به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
31
فروردین
1398
شرکت های همگروه صنعت اوراق تامين مالي
نماد نام شرکت نام بازار حجم ارزش پایانی درصد 20 روز
اروند081 منفعت صبا اروند ملت 14001222 ابزارنوین مالی 7 6,650 950,000 ▼5
اروند101 منفعت صبا اروند لوتوس 14001222 ابزارنوین مالی 5 4,750 950,000 ▼5
اروند031 منفعت صبا اروند تمدن14001113 ابزارنوین مالی 4 3,780 945,000 ▼5.5
اروند051 منفعت صبا اروند لوتوس 14001113 ابزارنوین مالی 2 1,890 945,000 ▼5.5
اروند061 منفعت صبا اروند ملت 14001113 ابزارنوین مالی 1 945 945,000 ▼5.5
اروند041 منفعت صبا اروند کاردان14001113 ابزارنوین مالی 1 945.02 945,019 ▼5.5
اروند011 منفعت صبا اروند امید14001113 ابزارنوین مالی 1 945 945,000 ▼5.5
اروند021 منفعت صبا اروند امین14001113 ابزارنوین مالی 500,000 472.5 945,000 ▼5.5
اشاد81 مشارکت دولتی8-مسکن-بودجه1394 ابزارنوین مالی 275,100 274.41 997,497 ▲5
سخاب71 اسناد خزانه اسلامی971228 ابزارنوین مالی 271,266 269.21 992,415 ▲0.01
اروند071 منفعت صبا اروند نوین 14001113 ابزارنوین مالی 175,000 165.38 945,000 ▼5.5
اشاد101 مشارکت دولتی10-بودجه1396 ابزارنوین مالی 146,700 123.94 844,839 ▲0.12
اخزا7011 اسنادخزانه اسلامی-م1بودجه1397 ابزارنوین مالی 145,947 144.82 992,246 ▼0.03
اخزا7031 اسنادخزانه اسلامی-م3بودجه1397 ابزارنوین مالی 101,228 74.78 738,739 ▼0.29
اشاد51 مشارکت دولتی5-سپه-بودجه1394 ابزارنوین مالی 82,900 83.29 1 ▲0.47
اخزا7021 اسنادخزانه اسلامی-م2بودجه1397 ابزارنوین مالی 75,507 75.19 995,834 ▲0.21
اخزا6031 اسنادخزانه-م3بودجه96-970710 ابزارنوین مالی 69,852 69.45 994,227 ▲0.19
اخزا7071 اسنادخزانه اسلامی-م7بودجه1397 ابزارنوین مالی 55,954 51.28 916,490 ▲0
اخزا6121 اسنادخزانه-م12بودجه96-981114 ابزارنوین مالی 47,543 40.34 848,492 ▼0.36
اخزا7141 اسنادخزانه اسلامی-م14بودجه1397 ابزارنوین مالی 43,960 39.75 904,174 ▼0.18
اخزا6051 اسنادخزانه-م5بودجه96-970926 ابزارنوین مالی 42,580 42.3 993,522 ▲0.12
شستا9941 اجاره شستا-بخش2-نوین13991226 ابزارنوین مالی 40,000 41.6 1.04 ▼0
اخزا6141 اسنادخزانه-م14بودجه96-981016 ابزارنوین مالی 35,954 31 862,329 ▼0.14
اخزا7091 اسنادخزانه اسلامی-م9بودجه1397 ابزارنوین مالی 32,922 25.06 761,341 ▼1.41
امید991 مشارکت لیزینگ امید9907 ابزارنوین مالی 31,528 30.58 969,960 ▼0
اخزا6041 اسنادخزانه-م4بودجه96-980820 ابزارنوین مالی 31,189 27.73 889,063 ▼0.05
اشاد41 مشارکت دولتی4-سپه-بودجه1394 ابزارنوین مالی 30,000 29.19 973,000 ▲1.83
اخزا7061 اسنادخزانه اسلامی-م6بودجه1397 ابزارنوین مالی 29,185 22.66 776,441 ▼0.32
اخزا7161 اسنادخزانه اسلامی-م16بودجه1397 ابزارنوین مالی 27,871 17.68 634,394 ▼0
شستا0031 اجاره شستا-بخش3-سپهر14000523 ابزارنوین مالی 25,000 23.75 950,000 ▼3.06
اخزا6231 اسنادخزانه اسلامی-م23بودجه1396 ابزارنوین مالی 22,260 17.04 765,562 ▼0.05
اخزا6241 اسنادخزانه اسلامی-م24بودجه1396 ابزارنوین مالی 21,522 16.2 752,727 ▼0.43
اجاد211 اجاره دولتی آپرورش-تمدن991118 ابزارنوین مالی 20,000 19.2 960,000 ▼4
اخزا6111 اسناد خزانه-م11بودجه96-970913 ابزارنوین مالی 19,608 19.45 992,105 ▼0.1
صایتل21 اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد ابزارنوین مالی 18,377 18.57 1.01 ▲0
اشاد61 مشارکت دولتی6-مسکن-بودجه1394 ابزارنوین مالی 18,000 18 1 ▼0.03
اخزا6081 اسنادخزانه-م8بودجه96-980411 ابزارنوین مالی 17,524 16.79 958,100 ▼0.01
اخزا6091 اسنادخزانه-م9بودجه96-980411 ابزارنوین مالی 17,271 16.53 957,169 ▼0.16
گندم21 مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص1400 ابزارنوین مالی 16,500 15.19 920,857 ▲3.47
اخزا6131 اسنادخزانه-م13بودجه96-981016 ابزارنوین مالی 13,835 11.92 861,672 ▼0.08
اخزا7171 اسنادخزانه اسلامی-م17بودجه1397 ابزارنوین مالی 13,801 11.89 861,710 ▲0.07
اخزا7041 اسنادخزانه اسلامی-م4بودجه1397 ابزارنوین مالی 13,487 9.61 712,749 ▲0.78
اخزا7081 اسنادخزانه اسلامی-م8بودجه1397 ابزارنوین مالی 13,293 11.99 902,107 ▼0.02
اخزا7101 اسنادخزانه اسلامی-م10بودجه1397 ابزارنوین مالی 12,958 12.53 966,692 ▲0.18
اشاد31 مشارکت دولتی3-سپه-بودجه1394 ابزارنوین مالی 12,100 12.1 1 ▼0
اخزا6071 اسنادخزانه-م7بودجه96-971010 ابزارنوین مالی 11,406 11.35 995,462 ▲0.03
اخزا7131 اسنادخزانه اسلامی-م13بودجه1397 ابزارنوین مالی 10,965 6.8 620,461 ▲0.12
اخزا7051 اسنادخزانه اسلامی-م5بودجه1397 ابزارنوین مالی 10,430 9.76 935,970 ▲0.1
مشهد9711 مشارکت شهرداری مشهد1394-تمدن ابزارنوین مالی 10,057 10.06 1 0
اروند111 منفعت صبا اروند سپهر 14001222 ابزارنوین مالی 10,000 10 1 ▲5
اجاد241 اجاره دولتی آپرورش-نوین991118 ابزارنوین مالی 7,500 7.5 1 ▼1.48
اشاد91 مشارکت دولتی9-بانکی-بودجه1395 ابزارنوین مالی 7,200 6.52 904,876 ▲0.13
صخابر1 اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران ابزارنوین مالی 6,545 6.58 1 ▼0
کرج971 شهرداری کرج 1394 ابزارنوین مالی 5,000 5 1 ▼0
اخزا6151 اسنادخزانه-م15بودجه96-980820 ابزارنوین مالی 3,556 3.16 889,061 ▼0.24
اخزا6061 اسنادخزانه-م6بودجه96-980722 ابزارنوین مالی 3,311 2.99 903,882 ▲0.15
شستا0021 اجاره شستا-بخش3-تمدن14000523 ابزارنوین مالی 3,000 2.36 785,320 ▲10
مبین0121 اجاره مبین تمدن14010710 ابزارنوین مالی 2,056 2.06 1 ▲7.74
صامیا1 اجاره پتروامیدآسیا3ماهه20درصد ابزارنوین مالی 1,060 1.06 1 ▼0
شستا9921 اجاره شستا-بخش2-سپهر13991226 ابزارنوین مالی 1,000 992 992,000 ▼0.8
اشاد11 مشارکت دولتی1-بودجه1396 ابزارنوین مالی 1,000 897.01 897,008 ▲5
سکرد981 مشارکت سیمان کردستان980219 ابزارنوین مالی 1,000 1 1 ▲0.25
اخزا6221 اسنادخزانه اسلامی-م22بودجه1396 ابزارنوین مالی 917 858.97 936,721 ▲0.05
تامین971 اجاره شستا بخش اول13971222 ابزارنوین مالی 600 600 1 ▲0
ماهان991 اجاره هواپیمایی ماهان 9903 ابزارنوین مالی 516 529.01 1.03 ▲0.01
قم9731 شهرداری قم1394-لوتوس پارسیان ابزارنوین مالی 501 501 1 ▲0.4
سلامت61 مرابحه سلامت6واجدشرایط خاص1400 ابزارنوین مالی 500 472.6 945,200 ▲4.1
سلامت41 مرابحه دولتی تعاون-لوتوس991118 ابزارنوین مالی 500 484.3 968,600 ▼0.39
افاد21 منفعت دولتی2-شرایط خاص14000626 ابزارنوین مالی 400 400 1 ▲3.09
مبین0141 اجاره م-2 مبین لوتوس14011019 ابزارنوین مالی 278 226.79 815,783 ▲0
اجاد411 اجاره دولتی وزا.علوم-الف991224 ابزارنوین مالی 250 250 1 ▼4.76
اخزا6101 اسنادخزانه-م10بودجه96-980911 ابزارنوین مالی 230 201.68 876,872 ▼0.3
شستا9911 اجاره شستا-بخش2-امین13991226 ابزارنوین مالی 205 202.98 990,146 ▲2.45
سلامت51 مرابحه دولتی تعاون-نوین991118 ابزارنوین مالی 200 200 1 0
رایان1 مشارکت رایان سایپا 3 ماهه 22% ابزارنوین مالی 120 124.8 1.04 ▲0
شستا0011 اجاره شستا-بخش3-امین14000523 ابزارنوین مالی 110 107.8 980,000 ▲1.55
کورش991 مرابحه شرکت صنعت غذایی کورش ابزارنوین مالی 100 92.6 926,000 ▲0.68
گندم97071 مرابحه دولتی گندم 970719 ابزارنوین مالی 80 80.01 1 ▲0.01
سلامت31 مرابحه دولتی تعاون-امید991118 ابزارنوین مالی 73 73 1 ▼0.91
مشهد9721 شهرداری مشهد 1394-ارگ هومن ابزارنوین مالی 63 63 1 ▼0
مبین0111 اجاره مبین لوتوس14010710 ابزارنوین مالی 58 47.57 820,180 ▲0
اجاد221 اجاره دولتی آپرورش-لوتوس991118 ابزارنوین مالی 30 27.66 922,072 ▲0.72
اجاد251 اجاره دولتی آپرورش-سپهر991118 ابزارنوین مالی 25 23.75 950,017 ▲0
جوپار991 اوراق اجاره جوپار 990212 ابزارنوین مالی 20 20.2 1.01 ▼0.04
اجاد11 اجاره دولت مرحله یک1394-981226 ابزارنوین مالی 16 15.23 952,004 ▼1.36
اروند091 منفعت صبا اروند نوین 14001222 ابزارنوین مالی 10 10 1 ▲5.26
شستا9931 اجاره شستا-بخش2-کاردان13991226 ابزارنوین مالی 7 6.89 983,904 ▲3.24
قرن991 اوراق مرابحه پدیده شیمی قرن ابزارنوین مالی 5 4.49 897,000 ▼2.29
صشرق991 مرابحه سیمان شرق 990109 ابزارنوین مالی 5 5.05 1.01 ▲1
شرق14001 مشارکت لیزینگ ایران وشرق140010 ابزارنوین مالی 5 4.96 993,000 ▲0.3
اخزا7111 اسنادخزانه اسلامی-م11بودجه1397 ابزارنوین مالی 3 2.84 947,051 ▲0.08
لوتوس991 اجاره لوتوس پارسیان990717 ابزارنوین مالی 2 2 1 ▼0.1
البرز021 تجهیزات ناوگان ریلی البرزنیرو ابزارنوین مالی 1 1 1 0
ماهان011 اوراق منفعت هواپیمایی ماهان ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مبین0131 اجاره مبین نوین14010710 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مبین0151 اجاره م-2 مبین تمدن14011019 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مبین0161 اجاره م-2 مبین امید14011019 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
نوریل021 اجاره ریل پردازنوآفرین14021213 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
حریل021 اجاره ریل پردازسیر14021212 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
شستا0051 اجاره شستا-بخش4-امین14001220 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
ریل14011 اجاره ریل کوثر ابزارنوین مالی 0 0 962,640 0
صبا14011 اجاره مهندسی وساختمانی صبا نفت ابزارنوین مالی 0 0 1 0
شستا0041 اجاره شستا-بخش3-نوین14000523 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صدانا981 اجاره دانا پتروریگ کیش 1394 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صچاد1 اجاره چادرملو سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صمپنا21 اجاره مپنا (2) سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
ماهان1 اجاره ماهان سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
ساما11 اجاره سامان سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صامید1 اجاره امید سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
ماهان21 اجاره ماهان2 سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
جوپار1 اجاره جوپار سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صسکن1 اجاره مسکن سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صینا11 اجاره لیزینگ سینا3ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صمپنا1 اجاره مپنا سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
سپهر1 اجاره سپهر سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صایتل1 اجاره رایتل ماهانه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صدانا1 اجاره پترو ریگ سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 999,975 0
صایان11 اجاره رایان سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صپارس1 اجاره پارس سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صبصیر1 اوراق اجاره قائدبصیر 3ماهه 20% ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صبوتا1 اجاره بوتان سه ماهه 20درصد ابزارنوین مالی 0 0 999,999 0
صکاشی1 اجاره کاشی پرسپولیس یزد3ماهه20 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
ربوتا1 مرابحه بوتان سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صگلوکز1 مرابحه گلوکزان سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صمگا1 مرابحه مگاموتور 3 ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1.05 0
فولاد971 مرابحه فولاد مبارکه 970429 ابزارنوین مالی 0 0 999,943 0
کرمان981 مرابحه کرمان موتور 980912 ابزارنوین مالی 0 0 1.03 0
کرانه991 مرابحه بنا گستر کرانه991222 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
رهن97041 اوراق رهنی بانک مسکن 970413 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
کرمان001 اوراق رهنی کرمان موتور ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اشاد21 مشارکت دولتی2-بودجه1396 ابزارنوین مالی 0 0 955,000 0
اشاد71 مشارکت دولتی7-مسکن-بودجه1394 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
قم9711 شهرداری قم 1394-تمدن ابزارنوین مالی 0 0 1 0
قم9721 شهرداری قم 1394- سپهر ابزارنوین مالی 0 0 1 0
تبریز971 مشارکت قطار شهری تبریز971218 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مشهد9731 شهرداری مشهد1394-لوتوس پارسیان ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مراز21 اوراق مشارکت شهرداری شیراز1392 ابزارنوین مالی 0 0 1.01 0
مراز11 مشارکت شیراز سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
دزفول1 %مشارکت قائم دزفول سه ماهه 20 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مشهد96121 مشارکت شهرداری مشهد 1392 ابزارنوین مالی 0 0 999,385 0
گولان1 %مشارکت گولان سقز سه ماهه 20 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
گهر11 مشارکت گهر1 سه ماهه 20درصد ابزارنوین مالی 0 0 1.03 0
ومدکو11 مشارکت میدکو ماهانه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
نارنج1 مشارکت نارنجستان3ماهه20درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مجد21 مشارکت مجد سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
بوتان1 مشارکت بوتان سه ماهه20درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
پانفت11 مشارکت نفت فصلی20درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
بعثت1 مشارکت توسعه سه ماهه 20درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
شرق1 مشارکت ایران شرق 3 ماهه20درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
پرشیا971 مشارکت نفت و گاز پرشیا970123 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
ومدکو21 اوراق مشارکت میدکو ماهانه %20 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
گلگهر11 اوراق مشارکت گلگهر 3 ماهه 20% ابزارنوین مالی 0 0 995,557 0
حکمت011 واسپاری حکمت ایرانیان ابزارنوین مالی 0 0 943,897 0
انصا11 گواهی سپرده انصار ماهانه20درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
گردش9521 گواهی سپرده عام گردشگری951215 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
گردش951 گواهی سپرده عام گردشگری951201 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
رفاه961 گواهی سپرده عام رفاه960815 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
پارس96071 گواهی سپرده عام پارسیان960703 ابزارنوین مالی 0 0 993,004 0
سعدی1 گواهی سپرده سعدی فصلی17درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مسکن11 مشارکت مسکن مهر20درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مسکن941 مشارکت مسکن مهر941214 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اجاد261 اجاره دولتی آپرورش-امید991118 ابزارنوین مالی 0 0 990,100 0
اجاد271 اجاره دولت آپرورش-کاردان991118 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اجاد231 اجاره دولتی آپرورش-ملت991118 ابزارنوین مالی 0 0 978,000 0
اجاد31 اجاره دولت-واجدشرایط خاص991118 ابزارنوین مالی 0 0 819,622 0
اجاد421 اجاره دولت-واجدشرایط خاص991224 ابزارنوین مالی 0 0 880,000 0
اخزا6011 اسنادخزانه-م1بودجه96-970508 ابزارنوین مالی 0 0 992,741 0
اخزا6021 اسنادخزانه-م2بودجه96-970612 ابزارنوین مالی 0 0 993,138 0
اخزا111 اسناد خزانه اسلامی960724 ابزارنوین مالی 0 0 995,932 0
اخزا11خ21 اسناد خزانه اسلامی960724 بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1,230 0
اخزا11خ31 اسناد خزانه اسلامی960724 بازار ابزارهای مشتقه 0 0 581 0
اخزا11خ41 اسناد خزانه اسلامی960724 بازار ابزارهای مشتقه 0 0 104 0
اخزا11ف21 اسناد خزانه اسلامی960724 بازار ابزارهای مشتقه 0 0 100 0
اخزا11ف31 اسناد خزانه اسلامی960724 بازار ابزارهای مشتقه 0 0 810 0
اخزا11ف41 اسناد خزانه اسلامی960724 بازار ابزارهای مشتقه 0 0 220 0
سخاب21 اسناد خزانه اسلامی960822 ابزارنوین مالی 0 0 994,760 0
سخاب31 اسناد خزانه اسلامی960922 ابزارنوین مالی 0 0 994,912 0
سخاب41 اسناد خزانه اسلامی961020 ابزارنوین مالی 0 0 994,517 0
سخاب51 اسناد خزانه اسلامی961124 ابزارنوین مالی 0 0 995,041 0
سخاب61 اسناد خزانه اسلامی961227 ابزارنوین مالی 0 0 994,059 0
اخزا61 اسناد خزانه اسلامی951225 ابزارنوین مالی 0 0 994,071 0
اخزا71 اسناد خزانه اسلامی960502 ابزارنوین مالی 0 0 994,914 0
اخزا81 اسناد خزانه اسلامی960523 ابزارنوین مالی 0 0 995,386 0
اخزا91 اسناد خزانه اسلامی960613 ابزارنوین مالی 0 0 995,245 0
اخزا101 اسناد خزانه اسلامی960703 ابزارنوین مالی 0 0 995,326 0
اخزا11 اسناد خزانه اسلامی941223 ابزارنوین مالی 0 0 993,720 0
اخزا21 اسناد خزانه اسلامی950621 ابزارنوین مالی 0 0 996,012 0
اخزا31 اسناد خزانه اسلامی950721 ابزارنوین مالی 0 0 993,720 0
اخزا41 اسناد خزانه اسلامی950821 ابزارنوین مالی 0 0 996,949 0
اخزا51 اسناد خزانه اسلامی950909 ابزارنوین مالی 0 0 996,180 0
اخزا7121 اسنادخزانه اسلامی-م12بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 937,000 0
اخزا6211 اسنادخزانه اسلامی-م21بودجه1396 ابزارنوین مالی 0 0 993,184 0
سخا11 اسناد خزانه اسلامی ک.مدت951019 ابزارنوین مالی 0 0 998,214 0
سخا21 اسناد خزانه اسلامی ک.مدت951119 ابزارنوین مالی 0 0 995,000 0
سلامت21 مرابحه دولت تعاون-کاردان991118 ابزارنوین مالی 0 0 996,757 0
سلامت11 مرابحه دولتی تعاون-ملت991118 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
افاد11 منفعت دولت-با شرایط خاص140006 ابزارنوین مالی 0 0 950,001 0
تامین991 اجاره شستا بخش دوم13991223 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اشاد11 مشارکت دولت مرحله1-1394-980713 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اشاد21 مشارکت دولتی2-بودجه1396 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
ماشهر11 %مشارکت ماهشهرسه ماهه 20 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اجاد421 اجاره دولت-واجدشرایط خاص991224 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اجاد31 اجاره دولت-واجدشرایط خاص991118 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اجاد21 اجاره دولتی آموزش وپرورش991020 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اخزا11خ51 اسناد خزانه اسلامی960724 بازار ابزارهای مشتقه 0 0 934,965 0
اخزا11ف11 اسناد خزانه اسلامی960724 بازار ابزارهای مشتقه 0 0 929,394 0
اخزا11ف51 اسناد خزانه اسلامی960724 بازار ابزارهای مشتقه 0 0 934,965 0
اخزا11خ11 اسناد خزانه اسلامی960724 بازار ابزارهای مشتقه 0 0 929,394 0
اخزا6201 اسنادخزانه اسلامی-م20بودجه1396 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اخزا7151 اسنادخزانه اسلامی-م15بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما