به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
2
خرداد
1398
شرکت های همگروه صنعت محصولات شيميايي
نماد نام شرکت نام بازار حجم ارزش پایانی درصد 20 روز
شلردح1 کود شیمیایی اوره لردگان بازار پایه ب 413.56 298.8 722 ▼9.86
شپلی1 پلی اکریل ایران بازار پایه ب 69.28 271.36 3,917 ▼4.7
شفارا1 پتروشیمی فارابی بازار پایه ج 18.88 25.83 1,369 ▲11.39
داراب1 پتروشیمی داراب بازار پایه ب 18.41 14.69 798 ▼3.62
شلرد1 کود شیمیایی اوره لردگان بازار پایه ب 14.68 35.97 2,449 ▼2.08
پترول1 گروه پتروشیمی س. ایرانیان بازار دوم 7.38 11.52 1,561 ▲2.5
فسا1 پتروشیمی فسا بازار پایه ب 6.3 4.97 789 ▼1.5
جهرم1 پتروشیمی جهرم بازار پایه ب 4.94 4.04 819 ▼1.68
شغدیر1 پتروشیمی غدیر بازار اول 4.76 30.74 6,452 ▼0.54
پترول1 گروه پتروشیمی س. ایرانیان بازار پایه ب 3.12 6.33 2,028 ▲4.64
شجم1 صنایع پتروشیمی تخت جمشید بازار پایه ب 3.04 9.67 3,180 ▼2
شمواد1 تولید مواداولیه الیاف مصنوعی بازار پایه ب 2.78 77.1 27,719 ▼4.35
کازرو1 پتروشیمی کازرون بازار پایه ب 2.21 5.98 2,708 ▲2.73
زنجان1 صنایع کشاورزی وکود زنجان بازار پایه ب 1.87 4.76 2,546 ▼1.89
زاگرس1 پتروشیمی زاگرس بازار دوم 1.41 67.53 47,772 ▼0.99
ممسنی1 پتروشیمی ممسنی بازار پایه ب 1.38 3.59 2,598 ▲2.85
شستان1 پتروشیمی گلستان بازار پایه ج 1.2 1.05 875 ▼2.89
شرنگی1 شیمیایی رنگین بازار پایه ب 977,875 17.57 17,971 ▲9.37
شتوکا1 توکا رنگ فولاد سپاهان بازار دوم 856,799 17.83 20,810 ▲4.86
شصفها1 پتروشیمی‌ اصفهان‌ بازار پایه ج 516,418 17.45 33,785 ▲0.55
شتولی1 تولی‌پرس‌ بازار پایه ج 422,356 1.29 3,064 ▼2.61
شسم1 تولید سموم‌ علف‌ کش‌ بازار پایه ب 362,630 13.65 37,637 ▲5.21
خراسان1 شرکت پتروشیمی خراسان بازار دوم 353,973 4.15 11,733 ▲4.16
شکف1 کف‌ بازار پایه ج 307,230 1.44 4,700 ▼9.79
شبصیر1 تولیدات پتروشیمی قائد بصیر بازار دوم 145,495 2.38 16,384 ▼1.46
ساینا1 صنایع بهداشتی ساینا بازار دوم 101,149 1.63 16,131 ▼0.99
مارون1 پتروشیمی مارون بازار دوم 55,273 2.08 37,633 ▲1.68
شکبیر1 پتروشیمی امیرکبیر بازار پایه ج 10,000 139.99 13,999 ▼3.19
دهدشت1 صنایع پتروشیمی دهدشت بازار پایه ج 2,000 4.22 2,111 ▼4.05
شگامرن1 مجتمع پترو صنعت گامرون بازار SME 2,000 179.18 89,590 ▲3.44
شکبیرح1 پتروشیمی امیرکبیر بازار پایه ج 0 0 1,806 0
شجمح1 صنایع پتروشیمی تخت جمشید بازار پایه ب 0 0 45 0
جمح1 پتروشیمی جم بازار دوم 0 0 7,200 0
دارابح1 پتروشیمی داراب بازار پایه ب 0 0 96 0
فساح1 پتروشیمی فسا بازار پایه ب 0 0 17 0
جهرمح1 پتروشیمی جهرم بازار پایه ب 0 0 17 0
ممسنیح1 پتروشیمی ممسنی بازار پایه ب 0 0 94 0
جم1 پتروشیمی جم بازار دوم 0 0 7,458 0
کازروح1 پتروشیمی کازرون بازار پایه ب 0 0 90 0
دهدشتح1 صنایع پتروشیمی دهدشت بازار پایه ج 0 0 100 0
زنجانح1 صنایع کشاورزی وکود زنجان بازار پایه ب 0 0 1 0
شوش1 هنکل‌ پاک‌ وش‌ بازار پایه ج 0 0 28,859 0
پترولح1 گروه پتروشیمی س. ایرانیان بازار پایه ب 0 0 947 0
پترولح1 گروه پتروشیمی س. ایرانیان بازار دوم 0 0 928 0
شصفهاح1 پتروشیمی‌ اصفهان‌ بازار پایه ج 0 0 1,000 0
بوعلی1 شرکت پتروشیمی بوعلی سینا بازار دوم 0 0 142 0
شفاراح1 پتروشیمی فارابی بازار پایه ج 0 0 12,501 0
نوری1 شرکت پتروشیمی نوری(برزویه) بازار دوم 0 0 1,000 0
شکبیر11 شرکت پتروشیمی امیرکبیر بازار دوم 0 0 1,000 0
بیستون1 پتروشیمی بیستون بازار پایه ب 0 0 1,000 0
تهدشت1 تعهد پتروشیمی دهدشت بازار پایه ب 0 0 1,000 0
زنجا11 سپرده زنجان سه ماهه 18 درصد ابزارنوین مالی 0 0 1 0
زنگانح1 سپرده زنجان سه ماهه 18 درصد بازار دوم 0 0 1,000 0
شسیماب1 سیماب رزین بازار SME 0 0 1,000 0
شپمچا1 پارس پامچال بازار پایه ج 0 0 1,000 0
شکفح1 کف‌ بازار پایه ج 0 0 1,000 0
شوشح1 هنکل‌ پاک‌ وش‌ بازار پایه ج 0 0 1,000 0
شپلیح1 پلی اکریل ایران بازار پایه ب 0 0 1 0
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما