به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
31
فروردین
1398
شرکت های همگروه صنعت بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
نماد نام شرکت نام بازار حجم ارزش پایانی درصد 20 روز
بخاور1 بیمه زندگی خاورمیانه(50%تأدیه) بازار پایه ب 37.31 20.5 549 ▼8.19
آرمانح1 بیمه آرمان بازار پایه ج 27.1 27.1 1 ▼95
کوثر1 بیمه کوثر بازار دوم 5.09 17.44 3,423 ▼4.94
اتکای1 بیمه اتکایی ایرانیان بازار اول 4.69 8.59 1,832 ▼3.68
وسین1 بیمه سینا بازار پایه ب 3.81 5.75 1,509 ▼5.92
نوین1 بیمه نوین بازار دوم 3.42 4.44 1,299 ▼3.56
ومعلم1 بیمه معلم بازار دوم 3.18 10.06 3,169 ▼1.74
میهن1 بیمه میهن بازار دوم 2.26 2.28 1,010 ▲0.3
اتکام1 شرکت بیمه اتکایی امین بازار دوم 1.65 2.09 1,261 ▼2.17
ودی1 بیمه دی بازار دوم 1.54 2 1,299 ▼1.44
بساما1 بیمه سامان بازار اول 1.47 5.01 3,399 ▼0.99
اتکامح1 شرکت بیمه اتکایی امین بازار دوم 1.1 370.19 337 ▲1.81
وآفری1 بیمه کارآفرین بازار پایه ب 869,969 872.35 1,003 ▼0.79
وسرمد1 بیمه سرمد بازار پایه ب 800,342 1.37 1,708 ▼3.61
ورازی1 بیمه رازی بازار پایه ب 564,510 1.15 2,037 ▲0.2
بپاس1 بیمه پاسارگاد بازار اول 541,899 3.04 5,607 ▼0.25
وحافظ1 بیمه حافظ بازار پایه ب 303,055 3.34 11,021 ▼5.6
اتکای1 بیمه اتکایی ایرانیان بازار پایه ب 246,099 459.93 1,869 ▼4.15
آرمان1 بیمه آرمان بازار پایه ج 169,315 133.08 786 ▲3.97
وتعاون1 بیمه تعاون بازار پایه ج 25,000 22.25 890 ▼1.33
بنو1 بیمه تجارت نو بازار پایه ب 23,130 53.01 2,292 ▲9.98
بنوح1 بیمه تجارت نو بازار پایه ب 1,127 1.54 1,367 ▲9.98
وتعاونح1 بیمه تعاون بازار پایه ج 0 0 37 0
اتکایح1 بیمه اتکایی ایرانیان بازار اول 0 0 350 0
وحافظح1 بیمه حافظ بازار پایه ب 0 0 155 0
وسینح1 بیمه سینا بازار پایه ب 0 0 1 0
ورازیح1 بیمه رازی بازار پایه ب 0 0 1 0
وآفریح1 بیمه کارآفرین بازار پایه ب 0 0 250 0
ودیح1 بیمه دی بازار دوم 0 0 52 0
نوین1 بیمه نوین بازار پایه ب 0 0 990 0
نوینح1 بیمه نوین بازار پایه ب 0 0 19 0
کوثر1 بیمه کوثر بازار پایه ب 0 0 1,691 0
وما1 بیمه ما بازار پایه ب 0 0 1,863 0
وماح1 بیمه ما بازار پایه ب 0 0 1,000 0
بپاسح1 بیمه پاسارگاد بازار اول 0 0 1,300 0
بساماح1 بیمه سامان بازار اول 0 0 1,900 0
وسرمدح1 بیمه سرمد بازار پایه ب 0 0 298 0
کوثرح1 بیمه کوثر بازار پایه ب 0 0 514 0
کوثرح1 بیمه کوثر بازار دوم 0 0 600 0
وحکمت1 بیمه حکمت صبا(50% پرداخت شده) بازار پایه ب 0 0 588 0
میهنح1 بیمه میهن بازار دوم 0 0 1 0
نوینح1 بیمه نوین بازار دوم 0 0 19 0
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما