به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
6
تیر
1398
  فهرست نمادهای متوقف
  ردیفنمادعنوانتاریخ توقفدلیل توقف
  بازار اول (2)
  1دتولیدداروسازی تولید دارو1398/03/29جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و عمومي فوق العاده صاحبان سهام
  2شغدیرپتروشیمی غدیر1398/04/05به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب)
  بازار دوم (8)
  3دیبانک دی1398/04/05به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني ناشر
  4حکمتبانک حکمت ایرانیان
  5قچارفراوردههای غذایی وقند چهارمحال1398/04/05به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه(ب)
  6اعتلاشرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز1398/03/27جهت برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام
  7وکوثرشرکت اعتباری کوثر مرکزی
  8اوانمبین وان کیش1398/03/21جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  9مادیراصنایع ماشین های اداری ایران1398/04/04جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام (نوبت دوم)
  10دکپسولتولید ژلاتین کپسول ایران1398/04/05به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني ناشر
  اوراق با درآمد ثابت (4)
  11اخزا608اسنادخزانه-م8بودجه96-980411
  12اخزا609اسنادخزانه-م9بودجه96-980411
  13اخزا715اسنادخزانه-م15بودجه97-990224
  14اخزا719اسنادخزانه-م19بودجه97-980827
  بازار پایه ب (20)
  15ممسنیپتروشیمی ممسنی1398/04/04به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني ناشر
  16بمیلاتوسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد1398/04/05جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  17وقوامبانک قوامین
  18چبسپابسته‌ بندی‌ پارس1394/06/16جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام
  19وسالتبانک قرض الحسنه رسالت
  20لخانهلوازم‌ خانگی‌ پارس‌1398/03/28جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  21ساذریآذریت‌1398/03/13به دليل عدم اظهارنظر حسابرس نسبت به صورتهاي مالي حسابرسي شده
  22پلولهگازلوله‌1398/04/01به منظور بررسی شفافیت اطلاعاتی ناشر
  23فسلیرسولیران‌1398/03/27جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  24تراکماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی‌1396/02/17حکم قضایی جهت توقف نماد با توجه به رای دادگاه مبنی بر ورشکستگی شرکت
  25وسرمدبیمه سرمد1398/03/28جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و فوق العاده صاحبان سهام
  26وآتوسس.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال1398/03/29 جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم صاحبان سهام
  27وثخوزسرمایه گذاری و توسعه خوزستان1398/04/05به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني ناشر
  28شرنگیشیمیایی رنگین1398/04/04به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني ناشر
  29ثزاگرسسرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس1398/04/02به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني ناشر
  30ومهربانک مهر اقتصاد
  31وجامیسرمایه گذاری جامی1398/04/05به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني ناشر
  32بنوبیمه تجارت نو
  33بخاوربیمه زندگی خاورمیانه(50%تأدیه)1397/09/07به جهت تاديه مبلغ باقيمانده هر سهم
  34وحکمتبیمه حکمت صبا(50% پرداخت شده)1397/10/09تاديه بخشي از سرمايه پرداخت نشده به ميزان 10 درصد ارزش اسمي سهام
  بازار پایه ج (18)
  35شکبیرپتروشیمی امیرکبیر1398/04/05جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  36آیندهبازرگانی آینده سازان بهشت پارس1398/02/28به منظور بررسي شفافيت اطلاعاتي ناشر
  37وداناسرمایه گذاری دانایان پارس1398/01/26برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام
  38معیار سرمایه گذاری معیار صنعت پارس1397/06/21 جهت بررسي اطلاعات
  39کقزویشیشه‌ قزوین‌1398/03/28جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان
  40بایکاکارخانجات کابلسازی ‌ایران‌1398/02/21جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم صاحبان سهام
  41چکارمکارتن‌ مشهد1397/04/27جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  42قیستوشرکت قند بیستون1395/12/16جهت برگزاري مجامع عمومي عادي بطور فوق العاده و عمومي عادي ساليانه نوبت دوم صاحبان سهام
  43سایراایرانیت‌1397/11/15جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده نوبت دوم صاحبان سهام
  44دتهران‌داروسازی‌ تهران‌ دارو
  45بدکوشرکت فروشگاه زنجیره ای دیاکو1394/09/01به دليل ابهام در ارائه اطلاعات و فعاليت شرکت
  46تفیرومهندسی فیروزا1397/08/28 جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه و عادي بطورفوق العاده صاحبان سهام
  47رفاهفروشگاه های زنجیره ای رفاه1397/11/28جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  48شکفکف
  49تپولامهندسی مرآت پولاد1398/03/20جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
  50فنرژیگسترش صنایع انرژی آذرآب1398/01/27جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه و عمومي عادي بطور بطور فوق العاده صاحبان سهام
  51قشرینقند شیرین خراسان1398/04/04 جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام
  52وهنرگروه توسعه هنر ایران
  ETF (3)
  53صغربصندوق س.مسکن شمال غرب-ز
  54آتی1ص.س.ج. یکم آرمان آتی 20%تأدیه
  55آرمانیص.س.ج.فناوری آرمانی50%تادیه
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما