ایران

شرکت های هم گروه فلزات اساسي

نماد نام شرکت بازار حجم ارزش پایانی درصد 20 روز
وسدید1 گروه‌صنعتی‌سدید بازار پایه زرد 11/94 14/39 1,205 ▲2/99
فتوسا1 تولید و توسعه سرب روی ایرانیان بازار دوم 6/36 52/46 8,250 ▼4/73
کیمیا1 معدنی کیمیای زنجان گستران بازار اول 5/68 31/44 5,540 ▼0/72
فوکا1 فولاد کاویان بازار پایه زرد 4/25 64/8 15,230 ▲2/56
فنفت1 صنایع تجهیزات نفت بازار پایه زرد 3/78 98/16 25,950 ▲0/97
فجهان1 مجتمع جهان فولاد سیرجان بازار اول 3/01 9/19 3,148 ▼0/38
هرمز1 فولاد هرمزگان جنوب بازار دوم 2/33 29/48 12,970 ▼0/84
فگستر1 گسترش صنایع روی ایرانیان بازار دوم 1/93 14/32 7,430 ▼1/2
فغدیر1 آهن و فولاد غدیر ایرانیان بازار اول 1/79 33/4 18,700 ▼1/16
ارفع1 شرکت آهن و فولاد ارفع بازار دوم 1/57 19/29 12,530 ▼0/95
فروسیل1 فروسیلیسیم خمین بازار دوم 1/49 37/83 25,400 ▼1/93
فروی1 ذوب روی اصفهان بازار اول 1/16 16/42 14,210 ▼0/56
زنگان1 صنعت روی زنگان بازار اول 544,070 23/4 43,000 ▼3/37
فاهواز1 نورد و لوله اهواز بازار پایه نارنجی 365,878 1/8 4,990 ▼0/4
فافزا1 فولاد افزا سپاهان بازار پایه زرد 123,499 6/36 52,000 ▼1/98
فسدید1 لوله‌وتجهیزات‌ سدید - ورشکسته بازار پایه قرمز 59,884 3/45 57,550 ▲0/96
فاهوازح1 نورد و لوله اهواز بازار پایه نارنجی 0 0 3 0
فافزاح1 فولاد افزا سپاهان بازار پایه زرد 0 0 3,310 0
فولای1 صنایع فولاد آلیاژی یزد بازار اول 0 0 10,080 0
ذوب1-(حذف شده) سهامی ذوب آهن اصفهان بازار دوم 0 0 3,463 0
فسدیدح1 لوله‌وتجهیزات‌ سدید - ورشکسته بازار پایه قرمز 0 0 1,000 0
فنفت1-(حذف شده) صنایع تجهیزات نفت بازار دوم 0 0 1,000 0
میدکوح1-(حذف شده) هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه بازار اول 0 0 19,501 0
ارفعح1 شرکت آهن و فولاد ارفع بازار دوم 0 0 12,107 0
فولایح1 صنایع فولاد آلیاژی یزد بازار اول 0 0 1,355 0
طذوب3101-(حذف شده) سهامی ذوب آهن اصفهان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1,000 0
میدکو1-(حذف شده) هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه بازار اول 0 0 42,710 0
فذوب1-(حذف شده) ایران ذوب بازار پایه زرد 0 0 1,000 0
فتربت1-(حذف شده) مجتمع فولاد تربت حیدریه بازار پایه زرد 0 0 1,000 0
میدکو11 هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه بازار اول 0 0 500 0
هرمزف51-(حذف شده) فولاد هرمزگان جنوب بازار ابزارهای مشتقه 0 0 2,770 0
هرمزف41-(حذف شده) فولاد هرمزگان جنوب بازار ابزارهای مشتقه 0 0 203 0
هرمزف31-(حذف شده) فولاد هرمزگان جنوب بازار ابزارهای مشتقه 0 0 13 0
هرمزف21-(حذف شده) فولاد هرمزگان جنوب بازار ابزارهای مشتقه 0 0 7 0
هرمزف11-(حذف شده) فولاد هرمزگان جنوب بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1,970 0
هرمزخ51-(حذف شده) فولاد هرمزگان جنوب بازار ابزارهای مشتقه 0 0 2,770 0
هرمزخ41-(حذف شده) فولاد هرمزگان جنوب بازار ابزارهای مشتقه 0 0 5 0
هرمزخ31-(حذف شده) فولاد هرمزگان جنوب بازار ابزارهای مشتقه 0 0 10 0
هرمزخ21-(حذف شده) فولاد هرمزگان جنوب بازار ابزارهای مشتقه 0 0 10 0
هرمزخ11-(حذف شده) فولاد هرمزگان جنوب بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1,970 0
فتربتح1-(حذف شده) مجتمع فولاد تربت حیدریه بازار پایه زرد 0 0 1 0
میدکوتبعی97091-(حذف شده) هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1,000 0
فماک1 ماداکتو استیل کرد بازار SME 0 0 20,000 0
فماکح1 ماداکتو استیل کرد بازار SME 0 0 2,301 0
ذوب تبعی99121-(حذف شده) سهامی ذوب آهن اصفهان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 2,270 0
فتوان1 فولاد توان آور آسیا بازار دوم 0 0 1,000 0
فجهانح1 مجتمع جهان فولاد سیرجان بازار اول 0 0 1,591 0
فروژ1 صنایع فروآلیاژ ایران بازار دوم 0 0 1,000 0
هفجهان01061 مجتمع جهان فولاد سیرجان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1,000 0
فنفتح1 صنایع تجهیزات نفت بازار پایه زرد 0 0 24,200 0
فرود1 فولاد شاهرود بازار دوم 0 0 4,117 0
طذوب9071-(حذف شده) سهامی ذوب آهن اصفهان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طذوب9061-(حذف شده) سهامی ذوب آهن اصفهان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طذوب9051-(حذف شده) سهامی ذوب آهن اصفهان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طذوب9041-(حذف شده) سهامی ذوب آهن اصفهان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1,200 0
طذوب9031-(حذف شده) سهامی ذوب آهن اصفهان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 350 0
طذوب9021-(حذف شده) سهامی ذوب آهن اصفهان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 100 0
طذوب9011-(حذف شده) سهامی ذوب آهن اصفهان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
طذوب9001-(حذف شده) سهامی ذوب آهن اصفهان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
ضذوب9071-(حذف شده) سهامی ذوب آهن اصفهان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 440 0
ضذوب9061-(حذف شده) سهامی ذوب آهن اصفهان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
ضذوب9051-(حذف شده) سهامی ذوب آهن اصفهان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
ضذوب9041-(حذف شده) سهامی ذوب آهن اصفهان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
ضذوب9031-(حذف شده) سهامی ذوب آهن اصفهان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1 0
ضذوب9021-(حذف شده) سهامی ذوب آهن اصفهان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 12 0
ضذوب9011-(حذف شده) سهامی ذوب آهن اصفهان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 424 0
ضذوب9001-(حذف شده) سهامی ذوب آهن اصفهان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 943 0
فخالص1 خالص سازان روی زنجان بازار دوم 0 0 1,000 0
فافق1 صنایع مس افق کرمان بازار پایه زرد 0 0 5,410 0
فسوژ1 سوژمیران بازار اول 0 0 1,000 0
فتوساتبعی01021 تولید و توسعه سرب روی ایرانیان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1,000 0
فگسترتبعی01021 گسترش صنایع روی ایرانیان بازار ابزارهای مشتقه 0 0 1,000 0
فگسترح1 گسترش صنایع روی ایرانیان بازار دوم 0 0 4,792 0
فزرینح1-(حذف شده) زرین معدن آسیا بازار پایه زرد 0 0 1,000 0
زنگان1-(حذف شده) صنعت روی زنگان بازار پایه زرد 0 0 1,000 0
فزرین1-(حذف شده) زرین معدن آسیا بازار پایه زرد 0 0 1,000 0
فالومح1 آلومتک‌ بازار پایه زرد 0 0 932 0
زنگانح1 صنعت روی زنگان بازار اول 0 0 2,175 0
فالوم1 آلومتک‌ بازار پایه زرد 0 0 15,330 0
فزرینح1 زرین معدن آسیا بازار اول 0 0 3,510 0
فزرین1 زرین معدن آسیا بازار اول 0 0 6,030 0
ارزش بازار فرابورس ایران
گزارشی از همه صنایع
زراعت و خدمات وابسته
پرورش محصولات و باغبانی
کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته
پرورش حیوانات
کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی
پرورش طیور
پرورش حیوانات وتولید سایر محصولات حیوانی
فعالیتهای حمایتی تولید محصولات
جنگلداری و ماهیگیری
جنگل شناسی و دیگر فعالیتهای جنگلداری
استخراج زغال سنگ
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
استخراج نفت خام وگاز طبیعی
خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف
استخراج کانه های فلزی
استخراج آهن
استخراج کانه فلزی غیرآهن
استخراج سایر کانه های فلزی
استخراج سایر معادن
استخراج سنگ، ماسه و خاک رس
استخراج کانه های شیمیایی و کود
حذف شده- فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی
پردازش و نگهداری ماهی و محصولات مرتبط
پردازش و نگهداری میوه و سبزی
گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی
گروه تولید لبنیات
گروه تولید حبوبات
گروه تولید نشاسته و محصولات وابسته
گروه تولید خوراک آماده دام
گروه تولید نان و محصولات وابسته
گروه تولید شکر
گروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینیجات
تولید سایر محصولات غذایی
گروه تولید جو و مااشعیر
تولید نوشابه و آب معدنی
منسوجات
آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی
تولید محصولات نساجی به غیر از پوشاک
تولید و فروش فرش و قالی
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
تولید کفش
سایر محصولات چرمی
محصولات چوبی
تولید تخته چند لا و سایر تخته ها
تولید دیگر محصولات چوبی
محصولات کاغذی
تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
تولید سایر محصولات کاغذ و مقوا
انتشار، چاپ و تکثیر
چاپ
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
سایر فراورده های نفتی و سوختی
حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن
گروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
حشره کش و سایر محصولات شیمیایی کشاورزی
تولید رنگ، بتونه، جوهر و پوشش های مشابه
گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
گروه تولید سایر محصولات شیمیایی
گروه تولید نخهای مصنوعی
لاستیک و پلاستیک
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
تولید سایر محصولات لاستیکی
تولید محصولات پلاستیکی
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
تولید قطعات و بردهای الکترونیکی
تولید رایانه و تجهیزات جانبی
گروه تولید سرامیک غیرساختمانی
گروه تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تولید سیمان ، آهک و گچ
تولید محصولات بتنی ، سیمانی و گچی
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
فلزات اساسی
تولید آهن و فولاد پایه
تولید فلزات گرانبهای غیرآهن
ریخته گری آهن و فولاد
استخراج سایر فلزات اساسی
ساخت محصولات فلزی
تولید محصولات فلزی ساختمانی
تولید مخزن و محفظه فلزات
تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی
ساخت ابزارهای دستی پرقدرت
تولید کارد و چنگال، ابزار دستی و عمومی
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
ماشین آلات و تجهیزات
تولید موتور و توربین
تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه
تولید یاتاقان، دنده و اجزای هدایتی
تولید اجاق، کوره و مشعل کوره
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
تولید سایر ماشین آلات عمومی
تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی
تولید ابزارهای ماشینی
تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان
تولید ماشین آلات نساجی و چرم سازی
تولید وسایل خانگی
تولید سایر ماشین آلات و تجهیزات
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی
تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق
تولید سیم و کابل عایق
تولید انباره، پیل و باتری ساده
تولید لامپ برقی و تجهیزات روشنایی
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
فرستنده رادیو، تلویزیون و تلفن و تلگراف
گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته
ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
وسایل اندازه گیری غیر از کنترل صنعتی
خودرو و ساخت قطعات
تولید وسایل نقلیه موتوری
ساخت بدنه وسایل نقلیه موتوری ساخت تریلر
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری
سایر تجهیزات حمل و نقل
ساخت و تعمیر کشتی
تولید موتوسیکلت
مبلمان و مصنوعات دیگر
تولید سایر موارد
قند و شکر
تولید شکر
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
شرکتهای صنعتی چند رشته ای
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم
تامین بخار و آب گرم
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
پرورش و نگهداری ماهی و محصولات ماهی
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
تولید روغن های حیوانی و نباتی
تولید لبنیات
تولید حبوبات
تولید نشاسته و محصولات وابسته
تولید خوراک آماده دام
تولید نان و محصولات وابسته
تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات
تولید سایر محصولات غذایی
تولید جو و ماءالشعیر
تولید نوشیدنی و آبمیوه
زیر گروه سایر محصولات غذایی
مواد و محصولات دارویی
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
تولید سایر محصولات دارویی
محصولات شیمیایی
تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
تولید حشره کش و سایر محصولات شیمیایی
تولید رنگ، بتونه، جوهر
تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
تولید سایر محصولات شیمیایی
تولید نخ های مصنوعی
تولید محصولات شیمیایی دیگر
پیمانکاری صنعتی
ساختمان و مهندسی عمران
پیمانکاری طرح های صنعتی
مدیریت پسماند
سایر فعالیت های پیمانکاری
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد
عمده فروشی تجهیزات وقطعات الکترونیکی
تجارت عمده فروشی غیر تخصصی
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره
خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی
کاشی و سرامیک
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
فروش وسائط نقلیه
فروش قطعات یدکی لوازم الحاقی وسایل نقلیه
حمل و نقل هوایی
حمل و نقل هوایی مسافر
حمل و نقل هوایی با برنامه زمانی
انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل
فعالیتهای خدماتی وابسته به حمل و نقل آبی
فعالیتهای خدماتی وابسته حمل ونقل هوایی
سیمان، آهک و گچ
تولید سیمان، آهک و گچ
تولید بتون
سایر محصولات کانی غیرفلزی
تولید شیشه
تولید سرامیک غیرساختمانی
تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
هتل و رستوران
هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
کاربردهای تجاری اداری فرهنگی و گردشگری
فعالیت خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها
سرمایه گذاریها
سایر واسطه های مالی
بانکها و موسسات اعتباری
سایر واسطه های پولی
سایرواسطه های مالی
سایر واسطه گریهای مالی
لیزینگ مالی
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
خدمات حمل و نقل دریایی
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده
حمل و نقل بار زمینی
حمل و نقل آبی
حمل و نقل دریایی وحمل ونقل درآبهای ساحلی
سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
جابجایی محموله
حذف-سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
مخابرات
مخابرات
واسطه‌گری‌های مالی و پولی
سایر واسطه های پولی
لیزینگ مالی
سایر واسطه های مالی
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
بیمه زندگی
بیمه غیرزندگی
فعالیتهای مالی و اجرائی
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
اداره ی بازارهای مالی
فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صندوق سرمایه گذاری مختلط
صندوق سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
صندوق های زمین و ساختمان
صندوق های پروژه
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
صندوق سرمایه گذاری خصوصی
صندوق س. صندوق در صندوق
اوراق تامین مالی
صکوک اجاره
صکوک مرابحه
صکوک استصناع
اوراق رهنی
صکوک تجاری اسلامی
اوارق مشارکت دولتی
اوراق مشارکت شهرداری ها
اوراق گواهی اعتبار مولد
اوراق مشارکت بخش خصوصی
اوراق مشارکت دولتی بدون ضمانت دولت
اوراق مشارکت منتشره بانکها
گواهی سپرده عام
گواهی سپرده خاص
اسناد خزانه اسلامی
اوراق تسویه خزانه
اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت
اوراق اجاره دولتی بدون ضمانت دولت
اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت خصوصی
تامین مالی جمعی
صکوک خرید دین
انبوه سازی، املاک و مستغلات
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
پیمانکاری املاک و مستغلات
سایر فعالیت های املاک و مستغلات
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی
تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
سایر فعالیت های رایانه ای
مشاوره و تهیه نرم افزار
اطلاعات و ارتباطات
خدمات ارزش افزوده
خدمات فنی و مهندسی
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
آزمایش و تحلیل فنی
سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
اوراق بهادارشرکت س.خ مبتنی بردارایی فکری
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
حق بهره برداری اوراق مبتنی بردارایی فکری
فعالبت های اجاره و لیزینگ
اجاره و لیزینگ وسائط نقلیه موتوری
فعالیت پشتیبانی اجرائی اداری وحمایت کسب
فعالیت حمایت از مشاغل دیگر
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
فعالیت های هنری
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
فعالیتهای ورزشی
فعالیت های باشگاه های ورزشی
گروه اوراق غیرفعال
اوراق غیرفعال
شاخص
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما