به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
6
تیر
1398
شرکت های همگروه صنعت اوراق تامين مالي
نماد نام شرکت نام بازار حجم ارزش پایانی درصد 20 روز
اروند081 منفعت صبا اروند ملت 14001222 ابزارنوین مالی 7 6,650 950,000 ▼5
اروند031 منفعت صبا اروند تمدن14001113 ابزارنوین مالی 4 3,780 945,000 ▼5.5
اروند051 منفعت صبا اروند لوتوس 14001113 ابزارنوین مالی 2 1,890 945,000 ▼5.5
اروند061 منفعت صبا اروند ملت 14001113 ابزارنوین مالی 1 945 945,000 ▼5.5
اروند011 منفعت صبا اروند امید14001113 ابزارنوین مالی 1 945 945,000 ▼5.5
اروند021 منفعت صبا اروند امین14001113 ابزارنوین مالی 500,000 472.5 945,000 ▼5.5
سخاب71 اسناد خزانه اسلامی971228 ابزارنوین مالی 271,266 269.21 992,415 ▲0.01
اخزا7011 اسنادخزانه اسلامی-م1بودجه1397 ابزارنوین مالی 145,947 144.82 992,246 ▼0.03
اخزا7211 اسنادخزانه اسلامی-م21بودجه1397 ابزارنوین مالی 130,236 79.19 608,020 ▲0.01
اخزا6081 اسنادخزانه-م8بودجه96-980411 ابزارنوین مالی 100,452 99.89 994,395 ▲0.02
اخزا7021 اسنادخزانه اسلامی-م2بودجه1397 ابزارنوین مالی 75,507 75.19 995,834 ▲0.21
اخزا6031 اسنادخزانه-م3بودجه96-970710 ابزارنوین مالی 69,852 69.45 994,227 ▲0.19
اخزا6051 اسنادخزانه-م5بودجه96-970926 ابزارنوین مالی 42,580 42.3 993,522 ▲0.12
اخزا7061 اسنادخزانه اسلامی-م6بودجه1397 ابزارنوین مالی 40,551 33.09 816,109 ▲0
اخزا7071 اسنادخزانه اسلامی-م7بودجه1397 ابزارنوین مالی 40,487 38.73 956,700 ▲0.15
اخزا6091 اسنادخزانه-م9بودجه96-980411 ابزارنوین مالی 39,905 39.68 994,263 ▼0.02
اخزا7131 اسنادخزانه اسلامی-م13بودجه1397 ابزارنوین مالی 32,576 20.66 634,342 ▲0.05
اخزا6121 اسنادخزانه-م12بودجه96-981114 ابزارنوین مالی 31,868 28.45 892,600 ▲0.16
اخزا7031 اسنادخزانه اسلامی-م3بودجه1397 ابزارنوین مالی 30,278 23.4 772,774 ▲0.02
اخزا6241 اسنادخزانه اسلامی-م24بودجه1396 ابزارنوین مالی 24,628 19.34 785,424 ▲0.21
اخزا6111 اسناد خزانه-م11بودجه96-970913 ابزارنوین مالی 19,608 19.45 992,105 ▼0.1
اخزا7181 اسنادخزانه اسلامی-م18بودجه1397 ابزارنوین مالی 19,589 12.38 631,952 ▲0.18
اخزا7141 اسنادخزانه اسلامی-م14بودجه1397 ابزارنوین مالی 18,524 17.49 944,038 ▲0.19
صایتل21 اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد ابزارنوین مالی 18,377 18.57 1.01 ▲0
اخزا7041 اسنادخزانه اسلامی-م4بودجه1397 ابزارنوین مالی 15,518 11.48 739,713 ▲0.44
اخزا7101 اسنادخزانه اسلامی-م10بودجه1397 ابزارنوین مالی 14,486 14.41 994,862 ▲0.02
اخزا6231 اسنادخزانه اسلامی-م23بودجه1396 ابزارنوین مالی 13,644 10.89 798,285 ▲0.18
اخزا6131 اسنادخزانه-م13بودجه96-981016 ابزارنوین مالی 12,167 11.04 907,043 ▲0.32
اخزا6071 اسنادخزانه-م7بودجه96-971010 ابزارنوین مالی 11,406 11.35 995,462 ▲0.03
اخزا7201 اسنادخزانه اسلامی-م20بودجه1397 ابزارنوین مالی 10,336 6.78 656,319 ▲0.4
مشهد9711 مشارکت شهرداری مشهد1394-تمدن ابزارنوین مالی 10,057 10.06 1 0
شستا9941 اجاره شستا-بخش2-نوین13991226 ابزارنوین مالی 10,001 10 1 ▼3.85
اخزا7231 اسنادخزانه اسلامی-م23بودجه1397 ابزارنوین مالی 9,014 5.43 602,909 ▲0.3
اخزا7091 اسنادخزانه اسلامی-م9بودجه1397 ابزارنوین مالی 8,859 7.13 804,489 ▲0.03
اشاد41 مشارکت دولتی4-سپه-بودجه1394 ابزارنوین مالی 8,500 8.33 980,000 ▼0.01
اجاد241 اجاره دولتی آپرورش-نوین991118 ابزارنوین مالی 7,500 7.5 1 ▼1.48
اجاد221 اجاره دولتی آپرورش-لوتوس991118 ابزارنوین مالی 7,104 6.46 908,934 ▼2.37
اشاد91 مشارکت دولتی9-بانکی-بودجه1395 ابزارنوین مالی 7,000 6.39 912,381 ▼0.18
اخزا6041 اسنادخزانه-م4بودجه96-980820 ابزارنوین مالی 6,963 6.48 930,975 ▲0.26
اروند101 منفعت صبا اروند لوتوس 14001222 ابزارنوین مالی 6,000 5.54 923,500 ▼2.79
کرج971 شهرداری کرج 1394 ابزارنوین مالی 5,000 5 1 ▼0
اخزا7161 اسنادخزانه اسلامی-م16بودجه1397 ابزارنوین مالی 3,882 2.52 649,303 ▲0.04
اخزا6141 اسنادخزانه-م14بودجه96-981016 ابزارنوین مالی 3,249 2.95 907,594 ▲0.49
اشاد51 مشارکت دولتی5-سپه-بودجه1394 ابزارنوین مالی 3,000 3 1 ▼0
اجاد421 اجاره دولت-واجدشرایط خاص991224 ابزارنوین مالی 3,000 2.71 903,998 ▲1.14
اخزا7111 اسنادخزانه اسلامی-م11بودجه1397 ابزارنوین مالی 2,497 2.46 985,569 ▲0.26
اجاد251 اجاره دولتی آپرورش-سپهر991118 ابزارنوین مالی 2,215 2.1 950,001 ▼0
مبین0121 اجاره مبین تمدن14010710 ابزارنوین مالی 2,056 2.06 1 ▲7.74
اروند111 منفعت صبا اروند سپهر 14001222 ابزارنوین مالی 2,000 1.84 922,150 ▼1.53
شستا9921 اجاره شستا-بخش2-سپهر13991226 ابزارنوین مالی 2,000 1.94 970,000 ▲2.11
اشاد21 مشارکت دولتی2-بودجه1396 ابزارنوین مالی 2,000 2 1 ▲4.71
اشاد101 مشارکت دولتی10-بودجه1396 ابزارنوین مالی 2,000 1.7 850,000 ▼0.1
امید991 مشارکت لیزینگ امید9907 ابزارنوین مالی 2,000 1.93 966,471 ▼0.44
افاد11 منفعت دولت-با شرایط خاص140006 ابزارنوین مالی 2,000 1.87 932,680 ▼0.78
افاد21 منفعت دولتی2-شرایط خاص14000626 ابزارنوین مالی 2,000 2 1 ▲3.63
اجاد11 اجاره دولت مرحله یک1394-981226 ابزارنوین مالی 1,645 1.61 980,000 ▲1.03
اخزا6221 اسنادخزانه اسلامی-م22بودجه1396 ابزارنوین مالی 1,598 1.56 974,994 ▲0.23
اخزا6151 اسنادخزانه-م15بودجه96-980820 ابزارنوین مالی 1,437 1.34 930,386 ▲0.19
اروند041 منفعت صبا اروند کاردان14001113 ابزارنوین مالی 1,250 1.22 976,740 ▲2.28
قرن991 اوراق مرابحه پدیده شیمی قرن ابزارنوین مالی 1,200 1.12 931,002 ▼0.46
مبین0141 اجاره م-2 مبین لوتوس14011019 ابزارنوین مالی 1,135 910.52 802,221 ▲0.13
اجاد211 اجاره دولتی آپرورش-تمدن991118 ابزارنوین مالی 1,120 1.1 978,371 ▼1.18
صامیا1 اجاره پتروامیدآسیا3ماهه20درصد ابزارنوین مالی 1,060 1.06 1 ▼0
سلامت41 مرابحه دولتی تعاون-لوتوس991118 ابزارنوین مالی 1,007 936.89 930,377 ▼0.13
مبین0111 اجاره مبین لوتوس14010710 ابزارنوین مالی 1,000 871.06 871,057 ▲2.48
شستا0051 اجاره شستا-بخش4-امین14001220 ابزارنوین مالی 1,000 960 960,000 ▼4
گندم21 مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص1400 ابزارنوین مالی 1,000 893.13 893,128 ▼4.66
اخزا6061 اسنادخزانه-م6بودجه96-980722 ابزارنوین مالی 666 629.55 945,275 ▲0.35
اخزا7081 اسنادخزانه اسلامی-م8بودجه1397 ابزارنوین مالی 665 627.34 943,369 ▲0.21
تامین971 اجاره شستا بخش اول13971222 ابزارنوین مالی 600 600 1 ▲0
صخابر1 اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران ابزارنوین مالی 573 573 1 ▼0.03
کرمان981 مرابحه کرمان موتور 980912 ابزارنوین مالی 520 514.85 990,100 ▼0.99
قم9731 شهرداری قم1394-لوتوس پارسیان ابزارنوین مالی 501 501 1 ▲0.4
جوپار991 اوراق اجاره جوپار 990212 ابزارنوین مالی 400 404 1.01 ▲0.23
سلامت61 مرابحه سلامت6واجدشرایط خاص1400 ابزارنوین مالی 400 364.55 911,368 ▼2.94
ریل14011 اجاره ریل کوثر ابزارنوین مالی 375 356.25 950,000 ▼1.31
شرق14001 مشارکت لیزینگ ایران وشرق140010 ابزارنوین مالی 330 315.28 955,409 ▲1.06
شستا0011 اجاره شستا-بخش3-امین14000523 ابزارنوین مالی 323 310.08 960,000 ▼2.04
اجاد411 اجاره دولتی وزا.علوم-الف991224 ابزارنوین مالی 250 250 1 ▼4.76
اخزا7221 اسنادخزانه اسلامی-م22بودجه1397 ابزارنوین مالی 222 142.56 642,176 ▲0.05
سلامت51 مرابحه دولتی تعاون-نوین991118 ابزارنوین مالی 200 200 1 0
کورش991 مرابحه شرکت صنعت غذایی کورش ابزارنوین مالی 150 142.4 949,333 ▲3.19
اخزا7051 اسنادخزانه اسلامی-م5بودجه1397 ابزارنوین مالی 125 121.88 975,065 ▲0.34
اخزا6101 اسنادخزانه-م10بودجه96-980911 ابزارنوین مالی 108 99.31 919,506 ▲0.38
اشاد81 مشارکت دولتی8-مسکن-بودجه1394 ابزارنوین مالی 100 97.6 976,000 ▲0.41
اشاد61 مشارکت دولتی6-مسکن-بودجه1394 ابزارنوین مالی 100 100 1 ▼0
رایان1 مشارکت رایان سایپا 3 ماهه 22% ابزارنوین مالی 100 102 1.02 ▲0.99
گندم97071 مرابحه دولتی گندم 970719 ابزارنوین مالی 80 80.01 1 ▲0.01
سلامت31 مرابحه دولتی تعاون-امید991118 ابزارنوین مالی 73 73 1 ▼0.91
مشهد9721 شهرداری مشهد 1394-ارگ هومن ابزارنوین مالی 63 63 1 ▼0
ماهان991 اجاره هواپیمایی ماهان 9903 ابزارنوین مالی 33 33.25 1.01 ▲0.62
اجاد231 اجاره دولتی آپرورش-ملت991118 ابزارنوین مالی 20 19.2 960,000 ▼0.42
صدانا981 اجاره دانا پتروریگ کیش 1394 ابزارنوین مالی 18 18 1 ▼0
اخزا7171 اسنادخزانه اسلامی-م17بودجه1397 ابزارنوین مالی 11 9.91 901,000 ▼0.02
اروند091 منفعت صبا اروند نوین 14001222 ابزارنوین مالی 10 10 1 ▲5.26
لوتوس991 اجاره لوتوس پارسیان990717 ابزارنوین مالی 9 9 1 ▼0.1
شستا9931 اجاره شستا-بخش2-کاردان13991226 ابزارنوین مالی 7 6.89 983,904 ▲3.24
صشرق991 مرابحه سیمان شرق 990109 ابزارنوین مالی 5 5.05 1.01 ▲1
اروند071 منفعت صبا اروند نوین 14001113 ابزارنوین مالی 2 1.96 980,000 ▼2
البرز021 تجهیزات ناوگان ریلی البرزنیرو ابزارنوین مالی 2 1.99 995,000 ▼0.25
ماهان011 اوراق منفعت هواپیمایی ماهان ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مبین0131 اجاره مبین نوین14010710 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مبین0151 اجاره م-2 مبین تمدن14011019 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مبین0161 اجاره م-2 مبین امید14011019 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
نوریل021 اجاره ریل پردازنوآفرین14021213 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
حریل021 اجاره ریل پردازسیر14021212 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
شستا9911 اجاره شستا-بخش2-امین13991226 ابزارنوین مالی 0 0 971,000 0
صبا14011 اجاره مهندسی وساختمانی صبا نفت ابزارنوین مالی 0 0 1 0
شستا0021 اجاره شستا-بخش3-تمدن14000523 ابزارنوین مالی 0 0 863,852 0
شستا0031 اجاره شستا-بخش3-سپهر14000523 ابزارنوین مالی 0 0 1.04 0
شستا0041 اجاره شستا-بخش3-نوین14000523 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صچاد1 اجاره چادرملو سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صمپنا21 اجاره مپنا (2) سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
ماهان1 اجاره ماهان سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
ساما11 اجاره سامان سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صامید1 اجاره امید سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
ماهان21 اجاره ماهان2 سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
جوپار1 اجاره جوپار سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صسکن1 اجاره مسکن سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صینا11 اجاره لیزینگ سینا3ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صمپنا1 اجاره مپنا سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
سپهر1 اجاره سپهر سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صایتل1 اجاره رایتل ماهانه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صدانا1 اجاره پترو ریگ سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 999,975 0
صایان11 اجاره رایان سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صپارس1 اجاره پارس سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صبصیر1 اوراق اجاره قائدبصیر 3ماهه 20% ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صبوتا1 اجاره بوتان سه ماهه 20درصد ابزارنوین مالی 0 0 999,999 0
صکاشی1 اجاره کاشی پرسپولیس یزد3ماهه20 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
ربوتا1 مرابحه بوتان سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صگلوکز1 مرابحه گلوکزان سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
صمگا1 مرابحه مگاموتور 3 ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1.05 0
فولاد971 مرابحه فولاد مبارکه 970429 ابزارنوین مالی 0 0 999,943 0
کرانه991 مرابحه بنا گستر کرانه991222 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
رهن97041 اوراق رهنی بانک مسکن 970413 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
کرمان001 اوراق رهنی کرمان موتور ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اشاد71 مشارکت دولتی7-مسکن-بودجه1394 ابزارنوین مالی 0 0 972,000 0
اشاد31 مشارکت دولتی3-سپه-بودجه1394 ابزارنوین مالی 0 0 999,990 0
اشاد11 مشارکت دولتی1-بودجه1396 ابزارنوین مالی 0 0 878,506 0
قم9711 شهرداری قم 1394-تمدن ابزارنوین مالی 0 0 1 0
قم9721 شهرداری قم 1394- سپهر ابزارنوین مالی 0 0 1 0
تبریز971 مشارکت قطار شهری تبریز971218 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مشهد9731 شهرداری مشهد1394-لوتوس پارسیان ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مراز21 اوراق مشارکت شهرداری شیراز1392 ابزارنوین مالی 0 0 1.01 0
مراز11 مشارکت شیراز سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
دزفول1 %مشارکت قائم دزفول سه ماهه 20 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مشهد96121 مشارکت شهرداری مشهد 1392 ابزارنوین مالی 0 0 999,385 0
گولان1 %مشارکت گولان سقز سه ماهه 20 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
گهر11 مشارکت گهر1 سه ماهه 20درصد ابزارنوین مالی 0 0 1.03 0
ومدکو11 مشارکت میدکو ماهانه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
نارنج1 مشارکت نارنجستان3ماهه20درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مجد21 مشارکت مجد سه ماهه 20 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
بوتان1 مشارکت بوتان سه ماهه20درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
پانفت11 مشارکت نفت فصلی20درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
بعثت1 مشارکت توسعه سه ماهه 20درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
شرق1 مشارکت ایران شرق 3 ماهه20درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
پرشیا971 مشارکت نفت و گاز پرشیا970123 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
ومدکو21 اوراق مشارکت میدکو ماهانه %20 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
گلگهر11 اوراق مشارکت گلگهر 3 ماهه 20% ابزارنوین مالی 0 0 995,557 0
سکرد981 مشارکت سیمان کردستان980219 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
حکمت011 واسپاری حکمت ایرانیان ابزارنوین مالی 0 0 943,897 0
گردش951 گواهی سپرده عام گردشگری951201 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
گردش9521 گواهی سپرده عام گردشگری951215 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
انصا11 گواهی سپرده انصار ماهانه20درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
رفاه961 گواهی سپرده عام رفاه960815 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
پارس96071 گواهی سپرده عام پارسیان960703 ابزارنوین مالی 0 0 993,004 0
سعدی1 گواهی سپرده سعدی فصلی17درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مسکن11 مشارکت مسکن مهر20درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
مسکن941 مشارکت مسکن مهر941214 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اجاد261 اجاره دولتی آپرورش-امید991118 ابزارنوین مالی 0 0 990,100 0
اجاد271 اجاره دولت آپرورش-کاردان991118 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اجاد31 اجاره دولت-واجدشرایط خاص991118 ابزارنوین مالی 0 0 803,000 0
سخاب21 اسناد خزانه اسلامی960822 ابزارنوین مالی 0 0 994,760 0
سخاب31 اسناد خزانه اسلامی960922 ابزارنوین مالی 0 0 994,912 0
سخاب41 اسناد خزانه اسلامی961020 ابزارنوین مالی 0 0 994,517 0
سخاب51 اسناد خزانه اسلامی961124 ابزارنوین مالی 0 0 995,041 0
سخاب61 اسناد خزانه اسلامی961227 ابزارنوین مالی 0 0 994,059 0
اخزا6011 اسنادخزانه-م1بودجه96-970508 ابزارنوین مالی 0 0 992,741 0
اخزا6021 اسنادخزانه-م2بودجه96-970612 ابزارنوین مالی 0 0 993,138 0
اخزا111 اسناد خزانه اسلامی960724 ابزارنوین مالی 0 0 995,932 0
اخزا11خ21 اسناد خزانه اسلامی960724 بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1,230 0
اخزا11خ31 اسناد خزانه اسلامی960724 بازار ابزارهای مشتقه 0 0 581 0
اخزا11خ41 اسناد خزانه اسلامی960724 بازار ابزارهای مشتقه 0 0 104 0
اخزا11ف21 اسناد خزانه اسلامی960724 بازار ابزارهای مشتقه 0 0 100 0
اخزا11ف31 اسناد خزانه اسلامی960724 بازار ابزارهای مشتقه 0 0 810 0
اخزا11ف41 اسناد خزانه اسلامی960724 بازار ابزارهای مشتقه 0 0 220 0
اخزا61 اسناد خزانه اسلامی951225 ابزارنوین مالی 0 0 994,071 0
اخزا71 اسناد خزانه اسلامی960502 ابزارنوین مالی 0 0 994,914 0
اخزا81 اسناد خزانه اسلامی960523 ابزارنوین مالی 0 0 995,386 0
اخزا91 اسناد خزانه اسلامی960613 ابزارنوین مالی 0 0 995,245 0
اخزا101 اسناد خزانه اسلامی960703 ابزارنوین مالی 0 0 995,326 0
اخزا11 اسناد خزانه اسلامی941223 ابزارنوین مالی 0 0 993,720 0
اخزا21 اسناد خزانه اسلامی950621 ابزارنوین مالی 0 0 996,012 0
اخزا31 اسناد خزانه اسلامی950721 ابزارنوین مالی 0 0 993,720 0
اخزا41 اسناد خزانه اسلامی950821 ابزارنوین مالی 0 0 996,949 0
اخزا51 اسناد خزانه اسلامی950909 ابزارنوین مالی 0 0 996,180 0
اخزا7121 اسنادخزانه اسلامی-م12بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 951,000 0
اخزا6211 اسنادخزانه اسلامی-م21بودجه1396 ابزارنوین مالی 0 0 993,184 0
سخا11 اسناد خزانه اسلامی ک.مدت951019 ابزارنوین مالی 0 0 998,214 0
سخا21 اسناد خزانه اسلامی ک.مدت951119 ابزارنوین مالی 0 0 995,000 0
سلامت21 مرابحه دولت تعاون-کاردان991118 ابزارنوین مالی 0 0 996,757 0
سلامت11 مرابحه دولتی تعاون-ملت991118 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
تامین991 اجاره شستا بخش دوم13991223 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اشاد11 مشارکت دولت مرحله1-1394-980713 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اشاد21 مشارکت دولتی2-بودجه1396 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
ماشهر11 %مشارکت ماهشهرسه ماهه 20 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اجاد31 اجاره دولت-واجدشرایط خاص991118 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اجاد421 اجاره دولت-واجدشرایط خاص991224 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اجاد21 اجاره دولتی آموزش وپرورش991020 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اخزا11خ11 اسناد خزانه اسلامی960724 بازار ابزارهای مشتقه 0 0 929,394 0
اخزا11ف51 اسناد خزانه اسلامی960724 بازار ابزارهای مشتقه 0 0 934,965 0
اخزا11خ51 اسناد خزانه اسلامی960724 بازار ابزارهای مشتقه 0 0 934,965 0
اخزا11ف11 اسناد خزانه اسلامی960724 بازار ابزارهای مشتقه 0 0 929,394 0
اخزا6201 اسنادخزانه اسلامی-م20بودجه1396 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اخزا7151 اسنادخزانه اسلامی-م15بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اخزا7191 اسنادخزانه اسلامی-م19بودجه1397 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما