به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
6
تیر
1398
شرکت های همگروه صنعت بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
نماد نام شرکت نام بازار حجم ارزش پایانی درصد 20 روز
بخاور1 بیمه زندگی خاورمیانه(50%تأدیه) بازار پایه ب 56.19 33.8 601 ▲0.17
آرمانح1 بیمه آرمان بازار پایه ج 27.1 27.1 1 ▼95
ودی1 بیمه دی بازار دوم 18.52 46.08 2,489 ▲4.93
ورازی1 بیمه رازی بازار پایه ب 14.11 31.67 2,245 ▲2.56
نوین1 بیمه نوین بازار دوم 11.66 20.52 1,760 ▲4.7
وحافظ1 بیمه حافظ بازار پایه ب 7.95 141.04 17,744 ▲9.55
بساما1 بیمه سامان بازار اول 5.51 24.42 4,431 ▼0.16
کوثر1 بیمه کوثر بازار دوم 5.36 25.8 4,812 ▲4.38
اتکامح1 شرکت بیمه اتکایی امین بازار دوم 4.93 1.8 365 ▼0.82
وآفری1 بیمه کارآفرین بازار پایه ب 4.01 4.9 1,222 ▲7.76
اتکای1 بیمه اتکایی ایرانیان بازار اول 3.13 5.98 1,915 ▼0.93
ومعلم1 بیمه معلم بازار دوم 2.6 8.77 3,371 ▼0.09
اتکام1 شرکت بیمه اتکایی امین بازار دوم 2.19 3.45 1,573 ▼0.13
میهن1 بیمه میهن بازار دوم 1.65 2.18 1,318 ▲0.46
وتعاون1 بیمه تعاون بازار پایه ج 1.51 1.4 924 ▼1.39
بنوح1 بیمه تجارت نو بازار پایه ب 928,605 952.19 1,025 ▲9.51
بنو1 بیمه تجارت نو بازار پایه ب 769,859 1.68 2,178 ▼3.2
وسین1 بیمه سینا بازار پایه ب 253,683 509.9 2,010 ▲0.95
اتکای1 بیمه اتکایی ایرانیان بازار پایه ب 246,099 459.93 1,869 ▼4.15
بپاس1 بیمه پاسارگاد بازار اول 177,837 1.24 6,945 ▼1.48
آرمان1 بیمه آرمان بازار پایه ج 50,000 46.45 929 ▲0.22
وحکمت1 بیمه حکمت صبا(50% پرداخت شده) بازار پایه ب 50,000 31.9 638 ▲10
وآفریح1 بیمه کارآفرین بازار پایه ب 0 0 250 0
وتعاونح1 بیمه تعاون بازار پایه ج 0 0 37 0
ودیح1 بیمه دی بازار دوم 0 0 52 0
ورازیح1 بیمه رازی بازار پایه ب 0 0 1 0
اتکایح1 بیمه اتکایی ایرانیان بازار اول 0 0 350 0
وحافظح1 بیمه حافظ بازار پایه ب 0 0 155 0
وسینح1 بیمه سینا بازار پایه ب 0 0 1 0
کوثرح1 بیمه کوثر بازار دوم 0 0 600 0
بپاسح1 بیمه پاسارگاد بازار اول 0 0 1,300 0
وسرمدح1 بیمه سرمد بازار پایه ب 0 0 298 0
نوین1 بیمه نوین بازار پایه ب 0 0 990 0
نوینح1 بیمه نوین بازار پایه ب 0 0 19 0
کوثر1 بیمه کوثر بازار پایه ب 0 0 1,691 0
وما1 بیمه ما بازار پایه ب 0 0 1,863 0
بساماح1 بیمه سامان بازار اول 0 0 1,900 0
وماح1 بیمه ما بازار پایه ب 0 0 1,000 0
وسرمد1 بیمه سرمد بازار پایه ب 0 0 1,662 ▼15.29
کوثرح1 بیمه کوثر بازار پایه ب 0 0 514 0
میهنح1 بیمه میهن بازار دوم 0 0 1 0
نوینح1 بیمه نوین بازار دوم 0 0 19 0
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما