به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
2
آبان
1397
خروجی Excel
نمادنام شرکتارزشبازارصنعت
اوراق تامين مالي 682,188 (29/06%)
اشاد91مشاركت دولتي9-شرايط خاص99090939,560/83اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7021اسنادخزانه-م2بودجه97-97102433,305/34اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7011اسنادخزانه-م1بودجه97-97092032,514/23اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
سخاب71اسناد خزانه اسلامي97122831,988/64اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
افاد11منفعت دولت-با شرايط خاص14000627,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7031اسنادخزانه-م3بودجه97-99072125,688/17اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7091اسنادخزانه-م9بودجه97-99051323,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اشاد61مشاركت دولتي6-شرايط خاص98120122,783/77اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7061اسنادخزانه-م6بودجه97-99042318,514/09اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6051اسنادخزانه-م5بودجه96-97092618,391/66اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد31اجاره دولت-واجدشرايط خاص99111817,290اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6071اسنادخزانه-م7بودجه96-97101016,319/52اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
گندم21مرابحه گندم2-واجدشرايط خاص140016,066/32اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
افاد21منفعت دولتي2-شرايط خاص1400062615,540اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6041اسنادخزانه-م4بودجه96-98082014,930/18اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7041اسنادخزانه-م4بودجه97-99102214,623/67اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6081اسنادخزانه-م8بودجه96-98041113,673/49اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
سلامت61مرابحه سلامت6واجدشرايط خاص140013,639/09اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6121اسنادخزانه-م12بودجه96-98111413,392/47اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6131اسنادخزانه-م13بودجه96-98101613,333/98اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6101اسنادخزانه-م10بودجه96-98091113,158/17اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7051اسنادخزانه-م5بودجه97-98052311,976/33اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6231اسنادخزانه-م23بودجه96-9905289,965/91اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
تامین971اجاره س.تامين اجتماعي9712229,700/01اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اشاد11مشاركت دولتي1-شرايط خاص0010269,300اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اشاد51مشاركت دولتي5-شرايط خاص9809228,893اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6111اسناد خزانه-م11بودجه96-9709138,789/91اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اشاد31مشاركت دولتي3-شرايط خاص9807138,500/29اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6221اسنادخزانه-م22بودجه96-9805238,342/24اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7121اسنادخزانه-م12بودجه97-9805308,340/3اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6241اسنادخزانه-م24بودجه96-9906258,189/92اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7111اسنادخزانه-م11بودجه97-9804308,151اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6061اسنادخزانه-م6بودجه96-9807227,973/66اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا7081اسنادخزانه-م8بودجه97-9807237,967/7اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6141اسنادخزانه-م14بودجه96-9810167,847/09اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شستا9911اجاره تامين اجتماعي-امين9912267,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6091اسنادخزانه-م9بودجه96-9804116,839/02اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد221اجاره دولتي آپرورش-لوتوس9911185,800اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اخزا6151اسنادخزانه-م15بودجه96-9808205,486/39اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شستا9921اجاره تامين اجتماعي-سپهر9912265,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد241اجاره دولتي آپرورش-نوين9911185,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد11اجاره دولت مرحله يك1394-9812264,670اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شستا9931اجاره ت.اجتماعي-كاردان9912264,550اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
صخابر1اوراق اجاره شركت مخابرات ايران4,507/91اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
سلامت11مرابحه دولتي تعاون-ملت9911183,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شستا0031اجاره تامين اجتماعي-سپهر0005233,090اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
صایتل21اجاره رايتل2- سه ماهه 22 درصد3,057/96اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شستا0011اجاره تامين اجتماعي-امين0005233,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
سلامت21مرابحه دولت تعاون-كاردان9911183,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شستا9941اجاره تامين اجتماعي-نوين9912262,970اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اشاد71مشاركت دولتي7-شرايط خاص9812272,795/96اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد251اجاره دولتي آپرورش-سپهر9911182,790اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد411اجاره دولتي وزا.علوم-الف9912242,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
مبین0111اجاره اعتماد مبين لوتوس0107102,410اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شستا0021اجاره تامين اجتماعي-تمدن0005232,360/1اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
مشهد9711مشاركت شهرداري مشهد1394-تمدن2,358/1اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
قم9711شهرداري قم 1394-تمدن2,290اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اشاد81مشاركت دولتي8-شرايط خاص9810302,262/72اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
ماهان991اجاره هواپيمايي ماهان 99032,110/28اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
تبریز971مشاركت قطار شهري تبريز9712182,060اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شستا0041اجاره تامين اجتماعي-نوين0005232,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد231اجاره دولتي آپرورش-ملت9911181,939/2اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد211اجاره دولتي آپرورش-تمدن9911181,750/16اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اشاد21مشاركت دولتي2-شرايط خاص0012271,560اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اشاد41مشاركت دولتي4-شرايط خاص9807301,533/51اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
مشهد9721شهرداري مشهد 1394-ارگ هومن1,500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد261اجاره دولتي آپرورش-اميد9911181,485/15اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
سلامت31مرابحه دولتي تعاون-اميد9911181,485/15اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
مبین0121اجاره اعتماد مبين تمدن0107101,365اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد421اجاره دولت-واجدشرايط خاص9912241,238اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
البرز021اجاره ريلي البرزنيرو140205141,050اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
مشهد9731شهرداري مشهد1394-لوتوس پارسيان1,013اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
کرج971شهرداري كرج 13941,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
اجاد271اجاره دولت آپرورش-كاردان9911181,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
مبین0131اجاره اعتماد مبين نوين0107101,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
سلامت51مرابحه دولتي تعاون-نوين9911181,000اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
امید991مشارکت ليزينگ اميد9907936/59اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
سلامت41مرابحه دولتي تعاون-لوتوس991118920/45اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
صبا14011اجاره مهندسي صبا نفت14010225920اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
کرمان981مرابحه كرمان موتور 980912908اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
رایان1مشاركت رايان سايپا 3 ماهه 22%808اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
صدانا981اجاره دانا پتروريگ كيش 1394650اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
صامیا1اجاره پترواميدآسيا3ماهه20درصد529/19اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
جوپار991اوراق اجاره جوپار 990212518/76اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
کرانه991مرابحه بنا گستر كرانه991222500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
قم9721شهرداري قم 1394- سپهر500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
کورش991مرابحه صنعت غذايي كورش990411500اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
قم9731شهرداري قم1394-لوتوس پارسيان493/42اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
قرن991مرابحه پديده شيمي قرن990701485اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
لوتوس991اجاره لوتوس پارسيان990717432اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
سکرد981مشاركت سيمان كردستان980219331/77اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
ریل14011اجاره ريل كوثر14010509300اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
شرق14001مشاركت ليزينگ ايران وشرق140010221/04اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
حکمت011مشاركت حكمت ايرانيان 140107191/23اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
صشرق991مرابحه سيمان شرق 99010964اوراق با درآمد ثابتاوراق تامين مالي
محصولات شيميايي 580,207/29 (24/71%)
مارون1پتروشيمي مارون246,952بازار دوممحصولات شيميايي
زاگرس1پتروشيمي زاگرس177,398/4بازار دوممحصولات شيميايي
شکبیر1پتروشيمي اميركبير46,839/6بازار پایه جمحصولات شيميايي
خراسان1شركت پتروشيمي خراسان23,644/74بازار دوممحصولات شيميايي
شلرد1كود شيميايي اوره لردگان18,243بازار پایه بمحصولات شيميايي
شجم1صنايع پتروشيمي تخت جمشيد13,140بازار پایه بمحصولات شيميايي
شغدیر1پتروشيمي غدير7,809/1بازار اولمحصولات شيميايي
شوش1هنكل‌ پاك‌ وش‌7,000/79بازار پایه جمحصولات شيميايي
زنجان1صنايع پتروشيمي زنجان6,097بازار پایه بمحصولات شيميايي
شگامرن1مجتمع پترو صنعت گامرون4,980بازار SMEمحصولات شيميايي
شصفها1پتروشيمي‌ اصفهان‌4,539/9بازار پایه جمحصولات شيميايي
شپلی1پلي اكريل ايران4,328/03بازار پایه بمحصولات شيميايي
جهرم1پتروشيمي جهرم2,869/06بازار پایه بمحصولات شيميايي
فسا1پتروشيمي فسا2,855/03بازار پایه بمحصولات شيميايي
داراب1پتروشيمي داراب2,808/19بازار پایه بمحصولات شيميايي
دهدشت1صنايع پتروشيمي دهدشت2,297/8بازار پایه جمحصولات شيميايي
ممسنی1پتروشيمي ممسني2,264/31بازار پایه بمحصولات شيميايي
کازرو1پتروشيمي كازرون1,952/01بازار پایه بمحصولات شيميايي
شمواد1توليد مواداوليه الياف مصنوعي877/29بازار پایه بمحصولات شيميايي
شکف1كف650بازار پایه جمحصولات شيميايي
ساینا1صنايع بهداشتي ساينا612/8بازار دوممحصولات شيميايي
شرنگی1شيميايي رنگين538/9بازار پایه بمحصولات شيميايي
شتولی1تولي‌پرس‌500بازار پایه جمحصولات شيميايي
شستان1پتروشيمي گلستان487/19بازار پایه جمحصولات شيميايي
شتوکا1توكا رنگ فولاد سپاهان416/43بازار دوممحصولات شيميايي
شسم1توليد سموم‌ علف‌ كش105/72بازار پایه جمحصولات شيميايي
فلزات اساسي 317,597/77 (13/53%)
میدکو1هلدينگ صنايع معدني خاورميانه100,148/4بازار اولفلزات اساسي
ذوب1سهامي ذوب آهن اصفهان88,061/28بازار دومفلزات اساسي
هرمز1فولاد هرمزگان جنوب74,970بازار دومفلزات اساسي
ارفع1شركت آهن و فولاد ارفع24,212بازار دومفلزات اساسي
فوکا1فولاد كاويان13,341/56بازار پایه جفلزات اساسي
فاهواز1نورد و لوله اهواز4,649/13بازار پایه جفلزات اساسي
فزرین1زرين معدن آسيا2,876/7بازار دومفلزات اساسي
کیمیا1معدني كيمياي زنجان گستران2,571/49بازار دومفلزات اساسي
وسدید1گروه ‌صنعتي‌سديد1,695/2بازار پایه بفلزات اساسي
فسدید1لوله‌وتجهيزات‌ سديد - ورشكسته1,173/6بازار پایه جفلزات اساسي
فماک1ماداكتو استيل كرد1,051/5بازار SMEفلزات اساسي
فالوم1آلومتك‌974/32بازار پایه جفلزات اساسي
زنگان1صنعت روي زنگان800/3بازار دومفلزات اساسي
فافزا1فولاد افزا سپاهان689/58بازار پایه بفلزات اساسي
فولای1صنايع فولاد آلياژي يزد382/7بازار اولفلزات اساسي
بانكها و موسسات اعتباري 113,216/11 (4/82%)
وآیند1بانك آينده21,024بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
وشهر1بانك شهر14,513/89بازار پایه جبانكها و موسسات اعتباري
سامان1بانك سامان12,120بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
تات1بانك تات11,072بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
ومهر1بانك مهر اقتصاد8,580بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
وزمین1بانك ايران زمين8,520بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
دی1بانك دي7,232بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
وملل1اعتباري ملل7,041/72بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
وقوام1بانك قوامين4,992بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
حکمت1بانك حكمت ايرانيان4,728بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
وگردش1بانك گردشگري4,524بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
وکوثر1شركت اعتباري كوثر مركزي3,528بازار دومبانكها و موسسات اعتباري
سمایه1بانك سرمايه2,992بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
توسعه1اعتباري توسعه1,840بازار پایه جبانكها و موسسات اعتباري
وسالت1بانك قرض الحسنه رسالت508/5بازار پایه ببانكها و موسسات اعتباري
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي 96,937/92 (4/13%)
شراز1پالايش نفت شيراز35,805/96بازار دومفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شاوان1پالايش نفت لاوان32,697/28بازار دومفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شرانل1نفت ايرانول17,054بازار دومفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شپاس1نفت پاسارگاد10,989/6بازار دومفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
شزنگ1تجهيزنيروي‌زنگان‌391/08بازار پایه بفراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي57,169 (2/43%)
بپاس1بيمه پاسارگاد12,744/74بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
کوثر1بيمه كوثر6,297/5بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
بساما1بيمه سامان5,320/5بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
اتکام1شركت بيمه اتكايي امين3,592/5بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
اتکای1بيمه اتكايي ايرانيان3,510بازار اولبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
ورازی1بيمه رازي3,438بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وسین1بيمه سينا2,997بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
ودی1بيمه دي2,787/5بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وسرمد1بيمه سرمد2,316بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
بنو1بيمه تجارت نو (50% پرداخت شده)2,237/5بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
نوین1بيمه نوين2,070بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وحکمت1بيمه حكمت صبا(50% پرداخت شده)2,020بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
آرمان1بيمه آرمان1,789/5بازار پایه جبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وآفری1بيمه كارآفرين1,725/5بازار پایه جبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
میهن1بيمه ميهن1,440بازار دومبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وحافظ1بيمه حافظ1,280/76بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
بخاور1بيمه زندگي خاورميانه(50%تأديه)955/2بازار پایه ببيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
وتعاون1بيمه تعاون646/8بازار پایه جبيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
سرمايه گذاريها 52,986/2 (2/26%)
سرچشمه1سرمايه گذاري مس سرچشمه13,650بازار دومسرمايه گذاريها
آریان1سرمايه گذاري پارس آريان12,247/14بازار پایه جسرمايه گذاريها
سنوین1سرمايه گذاري اقتصاد نوين4,596بازار پایه جسرمايه گذاريها
وآداک1صنعت و تجارت آداك4,351/74بازار پایه جسرمايه گذاريها
وکادو1تكادو3,779/51بازار پایه بسرمايه گذاريها
گوهران1سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد2,878بازار اولسرمايه گذاريها
وسبحان1سرمايه گذاري سبحان2,458/3بازار اولسرمايه گذاريها
ودانا1سرمايه گذاري دانايان پارس1,879/2بازار پایه بسرمايه گذاريها
وآرین1شركت توسعه اقتصادي آرين1,604/4بازار پایه بسرمايه گذاريها
فلات1گروه صنايع معادن فلات ايرانيان1,286/79بازار پایه بسرمايه گذاريها
وایرا1سرمايه گذاري صنايع ايران1,001/88بازار پایه بسرمايه گذاريها
اعتلا1شركت سرمايه گذاري اعتلاء البرز822بازار دومسرمايه گذاريها
وگستر1گسترش سرمايه گذاري ايرانيان756بازار دومسرمايه گذاريها
وبرق1س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوي478/38بازار پایه بسرمايه گذاريها
سدبیر1س. تدبيرگران فارس وخوزستان426/5بازار دومسرمايه گذاريها
معیار 1سرمايه گذاري معيار صنعت پارس312/05بازار پایه جسرمايه گذاريها
وجامی1سرمايه گذاري جامي248/4بازار پایه بسرمايه گذاريها
وشمال1س. چشم انداز توسعه شمال209/91بازار پایه بسرمايه گذاريها
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 52,653/81 (2/24%)
دماوند1توليد نيروي برق دماوند28,477/68بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
بمپنا1توليد برق عسلويه مپنا12,882/69بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
وهور1مديريت انرژي اميد تابان هور6,432بازار اولعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
بکهنوج1توليد برق ماهتاب كهنوج4,861/44بازار دومعرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
واسطه‌گري‌هاي مالي و پولي 40,533/31 (1/73%)
واحیا1م .صنايع و معادن احياء سپاهان26,885/49بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وسنا1سرمايه گذاري نيروگاهي ايران9,276/18بازار پایه جواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
واحصا1احياء صنايع خراسان1,394/24بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وارس1سرمايه گذاري ارس صبا719بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ولشرق1ليزينگ ايران و شرق605/7بازار دومواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وثنو1سرمايه گذاري ساختماني نوين568/2بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وثوق1سرمايه گذاري وثوق امين458/4بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ولانا1شركت ليزينگ آريا دانا382/4بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ولراز1ليزينگ رازي144/32بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وآتوس1س.آرين توسكا قيمت اسمي 350ريال99/06بازار پایه بواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
وآفر1سرمايه گذاري ارزش آفرينان300بازار پایه جواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ومشان1س. فني و مهندسي مشانير20بازار پایه جواسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر35,265/74 (1/5%)
غصینو1صنعتي مينو5,996بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غپونه1نوش پونه مشهد5,653/36بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
تبرک1گروه كارخانجات صنعتي تبرك4,942/78بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
خودکفا1اقتصادي و خودكفايي آزادگان4,443/1بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غشهداب1كشت و صنعت شهداب ناب خراسان3,359/2بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غویتا1ويتانا2,305/2بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غفارس1شير پاستوريزه پگاه فارس2,096/2بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
بهپاک1صنعتي بهپاك1,597/44بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غگلپا1شير پاستوريزه پگاه گلپايگان1,175/88بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غدیس1پاكديس1,072/96بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غگلستا1شير پاستوريزه پگاه گلستان902/16بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غپآذر1شير پگاه آذربايجان شرقي782/2بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غمینو1شركت صنايع غذايي مينو شرق489/2بازار دوممحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غشوکو1شوكو پارس267/11بازار پایه بمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غگز1گز سكه108/71بازار SMEمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
غیوان1كيوان74/23بازار پایه جمحصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
پيمانكاري صنعتي 30,156 (1/28%)
خصدرا1صنعتي‌ دريايي‌ ايران‌25,113بازار پایه بپيمانكاري صنعتي
وپسا1س. پتروشيمي ساختمان خليج فارس4,207/5بازار پایه جپيمانكاري صنعتي
بالاس1مهندسي ساختمان تاسيسات راه آهن835/5بازار اولپيمانكاري صنعتي
انبوه سازي، املاك و مستغلات 28,195/82 (1/2%)
کیسون1شركت كيسون8,421/84بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
کرمان1س. توسعه و عمران استان كرمان3,502/75بازار دومانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثباغ1شهر سازي و خانه سازي باغميشه2,897/4بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثپردیس1سرمايه گذاري مسكن پرديس2,332/4بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثعمرا1عمران و توسعه شاهد1,797/9بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثنور1سرمايه گذاري كوه نور1,170/61بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثتران1سرمايه گذاري مسكن تهران1,164بازار دومانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثغرب1شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب933/3بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
آ س پ1آ.س.پ895/2بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثالوند1سرمايه گذاري مسكن الوند870/5بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثنام1س ساختماني ب نام آوران مهندسي708/5بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثرود1سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود637/5بازار اولانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثتوسا1س.توسعه و عمران استان اردبيل542/98بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثنظام1س. ساختماني نظام مهندسي ايران470/36بازار پایه جانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثاصفا1شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌460/8بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
وثخوز1سرمايه گذاري و توسعه خوزستان458/01بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثزاگرس1سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس384/45بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثقزوی1شركت عمران و سازندگي قزوين325/04بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثعتما1س. ساختماني اعتماد گستر168/27بازار پایه بانبوه سازي، املاك و مستغلات
ثجوان1تامين مسكن جوانان54بازار پایه جانبوه سازي، املاك و مستغلات
مواد و محصولات دارويي 25,871/18 (1/1%)
دقاضی1داروسازي شهيد قاضي4,945/32بازار پایه بمواد و محصولات دارويي
ریشمک1توليد و صادرات ريشمك4,509/3بازار دوممواد و محصولات دارويي
شتهران1داروسازي تهران شيمي2,673/15بازار پایه جمواد و محصولات دارويي
کاسپین1داروسازي كاسپين تامين2,425/95بازار اولمواد و محصولات دارويي
دشیری1شيرين دارو 2,156/1بازار پایه بمواد و محصولات دارويي
دحاوی1الحاوي1,666/8بازار پایه جمواد و محصولات دارويي
داوه1داروسازي آوه سينا1,546/65بازار دوممواد و محصولات دارويي
پخش1پخش البرز1,237/2بازار دوممواد و محصولات دارويي
دتهران‌1داروسازي‌ تهران‌ دارو1,192بازار پایه جمواد و محصولات دارويي
دسانکو1داروسازي سبحان انكولوژي1,153/79بازار دوممواد و محصولات دارويي
دتولید1داروسازي توليد دارو1,095/94بازار اولمواد و محصولات دارويي
کی بی سی1شركت كي بي سي795/36بازار دوممواد و محصولات دارويي
دبالک1مواد اوليه دارويي البرز بالك473/62بازار دوممواد و محصولات دارويي
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط 24,744/26 (1/05%)
انرژی31ساير اشخاص بورس انرژي7,346/32بازار پایه بفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
فرابورس1فرابورس ايران4,031بازار پایه الففعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
سپرده1سپرده گذاري مركزي و تسويه وجوه3,949/5بازار پایه الففعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
کالا41ساير اشخاص بورس كالاي ايران3,723/18بازار پایه الففعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
انرژی11نهادهاي مالي بورس انرژي2,515/99بازار پایه بفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
کالا31نهادهاي مالي بورس كالاي ايران1,058/03بازار پایه الففعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
کالا11كارگزاران بورس كالاي ايران785/12بازار پایه الففعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
انرژی21فعالان بورس انرژي764/2بازار پایه بفعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
کالا21توليدكنندگان بورس كالاي ايران570/93بازار پایه الففعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
خودرو و ساخت قطعات 24,663/28 (1/05%)
خکرمان1گروه اقتصادي كرمان خودرو9,535بازار پایه جخودرو و ساخت قطعات
خاور1ايران خودرو ديزل4,125/95بازار پایه جخودرو و ساخت قطعات
خکاوه1سايپا ديزل3,471/23بازار پایه بخودرو و ساخت قطعات
خدیزل1بهمن ديزل3,431بازار دومخودرو و ساخت قطعات
تشتاد1صنايع توليدي اشتاد ايران‌3,040/74بازار پایه بخودرو و ساخت قطعات
خفناور1مهندسي صنعتي روان فن آور436/3بازار پایه بخودرو و ساخت قطعات
خلیبل1ماليبل سايپا349/7بازار پایه جخودرو و ساخت قطعات
خعمرا1توسعه و عمران شهرستان نائين273/36بازار پایه بخودرو و ساخت قطعات
اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن 23,065/83 (0/98%)
تسه96121امتياز تسهيلات مسكن اسفند961,346/94تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97061امتياز تسهيلات مسكن شهريور971,233/67تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97051امتياز تسهيلات مسكن مرداد971,225/13تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97021امتياز تسهيلات مسكن ارديبهشت971,186/18تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97011امتياز تسهيلات مسكن فروردين971,168/2تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97031امتياز تسهيلات مسكن خرداد971,155/18تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97071امتياز تسهيلات مسكن مهر971,155/02تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه97041امتياز تسهيلات مسكن تير971,143/27تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96111امتياز تسهيلات مسكن بهمن961,095/7تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96091امتياز تسهيلات مسكن آذر961,014/95تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96101امتياز تسهيلات مسكن دي961,008/35تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96071امتياز تسهيلات مسكن مهر96937/54تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96081امتياز تسهيلات مسكن آبان96929/15تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96061امتياز تسهيلات مسكن شهريور 96849/13تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96051امتياز تسهيلات مسكن مرداد 96824/98تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96031امتياز تسهيلات مسكن خرداد 96805/3تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96021امتياز تسهيلات مسکن ارديبهشت96798/13تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96011امتياز تسهيلات مسکن فروردين96790/89تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه96041امتياز تسهيلات مسكن تير96785/42تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه95111امتياز تسهيلات مسکن بهمن ماه95774/45تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه95121امتياز تسهيلات مسکن اسفندماه95770/82تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه95101امتياز تسهيلات مسكن دي ماه 95769/39تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه95091امتياز تسهيلات مسكن آذرماه 95661/68تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تسه95081امتياز تسهيلات مسكن آبانماه 95605/47تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7061تسهيلات مسكن ب. ملي-شهريور976/11تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7041تسهيلات مسكن ب. ملي-تير975/7تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7051تسهيلات مسكن ب. ملي-مرداد975/37تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7031تسهيلات مسكن ب. ملي-خرداد973/88تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7021تسهيلات مسكن ب. ملي-ارديبهشت973/56تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی7011تسهيلات مسكن ب. ملي-فروردين973/49تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی6121تسهيلات مسكن بانك ملي-اسفند962/72تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
تملی6111تسهيلات مسكن بانك ملي-بهمن9661/25تسهیلات مسکناوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله 17,364/45 (0/74%)
اعتماد1صندوق س.اعتماد آفرين پارسيان-د10,642/64ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
آکورد1صندوق س. آرمان آتي كوثر-د1,448/64ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
ثروتم1صندوق س. ثروت آفرين پارسيان-م725/42ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
کاریس1صندوق س.سپهر كاريزما-س544/12ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
سخند1صندوق س.سپهرخبرگان نفت-د502/49ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
رویش1ص.س.جسورانه رويش لوتوس70%تأديه446/25ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
اطلس1صندوق س.توسعه اندوخته آينده-س406/64ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
نسیم1صندوق س.نسيم-ز381/84ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
الماس1صندوق س.امين تدبيرگران فردا-س356/24ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
اوصتا1صندوق انديشه ورزان صباتامين -د331/82ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
آرمانی1ص.س.ج.فناوري آرماني50%تاديه300ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
صغرب1صندوق س.مسکن شمال غرب-ز295/91ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
آتیمس1صندوق س.آرمان آتيه درخشان مس-س272/57ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
آگاس1صندوق س.هستي بخش آگاه-س185/25ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
صایند1صندوق س. گنجينه آينده روشن-د166/29ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
آسام1صندوق س.آرمان سپهر آيندگان-م149/45ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
آساس1صندوق س.آسمان آرماني سهام-س144/34ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
تهران11ص.ج.يكم دانشگاه تهران20% تاديه30ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
آتی11ص.س.ج. يكم آرمان آتي 20%تأديه22/55ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
آشناتک1ص.س.ج.ايده نوتك آشنا12% تاديه12ETFصندوق سرمايه گذاري قابل معامله
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات 16,995/42 (0/72%)
حسینا1توسعه خدمات دريايي وبندري سينا6,231/5بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
توریل1توکاريل3,950بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حریل1ريل پردازسير2,450بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حپارسا1توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان1,384/25بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حسیر1ريل سير كوثر1,222/01بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حآسا1آسيا سير ارس985/6بازار دومحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حبندر1دريايي و کشتيراني خط دريابندر652/92بازار پایه بحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
حرهشا1رهشاد سپاهان (سهامي عام119/13بازار پایه بحمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
هتل و رستوران 15,407/47 (0/66%)
سمگا1گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي13,137بازار اولهتل و رستوران
گکوثر1هتل پارسيان كوثر اصفهان1,669/25بازار دومهتل و رستوران
گکیش1توريستي ورفاهي آبادگران كيش447/49بازار پایه بهتل و رستوران
گپارس1امور رفاهي كارگزاران پارس153/73بازار پایه بهتل و رستوران
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري 13,816/06 (0/59%)
رفاه1فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه11,681/86بازار پایه جخرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري
قاسم1قاسم ايران2,134/2بازار دومخرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري
لاستيك و پلاستيك 10,601/86 (0/45%)
پارتا1مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاير8,618/34بازار پایه جلاستيك و پلاستيك
پلوله1گازلوله‌1,393/65بازار پایه بلاستيك و پلاستيك
پشاهن1توليدي پلاستيك‌ شاهين301/46بازار پایه جلاستيك و پلاستيك
پلاست1كارخانجات توليدي پلاستيران288/4بازار پایه بلاستيك و پلاستيك
سيمان، آهك و گچ 9,961/38 (0/42%)
ساروج1بين المللي ساروج بوشهر2,538بازار پایه بسيمان، آهك و گچ
سجام1مجتمع سيمان غرب آسيا2,323/48بازار پایه بسيمان، آهك و گچ
سمتاز1سيمان ممتازان كرمان1,418/4بازار پایه جسيمان، آهك و گچ
سبزوا1سيمان لار سبزوار1,201/85بازار دومسيمان، آهك و گچ
سخواف1سيمان مجد خواف829/89بازار پایه بسيمان، آهك و گچ
سلار1شركت سيمان لارستان745/26بازار پایه جسيمان، آهك و گچ
سباقر1سيمان باقران627بازار پایه جسيمان، آهك و گچ
کایگچ1ايران ‌گچ277/5بازار پایه بسيمان، آهك و گچ
ماشين آلات و تجهيزات 9,843/36 (0/42%)
تپکو1توليدتجهيزات‌سنگين‌هپكو6,493/56بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات
لخانه1لوازم‌ خانگي‌ پارس‌1,828/8بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات
لازما1كارخانه هاي صنعتي آزمايش1,263/24بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات
تفیرو1مهندسي فيروزا140/3بازار پایه جماشين آلات و تجهيزات
تراک1ماشين‌آلات صنعتي تراكتورسازي‌91/95بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات
تپمپس1توليدي پمپ پارس (سهامي عام)25/5بازار پایه بماشين آلات و تجهيزات
محصولات كاغذي 9,121/87 (0/39%)
چکاپا1گروه صنايع كاغذ پارس9,064/46بازار دوممحصولات كاغذي
چکارم1كارتن‌ مشهد35/98بازار پایه جمحصولات كاغذي
چبسپا1بسته‌ بندي‌ پارس21/43بازار پایه بمحصولات كاغذي
ساير محصولات كاني غيرفلزي 8,042/79 (0/34%)
کقزوی1شيشه‌ قزوين‌2,671/79بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي
کمینا1شيشه سازي مينا1,057/89بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
کورز1ورزيران‌668/32بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
کتوکا1توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا597/45بازار دومساير محصولات كاني غيرفلزي
کفرآور1فرآورده هاي سيمان شرق524/16بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي
سفاسی1شركت فارسيت اهواز493/83بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي
شلیا1شركت مواد ويژه ليا467/06بازار دومساير محصولات كاني غيرفلزي
کایتا1ايتالران‌387/24بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي
کمرجان1بازرگاني و توليدي مرجان كار279/64بازار اولساير محصولات كاني غيرفلزي
سایرا1ايرانيت‌221/48بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
کابگن1توليدي و صنعتي آبگينه‌169/68بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
کباده1توليد خاك نسوزاستقلال آباده164/4بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
سفارود1كارخانه فارسيت درود152/65بازار پایه بساير محصولات كاني غيرفلزي
ساذری1آذريت‌95/33بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
سپرمی1پرميت‌91/87بازار پایه جساير محصولات كاني غيرفلزي
اطلاعات و ارتباطات 7,798/6 (0/33%)
اپرداز1آتيه داده پرداز5,239بازار دوماطلاعات و ارتباطات
اوان1مبين وان كيش2,559/6بازار دوماطلاعات و ارتباطات
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن 7,610/04 (0/32%)
فن آوا1گروه فن آوا2,944/48بازار پایه برايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
تاپکیش1تجارت الكترونيك پارسيان كيش2,222بازار دومرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
افرا1افرانت1,998/5بازار اولرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
مفاخر1توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي445/06بازار دومرايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
استخراج زغال سنگ 6,831/12 (0/29%)
کپرور1فرآوري زغال سنگ پروده طبس6,235/56بازار دوماستخراج زغال سنگ
کشرق1صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود595/56بازار دوماستخراج زغال سنگ
زراعت و خدمات وابسته 5,758/88 (0/25%)
زقیام1كشت و دام قيام اصفهان1,418/55بازار دومزراعت و خدمات وابسته
زبینا1كشاورزي و دامپروري بينالود1,016/8بازار دومزراعت و خدمات وابسته
زگلدشت1كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان998/8بازار دومزراعت و خدمات وابسته
آبین1كشت و صنعت آبشيرين957/57بازار پایه جزراعت و خدمات وابسته
زشگزا1شير و گوشت زاگرس شهركرد662/96بازار دومزراعت و خدمات وابسته
آینده1بازرگاني آينده سازان بهشت پارس317/13بازار پایه جزراعت و خدمات وابسته
تلیسه1دامداري تليسه نمونه287/07بازار دومزراعت و خدمات وابسته
سیمرغ1سيمرغ100بازار پایه بزراعت و خدمات وابسته
قند و شكر 4,611/61 (0/2%)
قچار1فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال1,474/48بازار دومقند و شكر
قجام1فرآوردههاي غذايي وقندتربت‌جام‌1,031/16بازار پایه بقند و شكر
قاروم1قند اروميه912/48بازار پایه جقند و شكر
قشیر1قند شيروان قوچان و بجنورد809/49بازار دومقند و شكر
قیستو1شركت قند بيستون384بازار پایه جقند و شكر
حمل و نقل آبي 4,286/79 (0/18%)
حخزر1كشتيراني درياي خزر3,861بازار دومحمل و نقل آبي
حاریا1كشتيراني آريا425/79بازار پایه بحمل و نقل آبي
ساخت محصولات فلزي 3,228/71 (0/14%)
فنرژی1گسترش صنايع انرژي آذرآب1,097/41بازار پایه جساخت محصولات فلزي
فبیرا1بسته‌ بندي‌ ايران‌1,041/14بازار پایه بساخت محصولات فلزي
فسلیر1سوليران‌999/9بازار پایه بساخت محصولات فلزي
فبستم1صنايع ‌بسته‌بندي‌ مشهد78/87بازار پایه جساخت محصولات فلزي
فجوش1جوش‌ و اكسيژن‌ ايران‌11/38بازار پایه جساخت محصولات فلزي
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي 3,127/12 (0/13%)
لکما1كارخانجات‌مخابراتي‌ايران‌2,601/7بازار پایه بساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي
لپیام1گسترش صنايع پيام525/42بازار پایه جساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي
تجارت عمده وخرده فروشي وسائط نقليه موتور1,827/06 (0/08%)
تجار1گسترش تجارت و سرمايه ايرانيان1,795/2بازار پایه بتجارت عمده وخرده فروشي وسائط نقليه موتور
بدکو1فروشگاههاي زنجيره اي ديوكس31/86بازار پایه بتجارت عمده وخرده فروشي وسائط نقليه موتور
ساير واسطه گريهاي مالي 1,448 (0/06%)
ولبهمن1شركت بهمن ليزينگ1,448بازار اولساير واسطه گريهاي مالي
منسوجات 1,240/16 (0/05%)
نطرین1عطرين نخ قم859/17بازار دوممنسوجات
نتوس1پشم‌ بافي‌ توس377/29بازار پایه بمنسوجات
نشار1كارخانجات پشمبافي افشار يزد3/7بازار پایه جمنسوجات
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي 983/91 (0/04%)
نیرو1نيرو سرمايه456/28بازار پایه بماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
بایکا1كارخانجات كابلسازي ‌ايران‌386/09بازار پایه جماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
بتک1كارخانجات كابل سازي‌ تك‌141/54بازار پایه جماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور910/4 (0/04%)
بمیلا1توسعه بازرگاني آهن وفولادميلاد910/4بازار پایه بتجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور
خدمات فني و مهندسي 823/12 (0/04%)
تابا1تابان نيرو سپاهان344/22بازار پایه بخدمات فني و مهندسي
تپولا1مهندسي مرآت پولاد254/59بازار پایه جخدمات فني و مهندسي
خفولا1خدمات فني فولاد يزد224/31بازار پایه بخدمات فني و مهندسي
استخراج کانه هاي فلزي 463/62 (0/02%)
تکنار1مجتمع معادن مس تكنار463/62بازار پایه باستخراج کانه هاي فلزي
كاشي و سراميك 300 (0/01%)
کصدف1كاشي صدف سرام استقلال آباده300بازار پایه جكاشي و سراميك
محصولات چوبي 1/38 (0%)
چنوپا1نيوپان‌ 22 بهمن‌1/38بازار پایه جمحصولات چوبي
جستجو نماد معامله شده
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما