به روزرسانی :
تاریخ به روز رسانی
1400/09/13
کل حجم
کل ارزش
ریال
اختیار معاملات خرید اختیار معاملات فروش
بهترین عرضه بهترین تقاضا بهترین عرضه بهترین تقاضا
نماد نام نماد نوع قرارداد حجم ارزش تعداد معاملات آخرین قیمت قیمت تسویه امروز ارزش ذاتی حجم قیمت قیمت حجم نماد دارایی پایه قیمت پایانی نماد پایه روزهای باقی‌مانده تا سررسید قیمت اعمال حجم قیمت قیمت حجم ارزش ذاتی قیمت تسویه امروز آخرین قیمت تعداد معاملات ارزش حجم نوع قرارداد نام نماد نماد
ضاریا1200 اختیارخ آریا-87000-14001215 قرارداد در سود 0 0 0 40,000 40,000 22,909 3 35,500 4,199 3 آریا 109,909 92 87,000 0 0 0 0 22,909 1 0 0 0 قرارداد در زيان 0 اختیارف آریا-87000-14001215 طاریا1200
ضاریا1201 اختیارخ آریا-92000-14001215 قرارداد در سود 0 0 0 0 1 17,909 4 31,500 38 14 آریا 109,909 92 92,000 0 0 0 0 17,909 1 0 0 0 قرارداد در زيان 0 اختیارف آریا-92000-14001215 طاریا1201
ضاریا1202 اختیارخ آریا-97000-14001215 قرارداد در سود 0 0 0 0 1 12,909 5 27,500 38 14 آریا 109,909 92 97,000 0 0 0 0 12,909 1 0 0 0 قرارداد در زيان 0 اختیارف آریا-97000-14001215 طاریا1202
ضاریا1203 اختیارخ آریا-107000-14001215 قرارداد در سود 0 0 0 0 1 2,909 5 20,700 1,000 2 آریا 109,909 92 107,000 0 0 0 0 2,909 1 0 0 0 قرارداد در زيان 0 اختیارف آریا-107000-14001215 طاریا1203
ضاریا1204 اختیارخ آریا-117000-14001215 قرارداد در زيان 0 0 0 33,000 33,000 7,091 4 16,900 56 5 آریا 109,909 92 117,000 0 0 0 0 7,091 1 0 0 0 قرارداد در سود 0 اختیارف آریا-117000-14001215 طاریا1204
ضاریا1205 اختیارخ آریا-127000-14001215 قرارداد در زيان 0 0 0 25,000 25,000 17,091 5 15,000 46 5 آریا 109,909 92 127,000 0 0 0 0 17,091 1 0 0 0 قرارداد در سود 0 اختیارف آریا-127000-14001215 طاریا1205
ضاریا1206 اختیارخ آریا-137000-14001215 قرارداد در زيان 0 0 0 0 1 27,091 2 12,500 38 14 آریا 109,909 92 137,000 0 0 0 0 27,091 1 0 0 0 قرارداد در سود 0 اختیارف آریا-137000-14001215 طاریا1206
ضاریان1200 اختیارخ آریان-10000-14001211 قرارداد در سود 0 0 0 0 1 5,589 0 0 8 100 آریان 15,589 88 10,000 0 0 0 0 5,589 1 0 0 0 قرارداد در زيان 0 اختیارف آریان-10000-14001211 طاریان1200
ضاریان1201 اختیارخ آریان-12000-14001211 قرارداد در سود 0 0 0 0 1 3,589 0 0 8 100 آریان 15,589 88 12,000 0 0 0 0 3,589 1 0 0 0 قرارداد در زيان 0 اختیارف آریان-12000-14001211 طاریان1201
ضاریان1202 اختیارخ آریان-14000-14001211 قرارداد در سود 0 0 0 0 1 1,589 0 0 38 14 آریان 15,589 88 14,000 0 0 0 0 1,589 1 0 0 0 قرارداد در زيان 0 اختیارف آریان-14000-14001211 طاریان1202
ضاریان1203 اختیارخ آریان-16000-14001211 قرارداد در زيان 0 0 0 0 1 411 0 0 38 14 آریان 15,589 88 16,000 0 0 0 0 411 1 0 0 0 قرارداد در سود 0 اختیارف آریان-16000-14001211 طاریان1203
ضاریان1204 اختیارخ آریان-18000-14001211 قرارداد در زيان 0 0 0 2,220 2,220 2,411 0 0 201 6 آریان 15,589 88 18,000 0 0 0 0 2,411 1 0 0 0 قرارداد در سود 0 اختیارف آریان-18000-14001211 طاریان1204
ضاریان1205 اختیارخ آریان-20000-14001211 قرارداد در زيان 0 0 0 0 1 4,411 0 0 8 100 آریان 15,589 88 20,000 0 0 0 0 4,411 1 0 0 0 قرارداد در سود 0 اختیارف آریان-20000-14001211 طاریان1205
ضاریان1206 اختیارخ آریان-23000-14001211 قرارداد در زيان 0 0 0 0 1 7,411 0 0 8 100 آریان 15,589 88 23,000 0 0 0 0 7,411 1 0 0 0 قرارداد در سود 0 اختیارف آریان-23000-14001211 طاریان1206
ضبپاس1200 اختیارخ بپاس-30667-14001224 قرارداد در سود 0 0 0 0 1 11,776 0 0 0 0 بپاس 42,443 101 30,667 0 0 0 0 11,776 1 0 0 0 قرارداد در زيان 0 اختیارف بپاس-30667-14001224 طبپاس1200
ضبپاس1201 اختیارخ بپاس-34667-14001224 قرارداد در سود 0 0 0 0 1 7,776 0 0 0 0 بپاس 42,443 101 34,667 0 0 0 0 7,776 1 0 0 0 قرارداد در زيان 0 اختیارف بپاس-34667-14001224 طبپاس1201
ضبپاس1202 اختیارخ بپاس-38667-14001224 قرارداد در سود 0 0 0 0 1 3,776 0 0 0 0 بپاس 42,443 101 38,667 0 0 0 0 3,776 1 0 0 0 قرارداد در زيان 0 اختیارف بپاس-38667-14001224 طبپاس1202
ضبپاس1203 اختیارخ بپاس-42667-14001224 قرارداد در زيان 0 0 0 0 1 224 0 0 0 0 بپاس 42,443 101 42,667 0 0 0 0 224 1 0 0 0 قرارداد در سود 0 اختیارف بپاس-42667-14001224 طبپاس1203
ضبپاس1204 اختیارخ بپاس-46667-14001224 قرارداد در زيان 0 0 0 0 1 4,224 0 0 0 0 بپاس 42,443 101 46,667 0 0 0 0 4,224 1 0 0 0 قرارداد در سود 0 اختیارف بپاس-46667-14001224 طبپاس1204
ضبپاس1205 اختیارخ بپاس-50667-14001224 قرارداد در زيان 0 0 0 0 1 8,224 0 0 0 0 بپاس 42,443 101 50,667 0 0 0 0 8,224 1 0 0 0 قرارداد در سود 0 اختیارف بپاس-50667-14001224 طبپاس1205
ضبپاس1206 اختیارخ بپاس-54667-14001224 قرارداد در زيان 0 0 0 0 1 12,224 0 0 0 0 بپاس 42,443 101 54,667 0 0 0 0 12,224 1 0 0 0 قرارداد در سود 0 اختیارف بپاس-54667-14001224 طبپاس1206
ضبپاس1207 اختیارخ بپاس-58667-14001224 قرارداد در زيان 0 0 0 0 1 16,224 0 0 0 0 بپاس 42,443 101 58,667 0 0 0 0 16,224 1 0 0 0 قرارداد در سود 0 اختیارف بپاس-58667-14001224 طبپاس1207
ضبپاس1208 اختیارخ بپاس-62667-14001224 قرارداد در زيان 0 0 0 0 1 20,224 0 0 0 0 بپاس 42,443 101 62,667 0 0 0 0 20,224 1 0 0 0 قرارداد در سود 0 اختیارف بپاس-62667-14001224 طبپاس1208
ضذوب900 اختیارخ ذوب-2500-14000917 قرارداد در سود 0 0 0 1,200 1,200 964 1 1,340 0 0 ذوب 3,464 4 2,500 0 0 0 0 964 1 0 0 0 قرارداد در زيان 0 اختیارف ذوب-2500-14000917 طذوب900
ضذوب901 اختیارخ ذوب-3000-14000917 قرارداد در سود 0 0 0 700 700 464 0 0 88 10 ذوب 3,464 4 3,000 0 0 0 0 464 1 0 0 0 قرارداد در زيان 0 اختیارف ذوب-3000-14000917 طذوب901
ضذوب902 اختیارخ ذوب-3500-14000917 قرارداد در زيان 1 200,000 1 200 200 36 20 300 100 1 ذوب 3,464 4 3,500 0 0 0 0 36 100 100 0 0 قرارداد در سود 0 اختیارف ذوب-3500-14000917 طذوب902
ضذوب903 اختیارخ ذوب-4000-14000917 قرارداد در زيان 0 0 0 3 4 536 1 20 1 200 ذوب 3,464 4 4,000 20 560 151 100 536 150 150 1 1,050,000 قرارداد در سود 7 اختیارف ذوب-4000-14000917 طذوب903
ضذوب904 اختیارخ ذوب-4500-14000917 قرارداد در زيان 5 5,000 1 1 1 1,036 25 22 0 0 ذوب 3,464 4 4,500 0 0 501 60 1,036 300 300 0 0 قرارداد در سود 0 اختیارف ذوب-4500-14000917 طذوب904
ضذوب905 اختیارخ ذوب-5000-14000917 قرارداد در زيان 9 9,000 3 1 1 1,536 267 1 0 0 ذوب 3,464 4 5,000 0 0 100 100 1,536 1 0 0 0 قرارداد در سود 0 اختیارف ذوب-5000-14000917 طذوب905
ضذوب906 اختیارخ ذوب-6000-14000917 قرارداد در زيان 0 0 0 1 1 2,536 0 0 0 0 ذوب 3,464 4 6,000 0 0 200 30 2,536 1 0 0 0 قرارداد در سود 0 اختیارف ذوب-6000-14000917 طذوب906
ضذوب907 اختیارخ ذوب-7000-14000917 قرارداد در زيان 0 0 0 440 440 3,536 0 0 0 0 ذوب 3,464 4 7,000 0 0 200 25 3,536 1 0 0 0 قرارداد در سود 0 اختیارف ذوب-7000-14000917 طذوب907
ضزاگرس1200 اختیارخ زاگرس-215000-14001204 قرارداد در سود 0 0 0 95,000 95,000 26,660 0 0 0 0 زاگرس 241,660 81 215,000 0 0 0 0 26,660 1 0 0 0 قرارداد در زيان 0 اختیارف زاگرس-215000-14001204 طزاگرس1200
ضزاگرس1201 اختیارخ زاگرس-230000-14001204 قرارداد در سود 0 0 0 0 1 11,660 0 0 0 0 زاگرس 241,660 81 230,000 0 0 0 0 11,660 1 0 0 0 قرارداد در زيان 0 اختیارف زاگرس-230000-14001204 طزاگرس1201
ضزاگرس1202 اختیارخ زاگرس-245000-14001204 قرارداد در زيان 0 0 0 0 1 3,340 0 0 0 0 زاگرس 241,660 81 245,000 0 0 0 0 3,340 1 0 0 0 قرارداد در سود 0 اختیارف زاگرس-245000-14001204 طزاگرس1202
ضزاگرس1203 اختیارخ زاگرس-260000-14001204 قرارداد در زيان 0 0 0 85,000 85,000 18,340 0 0 0 0 زاگرس 241,660 81 260,000 0 0 0 0 18,340 1 0 0 0 قرارداد در سود 0 اختیارف زاگرس-260000-14001204 طزاگرس1203
ضزاگرس1204 اختیارخ زاگرس-275000-14001204 قرارداد در زيان 0 0 0 0 1 33,340 0 0 0 0 زاگرس 241,660 81 275,000 0 0 0 0 33,340 1 0 0 0 قرارداد در سود 0 اختیارف زاگرس-275000-14001204 طزاگرس1204
ضزاگرس1205 اختیارخ زاگرس-290000-14001204 قرارداد در زيان 0 0 0 67,000 67,000 48,340 0 0 0 0 زاگرس 241,660 81 290,000 0 0 0 0 48,340 1 0 0 0 قرارداد در سود 0 اختیارف زاگرس-290000-14001204 طزاگرس1205
ضزاگرس1206 اختیارخ زاگرس-305000-14001204 قرارداد در زيان 0 0 0 38 16,019 63,340 0 0 0 0 زاگرس 241,660 81 305,000 0 0 0 0 63,340 1 0 0 0 قرارداد در سود 0 اختیارف زاگرس-305000-14001204 طزاگرس1206
ضشراز1200 اختیارخ شراز-101000-14001208 قرارداد در سود 0 0 0 0 1 12,420 12 32,000 38 14 شراز 113,420 85 101,000 0 0 0 0 12,420 1 0 0 0 قرارداد در زيان 0 اختیارف شراز-101000-14001208 طشراز1200
ضشراز1201 اختیارخ شراز-109000-14001208 قرارداد در سود 0 0 0 0 1 4,420 12 25,000 100 100 شراز 113,420 85 109,000 0 0 0 0 4,420 1 0 0 0 قرارداد در زيان 0 اختیارف شراز-109000-14001208 طشراز1201
ضشراز1202 اختیارخ شراز-117000-14001208 قرارداد در زيان 0 0 0 0 1 3,580 12 19,000 38 14 شراز 113,420 85 117,000 0 0 0 0 3,580 1 0 0 0 قرارداد در سود 0 اختیارف شراز-117000-14001208 طشراز1202
ضشراز1203 اختیارخ شراز-125000-14001208 قرارداد در زيان 0 0 0 0 1 11,580 14 16,000 38 14 شراز 113,420 85 125,000 0 0 0 0 11,580 1 0 0 0 قرارداد در سود 0 اختیارف شراز-125000-14001208 طشراز1203
ضشراز1204 اختیارخ شراز-133000-14001208 قرارداد در زيان 0 0 0 26,000 26,000 19,580 0 0 38 14 شراز 113,420 85 133,000 0 0 0 0 19,580 1 0 0 0 قرارداد در سود 0 اختیارف شراز-133000-14001208 طشراز1204
ضشراز1205 اختیارخ شراز-141000-14001208 قرارداد در زيان 0 0 0 0 1 27,580 0 0 38 14 شراز 113,420 85 141,000 0 0 0 0 27,580 1 0 0 0 قرارداد در سود 0 اختیارف شراز-141000-14001208 طشراز1205
ضشراز1206 اختیارخ شراز-149000-14001208 قرارداد در زيان 0 0 0 0 1 35,580 0 0 38 14 شراز 113,420 85 149,000 0 0 0 0 35,580 1 0 0 0 قرارداد در سود 0 اختیارف شراز-149000-14001208 طشراز1206
ضشگویا1200 اختیارخ شگویا-8000-14001222 قرارداد در سود 0 0 0 5,000 5,000 2,342 10 3,800 38 14 شگویا 10,342 99 8,000 0 0 0 0 2,342 1 0 0 0 قرارداد در زيان 0 اختیارف شگویا-8000-14001222 طشگویا1200
ضشگویا1201 اختیارخ شگویا-9000-14001222 قرارداد در سود 0 0 0 3,500 3,500 1,342 14 3,000 38 14 شگویا 10,342 99 9,000 0 0 0 0 1,342 1 0 0 0 قرارداد در زيان 0 اختیارف شگویا-9000-14001222 طشگویا1201
ضشگویا1202 اختیارخ شگویا-10000-14001222 قرارداد در سود 0 0 0 3,600 3,600 342 25 2,250 38 14 شگویا 10,342 99 10,000 0 0 0 0 342 1 0 0 0 قرارداد در زيان 0 اختیارف شگویا-10000-14001222 طشگویا1202
ضشگویا1203 اختیارخ شگویا-12000-14001222 قرارداد در زيان 0 0 0 3,800 3,800 1,658 0 0 38 14 شگویا 10,342 99 12,000 0 0 0 0 1,658 1 0 0 0 قرارداد در سود 0 اختیارف شگویا-12000-14001222 طشگویا1203
ضشگویا1204 اختیارخ شگویا-14000-14001222 قرارداد در زيان 0 0 0 800 800 3,658 10 1,900 8 100 شگویا 10,342 99 14,000 0 0 0 0 3,658 1 0 0 0 قرارداد در سود 0 اختیارف شگویا-14000-14001222 طشگویا1204
ضشگویا1205 اختیارخ شگویا-16000-14001222 قرارداد در زيان 0 0 0 0 1 5,658 0 0 8 28 شگویا 10,342 99 16,000 0 0 0 0 5,658 1 0 0 0 قرارداد در سود 0 اختیارف شگویا-16000-14001222 طشگویا1205
ضشگویا1206 اختیارخ شگویا-18000-14001222 قرارداد در زيان 0 0 0 0 1 7,658 0 0 8 200 شگویا 10,342 99 18,000 0 0 0 0 7,658 1 0 0 0 قرارداد در سود 0 اختیارف شگویا-18000-14001222 طشگویا1206
ضفرابورس1200 اختیارخ فرابورس-19000-14001218 قرارداد در زيان 0 0 0 3,000 3,180 522 2 3,000 2,500 2 فرابورس 18,478 95 19,000 0 0 0 0 522 1 0 0 0 قرارداد در سود 0 اختیارف فرابورس-19000-14001218 طفرابورس1200
ضفرابورس1201 اختیارخ فرابورس-22000-14001218 قرارداد در زيان 0 0 0 0 1 3,522 3 2,500 38 14 فرابورس 18,478 95 22,000 0 0 0 0 3,522 1 0 0 0 قرارداد در سود 0 اختیارف فرابورس-22000-14001218 طفرابورس1201
ضفرابورس1202 اختیارخ فرابورس-25000-14001218 قرارداد در زيان 0 0 0 0 1 6,522 20 2,200 38 14 فرابورس 18,478 95 25,000 0 0 0 0 6,522 1 0 0 0 قرارداد در سود 0 اختیارف فرابورس-25000-14001218 طفرابورس1202
ضفرابورس1203 اختیارخ فرابورس-28000-14001218 قرارداد در زيان 0 0 0 0 1 9,522 0 0 38 14 فرابورس 18,478 95 28,000 0 0 0 0 9,522 1 0 0 0 قرارداد در سود 0 اختیارف فرابورس-28000-14001218 طفرابورس1203
ضفرابورس1204 اختیارخ فرابورس-31000-14001218 قرارداد در زيان 0 0 0 0 1 12,522 0 0 38 14 فرابورس 18,478 95 31,000 0 0 0 0 12,522 1 0 0 0 قرارداد در سود 0 اختیارف فرابورس-31000-14001218 طفرابورس1204
ضفرابورس1205 اختیارخ فرابورس-34000-14001218 قرارداد در زيان 0 0 0 0 1 15,522 0 0 8 100 فرابورس 18,478 95 34,000 0 0 0 0 15,522 1 0 0 0 قرارداد در سود 0 اختیارف فرابورس-34000-14001218 طفرابورس1205
ضفرابورس1206 اختیارخ فرابورس-37000-14001218 قرارداد در زيان 0 0 0 0 1 18,522 0 0 8 100 فرابورس 18,478 95 37,000 0 0 0 0 18,522 1 0 0 0 قرارداد در سود 0 اختیارف فرابورس-37000-14001218 طفرابورس1206
ضکگهر1200 اختیارخ کگهر-38000-14001201 قرارداد در سود 0 0 0 0 1 8,041 14 15,100 38 14 کگهر 46,041 78 38,000 0 0 0 0 8,041 1 0 0 0 قرارداد در زيان 0 اختیارف کگهر-38000-14001201 طکگهر1200
ضکگهر1201 اختیارخ کگهر-40000-14001201 قرارداد در سود 0 0 0 0 1 6,041 14 13,500 38 14 کگهر 46,041 78 40,000 0 0 0 0 6,041 1 0 0 0 قرارداد در زيان 0 اختیارف کگهر-40000-14001201 طکگهر1201
ضکگهر1202 اختیارخ کگهر-45000-14001201 قرارداد در سود 0 0 0 0 1 1,041 15 9,300 38 14 کگهر 46,041 78 45,000 0 0 0 0 1,041 1 0 0 0 قرارداد در زيان 0 اختیارف کگهر-45000-14001201 طکگهر1202
ضکگهر1203 اختیارخ کگهر-50000-14001201 قرارداد در زيان 0 0 0 0 1 3,959 14 7,000 38 14 کگهر 46,041 78 50,000 0 0 0 0 3,959 1 0 0 0 قرارداد در سود 0 اختیارف کگهر-50000-14001201 طکگهر1203
ضکگهر1204 اختیارخ کگهر-55000-14001201 قرارداد در زيان 0 0 0 0 1 8,959 11 6,000 38 14 کگهر 46,041 78 55,000 0 0 0 0 8,959 1 0 0 0 قرارداد در سود 0 اختیارف کگهر-55000-14001201 طکگهر1204
ضکگهر1205 اختیارخ کگهر-60000-14001201 قرارداد در زيان 0 0 0 0 1 13,959 0 0 38 14 کگهر 46,041 78 60,000 0 0 0 0 13,959 1 0 0 0 قرارداد در سود 0 اختیارف کگهر-60000-14001201 طکگهر1205
ضکگهر1206 اختیارخ کگهر-65000-14001201 قرارداد در زيان 0 0 0 0 1 18,959 0 0 38 14 کگهر 46,041 78 65,000 0 0 0 0 18,959 1 0 0 0 قرارداد در سود 0 اختیارف کگهر-65000-14001201 طکگهر1206