به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
28
آذر
1397
  فهرست نمادهای متوقف
  ردیفنمادعنوانتاریخ توقفدلیل توقف
  بازار دوم (7)
  1وگردشبانک گردشگری1397/04/31 با توجه به شموليت ماده 39 دستورالعمل پذيرش، عرضه و نقل و انتقال اورق بهادار در فرابورس ايران
  2ومللاعتباری ملل1396/04/27جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  3حکمتبانک حکمت ایرانیان
  4پخشپخش البرز
  5دبالکمواد اولیه دارویی البرز بالک
  6شلیاشرکت مواد ویژه لیا1397/09/26جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه و عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام
  7وکوثرشرکت اعتباری کوثر مرکزی1397/04/23به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت شركت
  بازار پایه الف (4)
  8کالا1کارگزاران بورس کالای ایران
  9کالا2تولیدکنندگان بورس کالای ایران
  10کالا3نهادهای مالی بورس کالای ایران
  11کالا4سایر اشخاص بورس کالای ایران
  بازار پایه ب (21)
  12وشمالس. چشم انداز توسعه شمال1397/06/24جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم صاحبان سهام
  13وداناسرمایه گذاری دانایان پارس1396/06/06بر اساس اطلاعات موجود
  14حبندردریایی و کشتیرانی خط دریابندر1397/09/14 باتوجه به اظهار نظر مردود حسابرس نسبت به اطلاعات و صورت‌هاي مالي مياندوره‌اي دوره شش ماهه منتهي به 1397/06/31
  15سامانبانک سامان
  16وقوامبانک قوامین1396/03/13جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام
  17فبیرابسته‌ بندی‌ ایران‌1397/09/20با توجه به افشاي اطلاعات بااهميت توسط شركت صنايع بسته بندي ايران و ابهامات موجود در اين اطلاعات
  18لکماکارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌
  19چبسپابسته‌ بندی‌ پارس1394/06/16جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام
  20انرژی1نهادهای مالی بورس انرژی
  21انرژی2فعالان بورس انرژی1397/08/23باتوجه به مصوبه اخير شوراي عالي بورس و اوراق بهادار
  22انرژی3سایر اشخاص بورس انرژی1397/07/10به منظور رفع ابهام اطلاعات منتشره
  23ثاصفاشرکت‌ ساختمان‌ اصفهان‌1397/09/20جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  24پلولهگازلوله‌
  25تراکماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی‌
  26بدکوفروشگاههای زنجیره ای دیوکس1394/09/01به دليل ابهام در ارائه اطلاعات و فعاليت شرکت
  27ومهربانک مهر اقتصاد1396/04/27برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  28ثتوساس.توسعه و عمران استان اردبیل1397/09/26 جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم صاحبان سهام در روز چهارشنبه مورخ 1397/09/28
  29بنوبیمه تجارت نو (50% پرداخت شده)1397/03/21برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  30بخاوربیمه زندگی خاورمیانه(50%تأدیه)
  31خکاوهسایپا دیزل
  32سمایهبانک سرمایه1397/09/24جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده صاحبان سهام
  بازار پایه ج (9)
  33آریانسرمایه گذاری پارس آریان1396/12/23برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم صاحبان سهام
  34سنوینسرمایه گذاری اقتصاد نوین1397/09/14با توجه به اظهارنظر مردود حسابرس در خصوص صورتهاي مالي سال منتهي به 30/09/1396 شركت
  35معیار سرمایه گذاری معیار صنعت پارس1397/06/21 جهت بررسي اطلاعات
  36چکارمکارتن‌ مشهد1397/04/27جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  37قیستوشرکت قند بیستون1395/12/03جهت برگزاري مجامع عمومي عادي بطور فوق العاده و عمومي عادي ساليانه نوبت دوم صاحبان سهام
  38وشهربانک شهر1395/12/24برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم صاحبان سهام
  39تفیرومهندسی فیروزا1397/08/28 جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه و عادي بطورفوق العاده صاحبان سهام
  40وآداکصنعت و تجارت آداک1397/02/10به منظور دريافت مستندات
  41قنقشقند نقش جهان1397/09/19با توجه به عدم اظهارنظر حسابرس نسبت به اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 31/06/1397،
  ETF (2)
  42نسیمصندوق س.نسیم-ز
  43صغربصندوق س.مسکن شمال غرب-ز
جستجو نماد معامله شده
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما