به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
6
تیر
1398
قیمت پایانی
960,000
-4,009 -0/42 %
آخرین قیمت
960,000
-4,009 -0/42 %
اجاره دولتی آپرورش-ملت991118 (اجاد23)

آرم شرکت تعریف نشده است
  • مشخصات اوراق
  • اطلاعات معاملات
  • تاریخچه وضعیت نماد
  • اختیار معامله
  • پیام های ناظر بازار
  • اطلاعیه های فرابورس
  • اخبار مرتبط
در حال دریافت اطلاعات
نام اوراق اجاره دولتی آپرورش-ملت991118
نام لاتین SOV.IJR2-MLT210206
کد ISIN IRB3SI2399B1
نمونیک I23Q1
نماد معاملاتی اجاد23
بازار اوراق با درآمد ثابت
گروه صنعت اوراق تامين مالي
زیر گروه صنعت اوراق اجاره دولتي با ضمانت دولت
نام اوراق اجاره دولتی آپرورش-ملت991118
(مبلغ اسمی هر ورقه (ریال 1,000,000
(مبلغ کل اوراق(میلیون ریال 2,000,000
(مبلغ پذیرش شده(میلیون ریال 2,000,000
تاریخ انتشار 1395/11/18
(مدت اوراق(ماه 48
موضوع انتشار بازپرداخت بدهيهاي وزارت آموزش و پرورش
نوع اوراق اجاره
نرخ سود اسمی %20
تعداد کل اوراق 2,000,000
تعداد اوراق پذیرش شده 2,000,000
تاریخ سررسید 1399/11/18
تاریخ پرداخت اولین سود 1396/05/18
مواعد پرداخت سود 6 ماه
ناشر واسط مالي شهريور سوم
متعهد پذیره نویس شركت تامين سرمايه ملت
ضامن سازمان برنامه و بودجه كل كشور
عامل پرداخت سود شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه
بانی وزارت امور و اقتصادي و دارايي
بازارگردان شركت تامين سرمايه ملت
عنوان سند دریافت فایل
مجوز معاف از ثبت
مصوبه هيات وزيران
اطلاعيه پذيره‌نويسي
جدول اكسل سود
خروجی اکسل
زمانمبلغ سود هر ورقه
1399/11/18 99,726/03
1399/11/18 1,000,000
1399/05/18 100,273/97
1398/11/18 99,726/03
1398/05/18 100,273/97
1397/11/18 99,726/03
1397/05/18 100,273/97
1396/11/18 99,453/55
1396/05/18 100,546/45
دانلود جدول سودهای روزشمار
وضعیت نماد مجاز
دامنه نوسان مجاز
تعداد معاملات 1
حجم معاملات 20
ارزش معاملات 19/2
ارزش بازار 1,920
بیشترین قیمت 960000
کمترین قیمت 960000
قیمت پایانی 960,000
YTM 24/5%
آخرین قیمت 960,000
YTM 24/5%
عرضه تقاضا
تعداد حجم YTM قیمت قیمت YTM حجم تعداد
همه موارد
تسه9503
تسه95032
اخزا6
اخزا62
رهن9704
رهن97042
کاریس
کاریس2
کاریس4
تسه9206
تسه92062
صچاد
صچاد2
صچاد4
تسه9504
تسه95042
صمپنا2
صمپنا22
فولاد97
صمپنا24
تسه9207
تسه92072
تسه9505
تسه95052
صامید
صامید2
ماهان2
ماهان22
تسه9005
تسه90052
اخزا7
اخزا72
اخزا74
اخزا8
اخزا82
اخزا84
اخزا9
اخزا92
اخزا94
اخزا10
اخزا104
تسه9506
تسه95062
تسه9208
تسه9006
تسه92082
تسه90062
سپهر
سپهر2
سپهر4
آساس
آساس2
آساس4
لوتوس99
لوتوس992
تسه9209
تسه92092
اطلس
اطلس2
اطلس4
گندم9707
گندم97072
گندم97074
امید99
امید992
پارس9607
پارس96072
صایتل
صایتل2
صایتل4
تسه9507
تسه95072
تسه9210
تسه92102
تسه9007
تسه90072
تسه9508
تسه95082
سخا1
سخا2
تسه8907
تسه89072
تسه9211
تسه92112
تسه8908
تسه89082
تسه8909
تسه89092
تسه8910
تسه9509
تسه89102
تسه95092
تسه8911
رویش
تسه89112
رویش4
تسه8912
تسه89122
تسه9001
آتی1
تسه90012
رفاه96
صدانا
صدانا2
اخزا11
اخزا112
تسه9510
تسه95102
صگلوکز
صگلوکز2
مراز2
مراز22
مراز24
تسه9212
تسه92122
اجاد21
اجاد212
اجاد22
اجاد222
اجاد23
اجاد232
اجاد24
اجاد242
اجاد25
اجاد252
اجاد26
اجاد262
اجاد27
سلامت2
سلامت3
سلامت32
سلامت4
سلامت42
سلامت5
سلامت52
پرشیا97
پرشیا972
سلامت1
سلامت12
پرشیا974
ومدکو2
ومدکو22
تسه9301
تسه93012
تسه9511
تسه95112
کرانه99
کرانه992
تسه9512
تسه95122
اجاد41
گلگهر1
گلگهر12
تسه9601
تسه96012
تسه9008
حکمتخ1
تسه90082
صبصیر
صبصیر2
اخزا11خ2
اخزا11خ3
اخزا11خ4
اخزا11ف2
اخزا11ف3
اخزا11ف4
تسه9302
تسه93022
تسه9009
تسه90092
تسه9303
تسه93032
هرمزخ3
صبوتا2
بوتان
بوتان4
هرمزف2
هرمزف3
هرمزف4
تسه9602
تسه96022
تسه9603
تسه96032
جوپار
تسه9604
جوپار2
تسه96042
تسه9605
تسه96052
سخاب2
سخاب22
سخاب3
سخاب32
سخاب4
سخاب42
سخاب5
سخاب52
تسه9010
سخاب6
تسه90102
سخاب62
سخاب7
سخاب72
سخاب74
آرمانی
آرمانی4
تسه9606
تسه96062
تسه9304
تسه93042
اجاد3
اجاد32
اجاد34
اجاد42
اجاد422
اجاد424
تسه9607
تسه96072
تسه9011
تسه90112
حسیرتبعی9708
گندم2
گندم22
تسه9608
تسه96082
اخزا611
اخزا6112
الماس
الماس2
اخزا601
اخزا6012
صکاشی
صکاشی2
اخزا602
اخزا6022
اخزا6024
اخزا603
اخزا6032
تسه9305
اخزا6034
تسه93052
کرمان98
کرمان982
سلامت6
سلامت62
سلامت64
تسه9609
تسه96092
تسه9012
تسه90122
نسیم
اخزا604
اخزا6042
نسیم4
اخزا605
اخزا6052
اخزا6054
اخزا606
اخزا6062
تسه9101
تسه91012
شرق1400
اشاد1
اشاد12
اشاد14
تسه9306
تسه93062
تسه9610
تسه96102
تسه9102
تسه91022
مشهد9612
اخزا607
مشهد96122
اخزا6072
مشهد96124
اخزا6074
اخزا608
اخزا6082
اخزا6084
اخزا610
اخزا6102
اخزا6104
اخزا614
اخزا6142
اخزا609
اخزا6092
اخزا6094
اخزا612
اخزا6122
اخزا6124
اخزا613
اخزا6132
اخزا6134
اخزا615
صسکن
صسکن2
تملی611
تسه9611
تسه96112
صینا1
افاد1
افاد12
صمپنا
افاد14
صمپنا2
صمپنا4
تسه9103
تسه91032
تملی612
انصا1
تسه9307
انصا12
اشاد3
تسه93072
اشاد32
انصا14
اشاد34
اشاد4
اشاد42
اشاد44
اشاد5
اشاد52
اشاد54
اشاد6
اشاد62
اشاد64
اشاد7
اشاد72
اشاد74
اشاد8
اشاد82
اشاد84
اشاد9
اشاد92
اشاد94
تسه9308
تامین97
تسه93082
تامین972
تسه9612
تسه96122
شستا991
شستا9912
شستا992
شستا9922
تسه9104
تسه91042
شستا993
شستا994
شستا9942
افاد2
افاد24
اشاد2
تسه9701
تسه97012
آشناتک
تملی701
تسه9309
تسه93092
صامیا
بعثت
صامیا2
صمگا
صمگا2
شرق
ماهان
تملی702
تسه9310
تسه93102
پانفت1
سعدی
تسه9702
تسه97022
صبا1401
تهران1
اخزا621
اخزا622
تسه9105
اخزا623
تسه91052
اخزا6232
اخزا6234
اخزا624
اخزا6242
اخزا6244
تملی703
تسه9311
تسه9703
تسه93112
تسه97032
مجد2
مجد22
مجد24
کورش99
کورش992
صایتل2
صایتل22
صایتل24
تسه9704
تسه97042
تسه9312
تسه93122
تملی704
اعتماد
اعتماد2
اعتماد4
ریل1401
ریل14012
اوصتا
اوصتا2
رایان
اوصتا4
رایان2
البرز02
البرز022
تسه9401
تسه94012
تملی705
تبریز97
تبریز972
تسه9106
تسه9705
تسه91062
تسه97052
شستا001
شستا0012
شستا002
شستا003
شستا0032
سکرد98
شستا004
سکرد982
شستا0042
تسه9402
اخزا701
تسه94022
اخزا7012
اخزا702
اخزا7022
اخزا703
اخزا7032
اخزا7034
اخزا704
اخزا7042
اخزا7044
اخزا706
اخزا7062
اخزا7064
اخزا707
اخزا7074
صایند
صایند2
صایند4
اخزا705
اخزا7052
اخزا708
اخزا7082
اخزا709
اخزا7092
تسه9403
اخزا710
تسه94032
اخزا711
اخزا7112
اخزا712
اخزا7122
تسه9706
تسه97062
سخند
تملی706
سخند2
صخابر
صخابر2
قرن99
قرن992
تسه9404
تسه94042
حکمت01
تسه9107
تسه91072
مبین011
مبین0112
مبین012
مبین0122
مبین013
ثروتم
ثروتم2
ثروتم4
تملی707
تسه9707
تسه97072
فنابا
تملی708
تسه9708
گولان
تسه97082
تملی709
تسه9709
تسه97092
تسه9405
تسه94052
اخزا713
اخزا7132
اخزا7134
اخزا714
مبین014
مبین015
مبین016
مبین0162
مشهد971
تسه9710
مشهد9712
تسه97102
آسامید
مشهد972
آسامید2
مشهد9722
تملی710
مشهد973
مشهد9732
تسه9108
تسه91082
اروند01
اروند02
اروند03
اروند04
اروند042
اروند05
اروند06
اروند07
اروند072
ماهان01
تملی711
صغرب
تسه9711
تسه97112
صغرب4
تسه9406
کرمان00
تسه94062
گهر1
گهر12
اخزا1
اشاد10
اشاد102
اشاد104
نوریل02
کرج97
حریل02
کرج972
شستا005
اخزا715
قم971
اخزا716
قم9712
قم972
قم9722
قم973
اروند08
قم9732
اروند082
تسه9407
اروند09
تسه94072
اروند10
اروند11
اروند112
اخزا717
تسه9109
تسه91092
تسه9712
تسه97122
تملی712
آگاس
آگاس2
تملی801
آگاس4
تسه9801
تسه98012
تملی802
تسه9802
تسه98022
اخزا718
اخزا7182
اخزا720
اخزا721
اخزا7212
اخزا722
اخزا7222
اخزا723
اخزا7232
تسه9803
تسه98032
تسه9110
تسه91102
تسه9408
تسه94082
تسه9111
تسه91112
تسه9409
تسه94092
ومدکو1
ومدکو12
صدانا98
صدانا982
ومدکو14
مراز1
مراز12
تسه9410
تسه94102
مراز14
ربوتا
تسه9112
تسه91122
صایان1
صایان12
صپارس
صپارس2
اخزا2
اخزا22
صپارس4
اخزا3
اخزا32
اخزا4
اخزا42
تسه9201
اخزا44
تسه92012
اخزا5
اخزا52
اخزا54
آکورد
آکورد2
آکورد4
مسکن94
تسه9411
تسه94112
تسه9202
تسه92022
اجاد1
اجاد12
دزفول
دزفول2
گردش95
تسه9002
تسه90022
تسه9412
تسه94122
تسه9203
تسه92032
صشرق99
گردش952
تسه9003
تسه90032
ساما1
ساما12
ساما14
تسه9501
تسه95012
آتیمس
آتیمس2
مسکن1
مسکن12
تسه9204
تسه92042
جوپار99
جوپار992
تسه9004
تسه90042
تسه9502
تسه95022
نارنج
آسام
نارنج2
آسام2
آسام4
تسه9205
تسه92052
ماهان99
ماهان992

روش بازار گردانی مبتنی بر حراج
بازار گردان شركت تامين سرمايه ملت
تعهد معاملات روزانه 20,000
دامنه نوسان درصد 50
اجازه معاملات بلوک دارد
سفارش انباشته 200
دامنه مظنه 1 درصد
(Tick) فاصله های قیمتی ریال 1
شرح کارمزد خرید فروش جمع حداکثر مبلغ کارمزد خرید ( میلیون ریال) حداکثر مبلغ کارمزد فروش ( میلیون ریال) جمع کارمزدها
کارمزد کارگزاران 0.0006 0.0006 0.0012 50 50 100
کارمزد فرابورس 0.0001 0.0001 0.0002 20 20 40
کارمزد سپرده‌گذاري 0.000015 0.000015 0.00003 6 6 12
کارمزد مديريت فناوري 0.0001 0.0001 0.0002 4 4 8
جمع 0.000725 0.000725 0.00145
ادامه...
صنعت اوراق تامين مالي
نماد پایانی YTM 20 روز
اروند081 950,000 YTM
اروند031 945,000 YTM
اروند051 945,000 YTM
اروند061 945,000 YTM
اروند011 945,000 YTM
ادامه...
اوراق اجاره دولتي با ضمانت دولت
نماد پایانی YTM 20 روز
اجاد241 1 YTM
اجاد221 908,934 YTM
اجاد421 903,998 YTM
اجاد251 950,001 YTM
اجاد11 980,000 YTM
تاریخ تعداد قیمت پایانی حجم ارزش پایانی YTM
1398-04-04 1 960,000 20 19/2 24/5%
1398-04-02 2 964,009 1,500 1/45 24/14%
1398-04-01 1 959,000 689 660/75 24/58%
1398-03-29 5 958,602 59 56/56 24/6%
1398-03-28 1 953,000 160 152/48 25/09%
1398-03-25 1 959,000 200 191/8 24/55%
1398-03-22 1 965,000 700 675/5 24/02%
1398-03-20 1 965,000 150 144/75 24/01%
1398-03-12 2 970,000 500 485 23/56%
1398-03-11 1 970,000 200 194 23/56%
فهرست نمادهای اختیار معامله اجاد23

نماد شرح آخرین قیمت قیمت تقاضا قیمت عرضه حجم

نماد شرح آخرین قیمت قیمت تقاضا قیمت عرضه حجم
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
نام اوراق: اجاره دولتی آپرورش-ملت991118
نماد: اجاد23
نام لاتین: SOV.IJR2-MLT210206
نمونیک: I23Q1
کد ISIN: IRB3SI2399B1
بازار: اوراق با درآمد ثابت
گروه صنعت: اوراق تامين مالي
زیرگروه صنعت: اوراق اجاره دولتي با ضمانت دولت
ناشر:
بانی:
امین:
عامل فروش:
حسابرس:
ضامن:
متعهد پذیره نویسی:
بازار گردان:
آدرس شرکت: 
آدرس دفتر مرکزی: 
آدرس امورسهام: 
تلفن: 
فکس: 
سایت: 
ایمیل: 
مدیر عامل: 
اعضای هیات مدیره: 
حسابرس: 
بازرس قانونی: 
سال مالی: 
سرمایه اسمی: 
...
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما