به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
6
تیر
1398
خروجی Excel
نمادنام شرکتارزشبازارصنعتزیر صنعت
اوراق تامين مالي 764,592/37 (22/91%)
اشاد91مشارکت دولتی9-شرایط خاص99090945,003/04اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوارق مشاركت دولتي
اخزا7031اسنادخزانه-م3بودجه97-99072131,214/76اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا7071اسنادخزانه-م7بودجه97-98062728,701اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
افاد11منفعت دولت-با شرایط خاص14000627,980/4اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
اخزا7211اسنادخزانه-م21بودجه97-00072824,254/89اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اشاد61مشارکت دولتی6-شرایط خاص98120123,953/29اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوارق مشاركت دولتي
اخزا7061اسنادخزانه-م6بودجه97-99042322,743/44اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
افاد21منفعت دولتی2-شرایط خاص1400062620,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
اخزا7091اسنادخزانه-م9بودجه97-99051318,503/25اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا7041اسنادخزانه-م4بودجه97-99102218,079/67اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
گندم21مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص140017,862/56اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا6041اسنادخزانه-م4بودجه96-98082017,688/53اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اشاد101مشارکت دولتی10-شرایط خاص00122617,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوارق مشاركت دولتي
اخزا6121اسنادخزانه-م12بودجه96-98111416,066/8اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اجاد31اجاره دولت-واجدشرایط خاص99111816,060اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق اجاره دولتي با ضمانت دولت
اخزا6131اسنادخزانه-م13بودجه96-98101615,987/51اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا6081اسنادخزانه-م8بودجه96-98041115,910/32اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
سلامت61مرابحه سلامت6واجدشرایط خاص140015,839/58اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اخزا6101اسنادخزانه-م10بودجه96-98091115,631/6اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا7181اسنادخزانه-م18بودجه97-00052515,545/34اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا7051اسنادخزانه-م5بودجه97-98052314,001/93اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا7221اسنادخزانه-م22بودجه97-00042812,940/83اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا6231اسنادخزانه-م23بودجه96-99052812,171اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا7231اسنادخزانه-م23بودجه97-00082412,115/13اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا7131اسنادخزانه-م13بودجه97-00051811,204/55اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا6241اسنادخزانه-م24بودجه96-99062510,016/96اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا7111اسنادخزانه-م11بودجه97-9804309,855/69اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا6221اسنادخزانه-م22بودجه96-9805239,749/94اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا7121اسنادخزانه-م12بودجه97-9805309,510اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا6061اسنادخزانه-م6بودجه96-9807229,452/75اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا7081اسنادخزانه-م8بودجه97-9807239,433/69اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا6141اسنادخزانه-م14بودجه96-9810169,415/41اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اشاد51مشارکت دولتی5-شرایط خاص9809229,360/75اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوارق مشاركت دولتي
اشاد31مشارکت دولتی3-شرایط خاص9807138,899/81اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوارق مشاركت دولتي
اشاد11مشارکت دولتی1-شرایط خاص0010268,785/06اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوارق مشاركت دولتي
اخزا6091اسنادخزانه-م9بودجه96-9804117,954/1اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا7191اسنادخزانه-م19بودجه97-9808277,321/96اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا7161اسنادخزانه-م16بودجه97-0004076,934/02اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
شستا9911اجاره تامین اجتماعی-امین9912266,797اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
اروند081منفعت صبا اروند ملت 140012226,650اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
اخزا6151اسنادخزانه-م15بودجه96-9808206,512/7اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا7201اسنادخزانه-م20بودجه97-0003246,453/42اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اخزا7151اسنادخزانه-م15بودجه97-9902245,850/9اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
شستا0051اجاره تامین اجتماعی-امین0012205,760اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
اخزا7141اسنادخزانه-م14بودجه97-9807225,692/93اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اجاد241اجاره دولتی آپرورش-نوین9911185,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق اجاره دولتي با ضمانت دولت
شستا9931اجاره ت.اجتماعی-کاردان9912264,919/52اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
اجاد11اجاره دولت مرحله یک1394-9812264,900اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق اجاره دولتي با ضمانت دولت
شستا9921اجاره تامین اجتماعی-سپهر9912264,850اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
اروند101منفعت صبا اروند لوتوس 140012224,617/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
اروند111منفعت صبا اروند سپهر 140012224,610/75اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
اجاد221اجاره دولتی آپرورش-لوتوس9911184,544/67اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق اجاره دولتي با ضمانت دولت
صخابر1اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران4,500/02اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
سلامت11مرابحه دولتی تعاون-ملت9911183,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
شستا0021اجاره تامین اجتماعی-تمدن0005233,455/41اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
شستا0031اجاره تامین اجتماعی-سپهر0005233,109/3اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
اشاد71مشارکت دولتی7-شرایط خاص9812273,002/95اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوارق مشاركت دولتي
شستا9941اجاره تامین اجتماعی-نوین9912263,000/01اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
اروند091منفعت صبا اروند نوین 140012223,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
سلامت21مرابحه دولت تعاون-کاردان9911182,990/27اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
شستا0011اجاره تامین اجتماعی-امین0005232,880اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
اجاد251اجاره دولتی آپرورش-سپهر9911182,850اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق اجاره دولتي با ضمانت دولت
اخزا7171اسنادخزانه-م17بودجه97-9810172,540/06اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اسناد خزانه اسلامي
اجاد411اجاره دولتی وزا.علوم-الف9912242,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق اجاره دولتي با ضمانت دولت
اجاد211اجاره دولتی آپرورش-تمدن9911182,445/93اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق اجاره دولتي با ضمانت دولت
مبین0141اجاره اعتماد مبین لوتوس0110192,406/66اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
اشاد81مشارکت دولتی8-شرایط خاص9810302,400/89اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوارق مشاركت دولتي
مبین0111اجاره اعتماد مبین لوتوس0107102,177/64اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
ماهان991اجاره هواپیمایی ماهان 99032,116/15اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
شستا0041اجاره تامین اجتماعی-نوین0005232,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
کرمان001رهنی کرمان موتور140011302,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق رهني
اشاد21مشارکت دولتی2-شرایط خاص0012272,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوارق مشاركت دولتي
اجاد231اجاره دولتی آپرورش-ملت9911181,920اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق اجاره دولتي با ضمانت دولت
اشاد41مشارکت دولتی4-شرایط خاص9807301,633/52اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوارق مشاركت دولتي
مبین0121اجاره اعتماد مبین تمدن0107101,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
سلامت31مرابحه دولتی تعاون-امید9911181,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اجاد261اجاره دولتی آپرورش-امید9911181,485/15اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق اجاره دولتي با ضمانت دولت
اجاد421اجاره دولت-واجدشرایط خاص9912241,356اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق اجاره دولتي با ضمانت دولت
البرز021اجاره ریلی البرزنیرو140205141,044/75اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
مبین0131اجاره اعتماد مبین نوین0107101,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
مبین0151اجاره اعتماد مبین تمدن0110191,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
مبین0161اجاره اعتماد مبین امید0110191,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
اجاد271اجاره دولت آپرورش-کاردان9911181,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق اجاره دولتي با ضمانت دولت
ماهان011منفعت هواپیمایی ماهان 140111231,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
سلامت51مرابحه دولتی تعاون-نوین9911181,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
حریل021اجاره ریل پردازسیر0212121,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
کرمان981مرابحه کرمان موتور 980912990/1اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك مرابحه
اروند041منفعت صبا اروند کاردان14001113976/74اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
امید991مشارکت لیزینگ امید9907966/47اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مشاركت بخش خصوصي
اروند011منفعت صبا اروند امید14001113945اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
سلامت41مرابحه دولتی تعاون-لوتوس991118930/38اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
صبا14011اجاره مهندسی صبا نفت14010225920اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
رایان1مشارکت رایان سایپا 3 ماهه 22%815/99اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مشاركت بخش خصوصي
صدانا981اجاره دانا پتروریگ کیش 1394650اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
نوریل021اجاره ریل پرداز نوآفرین021213600اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
جوپار991اوراق اجاره جوپار 990212523/68اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
کرانه991مرابحه بنا گستر کرانه991222500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك مرابحه
اروند071منفعت صبا اروند نوین 14001113490اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
لوتوس991اجاره لوتوس پارسیان990717480اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
کورش991مرابحه صنعت غذایی کورش990411474/67اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك مرابحه
اروند021منفعت صبا اروند امین14001113472/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق منفعت خصوصي
قرن991مرابحه پدیده شیمی قرن990701465/5اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك مرابحه
ریل14011اجاره ریل کوثر14010509285اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك اجاره
شرق14001مشارکت لیزینگ ایران وشرق140010229/3اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مشاركت بخش خصوصي
حکمت011مشارکت حکمت ایرانیان 140107188/78اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي اوراق مشاركت بخش خصوصي
صشرق991مرابحه سیمان شرق 99010964/64اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي صكوك مرابحه
محصولات شيميايي 676,732/48 (20/28%)
مارون1پتروشیمی مارون352,096بازار دوممحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
زاگرس1پتروشیمی زاگرس125,776/8بازار دوممحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شکبیر1پتروشیمی امیرکبیر51,552بازار پایه جمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شلرد1کود شیمیایی اوره لردگان26,118بازار پایه بمحصولات شيميايي توليد كود و تركيبات نيتروژن
شجم1صنایع پتروشیمی تخت جمشید20,295بازار پایه بمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شپلی1پلی اکریل ایران20,183/17بازار پایه بمحصولات شيميايي توليد نخ هاي مصنوعي
شمواد1تولید مواداولیه الیاف مصنوعی11,190/92بازار پایه بمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شصفها1پتروشیمی‌ اصفهان‌9,048/9بازار پایه جمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
زنجان1صنایع کشاورزی وکود زنجان8,407بازار پایه بمحصولات شيميايي توليد كود و تركيبات نيتروژن
شغدیر1پتروشیمی غدیر8,260/2بازار اولمحصولات شيميايي توليد پلاستيك اوليه و لاستيك تركيبي
ممسنی1پتروشیمی ممسنی5,432/12بازار پایه بمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شگامرن1مجتمع پترو صنعت گامرون5,375/4بازار SMEمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شبصیر1تولیدات پتروشیمی قائد بصیر5,127/21بازار دوممحصولات شيميايي توليد ساير محصولات شيميايي
کازرو1پتروشیمی کازرون4,033/17بازار پایه بمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
دهدشت1صنایع پتروشیمی دهدشت3,486/22بازار پایه جمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شفارا1پتروشیمی فارابی3,253/88بازار پایه جمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
داراب1پتروشیمی داراب2,855/9بازار پایه بمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شتوکا1توکا رنگ فولاد سپاهان2,767/1بازار دوممحصولات شيميايي توليد رنگ، بتونه، جوهر
فسا1پتروشیمی فسا2,736/51بازار پایه بمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
جهرم1پتروشیمی جهرم2,690/16بازار پایه بمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
ساینا1صنایع بهداشتی ساینا1,896/7بازار دوممحصولات شيميايي توليد شوينده ها، عطر و محصولات آرايشي
شرنگی1شیمیایی رنگین1,449/48بازار پایه بمحصولات شيميايي توليد رنگ، بتونه، جوهر
شکف1کف1,175/25بازار پایه جمحصولات شيميايي توليد شوينده ها، عطر و محصولات آرايشي
شتولی1تولی‌پرس‌727/5بازار پایه جمحصولات شيميايي توليد شوينده ها، عطر و محصولات آرايشي
شستان1پتروشیمی گلستان448/4بازار پایه جمحصولات شيميايي توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
شسم1تولید سموم‌ علف‌ کش349/49بازار پایه بمحصولات شيميايي توليد حشره كش و ساير محصولات شيميايي
فلزات اساسي 415,522/92 (12/45%)
میدکو1هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه128,934بازار اولفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
ذوب1سهامی ذوب آهن اصفهان112,489/97بازار دومفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
هرمز1فولاد هرمزگان جنوب93,465بازار دومفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
ارفع1شرکت آهن و فولاد ارفع37,170بازار دومفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
وسدید1گروه ‌صنعتی‌سدید10,175/14بازار پایه بفلزات اساسي استخراج ساير فلزات اساسي
فوکا1فولاد کاویان9,870/25بازار پایه جفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
فاهواز1نورد و لوله اهواز5,434/34بازار پایه جفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
فزرین1زرین معدن آسیا3,673بازار دومفلزات اساسي توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن
کیمیا1معدنی کیمیای زنجان گستران3,173/53بازار دومفلزات اساسي توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن
فنفت1صنایع تجهیزات نفت2,799/28بازار پایه جفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
فسدید1لوله‌وتجهیزات‌ سدید - ورشکسته1,909/74بازار پایه جفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
فالوم1آلومتک‌1,658/25بازار پایه جفلزات اساسي توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن
زنگان1صنعت روی زنگان1,588/9بازار دومفلزات اساسي توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن
فافزا1فولاد افزا سپاهان1,267/11بازار پایه بفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
فماک1ماداکتو استیل کرد1,095بازار SMEفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
فولای1صنایع فولاد آلیاژی یزد819/41بازار اولفلزات اساسي توليد آهن و فولاد پايه
استخراج کانه هاي فلزي 200,915/1 (6/02%)
کگهر1سنگ آهن گهرزمین200,453/1بازار دوماستخراج کانه هاي فلزي استخراج آهن
تکنار1مجتمع معادن مس تکنار462بازار پایه جاستخراج کانه هاي فلزي استخراج كانه فلزي غيرآهن
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 157,126/46 (4/71%)
دماوند1تولید نیروی برق دماوند115,282/44بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم توليد انتقال و توزيع نيروي برق
بمپنا1تولید برق عسلویه مپنا16,792/05بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم توليد انتقال و توزيع نيروي برق
بزاگرس1نیروگاه زاگرس کوثر10,476بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم توليد انتقال و توزيع نيروي برق
وهور1مدیریت انرژی امید تابان هور10,276بازار اولعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم توليد انتقال و توزيع نيروي برق
بکهنوج1تولید برق ماهتاب کهنوج4,299/97بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم توليد انتقال و توزيع نيروي برق
بانكها و موسسات اعتباري 138,290/62 (4/14%)
وآیند1بانک آینده27,936بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
سامان1بانک سامان16,840بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
دی1بانک دی13,875/2بازار دومبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
وشهر1بانک شهر13,408/22بازار پایه جبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
ومهر1بانک مهر اقتصاد12,000بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
وملل1اعتباری ملل10,271/7بازار دومبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
وگردش1بانک گردشگری8,562بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
وقوام1بانک قوامین8,000بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
وزمین1بانک ایران زمین6,792بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
حکمت1بانک حکمت ایرانیان6,000بازار دومبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
وکوثر1شرکت اعتباری کوثر مرکزی6,000بازار دومبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
سمایه1بانک سرمایه4,012بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
توسعه1اعتباری توسعه3,600بازار پایه جبانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
وسالت1بانک قرض الحسنه رسالت993/5بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري ساير واسطه هاي پولي
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي 114,337/18 (3/43%)
شراز1پالایش نفت شیراز39,762/02بازار دومفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي توليد محصولات پالايش شده پتروشيمي
شاوان1پالایش نفت لاوان33,441/65بازار دومفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي توليد محصولات پالايش شده پتروشيمي
شرانل1نفت ایرانول21,810بازار دومفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي ساخت فرآورده هاي نفتي تصفيه شده
شپاس1نفت پاسارگاد18,669/6بازار دومفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي ساخت فرآورده هاي نفتي تصفيه شده
شزنگ1تجهیزنیروی‌زنگان‌653/91بازار پایه بفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي توليد محصولات پالايش شده پتروشيمي
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي91,519/52 (2/74%)
بپاس1بیمه پاسارگاد23,626/89بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
کوثر1بیمه کوثر12,030بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
بساما1بیمه سامان6,646/5بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
ودی1بیمه دی6,222/5بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه غيرزندگي
ومعلم1بیمه معلم5,056/5بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه غيرزندگي
اتکای1بیمه اتکایی ایرانیان4,787/5بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه غيرزندگي
اتکام1شرکت بیمه اتکایی امین4,719بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه غيرزندگي
ورازی1بیمه رازی4,490بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه غيرزندگي
وسرمد1بیمه سرمد3,490/2بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
بنو1بیمه تجارت نو3,419/46بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
وسین1بیمه سینا3,015بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه غيرزندگي
نوین1بیمه نوین2,640بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
وحافظ1بیمه حافظ2,164/77بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه غيرزندگي
وآفری1بیمه کارآفرین2,138/5بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه غيرزندگي
میهن1بیمه میهن1,977بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
وحکمت1بیمه حکمت صبا(50% پرداخت شده)1,595بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
آرمان1بیمه آرمان1,393/5بازار پایه جبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيفعاليتهاي مالي و اجرائي
وتعاون1بیمه تعاون1,386بازار پایه جبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه غيرزندگي
بخاور1بیمه زندگی خاورمیانه(50%تأدیه)721/2بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعيبيمه زندگي
سرمايه گذاريها 81,661/08 (2/45%)
آریان1سرمایه گذاری پارس آریان28,497/39بازار پایه جسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
سرچشمه1سرمایه گذاری مس سرچشمه14,337/8بازار دومسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وآداک1صنعت و تجارت آداک6,793/83بازار پایه جسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وکادو1تکادو5,723/67بازار پایه بسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
سنوین1سرمایه گذاری اقتصاد نوین4,479بازار پایه جسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
گوهران1سرمایه گذاری توسعه گوهران امید3,734بازار اولسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وسبحان1سرمایه گذاری سبحان3,610/1بازار اولسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وآرین1شرکت توسعه اقتصادی آرین2,842بازار پایه بسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
اعتلا1شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز2,328/6بازار دومسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
فلات1گروه صنایع معادن فلات ایرانیان1,857/36بازار پایه بسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وایرا1سرمایه گذاری صنایع ایران1,807/08بازار پایه بسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
سدبیر1س. تدبیرگران فارس وخوزستان1,096بازار دومسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وگستر1گسترش سرمایه گذاری ایرانیان977/6بازار دومسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وملت1سرمایه گذاری ملت950بازار پایه جسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وبرق1س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی718/31بازار پایه بسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
ودانا1سرمایه گذاری دانایان پارس688/5بازار پایه جسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وجامی1سرمایه گذاری جامی615/72بازار پایه بسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
معیار 1سرمایه گذاری معیار صنعت پارس312/05بازار پایه جسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
وشمال1س. چشم انداز توسعه شمال292/07بازار پایه جسرمايه گذاريها ساير واسطه هاي مالي
انبوه سازي، املاك و مستغلات 66,941/17 (2/01%)
کرمان1س. توسعه و عمران استان کرمان24,558/27بازار دومانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
کیسون1شرکت کیسون11,415/6بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات پيمانكاري املاك و مستغلات
ثباغ1شهر سازی و خانه سازی باغمیشه6,741/24بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثپردیس1سرمایه گذاری مسکن پردیس3,848/6بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثعمرا1عمران و توسعه شاهد3,231/8بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثتران1سرمایه گذاری مسکن تهران2,042/4بازار دومانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
آ س پ1آ.س.پ1,848/6بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات پيمانكاري املاك و مستغلات
ثنظام1س. ساختمانی نظام مهندسی ایران1,623/49بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثغرب1شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب1,475/1بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثالوند1سرمایه گذاری مسکن الوند1,472/5بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثنور1سرمایه گذاری کوه نور1,388/42بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثرود1سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود1,183بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
وثخوز1سرمایه گذاری و توسعه خوزستان983/78بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثاصفا1شرکت‌ ساختمان‌ اصفهان‌982/4بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات پيمانكاري املاك و مستغلات
ثزاگرس1سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس894/83بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثنام1س ساختمانی ب نام آوران مهندسی862/5بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثجوان1تامین مسکن جوانان689/18بازار پایه جانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثعتما1س. ساختمانی اعتماد گستر676بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثتوسا1س.توسعه و عمران استان اردبیل637/06بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
ثقزوی1شرکت عمران و سازندگی قزوین386/4بازار پایه جانبوه سازي، املاك و مستغلات املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر66,775/3 (2%)
غصینو1صنعتی مینو12,486بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد نان و محصولات وابسته
غپونه1نوش پونه مشهد8,994/86بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد ساير محصولات غذايي
خودکفا1اقتصادی و خودکفایی آزادگان7,602/5بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد كاكائو، شكلات و شيريني جات
غویتا1ویتانا7,132/8بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد كاكائو، شكلات و شيريني جات
تبرک1گروه کارخانجات صنعتی تبرک6,870/8بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد ساير محصولات غذايي
غفارس1شیر پاستوریزه پگاه فارس5,427/8بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد لبنيات
غشهداب1کشت و صنعت شهداب ناب خراسان4,394/32بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد ساير محصولات غذايي
بهپاک1صنعتی بهپاک4,042بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد روغن هاي حيواني و نباتي
غگلپا1شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان2,550بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد لبنيات
غدیس1پاکدیس2,040/36بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد نوشيدني و آبميوه
غپآذر1شیر پگاه آذربایجان شرقی1,891/2بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد لبنيات
غگلستا1شیر پاستوریزه پگاه گلستان1,351/8بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد لبنيات
غمینو1شرکت صنایع غذایی مینو شرق1,274/84بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد كاكائو، شكلات و شيريني جات
غشوکو1شوکو پارس495/78بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد كاكائو، شكلات و شيريني جات
غیوان1کیوان117/93بازار پایه جمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد نان و محصولات وابسته
غگز1گز سکه102/32بازار SMEمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكرتوليد كاكائو، شكلات و شيريني جات
واسطه‌گري‌هاي مالي و پولي 59,922/81 (1/8%)
واحیا1م .صنایع و معادن احیاء سپاهان38,929بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي ساير واسطه هاي مالي
وسنا1سرمایه گذاری نیروگاهی ایران13,123/35بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي ساير واسطه هاي مالي
واحصا1احیاء صنایع خراسان2,288/56بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي ساير واسطه هاي مالي
ولشرق1لیزینگ ایران و شرق1,315/8بازار دومواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي ليزينگ مالي
وثنو1سرمایه گذاری ساختمانی نوین1,272بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي ساير واسطه هاي مالي
وارس1سرمایه گذاری ارس صبا930/8بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي ساير واسطه هاي مالي
وثوق1سرمایه گذاری وثوق امین599/76بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي ساير واسطه هاي مالي
ولانا1شرکت لیزینگ آریا دانا585/3بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي ليزينگ مالي
ولراز1لیزینگ رازی329/67بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي ليزينگ مالي
ومشان1س. فنی و مهندسی مشانیر299/38بازار پایه جواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي ساير واسطه هاي مالي
وآتوس1س.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال248/88بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي ساير واسطه هاي مالي
وآفر1سرمایه گذاری ارزش آفرینان300بازار پایه جواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي ساير واسطه هاي مالي
مواد و محصولات دارويي 50,263/43 (1/51%)
دقاضی1داروسازی شهید قاضی12,812/58بازار پایه بمواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
پخش1پخش البرز4,655/4بازار دوممواد و محصولات دارويي توليد ساير محصولات دارويي
کاسپین1داروسازی کاسپین تامین4,591/35بازار اولمواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
ریشمک1تولید و صادرات ریشمک4,389/3بازار دوممواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
دشیری1شیرین دارو 3,691/15بازار پایه بمواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
دسانکو1داروسازی سبحان انکولوژی3,198/62بازار دوممواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
شتهران1داروسازی تهران شیمی3,075/29بازار پایه جمواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
کی بی سی1شرکت کی بی سی2,618/99بازار دوممواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
دحاوی1الحاوی2,318/4بازار پایه جمواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
داوه1داروسازی آوه سینا2,127/36بازار دوممواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
دکپسول1تولید ژلاتین کپسول ایران2,016/4بازار دوممواد و محصولات دارويي توليد ساير محصولات دارويي
دتولید1داروسازی تولید دارو1,840/75بازار اولمواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
دتهران‌1داروسازی‌ تهران‌ دارو1,788بازار پایه جمواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
دبالک1مواد اولیه دارویی البرز بالک1,139/85بازار دوممواد و محصولات دارويي توليد داروهاي شيميايي و گياهي
زراعت و خدمات وابسته 35,106/45 (1/05%)
زشریف1کشت وصنعت شریف آباد4,636/84بازار دومزراعت و خدمات وابسته كشاورزي، دامپروري و خدمات وابسته
زدشت1کشت و صنعت دشت خرم دره4,595/4بازار دومزراعت و خدمات وابسته كشاورزي، دامپروري و خدمات وابسته
زفکا1کشت و دامداری فکا4,498/2بازار دومزراعت و خدمات وابسته كشاورزي، دامپروري و خدمات وابسته
زقیام1کشت و دام قیام اصفهان4,357/5بازار دومزراعت و خدمات وابسته كشاورزي و خدمات دامپروري جز دامپزشكي
زماهان1مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان3,819/6بازار دومزراعت و خدمات وابسته پرورش طيور
زبینا1کشاورزی و دامپروری بینالود2,585/2بازار دومزراعت و خدمات وابسته كشاورزي و خدمات دامپروري جز دامپزشكي
زگلدشت1کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان2,352بازار دومزراعت و خدمات وابسته كشاورزي، دامپروري و خدمات وابسته
آبین1کشت و صنعت آبشیرین2,278/42بازار پایه بزراعت و خدمات وابسته پرورش محصولات و باغباني
تلیسه1دامداری تلیسه نمونه1,760/01بازار دومزراعت و خدمات وابسته كشاورزي و خدمات دامپروري جز دامپزشكي
زکشت1کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت1,687/8بازار دومزراعت و خدمات وابسته كشاورزي و خدمات دامپروري جز دامپزشكي
زشگزا1شیر و گوشت زاگرس شهرکرد1,462/08بازار دومزراعت و خدمات وابسته كشاورزي و خدمات دامپروري جز دامپزشكي
آینده1بازرگانی آینده سازان بهشت پارس1,073/41بازار پایه جزراعت و خدمات وابسته پرورش محصولات و باغباني
خودرو و ساخت قطعات 34,205/65 (1/03%)
خکرمان1گروه اقتصادی کرمان خودرو8,820بازار پایه جخودرو و ساخت قطعات توليد وسايل نقليه موتوري
خدیزل1بهمن دیزل6,941بازار دومخودرو و ساخت قطعات توليد وسايل نقليه موتوري
خاور1ایران خودرو دیزل6,909/85بازار پایه بخودرو و ساخت قطعات توليد وسايل نقليه موتوري
خکاوه1سایپا دیزل5,785/39بازار پایه بخودرو و ساخت قطعات توليد وسايل نقليه موتوري
تشتاد1صنایع تولیدی اشتاد ایران‌4,405/02بازار پایه بخودرو و ساخت قطعات قطعات يدكي و جانبي وسايل نقليه موتوري
خفناور1مهندسی صنعتی روان فن آور658/7بازار پایه بخودرو و ساخت قطعات قطعات يدكي و جانبي وسايل نقليه موتوري
خلیبل1مالیبل سایپا349/7بازار پایه جخودرو و ساخت قطعات قطعات يدكي و جانبي وسايل نقليه موتوري
خعمرا1توسعه و عمران شهرستان نائین336بازار پایه جخودرو و ساخت قطعات قطعات يدكي و جانبي وسايل نقليه موتوري
ماشين آلات و تجهيزات 31,816/7 (0/95%)
لخانه1لوازم‌ خانگی‌ پارس‌15,367/14بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات توليد وسايل خانگي
تپکو1تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو14,109/43بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات توليد ماشين آلات استخراج و ساختمان
لازما1کارخانه های صنعتی آزمایش2,067/99بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات توليد وسايل خانگي
تفیرو1مهندسی فیروزا180/19بازار پایه جماشين آلات و تجهيزات توليد تجهيزات بالابر و جابجايي
تراک1ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی‌91/95بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات توليد ماشين آلات كشاورزي و باغباني
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات 31,078/78 (0/93%)
توریل1توکاریل8,266بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات حمل و نقل از طريق خطوط راه آهن
حسینا1توسعه خدمات دریایی وبندری سینا7,745/5بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات خدمات حمل و نقل دريايي
حریل1ریل پردازسیر4,653/04بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات حمل و نقل از طريق خطوط راه آهن
حسیر1ریل سیر کوثر3,147/38بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات حمل و نقل از طريق خطوط راه آهن
حپارسا1توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان3,014بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات حمل و نقل از طريق خطوط راه آهن
حآسا1آسیا سیر ارس2,755/2بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات حمل و نقل از طريق خطوط راه آهن
حبندر1دریایی و کشتیرانی خط دریابندر1,098/92بازار پایه جحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات خدمات حمل و نقل دريايي
حرهشا1رهشاد سپاهان (سهامی عام398/73بازار پایه بحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات ساير حمل و نقلهاي زميني برنامه ريزي شده
پيمانكاري صنعتي 30,721/6 (0/92%)
خصدرا1صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌22,758بازار پایه بپيمانكاري صنعتي ساختمان و مهندسي عمران
وپسا1س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس6,655بازار پایه بپيمانكاري صنعتي ساير فعاليت هاي پيمانكاري
بالاس1مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن1,308/6بازار اولپيمانكاري صنعتي ساختمان و مهندسي عمران
قند و شكر 29,156/1 (0/87%)
قشرین1قند شیرین خراسان13,084/45بازار پایه جقند و شكر توليد شكر
قاروم1قند ارومیه6,321/74بازار پایه جقند و شكر توليد شكر
قچار1فراوردههای غذایی وقند چهارمحال4,687/62بازار دومقند و شكر توليد شكر
قشیر1قند شیروان قوچان و بجنورد1,867/8بازار دومقند و شكر توليد شكر
قجام1فرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام‌1,645/8بازار پایه بقند و شكر توليد شكر
قنقش1قند نقش جهان1,164/68بازار پایه جقند و شكر توليد شكر
قیستو1شرکت قند بیستون384بازار پایه جقند و شكر توليد شكر
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط 26,505/83 (0/79%)
فرابورس1فرابورس ایران13,003بازار پایه الففعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط فعاليتهاي مرتبط با اوراق بهادار
انرژی31سایر اشخاص بورس انرژی5,576/34بازار پایه بفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط فعاليتهاي مرتبط با اوراق بهادار
سپرده1سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه3,769/5بازار پایه الففعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط فعاليتهاي مرتبط با اوراق بهادار
انرژی11نهادهای مالی بورس انرژی3,392/8بازار پایه بفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط فعاليتهاي مرتبط با اوراق بهادار
انرژی21فعالان بورس انرژی764/2بازار پایه بفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط فعاليتهاي مرتبط با اوراق بهادار
هتل و رستوران 24,763/29 (0/74%)
سمگا1گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی21,786بازار اولهتل و رستوران هتل ها ، اردو و ديگر تداركات اقامت كوتاه
گکوثر1هتل پارسیان کوثر اصفهان2,046/66بازار دومهتل و رستوران هتل ها ، اردو و ديگر تداركات اقامت كوتاه
گکیش1توریستی ورفاهی آبادگران کیش586/88بازار پایه بهتل و رستوران هتل ها ، اردو و ديگر تداركات اقامت كوتاه
گپارس1امور رفاهی کارگزاران پارس343/75بازار پایه بهتل و رستوران هتل ها ، اردو و ديگر تداركات اقامت كوتاه
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري22,311/6 (0/67%)
مادیرا1صنایع ماشین های اداری ایران22,311/6بازار دومتوليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوريتوليد رايانه و تجهيزات جانبي
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله 21,835/94 (0/65%)
اعتماد1صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د12,507/03ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
آکورد1صندوق س. آرمان آتی کوثر-د1,543/47ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
آسامید1صندوق س.مشترک آسمان امید -د1,407/74ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
کاریس1صندوق س.سپهر کاریزما-س976/06ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
اوصتا1صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د959/33ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
ثروتم1صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-م873/61ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري مختلط
سخند1صندوق س.سپهرخبرگان نفت-د641/76ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
رویش1ص.س.جسورانه رویش لوتوس70%تأدیه446/25ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
اطلس1صندوق س.توسعه اندوخته آینده-س386/75ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
آتیمس1صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س355/07ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
الماس1صندوق س.امین تدبیرگران فردا-س314/86ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
آرمانی1ص.س.ج.فناوری آرمانی50%تادیه300ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
آگاس1صندوق س.هستی بخش آگاه-س265/03ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
صغرب1صندوق س.مسکن شمال غرب-ز253/98ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق هاي زمين و ساختمان
آساس1صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س196/62ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در سهام
آسام1صندوق س.آرمان سپهر آیندگان-م187/5ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري مختلط
صایند1صندوق س. گنجینه آینده روشن-د132/83ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
تهران11ص.ج.یکم دانشگاه تهران20% تادیه30ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
آتی11ص.س.ج. یکم آرمان آتی 20%تأدیه26/05ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
فنابا1ص.ج. فناوری بازنشستگی 20%تادیه20ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
آشناتک1ص.س.ج.ایده نوتک آشنا12% تادیه12ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله صندوق سرمايه گذاري جسورانه
سيمان، آهك و گچ 20,435/01 (0/61%)
ساروج1بین المللی ساروج بوشهر5,249/7بازار پایه بسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
سجام1مجتمع سیمان غرب آسیا3,896/64بازار پایه بسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
سبزوا1سیمان لار سبزوار3,434/71بازار دومسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
سمتاز1سیمان ممتازان کرمان1,761/6بازار پایه جسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
سلار1شرکت سیمان لارستان1,623/88بازار پایه بسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
سکارون1سیمان کارون1,534/09بازار پایه جسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
سباقر1سیمان باقران1,472/4بازار پایه بسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
سخواف1سیمان مجد خواف1,461/99بازار پایه بسيمان، آهك و گچ توليد سيمان، آهك و گچ
اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن 18,945/5 (0/57%)
تسه96121امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96984/17تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97081امتیاز تسهیلات مسکن آبان97920/67تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97051امتیاز تسهیلات مسکن مرداد97904/78تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97021امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97896/28تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97011امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97877/01تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97091امتیاز تسهیلات مسکن آذر97870/2تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97061امتیاز تسهیلات مسکن شهریور97869/48تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97041امتیاز تسهیلات مسکن تیر97855/4تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97031امتیاز تسهیلات مسکن خرداد97854/6تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97111امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 97816/32تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه98011امتیاز تسهیلات مسکن فروردین98809/53تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96111امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96806/38تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97101امتیاز تسهیلات مسکن دی 97788/85تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه98021امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت98783/45تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97071امتیاز تسهیلات مسکن مهر97774/35تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه98031امتیاز تسهیلات مسکن خرداد98761/93تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96091امتیاز تسهیلات مسکن آذر96734/73تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96101امتیاز تسهیلات مسکن دی96727/09تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97121امتیاز تسهیلات مسکن اسفند97721/57تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96071امتیاز تسهیلات مسکن مهر96693/37تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96081امتیاز تسهیلات مسکن آبان96683/96تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96061امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96625/41تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96051امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 96603/46تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96041امتیاز تسهیلات مسکن تیر96531/79تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7041تسهیلات مسکن ب. ملی-تیر975/38تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7101تسهیلات مسکن ب. ملی-دی974/01تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7091تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر973/9تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7121تسهیلات مسکن ب. ملی-اسفند973/89تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7111تسهیلات مسکن ب. ملی-بهمن973/62تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی8011تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین983/45تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی8031تسهیلات مسکن ب. ملی-خرداد983/28تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7071تسهیلات مسکن ب. ملی-مهر973/11تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی8021تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت983/01تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7021تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت972/79تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7081تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان972/76تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی6121تسهیلات مسکن بانک ملی-اسفند962/63تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7011تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین972/5تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7061تسهیلات مسکن ب. ملی-شهریور972/36تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7051تسهیلات مسکن ب. ملی-مرداد972/21تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7031تسهیلات مسکن ب. ملی-خرداد971/74تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی6111تسهیلات مسکن بانک ملی-بهمن9661/25تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
حمل و نقل آبي 13,681/17 (0/41%)
حخزر1کشتیرانی دریای خزر12,859/56بازار دومحمل و نقل آبي حمل و نقل دريايي وحمل ونقل درآبهاي ساحلي
حاریا1کشتیرانی آریا821/61بازار پایه بحمل و نقل آبي حمل و نقل دريايي وحمل ونقل درآبهاي ساحلي
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري 13,083/58 (0/39%)
قاسم1قاسم ایران8,178/6بازار دومخرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري خرده فروشي موادغذايي در فروشگاههاي تخصصي
رفاه1فروشگاه های زنجیره ای رفاه4,904/98بازار پایه جخرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري خرده فروشي انواع موادغذايي،نوشيدني وغيره
ساير محصولات كاني غيرفلزي 12,729/06 (0/38%)
کقزوی1شیشه‌ قزوین‌3,719/94بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي توليد شيشه
کتوکا1تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا1,945/8بازار دومساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات سراميكي نسوز
کمینا1شیشه سازی مینا1,217/2بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي توليد شيشه
سفاسی1شرکت فارسیت اهواز1,175/46بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات بتني، سيماني و گچ
شلیا1شرکت مواد ویژه لیا846/1بازار دومساير محصولات كاني غيرفلزي توليد شيشه
کمرجان1بازرگانی و تولیدی مرجان کار761/25بازار اولساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات بتني، سيماني و گچ
کفرآور1فرآورده های سیمان شرق718/74بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات بتني، سيماني و گچ
کورز1ورزیران‌668/32بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي توليد ساير محصولات معدني غيرفلزي
کایتا1ایتالران‌540/02بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات بتني، سيماني و گچ
سایرا1ایرانیت‌319/25بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات بتني، سيماني و گچ
سفارود1کارخانه فارسیت درود209/02بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات بتني، سيماني و گچ
کباده1تولید خاک نسوزاستقلال آباده175/06بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات سراميكي نسوز
ساذری1آذریت‌171/08بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات بتني، سيماني و گچ
سپرمی1پرمیت‌133/09بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي توليد محصولات بتني، سيماني و گچ
کابگن1تولیدی و صنعتی آبگینه‌128/74بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي توليد شيشه
اطلاعات و ارتباطات 12,494/1 (0/37%)
اپرداز1آتیه داده پرداز7,950بازار دوماطلاعات و ارتباطات خدمات ارزش افزوده
اوان1مبین وان کیش4,544/1بازار دوماطلاعات و ارتباطات خدمات ارزش افزوده
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن 11,683/88 (0/35%)
افرا1افرانت4,234/38بازار اولرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن ساير فعاليت هاي رايانه اي
فن آوا1گروه فن آوا3,573/68بازار پایه برايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن ساير فعاليت هاي رايانه اي
تاپکیش1تجارت الکترونیک پارسیان کیش2,978/4بازار دومرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن ساير فعاليت هاي رايانه اي
مفاخر1توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی897/43بازار دومرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن ساير فعاليت هاي رايانه اي
محصولات كاغذي 11,625/75 (0/35%)
چکاپا1گروه صنایع کاغذ پارس11,568/33بازار دوممحصولات كاغذي توليد خمير كاغذ، كاغذ و مقوا
چکارم1کارتن‌ مشهد35/98بازار پایه جمحصولات كاغذي توليد كاغذ و مقواي موجدار و محفظه آنها
چبسپا1بسته‌ بندی‌ پارس21/43بازار پایه بمحصولات كاغذي توليد كاغذ و مقواي موجدار و محفظه آنها
لاستيك و پلاستيك 10,939/59 (0/33%)
پارتا1مجتمع‌صنعتی‌آرتاویل‌تایر8,553/43بازار پایه جلاستيك و پلاستيك توليد تاير و بازسازي تايرهاي لاستيكي
پلوله1گازلوله‌1,737/9بازار پایه بلاستيك و پلاستيك توليد محصولات پلاستيكي
پشاهن1تولیدی پلاستیک‌ شاهین379/85بازار پایه جلاستيك و پلاستيك توليد محصولات پلاستيكي
پلاست1کارخانجات تولیدی پلاستیران268/42بازار پایه جلاستيك و پلاستيك توليد محصولات پلاستيكي
استخراج زغال سنگ 10,394/96 (0/31%)
کپرور1فرآوری زغال سنگ پروده طبس8,614/08بازار دوماستخراج زغال سنگ استخراج و انبار زغال سنگ سخت
کشرق1صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود1,780/88بازار دوماستخراج زغال سنگ استخراج و انبار زغال سنگ سخت
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي 8,894/5 (0/27%)
لکما1کارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌8,049/58بازار پایه بساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي فرستنده راديو، تلويزيون و تلفن و تلگراف
لپیام1گسترش صنایع پیام844/92بازار پایه جساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي گيرنده راديو، تلويزيون و تجهيزات وابسته
ساخت محصولات فلزي 5,798/35 (0/17%)
فبیرا1بسته‌ بندی‌ ایران‌2,932/1بازار پایه بساخت محصولات فلزي توليد ساير محصولات فلزي ساخته شده
فسلیر1سولیران‌1,955/3بازار پایه بساخت محصولات فلزي توليد محصولات فلزي ساختماني
فنرژی1گسترش صنایع انرژی آذرآب812/21بازار پایه جساخت محصولات فلزي توليد مواد بخار به جز ديگهاي بخار مركزي
فبستم1صنایع ‌بسته‌بندی‌ مشهد84/17بازار پایه جساخت محصولات فلزي توليد ساير محصولات فلزي ساخته شده
فجوش1جوش‌ و اکسیژن‌ ایران‌14/57بازار پایه جساخت محصولات فلزي توليد ساير محصولات فلزي ساخته شده
منسوجات 2,686/05 (0/08%)
نطرین1عطرین نخ قم2,077/89بازار دوممنسوجات آماده سازي و ريسندگي نخ، پارچه بافي
نتوس1پشم‌ بافی‌ توس604/46بازار پایه بمنسوجات آماده سازي و ريسندگي نخ، پارچه بافي
نشار1کارخانجات پشمبافی افشار یزد3/7بازار پایه جمنسوجات آماده سازي و ريسندگي نخ، پارچه بافي
تجارت عمده وخرده فروشي وسائط نقليه موتور2,521/26 (0/08%)
تجار1گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان2,489/4بازار پایه بتجارت عمده وخرده فروشي وسائط نقليه موتورفروش وسائط نقليه
بدکو1شرکت فروشگاه زنجیره ای دیاکو31/86بازار پایه جتجارت عمده وخرده فروشي وسائط نقليه موتورفروش وسائط نقليه
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي 2,001 (0/06%)
بایکا1کارخانجات کابلسازی ‌ایران‌1,069/53بازار پایه جماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي توليد سيم و كابل عايق
نیرو1نیرو سرمایه797/42بازار پایه بماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي توليد موتورها، مولدها و مبدلهاي الكتريكي
بتک1کارخانجات کابل سازی‌ تک‌134/05بازار پایه جماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي توليد سيم و كابل عايق
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور1,805/12 (0/05%)
بمیلا1توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد1,805/12بازار پایه بتجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتورعمده فروشي براساس هزينه و يا قرارداد
ساير واسطه گريهاي مالي 1,692/8 (0/05%)
ولبهمن1شرکت بهمن لیزینگ1,692/8بازار اولساير واسطه گريهاي مالي ليزينگ مالي
خدمات فني و مهندسي 1,663/13 (0/05%)
خفولا1خدمات فنی فولاد یزد747/21بازار پایه بخدمات فني و مهندسي ساير فعاليتهاي حرفه اي علمي و فني
تابا1تابان نیرو سپاهان594/7بازار پایه بخدمات فني و مهندسي ساير فعاليتهاي حرفه اي علمي و فني
تپولا1مهندسی مرآت پولاد321/22بازار پایه جخدمات فني و مهندسي ساير فعاليتهاي حرفه اي علمي و فني
فعاليت هاي هنري، سرگرمي و خلاقانه 850 (0/03%)
وهنر1گروه توسعه هنر ایران850بازار پایه جفعاليت هاي هنري، سرگرمي و خلاقانه فعاليت هاي هنري
كاشي و سراميك 714/64 (0/02%)
کهرام1تولیدی گرانیت بهسرام427/12بازار پایه جكاشي و سراميك توليد گل و سراميك ساختماني
کصدف1کاشی صدف سرام استقلال آباده287/52بازار پایه جكاشي و سراميك توليد گل و سراميك ساختماني
محصولات چوبي 1/38 (0%)
چنوپا1نیوپان‌ 22 بهمن‌1/38بازار پایه جمحصولات چوبي توليد تخته چند لا و ساير تخته ها
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما