به روزرسانی :
تاریخ به روز رسانی
1401/02/29
خروجی اکسل
اختیار معاملات خرید اختیار معاملات فروش
بهترین عرضه بهترین تقاضا بهترین عرضه بهترین تقاضا
نماد نام فارسی نماد نوع قرارداد اندازه قرارداد تعداد موقعیت‌های باز حجم معاملات ارزش معاملات تعداد معاملات آخرین قیمت قیمت تسویه امروز ارزش ذاتی حجم قیمت قیمت حجم نماد دارایی پایه قیمت پایانی نماد پایه روزهای باقی‌مانده تا سررسید قیمت اعمال حجم قیمت قیمت حجم ارزش ذاتی قیمت تسویه امروز آخرین قیمت تعداد معاملات ارزش معاملات حجم معاملات تعداد موقعیت‌های باز اندازه قرارداد نوع قرارداد نام فارسی نماد نماد
ضاریان1000 اختیارخ آریان-6500-14011025 قرارداد در سود 1,000 2 0 0 0 3,000 3,000 850 0 0 0 0 آریان 7,350 241 6,500 0 0 0 0 850 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در زيان اختیارف آریان-6500-14011025 طاریان1000
ضاریان1001 اختیارخ آریان-7000-14011025 قرارداد در سود 1,000 1 1 2,300,000 1 2,300 2,300 350 0 0 1,500 1 آریان 7,350 241 7,000 0 0 0 0 350 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در زيان اختیارف آریان-7000-14011025 طاریان1001
ضاریان1002 اختیارخ آریان-7500-14011025 قرارداد در زيان 1,000 1 1 2,100,000 1 2,100 2,100 150 0 0 1,000 1 آریان 7,350 241 7,500 0 0 0 0 150 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف آریان-7500-14011025 طاریان1002
ضاریان1003 اختیارخ آریان-8000-14011025 قرارداد در زيان 1,000 1 0 0 0 2,000 2,000 650 0 0 0 0 آریان 7,350 241 8,000 0 0 0 0 650 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف آریان-8000-14011025 طاریان1003
ضاریان1004 اختیارخ آریان-8500-14011025 قرارداد در زيان 1,000 1 1 1,500,000 1 1,500 1,500 1,150 0 0 500 1 آریان 7,350 241 8,500 0 0 0 0 1,150 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف آریان-8500-14011025 طاریان1004
ضاریان1005 اختیارخ آریان-9000-14011025 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 1,650 0 0 0 0 آریان 7,350 241 9,000 0 0 10 5 1,650 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف آریان-9000-14011025 طاریان1005
ضاریان1006 اختیارخ آریان-9500-14011025 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 2,150 0 0 0 0 آریان 7,350 241 9,500 0 0 10 5 2,150 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف آریان-9500-14011025 طاریان1006
ضاریان1007 اختیارخ آریان-10000-14011025 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 2,650 0 0 0 0 آریان 7,350 241 10,000 0 0 10 10 2,650 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف آریان-10000-14011025 طاریان1007
ضاریان1008 اختیارخ آریان-11000-14011025 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 3,650 0 0 0 0 آریان 7,350 241 11,000 0 0 10 10 3,650 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف آریان-11000-14011025 طاریان1008
ضتوسن1100 اختیارخ توسن-15000-14011117 قرارداد در سود 1,000 0 0 0 0 0 1 6,550 11 11,290 38 10 توسن 21,550 263 15,000 0 0 0 0 6,550 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در زيان اختیارف توسن-15000-14011117 طتوسن1100
ضتوسن1101 اختیارخ توسن-17500-14011117 قرارداد در سود 1,000 0 0 0 0 0 1 4,050 15 9,250 38 10 توسن 21,550 263 17,500 0 0 0 0 4,050 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در زيان اختیارف توسن-17500-14011117 طتوسن1101
ضتوسن1102 اختیارخ توسن-20000-14011117 قرارداد در سود 1,000 0 0 0 0 0 1 1,550 13 7,400 38 10 توسن 21,550 263 20,000 0 0 0 0 1,550 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در زيان اختیارف توسن-20000-14011117 طتوسن1102
ضتوسن1103 اختیارخ توسن-25000-14011117 قرارداد در زيان 1,000 5 0 0 0 7,000 7,000 3,450 11 4,500 38 10 توسن 21,550 263 25,000 0 0 10 3 3,450 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف توسن-25000-14011117 طتوسن1103
ضتوسن1104 اختیارخ توسن-30000-14011117 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 8,450 0 0 8 10 توسن 21,550 263 30,000 0 0 10 10 8,450 2,950 2,950 0 0 0 23,267 1,000 قرارداد در سود اختیارف توسن-30000-14011117 طتوسن1104
ضتوسن1105 اختیارخ توسن-35000-14011117 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 13,450 0 0 2 20 توسن 21,550 263 35,000 0 0 10 12 13,450 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف توسن-35000-14011117 طتوسن1105
ضتوسن1106 اختیارخ توسن-40000-14011117 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 18,450 0 0 2 20 توسن 21,550 263 40,000 0 0 10 15 18,450 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف توسن-40000-14011117 طتوسن1106
ضحافرین1200 اختیارخ حافرین-1500-14011214 قرارداد در سود 1,000 70 0 0 0 2,850 2,850 2,368 10 2,960 61 5 حآفرین 3,868 290 1,500 0 0 0 0 2,368 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در زيان اختیارف حافرین-1500-14011214 طحافرین1200
ضحافرین1201 اختیارخ حافرین-2000-14011214 قرارداد در سود 1,000 0 0 0 0 0 1 1,868 12 2,560 61 5 حآفرین 3,868 290 2,000 0 0 0 0 1,868 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در زيان اختیارف حافرین-2000-14011214 طحافرین1201
ضحافرین1202 اختیارخ حافرین-2500-14011214 قرارداد در سود 1,000 4 0 0 0 2,180 2,180 1,368 21 2,160 38 4 حآفرین 3,868 290 2,500 0 0 0 0 1,368 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در زيان اختیارف حافرین-2500-14011214 طحافرین1202
ضحافرین1203 اختیارخ حافرین-3000-14011214 قرارداد در سود 1,000 59 0 0 0 1,850 1,850 868 12 1,770 8 10 حآفرین 3,868 290 3,000 0 0 0 0 868 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در زيان اختیارف حافرین-3000-14011214 طحافرین1203
ضحافرین1204 اختیارخ حافرین-3500-14011214 قرارداد در سود 1,000 60 0 0 0 1,500 1,500 368 21 1,370 391 2 حآفرین 3,868 290 3,500 0 0 0 0 368 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در زيان اختیارف حافرین-3500-14011214 طحافرین1204
ضحافرین1205 اختیارخ حافرین-4000-14011214 قرارداد در زيان 1,000 11 0 0 0 1,111 1,111 132 11 1,040 2 20 حآفرین 3,868 290 4,000 0 0 0 0 132 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف حافرین-4000-14011214 طحافرین1205
ضحافرین1206 اختیارخ حافرین-4500-14011214 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 632 0 0 101 2 حآفرین 3,868 290 4,500 0 0 10 5 632 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف حافرین-4500-14011214 طحافرین1206
ضحافرین1207 اختیارخ حافرین-5000-14011214 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 1,132 0 0 6 20 حآفرین 3,868 290 5,000 20 980 12 5 1,132 1,000 1,000 0 0 0 623,680 1,000 قرارداد در سود اختیارف حافرین-5000-14011214 طحافرین1207
ضداریوش903 اختیارخ داریوش-10500-14010915 قرارداد در سود 1,000 261 0 0 0 1,990 1,988 931 22 3,500 1,300 1 داریوش 11,431 201 10,500 0 0 0 0 931 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در زيان اختیارف داریوش-10500-14010915 طداریوش903
ضداریوش904 اختیارخ داریوش-11500-14010915 قرارداد در زيان 1,000 238 10 9,310,000 3 931 931 69 10 1,990 350 12 داریوش 11,431 201 11,500 0 0 0 0 69 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف داریوش-11500-14010915 طداریوش904
ضداریوش905 اختیارخ داریوش-12500-14010915 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 1,069 0 0 100 5 داریوش 11,431 201 12,500 0 0 0 0 1,069 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف داریوش-12500-14010915 طداریوش905
ضداریوش906 اختیارخ داریوش-13500-14010915 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 2,069 0 0 0 0 داریوش 11,431 201 13,500 0 0 0 0 2,069 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف داریوش-13500-14010915 طداریوش906
ضداریوش907 اختیارخ داریوش-14500-14010915 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 3,069 0 0 0 0 داریوش 11,431 201 14,500 0 0 0 0 3,069 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف داریوش-14500-14010915 طداریوش907
ضداریوش908 اختیارخ داریوش-15500-14010915 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 4,069 0 0 0 0 داریوش 11,431 201 15,500 0 0 0 0 4,069 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف داریوش-15500-14010915 طداریوش908
ضشگویا1100 اختیارخ شگویا-9500-14011105 قرارداد در سود 1,000 0 0 0 0 0 0 3,380 0 0 0 0 شگویا 12,880 251 9,500 0 0 0 0 3,380 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در زيان اختیارف شگویا-9500-14011105 طشگویا1100
ضشگویا1101 اختیارخ شگویا-10000-14011105 قرارداد در سود 1,000 0 0 0 0 0 0 2,880 0 0 0 0 شگویا 12,880 251 10,000 0 0 0 0 2,880 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در زيان اختیارف شگویا-10000-14011105 طشگویا1101
ضشگویا1102 اختیارخ شگویا-11000-14011105 قرارداد در سود 1,000 0 0 0 0 0 0 1,880 0 0 0 0 شگویا 12,880 251 11,000 0 0 0 0 1,880 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در زيان اختیارف شگویا-11000-14011105 طشگویا1102
ضشگویا1103 اختیارخ شگویا-12000-14011105 قرارداد در سود 1,000 0 0 0 0 0 0 880 0 0 0 0 شگویا 12,880 251 12,000 0 0 0 0 880 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در زيان اختیارف شگویا-12000-14011105 طشگویا1103
ضشگویا1104 اختیارخ شگویا-13000-14011105 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 شگویا 12,880 251 13,000 0 0 0 0 120 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف شگویا-13000-14011105 طشگویا1104
ضشگویا1105 اختیارخ شگویا-14000-14011105 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 0 1,120 0 0 0 0 شگویا 12,880 251 14,000 0 0 0 0 1,120 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف شگویا-14000-14011105 طشگویا1105
ضشگویا1106 اختیارخ شگویا-15000-14011105 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 0 2,120 0 0 0 0 شگویا 12,880 251 15,000 0 0 0 0 2,120 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف شگویا-15000-14011105 طشگویا1106
ضشگویا1107 اختیارخ شگویا-16000-14011105 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 0 3,120 0 0 0 0 شگویا 12,880 251 16,000 0 0 0 0 3,120 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف شگویا-16000-14011105 طشگویا1107
ضفرابورس1000 اختیارخ فرابورس-10000-14011014 قرارداد در سود 1,000 7 0 0 0 6,000 6,000 5,130 20 8,700 0 0 فرابورس 15,130 230 10,000 0 0 0 0 5,130 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در زيان اختیارف فرابورس-10000-14011014 طفرابورس1000
ضفرابورس1001 اختیارخ فرابورس-12000-14011014 قرارداد در سود 1,000 32 0 0 0 850 1,591 3,130 12 6,880 0 0 فرابورس 15,130 230 12,000 0 0 0 0 3,130 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در زيان اختیارف فرابورس-12000-14011014 طفرابورس1001
ضفرابورس1002 اختیارخ فرابورس-14000-14011014 قرارداد در سود 1,000 0 0 0 0 0 1 1,130 12 4,950 0 0 فرابورس 15,130 230 14,000 0 0 0 0 1,130 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در زيان اختیارف فرابورس-14000-14011014 طفرابورس1002
ضفرابورس1003 اختیارخ فرابورس-16000-14011014 قرارداد در زيان 1,000 5 0 0 0 5,500 5,500 870 15 3,900 20 1 فرابورس 15,130 230 16,000 0 0 0 0 870 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف فرابورس-16000-14011014 طفرابورس1003
ضفرابورس1004 اختیارخ فرابورس-18000-14011014 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 2,870 7 3,200 2 20 فرابورس 15,130 230 18,000 0 0 10 3 2,870 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف فرابورس-18000-14011014 طفرابورس1004
ضفرابورس1005 اختیارخ فرابورس-20000-14011014 قرارداد در زيان 1,000 10 0 0 0 3,500 3,500 4,870 7 2,850 2 20 فرابورس 15,130 230 20,000 0 0 10 10 4,870 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف فرابورس-20000-14011014 طفرابورس1005
ضکاریس300 اختیارخ کاریس-11000-14010331 قرارداد در سود 1,000 217 0 0 0 4,751 4,804 4,565 50 5,150 0 0 کاریس 15,565 33 11,000 0 0 0 0 4,565 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در زيان اختیارف کاریس-11000-14010331 طکاریس300
ضکاریس301 اختیارخ کاریس-12000-14010331 قرارداد در سود 1,000 1,015 0 0 0 3,600 3,600 3,565 0 0 0 0 کاریس 15,565 33 12,000 0 0 0 0 3,565 500 500 0 0 0 193 1,000 قرارداد در زيان اختیارف کاریس-12000-14010331 طکاریس301
ضکاریس302 اختیارخ کاریس-13000-14010331 قرارداد در سود 1,000 618 0 0 0 3,100 3,100 2,565 2 3,180 0 0 کاریس 15,565 33 13,000 0 0 0 0 2,565 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در زيان اختیارف کاریس-13000-14010331 طکاریس302
ضکاریس303 اختیارخ کاریس-14000-14010331 قرارداد در سود 1,000 952 0 0 0 1,800 1,480 1,565 20 2,000 0 0 کاریس 15,565 33 14,000 0 0 0 0 1,565 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در زيان اختیارف کاریس-14000-14010331 طکاریس303
ضکاریس304 اختیارخ کاریس-15000-14010331 قرارداد در سود 1,000 3,293 0 0 0 920 968 565 50 900 730 40 کاریس 15,565 33 15,000 0 0 0 0 565 200 200 0 0 0 18 1,000 قرارداد در زيان اختیارف کاریس-15000-14010331 طکاریس304
ضکاریس305 اختیارخ کاریس-16000-14010331 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 0 435 0 0 1 100 کاریس 15,565 33 16,000 0 0 0 0 435 0 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف کاریس-16000-14010331 طکاریس305
ضکاریس306 اختیارخ کاریس-17000-14010331 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 0 1,435 0 0 1 100 کاریس 15,565 33 17,000 0 0 0 0 1,435 0 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف کاریس-17000-14010331 طکاریس306
ضکاریس900 اختیارخ کاریس-10000-14010930 قرارداد در سود 1,000 2,316 0 0 0 7,000 7,000 5,565 100 7,500 10 10 کاریس 15,565 216 10,000 0 0 0 0 5,565 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در زيان اختیارف کاریس-10000-14010930 طکاریس900
ضکاریس901 اختیارخ کاریس-12000-14010930 قرارداد در سود 1,000 234 0 0 0 3,400 3,400 3,565 16 5,750 10 5 کاریس 15,565 216 12,000 0 0 0 0 3,565 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در زيان اختیارف کاریس-12000-14010930 طکاریس901
ضکاریس902 اختیارخ کاریس-14000-14010930 قرارداد در سود 1,000 4,390 0 0 0 2,000 2,000 1,565 40 4,400 0 0 کاریس 15,565 216 14,000 0 0 0 0 1,565 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در زيان اختیارف کاریس-14000-14010930 طکاریس902
ضکاریس903 اختیارخ کاریس-16000-14010930 قرارداد در زيان 1,000 4,932 0 0 0 2,500 2,500 435 3 3,000 1,700 100 کاریس 15,565 216 16,000 0 0 0 0 435 1,300 1,300 0 0 0 7 1,000 قرارداد در سود اختیارف کاریس-16000-14010930 طکاریس903
ضکاریس904 اختیارخ کاریس-18000-14010930 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 0 2,435 0 0 0 0 کاریس 15,565 216 18,000 0 0 0 0 2,435 0 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف کاریس-18000-14010930 طکاریس904
ضوسپهر300 اختیارخ وسپهر-5500-14020321 قرارداد در سود 1,000 0 0 0 0 0 1 2,160 0 0 0 0 وسپهر 7,660 388 5,500 0 0 0 0 2,160 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در زيان اختیارف وسپهر-5500-14020321 طوسپهر300
ضوسپهر301 اختیارخ وسپهر-6000-14020321 قرارداد در سود 1,000 0 0 0 0 0 1 1,660 0 0 0 0 وسپهر 7,660 388 6,000 0 0 0 0 1,660 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در زيان اختیارف وسپهر-6000-14020321 طوسپهر301
ضوسپهر302 اختیارخ وسپهر-6500-14020321 قرارداد در سود 1,000 0 0 0 0 0 1 1,160 0 0 0 0 وسپهر 7,660 388 6,500 0 0 0 0 1,160 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در زيان اختیارف وسپهر-6500-14020321 طوسپهر302
ضوسپهر303 اختیارخ وسپهر-7000-14020321 قرارداد در سود 1,000 0 0 0 0 0 1 660 0 0 0 0 وسپهر 7,660 388 7,000 0 0 0 0 660 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در زيان اختیارف وسپهر-7000-14020321 طوسپهر303
ضوسپهر304 اختیارخ وسپهر-7500-14020321 قرارداد در سود 1,000 0 0 0 0 0 1 160 0 0 0 0 وسپهر 7,660 388 7,500 0 0 0 0 160 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در زيان اختیارف وسپهر-7500-14020321 طوسپهر304
ضوسپهر305 اختیارخ وسپهر-8000-14020321 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 340 0 0 0 0 وسپهر 7,660 388 8,000 0 0 0 0 340 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف وسپهر-8000-14020321 طوسپهر305
ضوسپهر306 اختیارخ وسپهر-8500-14020321 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 840 0 0 0 0 وسپهر 7,660 388 8,500 0 0 0 0 840 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف وسپهر-8500-14020321 طوسپهر306
ضوسپهر307 اختیارخ وسپهر-9000-14020321 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 1,340 0 0 0 0 وسپهر 7,660 388 9,000 0 0 0 0 1,340 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف وسپهر-9000-14020321 طوسپهر307
ضوسپهر308 اختیارخ وسپهر-9500-14020321 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 1,840 0 0 0 0 وسپهر 7,660 388 9,500 0 0 0 0 1,840 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف وسپهر-9500-14020321 طوسپهر308
ضوسپهر309 اختیارخ وسپهر-10000-14020321 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 2,340 0 0 0 0 وسپهر 7,660 388 10,000 0 0 0 0 2,340 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف وسپهر-10000-14020321 طوسپهر309
ضوسپهر600 اختیارخ وسپهر-5500-14020621 قرارداد در سود 1,000 0 0 0 0 0 1 2,160 0 0 0 0 وسپهر 7,660 481 5,500 0 0 0 0 2,160 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در زيان اختیارف وسپهر-5500-14020621 طوسپهر600
ضوسپهر601 اختیارخ وسپهر-6000-14020621 قرارداد در سود 1,000 0 0 0 0 0 1 1,660 0 0 0 0 وسپهر 7,660 481 6,000 0 0 0 0 1,660 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در زيان اختیارف وسپهر-6000-14020621 طوسپهر601
ضوسپهر602 اختیارخ وسپهر-6500-14020621 قرارداد در سود 1,000 0 0 0 0 0 1 1,160 0 0 0 0 وسپهر 7,660 481 6,500 0 0 0 0 1,160 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در زيان اختیارف وسپهر-6500-14020621 طوسپهر602
ضوسپهر603 اختیارخ وسپهر-7000-14020621 قرارداد در سود 1,000 0 0 0 0 0 1 660 0 0 0 0 وسپهر 7,660 481 7,000 0 0 0 0 660 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در زيان اختیارف وسپهر-7000-14020621 طوسپهر603
ضوسپهر604 اختیارخ وسپهر-7500-14020621 قرارداد در سود 1,000 0 0 0 0 0 1 160 0 0 0 0 وسپهر 7,660 481 7,500 0 0 0 0 160 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در زيان اختیارف وسپهر-7500-14020621 طوسپهر604
ضوسپهر605 اختیارخ وسپهر-8000-14020621 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 340 0 0 0 0 وسپهر 7,660 481 8,000 0 0 0 0 340 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف وسپهر-8000-14020621 طوسپهر605
ضوسپهر606 اختیارخ وسپهر-8500-14020621 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 840 0 0 0 0 وسپهر 7,660 481 8,500 0 0 0 0 840 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف وسپهر-8500-14020621 طوسپهر606
ضوسپهر607 اختیارخ وسپهر-9000-14020621 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 1,340 0 0 0 0 وسپهر 7,660 481 9,000 0 0 0 0 1,340 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف وسپهر-9000-14020621 طوسپهر607
ضوسپهر608 اختیارخ وسپهر-9500-14020621 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 1,840 0 0 0 0 وسپهر 7,660 481 9,500 0 0 0 0 1,840 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف وسپهر-9500-14020621 طوسپهر608
ضوسپهر609 اختیارخ وسپهر-10000-14020621 قرارداد در زيان 1,000 0 0 0 0 0 1 2,340 0 0 0 0 وسپهر 7,660 481 10,000 0 0 0 0 2,340 1 0 0 0 0 0 1,000 قرارداد در سود اختیارف وسپهر-10000-14020621 طوسپهر609