/14ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
آرمانی1ص.س.ج.فناوری آرمانی50%تادیه300ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
صغرب1صندوق س.مسکن شمال غرب-ز253/98ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق هاي زمين و ساختمان
آساس1صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س209/38ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
صایند1صندوق س. گنجینه آینده روشن-د196/02ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
آسام1صندوق س.آرمان سپهر آیندگان-م189/38ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري مختلط
تهران11ص.ج.یکم دانشگاه تهران20% تادیه30ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
آتی11ص.س.ج. یکم آرمان آتی 20%تأدیه26/05ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
فنابا1ص.ج. فناوری بازنشستگی 20%تادیه20ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
آشناتک1ص.س.ج.ایده نوتک آشنا12% تادیه12ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
قند و شكر 21,969/19 (0/59%)
قشرین1قند شیرین خراسان9,530/09بازار پایه جقند و شكر توليد شكر
قچار1فراوردههای غذایی وقند چهارمحال4,779/46بازار دومقند و شكر توليد شكر
قشیر1قند شیروان قوچان و بجنورد2,522/52بازار دومقند و شكر توليد شكر
قجام1فرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام‌2,194/3بازار پایه بقند و شكر توليد شكر
قنقش1قند نقش جهان1,960/46بازار پایه جقند و شكر توليد شكر
قاروم1قند ارومیه598/37بازار پایه جقند و شكر توليد شكر
قیستو1شرکت قند بیستون384بازار پایه جقند و شكر توليد شكر
حمل و نقل آبي 21,494/16 (0/58%)
حخزر1کشتیرانی دریای خزر20,164/68بازار دومحمل و نقل آبي حمل و نقل دريايي وحمل ونقل درآبهاي ساحلي
حاریا1کشتیرانی آریا1,329/48بازار پایه بحمل و نقل آبي حمل و نقل دريايي وحمل ونقل درآبهاي ساحلي
ساير محصولات كاني غيرفلزي 20,850/26 (0/56%)
سفاسی1شرکت فارسیت اهواز4,039/86بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات بتني، سيماني و گچ
کقزوی1شیشه‌ قزوین‌3,989/83بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي توليد شيشه
کمینا1شیشه سازی مینا3,144/31بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي توليد شيشه
کتوکا1تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا2,461/5بازار دومساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات سراميكي نسوز
کفرآور1فرآورده های سیمان شرق2,308/68بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات بتني، سيماني و گچ
کمرجان1بازرگانی و تولیدی مرجان کار1,156/68بازار اولساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات بتني، سيماني و گچ
شلیا1شرکت مواد ویژه لیا846/1بازار دومساير محصولات كاني غيرفلزي توليد شيشه
کورز1ورزیران‌681/22بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي توليد ساير محصولات معدني غيرفلزي
کایتا1ایتالران‌529/83بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات بتني، سيماني و گچ
سفارود1کارخانه فارسیت درود356/71بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات بتني، سيماني و گچ
ساذری1آذریت‌331/71بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات بتني، سيماني و گچ
سایرا1ایرانیت‌319/25بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات بتني، سيماني و گچ
کابگن1تولیدی و صنعتی آبگینه‌263/11بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي توليد شيشه
سپرمی1پرمیت‌246/4بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات بتني، سيماني و گچ
کباده1تولید خاک نسوزاستقلال آباده175/06بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات سراميكي نسوز
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي 19,135/81 (0/52%)
لکما1کارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌17,949/79بازار پایه بساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي فرستنده راديو، تلويزيون و تلفن و تلگراف
لپیام1گسترش صنایع پیام1,186/02بازار پایه جساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي گيرنده راديو، تلويزيون و تجهيزات وابسته
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن 17,780/46 (0/48%)
فن آوا1گروه فن آوا6,822/64بازار پایه برايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن ساير فعاليت هاي رايانه اي
افرا1افرانت5,599/38بازار اولرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن ساير فعاليت هاي رايانه اي
تاپکیش1تجارت الکترونیک پارسیان کیش4,186/8بازار دومرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن ساير فعاليت هاي رايانه اي
مفاخر1توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی1,171/64بازار دومرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن ساير فعاليت هاي رايانه اي
اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن 17,222/87 (0/47%)
تسه96121امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96910/88تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97081امتیاز تسهیلات مسکن آبان97848/18تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97051امتیاز تسهیلات مسکن مرداد97833/33تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97011امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97804/61تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97021امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97800/17تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97091امتیاز تسهیلات مسکن آذر97794/83تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97061امتیاز تسهیلات مسکن شهریور97788/78تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97031امتیاز تسهیلات مسکن خرداد97775/41تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97111امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 97773/82تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97041امتیاز تسهیلات مسکن تیر97771/55تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه98011امتیاز تسهیلات مسکن فروردین98761/94تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه98021امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت98754/01تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه98031امتیاز تسهیلات مسکن خرداد98749/85تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96111امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96743/43تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97101امتیاز تسهیلات مسکن دی 97740/1تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97071امتیاز تسهیلات مسکن مهر97695/27تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96101امتیاز تسهیلات مسکن دی96693/51تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96091امتیاز تسهیلات مسکن آذر96693/35تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97121امتیاز تسهیلات مسکن اسفند97685/2تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96081امتیاز تسهیلات مسکن آبان96639/7تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96071امتیاز تسهیلات مسکن مهر96631/63تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96061امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96552/37تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه98041امتیاز تسهیلات مسکن تیر98412/31تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه98051امتیاز تسهیلات مسکن مرداد98327/12تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7041تسهیلات مسکن ب. ملی-تیر975/38تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7101تسهیلات مسکن ب. ملی-دی973/06تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7111تسهیلات مسکن ب. ملی-بهمن972/9تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7021تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت972/79تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی6121تسهیلات مسکن بانک ملی-اسفند962/63تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی8031تسهیلات مسکن ب. ملی-خرداد982/54تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی8021تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت982/52تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی8041تسهیلات مسکن ب. ملی-تیر982/46تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7011تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین972/38تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7121تسهیلات مسکن ب. ملی-اسفند972/36تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی8011تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین982/29تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7091تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر972/01تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7061تسهیلات مسکن ب. ملی-شهریور971/94تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7081تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان971/79تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7051تسهیلات مسکن ب. ملی-مرداد971/67تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7071تسهیلات مسکن ب. ملی-مهر971/65تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7031تسهیلات مسکن ب. ملی-خرداد971/08تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی6111تسهیلات مسکن بانک ملی-بهمن9661/25تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
اطلاعات و ارتباطات 16,388/75 (0/44%)
اپرداز1آتیه داده پرداز11,067/75بازار دوماطلاعات و ارتباطات خدمات ارزش افزوده
اوان1مبین وان کیش5,321بازار دوماطلاعات و ارتباطات خدمات ارزش افزوده
محصولات كاغذي 14,417/13 (0/39%)
چکاپا1گروه صنایع کاغذ پارس14,359/71بازار دوممحصولات كاغذي توليد خمير كاغذ، كاغذ و مقوا
چکارم1کارتن‌ مشهد35/98بازار پایه جمحصولات كاغذي توليد كاغذ و مقواي موجدار و محفظه آنها
چبسپا1بسته‌ بندی‌ پارس21/43بازار پایه بمحصولات كاغذي توليد كاغذ و مقواي موجدار و محفظه آنها
لاستيك و پلاستيك 11,314/55 (0/31%)
پارتا1مجتمع‌صنعتی‌آرتاویل‌تایر8,511/36بازار پایه جلاستيك و پلاستيك توليد تاير و بازسازي تايرهاي لاستيكي
پلوله1گازلوله‌1,737/9بازار پایه بلاستيك و پلاستيك توليد محصولات پلاستيكي
پلاست1کارخانجات تولیدی پلاستیران685/44بازار پایه جلاستيك و پلاستيك توليد محصولات پلاستيكي
پشاهن1تولیدی پلاستیک‌ شاهین379/85بازار پایه جلاستيك و پلاستيك توليد محصولات پلاستيكي
استخراج زغال سنگ 11,289/7 (0/3%)
کپرور1فرآوری زغال سنگ پروده طبس9,073/44بازار دوماستخراج زغال سنگ استخراج و انبار زغال سنگ سخت
کشرق1صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود2,216/26بازار دوماستخراج زغال سنگ استخراج و انبار زغال سنگ سخت
ساخت محصولات فلزي 10,839/25 (0/29%)
فبیرا1بسته‌ بندی‌ ایران‌7,424/2بازار پایه بساخت محصولات فلزي توليد ساير محصولات فلزي ساخته شده
فسلیر1سولیران‌2,504/1بازار پایه بساخت محصولات فلزي توليد محصولات فلزي ساختماني
فنرژی1گسترش صنایع انرژی آذرآب812/21بازار پایه جساخت محصولات فلزي توليد مواد بخار به جز ديگهاي بخار مركزي
فبستم1صنایع ‌بسته‌بندی‌ مشهد84/17بازار پایه جساخت محصولات فلزي توليد ساير محصولات فلزي ساخته شده
فجوش1جوش‌ و اکسیژن‌ ایران‌14/57بازار پایه جساخت محصولات فلزي توليد ساير محصولات فلزي ساخته شده
منسوجات 3,489/47 (0/09%)
نطرین1عطرین نخ قم1,814/68بازار دوممنسوجات آماده سازي و ريسندگي نخ، پارچه بافي
نتوس1پشم‌ بافی‌ توس1,671/1بازار پایه بمنسوجات آماده سازي و ريسندگي نخ، پارچه بافي
نشار1کارخانجات پشمبافی افشار یزد3/7بازار پایه جمنسوجات آماده سازي و ريسندگي نخ، پارچه بافي
خدمات فني و مهندسي 2,620/54 (0/07%)
خفولا1خدمات فنی فولاد یزد1,011/18بازار پایه بخدمات فني و مهندسي ساير فعاليتهاي حرفه اي علمي و فني
تابا1تابان نیرو سپاهان882/14بازار پایه بخدمات فني و مهندسي ساير فعاليتهاي حرفه اي علمي و فني
تپولا1مهندسی مرآت پولاد727/22بازار پایه جخدمات فني و مهندسي ساير فعاليتهاي حرفه اي علمي و فني
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي 2,565/31 (0/07%)
بایکا1کارخانجات کابلسازی ‌ایران‌1,271/93بازار پایه جماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي توليد سيم و كابل عايق
نیرو1نیرو سرمایه1,158/01بازار پایه بماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي توليد موتورها، مولدها و مبدلهاي الكتريكي
بتک1کارخانجات کابل سازی‌ تک‌135/36بازار پایه جماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي توليد سيم و كابل عايق
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور2,159/04 (0/06%)
بمیلا1توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد2,159/04بازار پایه بتجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتورعمده فروشي براساس هزينه و يا قرارداد
ساير واسطه گريهاي مالي 2,046/4 (0/06%)
ولبهمن1شرکت بهمن لیزینگ2,046/4بازار اولساير واسطه گريهاي مالي ليزينگ مالي
كاشي و سراميك 1,166/52 (0/03%)
کهرام1تولیدی گرانیت بهسرام739/2بازار پایه جكاشي و سراميك توليد گل و سراميك ساختماني
کصدف1کاشی صدف سرام استقلال آباده427/32بازار پایه جكاشي و سراميك توليد گل و سراميك ساختماني
فعاليت هاي هنري، سرگرمي و خلاقانه 850 (0/02%)
وهنر1گروه توسعه هنر ایران850بازار پایه جفعاليت هاي هنري، سرگرمي و خلاقانه فعاليت هاي هنري
تجارت عمده وخرده فروشي وسائط نقليه موتور31/86 (0%)
بدکو1شرکت فروشگاه زنجیره ای دیاکو31/86بازار پایه جتجارت عمده وخرده فروشي وسائط نقليه موتورفروش وسائط نقليه
محصولات چوبي 1/38 (0%)
چنوپا1نیوپان‌ 22 بهمن‌1/38بازار پایه جمحصولات چوبي توليد تخته چند لا و ساير تخته ها
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
گزارشی از همه صنایع
زراعت و خدمات وابسته
پرورش محصولات و باغبانی
کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته
پرورش حیوانات
کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی
پرورش طیور
پرورش حیوانات وتولید سایر محصولات حیوانی
فعالیتهای حمایتی تولید محصولات
جنگلداری و ماهیگیری
جنگل شناسی و دیگر فعالیتهای جنگلداری
استخراج زغال سنگ
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
استخراج نفت خام وگاز طبیعی
خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف
استخراج کانه های فلزی
استخراج آهن
استخراج کانه فلزی غیرآهن
استخراج سایر کانه های فلزی
استخراج سایر معادن
استخراج سنگ، ماسه و خاک رس
استخراج کانه های شیمیایی و کود
حذف شده- فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی
پردازش و نگهداری ماهی و محصولات مرتبط
پردازش و نگهداری میوه و سبزی
گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی
گروه تولید لبنیات
گروه تولید حبوبات
گروه تولید نشاسته و محصولات وابسته
گروه تولید خوراک آماده دام
گروه تولید نان و محصولات وابسته
گروه تولید شکر
گروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینیجات
تولید سایر محصولات غذایی
گروه تولید جو و مااشعیر
تولید نوشابه و آب معدنی
منسوجات
آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی
تولید محصولات نساجی به غیر از پوشاک
تولید و فروش فرش و قالی
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
تولید کفش
سایر محصولات چرمی
محصولات چوبی
تولید تخته چند لا و سایر تخته ها
تولید دیگر محصولات چوبی
محصولات کاغذی
تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
تولید سایر محصولات کاغذ و مقوا
انتشار، چاپ و تکثیر
چاپ
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
سایر فراورده های نفتی و سوختی
حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن
گروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
حشره کش و سایر محصولات شیمیایی کشاورزی
تولید رنگ، بتونه، جوهر و پوشش های مشابه
گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
گروه تولید سایر محصولات شیمیایی
گروه تولید نخهای مصنوعی
لاستیک و پلاستیک
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
تولید سایر محصولات لاستیکی
تولید محصولات پلاستیکی
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
تولید قطعات و بردهای الکترونیکی
تولید رایانه و تجهیزات جانبی
گروه تولید سرامیک غیرساختمانی
گروه تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تولید سیمان ، آهک و گچ
تولید محصولات بتنی ، سیمانی و گچی
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
فلزات اساسی
تولید آهن و فولاد پایه
تولید فلزات گرانبهای غیرآهن
ریخته گری آهن و فولاد
استخراج سایر فلزات اساسی
ساخت محصولات فلزی
تولید محصولات فلزی ساختمانی
تولید مخزن و محفظه فلزات
تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی
ساخت ابزارهای دستی پرقدرت
تولید کارد و چنگال، ابزار دستی و عمومی
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
ماشین آلات و تجهیزات
تولید موتور و توربین
تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه
تولید یاتاقان، دنده و اجزای هدایتی
تولید اجاق، کوره و مشعل کوره
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
تولید سایر ماشین آلات عمومی
تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی
تولید ابزارهای ماشینی
تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان
تولید ماشین آلات نساجی و چرم سازی
تولید وسایل خانگی
تولید سایر ماشین آلات و تجهیزات
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی
تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق
تولید سیم و کابل عایق
تولید انباره، پیل و باتری ساده
تولید لامپ برقی و تجهیزات روشنایی
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
فرستنده رادیو، تلویزیون و تلفن و تلگراف
گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته
ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
وسایل اندازه گیری غیر از کنترل صنعتی
خودرو و ساخت قطعات
تولید وسایل نقلیه موتوری
ساخت بدنه وسایل نقلیه موتوری ساخت تریلر
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری
سایر تجهیزات حمل و نقل
ساخت و تعمیر کشتی
تولید موتوسیکلت
مبلمان و مصنوعات دیگر
تولید سایر موارد
قند و شکر
تولید شکر
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
شرکتهای صنعتی چند رشته ای
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم
تامین بخار و آب گرم
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
پرورش و نگهداری ماهی و محصولات ماهی
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
تولید روغن های حیوانی و نباتی
تولید لبنیات
تولید حبوبات
تولید نشاسته و محصولات وابسته
تولید خوراک آماده دام
تولید نان و محصولات وابسته
تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات
تولید سایر محصولات غذایی
تولید جو و ماءالشعیر
تولید نوشیدنی و آبمیوه
زیر گروه سایر محصولات غذایی
مواد و محصولات دارویی
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
تولید سایر محصولات دارویی
محصولات شیمیایی
تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
تولید حشره کش و سایر محصولات شیمیایی
تولید رنگ، بتونه، جوهر
تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
تولید سایر محصولات شیمیایی
تولید نخ های مصنوعی
تولید محصولات شیمیایی دیگر
پیمانکاری صنعتی
ساختمان و مهندسی عمران
پیمانکاری طرح های صنعتی
مدیریت پسماند
سایر فعالیت های پیمانکاری
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد
عمده فروشی تجهیزات وقطعات الکترونیکی
تجارت عمده فروشی غیر تخصصی
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره
خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی
کاشی و سرامیک
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
فروش وسائط نقلیه
فروش قطعات یدکی لوازم الحاقی وسایل نقلیه
حمل و نقل هوایی
حمل و نقل هوایی مسافر
حمل و نقل هوایی با برنامه زمانی
انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل
فعالیتهای خدماتی وابسته به حمل و نقل آبی
فعالیتهای خدماتی وابسته حمل ونقل هوایی
سیمان، آهک و گچ
تولید سیمان، آهک و گچ
تولید بتون
سایر محصولات کانی غیرفلزی
تولید شیشه
تولید سرامیک غیرساختمانی
تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
هتل و رستوران
هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
کاربردهای تجاری اداری فرهنگی و گردشگری
سرمایه گذاریها
سایر واسطه های مالی
بانکها و موسسات اعتباری
سایر واسطه های پولی
سایرواسطه های مالی
سایر واسطه گریهای مالی
لیزینگ مالی
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
خدمات حمل و نقل دریایی
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده
حمل و نقل بار زمینی
حمل و نقل آبی
حمل و نقل دریایی وحمل ونقل درآبهای ساحلی
سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
جابجایی محموله
حذف-سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
مخابرات
مخابرات
واسطه‌گری‌های مالی و پولی
سایر واسطه های پولی
لیزینگ مالی
سایر واسطه های مالی
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
بیمه زندگی
بیمه غیرزندگی
فعالیتهای مالی و اجرائی
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
اداره ی بازارهای مالی
فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صندوق سرمایه گذاری مختلط
صندوق سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
صندوق های زمین و ساختمان
صندوق های پروژه
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
اوراق تامین مالی
صکوک اجاره
صکوک مرابحه
صکوک استصناع
اوراق رهنی
صکوک تجاری اسلامی
اوارق مشارکت دولتی
اوراق مشارکت شهرداری ها
اوراق مشارکت بانک مرکزی
اوراق مشارکت بخش خصوصی
اوراق مشارکت دولتی بدون ضمانت دولت
اوراق مشارکت منتشره بانکها
گواهی سپرده عام
گواهی سپرده خاص
اسناد خزانه اسلامی
اوراق تسویه خزانه
اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت
اوراق اجاره دولتی بدون ضمانت دولت
اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت خصوصی
انبوه سازی، املاک و مستغلات
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
پیمانکاری املاک و مستغلات
سایر فعالیت های املاک و مستغلات
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی
تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
سایر فعالیت های رایانه ای
مشاوره و تهیه نرم افزار
اطلاعات و ارتباطات
خدمات ارزش افزوده
خدمات فنی و مهندسی
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
آزمایش و تحلیل فنی
سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
اوراق بهادارشرکت س.خ مبتنی بردارایی فکری
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
حق بهره برداری اوراق مبتنی بردارایی فکری
فعالبت های اجاره و لیزینگ
اجاره و لیزینگ وسائط نقلیه موتوری
فعالیت پشتیبانی اجرائی اداری وحمایت کسب
فعالیت حمایت از مشاغل دیگر
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
فعالیت های هنری
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
فعالیتهای ورزشی
گروه اوراق غیرفعال
اوراق غیرفعال
شاخص
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما