به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
2
خرداد
1398
شرکت های همگروه صنعت ساير محصولات كاني غيرفلزي
نماد نام شرکت نام بازار حجم ارزش پایانی درصد 20 روز
سفاسی1 شرکت فارسیت اهواز بازار پایه ب 11.95 23.98 2,006 ▲8.14
کقزوی1 شیشه‌ قزوین‌ بازار پایه ج 4.42 11.28 2,551 ▲1.27
سفارود1 کارخانه فارسیت درود بازار پایه ج 3.47 4.48 1,291 ▲7.23
کتوکا1 تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا بازار دوم 1.66 15.79 9,511 ▼1.52
کفرآور1 فرآورده های سیمان شرق بازار پایه ب 1.21 4.46 3,672 ▼3.14
شلیا1 شرکت مواد ویژه لیا بازار دوم 765,495 8.01 10,469 ▼1.94
ساذری1 آذریت‌ بازار پایه ب 85,640 2.55 29,741 0
سایرا1 ایرانیت‌ بازار پایه ج 53,484 374.44 7,001 ▲7.71
کابگن1 تولیدی و صنعتی آبگینه‌ بازار پایه ج 36,500 58.4 1,600 ▼8.52
کایتا1 ایتالران‌ بازار پایه ج 20,286 669.7 33,013 ▼1.04
کورز1 ورزیران‌ بازار پایه ج 2,022 95.03 33,416 ▲0.85
کمرجانح1 بازرگانی و تولیدی مرجان کار بازار اول 1,000 8.55 8,552 ▼5
سپرمی1 پرمیت‌ بازار پایه ج 320 1.32 4,124 0
کمینا1 شیشه سازی مینا بازار پایه ج 0 0 3,100 0
کتوکاح1 تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا بازار دوم 0 0 1,909 0
کباده1 تولید خاک نسوزاستقلال آباده بازار پایه ج 0 0 2,396 0
کفرآورح1 فرآورده های سیمان شرق بازار پایه ب 0 0 1 0
کمرجان1 بازرگانی و تولیدی مرجان کار بازار اول 0 0 6,489 ▼38.81
کابگنح1 تولیدی و صنعتی آبگینه‌ بازار پایه ج 0 0 1,000 0
کقزویح1 شیشه‌ قزوین‌ بازار پایه ج 0 0 1,000 0
کمینا1 شیشه سازی مینا بازار دوم 0 0 1,000 0
کمیناح1 شیشه سازی مینا بازار پایه ج 0 0 1,000 0
شلیا1 شرکت مواد ویژه لیا بازار پایه ب 0 0 10,469 0
کایتاح1 ایتالران‌ بازار پایه ج 0 0 1,000 0
ثغدیر1 توسعه صنعت ساختمان غدیرخوزستان بازار اول 0 0 1,000 0
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما