به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
26
تیر
1397
قیمت پایانی
2,010
66 3/4 %
آخرین قیمت
2,041
97 4/99 %
کشاورزی و دامپروری بینالود (زبینا)

آرم شرکت تعریف نشده است
  • اطلاعات معاملات
  • تاریخچه وضعیت ناشر
  • اطلاعات عمومی
  • اعضای هیئت مدیره
  • تاریخچه وضعیت نماد
  • اطلاعیه های فرابورس
  • اخبار مرتبط
  • اطلاعات مالی
  • کدال
  • پیام های ناظر بازار
تعداد معاملات 78,473
حجم معاملات 44/28
ارزش معاملات 89/01
تعداد سهام شرکت 400
ارزش بازار 804
EPS 0
آخرین قیمت 2,041
بیشترین قیمت 2,041
کمترین قیمت 1,944
وضعیت نماد ممنوع-متوقف
P/E 0
دامنه نوسان مجاز 2,041
1,847
عرضه تقاضا
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
237,4812,0412,041995,523135
0002,04027,0005
0002,0381,0001
همه موارد
بازرگانی معادن4
وملل
وملل2
میدکو
میدکو2
میدکو4
میدکوح
میدکوح4
صامید
صامید2
ماهان2
ماهان22
تسه9005
تسه90052
ثشرق
ثشرق4
سبحانح
حکمت
حکمت2
ثتران
ثتران2
سیستم
سیستم2
ذوب
ذوب2
ذوب4
فن آوا
تسه9006
تسه90062
بهپاک
نوین
نوین2
نوین4
فن آوا2
فرابورس
فرابورس2
فرابورس4
شکبیر
شکبیر2
شکبیر4
کازرو
کازرو4
ممسنی
ممسنی4
سجام
سجام4
شلرد
شلرد2
شلرد4
وشمال
وشمال2
وشمال4
زنجان
زنجان2
زنجان4
سجامح
شلردح
شلردح2
نوینح
فن آواح
ثباغح
تسه9007
تسه90072
میهن
میهن2
میهن4
وشمالح
مارون
مارون2
مارون4
دهدشت
دهدشت2
دهدشت4
نیرو
نیرو2
آریان
آریان2
آریان4
وما
وما2
وما4
سنوین
سنوین2
سنوین4
تسه9008
تسه90082
حکمتح
حکمتح2
حکمتح4
تسه9009
تسه90092
آینده
آینده2
بوتان
بوتان4
کالا1
کالا12
کالا2
کالا22
کالا3
کالا32
کالا4
کالا42
ودانا
ودانا2
ودانا4
بورس1
بورس12
بورس14
بورس2
بورس22
بورس24
بورس3
بورس32
سپرده
سپرده2
سپرده4
پترول بازار پایه-حذف شده
پترول2 بازار پایه-حذف شده
پترول4 بازار پایه-حذف شده
حخزر2
کزرین2
بمیلا
بمیلا2
بمیلا4
غصینو
غصینو2
تکنار
داراب
داراب2
داراب4
فسا
فسا2
فسا4
جهرم
جهرم2
جهرم4
حرهشا
حرهشا2
حرهشا4
غسنیم2
قشیر
معیار
معیار 2
جوپار
جوپار2
بپاس
بپاس2
کوثر بازار پایه-حذف شده
کوثر4 بازار پایه-حذف شده
توسعه
توسعه2
دماوند2
دماوند4
بیستون4
تسه9010
تسه90102
سخواف
سکاب
حکمت بازار پایه-حذف شده
حکمت2 بازار پایه-حذف شده
حکمت4 بازار پایه-حذف شده
حکمتح بازار پایه-حذف شده
حکمتح2 بازار پایه-حذف شده
حکمتح4 بازار پایه-حذف شده
هجرت2
کشرق
کشرق2
آرمان
آرمان2
آرمان4
فتربت2
کرمان
کرمان2
کرمان4
تسه9011
تسه90112
شراز
شراز4
شتران
شتران2
شتران4
حاریا
حاریا2
دشیری
فلات
فلات2
فلات4
کیسون
کیسون2
سرچشمه
سرچشمه2
وکادو
سکابح
سکابح4
وداناح2
سدبیر2
اتکای بازار پایه-حذف شده
اتکای2 بازار پایه-حذف شده
بتک
بتک2
بتک4
توریل
توریل2
کنور
کنور4
تسه9012
تسه90122
بساما
بساما2
بساما4
غشوکو
غشوکو2
حبندر
خکاشا
خکاشا4
تسه9101
تسه91012
ولراز
ولراز2
ولراز4
سنندج2
سنندج4
تسه9102
تسه91022
ورازی
ورازی2
ورازی4
تعاون
شجم
شجم2
شجم4
صنایع شیر4
تجار
تجار2
تجار4
صسکن
صسکن2
مخازن پتروشیمی4
سامان
سامان2
سامان4
حفجر2
صینا1
صمپنا
صمپنا2
صمپنا4
تسه9103
تسه91032
انصا1
انصا12
انصا14
فتربتح
فتربتح2
بساماح
وقوام
وقوام2
وقوام4
ثعتما
ثعتما2
ویسا2
ثنظام
ثنظام2
سدبیر
سدبیر2
وقوامح
شستان
حقشم2
دحاوی
دحاوی2
تسه9104
تسه91042
کصدف
کصدف2
کصدف4
زنگان
زنگان4
وملل
وملل2
وملل4
صنایع گلستان4
سیمرغ2
کپاناح
بمیلاح
بمیلاح2
وکوثر
کباده
وآفر2
تسه9105
تسه91052
بمپنا
بمپنا2
بمپنا4
واحصا
واحصا2
واحیا
واحیا2
سفاسی
سفاسی2
غسنیمح
غسنیمح2
بمیلاح
مجد2
مجد22
مجد24
پترولح بازار پایه-حذف شده
پترولح4 بازار پایه-حذف شده
فزرین
تامکو4
موج تامین4
فزرینح
تشتاد
گکیش
گکیش2
دهدشتح
دهدشتح4
فبیرا
فبیرا4
لکما
لکما2
لکما4
شوش
شوش2
سلار
وثوق
وثوق2
وثوق4
سلارح
قچار
قچار4
تسه9106
تسه91062
کابگن
لازما
چبسپا
فسدید
پلاست
پشاهن
پشاهن4
کقزوی
کقزوی2
قجام
قجام2
بایکا
بایکا2
بایکا4
غیوان
غیوان2
چکارم
چکارم2
لپیام
لپیام2
تپمپسح
تپمپس
شاوان
شاوان4
کالای پتروشیمی 4
سنوینح
سنوینح4
تولیددارو
تسه9107
تسه91072
چین چین4
پتروشیمی تبریز4
گولان
خصدرا
خصدرا2
خصدرا3
خصدرا4
وثنو
وثنو2
وخاور بازار پایه-حذف شده
وخاور4 بازار پایه-حذف شده
وسالت
وسالت2
وسالت4
ثغرب
ثغرب2
تهران بتون 4
ممسنیح
ممسنیح4
تسه9108
تسه91082
انرژی1
انرژی12
انرژی14
انرژی2
انرژی22
انرژی3
انرژی32
قیستو
تشتادح
گهر1
گهر12
شزنگ
شزنگ2
کایتا
کایتا2
لخانه
تسه9109
تسه91092
ثترانح
وشهر
وشهر2
وشهر4
وآفری
وآفری2
وآفری4
شپاس
شپاس2
تسه9110
تسه91102
نیروح
خراسان
خراسان2
خراسان4
شرانل
شرانل2
بپاسح
وآرین
وآرین2
وآرین4
وسرمد
وقوامح
وآیند
تسه9111
تسه91112
چخزر4
پخش
پخش2
ثنام
ثنام2
ومدکو1
ومدکو12
ومدکو14
مراز1
مراز12
مراز14
ربوتا
تسه9112
تسه91122
آریانح
آریانح2
صایان1
صایان12
صپارس
صپارس2
صپارس4
تسه9201
تسه92012
ثشرقح
ومشان
ثنور
ثنور2
ثنور4
ثقزوی
دتولید
دتولید2
دتولید4
فالوم
فالوم2
پارتا
پارتا2
پارتا4
سپرمی
سپرمی2
ثاصفا
شسم
شسم2
ساذری
پلوله
پلوله2
سایرا
سایرا2
چنوپا
چنوپا2
چنوپا4
فسلیر
تسه9202
تسه92022
دزفول
دزفول2
پارتاح
وکوثر بازار پایه-حذف شده
وکوثر2 بازار پایه-حذف شده
وکوثر4 بازار پایه-حذف شده
کنورح
آرمانح
آرمانح4
تسه9203
تسه92032
ثعتماح
جم
جم2
جم4
نیروگاه دز4
حسینا
حسینا2
حسینا4
تسه9204
تسه92042
ولانا
آسام
آسام2
آسام4
تسه9205
تسه92052
سباقر
سمتاز
سمتاز2
تپکو
تپکو4
فجوش
تراک
تراک2
دتهران
کورز
کورز2
سباقرح
تکنارح
فن آوا کارت4
کاریس
کاریس2
وکوثرح
کازروح
کازروح2
کازروح4
تسه9206
تسه92062
داده فن آوا4
صچاد
صچاد2
صچاد4
مفاخر
مفاخر2
مفاخر4
صمپنا2
صمپنا22
صمپنا24
پخشح
ومللح
تسه9207
تسه92072
شغدیر
شغدیر4
سرامیک البرز4
زنگانح
وآیند
وآیند2
وآیند4
وتعاون
وتعاون2
وماح
وماح2
تسه9208
تسه92082
سپهر
سپهر2
سپهر4
آساس
آساس2
آساس4
وسرمد
وسرمد4
گکیشح
تسه9209
تسه92092
اطلس
اطلس2
اطلس4
غمینو
غمینو2
شپاها
هرمز
هرمز2
هرمز4
صایتل
صایتل2
صایتل4
تسه9210
تسه92102
پتروشیمی سلمان4
سدبیرح
دتولیدح
تکاپو4
حخزر
حخزر4
وسنا
تسه9211
تسه92112
ایران دوچرخ4
وسناح
برق آبادان4
اعتلا
اعتلا2
اعتلا4
کی بی سی
کی بی سی2
کی بی سی4
وارس
وارس2
سخوافح
نوسازی صنایع4
صدانا
صدانا2
ارفع
ارفع2
ارفع4
ونور
عمران تکلار4
صگلوکز
صگلوکز2
مراز2
مراز22
مراز24
تسه9212
تسه92122
بدکو
بدکو2
وخاور
وخاور2
زغالسنگ البرز4
وآتوس
وآتوس2
وآتوس4
پرشیا97
پرشیا972
پرشیا974
سکارآفرین4
ومدکو2
ومدکو22
تسه9301
تسه93012
بهپاکح
کوثرح
ثپردیس
ثپردیس2
ثرود
ثرود2
گلگهر1
گلگهر12
آ س پح
سنگ آهن4
فولایح
صبصیر
صبصیر2
کاسپین
کاسپین2
کاسپین4
تسه9302
تسه93022
استارتر دیجیتال4
تسه9303
تسه93032
صبوتا
صبوتا2
شجمح
فبستم
فبستم4
وحافظ
وحافظ2
وحافظ4
انرژیح1
انرژیح12
انرژیح14
انرژیح2
انرژیح3
وثخوز
تسه9304
تسه93042
افراح
جمح
حسیناح
اعتلاح
پتروشیمی مرجان4
فسلیرح
سامانح
نشار
الماس
الماس2
صکاشی
صکاشی2
ورازیح
تسه9305
تسه93052
سآذر4
کاغذ مراغه4
سفارود
سفارود2
دارابح
فساح
جهرمح
نسیم
نسیم4
تفیرو
ولبهمن
ولبهمن2
رفاه
رفاه4
کایگچ
نتوس
وسدید
شرنگی
شرنگی2
شتولی
کی بی سیح
فولاد تربت4
قاسم
تسه9306
تسه93062
پترول
پترول2
پترول4
پترولح
مشهد9612
مشهد96122
مشهد96124
ثزاگرس
مسکن شمالغرب4
تسه9307
تسه93072
غفارس
خلیبل4
دبالک
دبالک2
وآرمان
وسین
وسین2
وسین4
بدکوح
بدکوح2
تسه9308
تسه93082
باربند نرم خودرو4
توریلح
حافظ اعتماد4
ارشک4
سیراف4
سلیم4
زعیم4
اعتصام4
مفتاح4
پردازش اطلاعات4
تسه9309
تسه93092
صامیا
صامیا2
فافزا
صمگا
صمگا2
اتکای
اتکای2
اتکای4
تسه9310
تسه93102
خودکفا
پترو کوهدشت4
شکف
کفرآور
کپرور
کپرور2
کپرور4
تابا
تابا2
تسه9311
تسه93112
سفیروز4
نیروگاه فارس4
فوکا
فوکا2
فناوا کارت4
شصفها
شصفها2
وسرمدح
وسرمدح4
صایتل2
صایتل22
صایتل24
تسه9312
تسه93122
ومهر
ومهر2
ومهر4
اعتماد
اعتماد2
اعتماد4
خفولا
رایان
رایان2
شلیا
شلیا2
شلیا4
کفرآورح
خدیزل
خدیزل2
خدیزل4
تسه9401
تسه94012
تبریز97
تبریز972
وکادوح
کیمیا
سکرد98
سکرد982
تسه9402
تسه94022
نفت قشم4
کتوکا
کتوکا2
صایند
صایند2
تجارت
تجارت2
تسه9403
تسه94032
شترانح
وهور
وهور2
تپولا
لیدکو4
قاروم
قاروم2
قاروم4
فافزاح
سخند
سخند2
ثغربح
صخابر
صخابر2
گپارس
تسه9404
تسه94042
وآفریح
ثروتم
ثروتم2
ثروتم4
ثرودح
غپآذر
وسبحان
وسبحان2
وسبحان4
کوثر
کوثر2
تسه9405
تسه94052
ساینا
ساینا4
وآرینح
وآرینح2
وآرینح4
شتوکا
شتوکا2
ونور
ونور4
مشهد971
مشهد9712
مشهد972
مشهد9722
مشهد973
مشهد9732
دماوند
دماوند2
وکوثر
وکوثر2
وکوثر4
قاسمح
اتکام
اتکام2
صغرب
صغرب4
تسه9406
تسه94062
وایرا
وایرا2
اخزا1
زنجانح
زنجانح2
زنجانح4
کرج97
کرج972
قم971
قم9712
قم972
قم9722
قم973
قم9732
تسه9407
تسه94072
آگاس
آگاس2
دبالکح
ثعمراح
تسه9408
تسه94082
ثتوسا
ثتوسا4
تسه9409
تسه94092
فاهواز
فاهواز2
صدانا98
صدانا982
تلیسه
تلیسه2
تلیسه4
تسه9410
تسه94102
فنرژی
فنرژی2
فنرژی4
ولبهمنح
ولبهمنح2
اخزا2
اخزا22
اخزا3
اخزا32
اخزا4
اخزا42
اخزا44
اخزا5
اخزا52
اخزا54
آکورد
آکورد2
آکورد4
مسکن94
وآیندح
وآیندح2
چکاپا
چکاپا2
چکاپا4
غدیس
غدیس2
غدیس4
دسانکو
دسانکو2
دسانکو4
تسه9411
تسه94112
گوهران
گوهران2
ساروج
ساروج2
ثالوند
ثالوند2
ثالوند4
وجامی
وجامی2
وجامی4
کپرورح
حریل
حریل2
حریل4
آبین
برق مپنا4
بخاور
وارسح
اجاد1
اجاد12
گردش95
تسه9412
تسه94122
غشهداب
وسینح
صشرق99
بکهنوج
بکهنوج2
گردش952
ترازوی هوشمند4
سوپر ظرفشویی4
تسه9501
تسه95012
آتیمس
آتیمس2
ثقزویح
اعتضاد غدیر4
حخزرح
جوپار99
جوپار992
حپارسا
حپارسا2
حپارسا4
تسه9502
تسه95022
ثپردیسح
وثامن
اپرداز
اپرداز2
اپرداز4
ماهان99
ماهان992
سرچشمهح
تسه9503
تسه95032
شتهران
اخزا6
اخزا62
زگلدشت
زگلدشت4
ارفعح
رهن9704
رهن97042
غگلستا
غگلستا2
بحکمت
تسه9504
تسه95042
فولاد97
دقاضی
کوثرح
بنو
فیلتر شیکونین4
تسه9505
تسه95052
غگلپا
غگلپا2
فاهوازح
وکاسپی4
مدیریت سبا4
اخزا7
اخزا72
اخزا74
اخزا8
اخزا82
اخزا84
اخزا9
اخزا92
اخزا94
اخزا10
اخزا104
تسه9506
تسه95062
اوان
اوان2
لوتوس99
گندم9707
گندم97072
گندم97074
امید99
امید992
پارس9607
پارس96072
تسه9507
تسه95072
اتکایح
خفناورح
خفناورح2
اتکامح
حسیر
حسیر2
حسیر4
وبرق
تسه9508
تسه95082
سخا1
سخا2
شگامرن
سرمایه لقمان4
خدمات بازنشستگی4
غگز
غگز2
تسه9509
تسه95092
رویش
دسانکوح
آتی1
رفاه96
غشهداب
غشهداب2
غشهداب4
اخزا11
اخزا112
زشگزا
زشگزا2
زشگزا4
تسه9510
تسه95102
تامین سپهر4
بهپاک
اجاد21
اجاد212
اجاد22
اجاد222
اجاد23
اجاد232
اجاد24
اجاد242
اجاد25
اجاد252
اجاد26
اجاد262
اجاد27
سلامت2
سلامت3
سلامت32
سلامت4
سلامت42
سلامت5
سلامت52
سلامت1
سلامت12
ومللح
تسه9511
تسه95112
کاصفا4
کرانه99
کرانه992
تسه9512
تسه95122
اجاد41
قشیرح
سرچشمه
سرچشمه2
سرچشمهح
سرچشمهح2
وحافظح
تسه9601
تسه96012
گکوثر
گکوثر2
گکوثر4
حکمتخ1
اخزا11خ2
اخزا11خ3
اخزا11خ4
اخزا11ف2
اخزا11ف3
اخزا11ف4
هرمزخ3
هرمزف2
هرمزف3
هرمزف4
وثوقح
حآسا
تسه9602
تسه96022
صنایع امید4
انرژی سپهر4
کتوکاح
ریشمک
ریشمک2
دشیریح
ولشرق
ولشرق2
تسه9603
تسه96032
وهورح
وهورح2
وهنر
کنیلو
حپارساح
شپاسح
بخاور
بخاور2
شرانلح
تسه9604
تسه96042
تسه9605
تسه96052
خشککن4
سخاب2
سخاب22
سخاب3
سخاب32
سخاب4
سخاب42
سخاب5
سخاب52
سخاب6
سخاب62
سخاب7
سخاب72
سخاب74
آرمانی
لیوان دردار4
هوایی سامان4
تسه9606
تسه96062
کرمان خودرو
اجاد3
اجاد34
اجاد42
اجاد422
اجاد424
سوسیس ماهی4
تسه9607
تسه96072
وحکمت
وحکمت2
خعمرا
زبینا
زبینا4
حسیرتبعی9708
گندم2
گندم22
زقیام
زقیام4
تسه9608
تسه96082
اخزا611
اخزا6112
اخزا601
اخزا6012
اخزا602
اخزا6022
اخزا6024
اخزا603
اخزا6032
اخزا6034
وپسا
وپسا2
کرمان98
کرمان982
سلامت6
سلامت62
سلامت64
تسه9609
تسه96092
تبرک
تبرک2
فین استارز4
اخزا604
اخزا6042
اخزا605
اخزا6052
اخزا606
اخزا6062
شمواد
شپلی
وآداک
وآداک2
شرق1400
اشاد1
اشاد12
اشاد14
حبندرح
تسه9610
تسه96102
غویتا
اخزا607
اخزا6072
اخزا6074
اخزا608
اخزا610
اخزا6102
اخزا6104
اخزا614
اخزا6142
اخزا609
اخزا612
اخزا613
اخزا6132
اخزا6134
اخزا615
فماک
تملی611
تسه9611
تسه96112
غشهدابح
میهنح
افاد1
افاد12
افاد14
کیسونح
کیسونح2
تملی612
اشاد3
اشاد32
اشاد34
اشاد4
اشاد42
اشاد44
اشاد5
اشاد52
اشاد54
اشاد6
اشاد62
اشاد64
اشاد7
اشاد72
اشاد74
اشاد8
اشاد82
اشاد84
اشاد9
اشاد92
اشاد94
ثنورح
تامین97
تامین972
تسه9612
تسه96122
شستا991
شستا9912
شستا992
شستا9922
شستا993
شستا994
افاد2
اشاد2
تسه9701
تسه97012
آشناتک
تملی701
کمینا
فلاتح
بعثت
تملی702
شرق
کمرجانح
ماهان
تسه9702
پانفت1
تسه97022
صبا1401
سعدی
تهران1
اخزا621
اخزا622
اخزا623
اخزا624
تملی703
تسه9703
تسه97032
غویتاح
خکاوه
کورش99
حذف -آرین4
بالاس
بالاس4
ودی
ودی2
ودی4
سبحان
سبحان2
سبحان4
فولای
فولای2
فولای4
همراه
همراه4
سمایه
سمایه4
سمگا
سمگا2
سمگا4
وگستر
وگستر2
وگستر4
پکویر
وایران
وایران4
کمرجان
تسه8907
تسه89072
تسه8908
تسه89082
تسه8909
تسه89092
تسه8910
تسه89102
تسه8911
تسه89112
تسه8912
تسه89122
تسه9001
تسه90012
ثعمرا
خفناور
سبزوا
توسعه گردشگری 4
خدمات هوایی4
خاورمیانه
پتروباختر4
برنا4
پترومروارید4
توسعه صنعت4
غیرصنعتی 4
ودیح
ودیح2
ودیح4
ثباغ
ثباغ2
ثباغ4
دی
دی2
دی4
تسه9002
تسه90022
وزمین
وزمین2
وزمین4
سمگاح
سمگاح2
سمگاح4
وگردش
وگردش2
سمایهح
خارزمح
تسه9003
تسه90032
ساما1
ساما12
ساما14
آ س پ
آ س پ2
آ س پ4
قشم4
دیح
مسکن1
مسکن12
زاگرس
زاگرس2
زاگرس4
پتروکاویان4
افرا
افرا2
افرا4
تسه9004
تسه90042
وگردشح
وگردشح2
وگردشح4
نارنج
نارنج2
وزمینح
وزمینح2
وزمینح4

نمودار شمعی نمودار خطی
صنعت زراعت و خدمات وابسته
نماد حجم ارزش پایانی درصد 20 روز
زبینا1 44/28 89/01 2,010 3/4
زقیام1 554,005 1/38 2,487 4/98
زگلدشت1 288,442 1/28 4,439 -0/94
زشگزا1 104,572 461/74 4,416 5/29
تلیسه1 10,801 60/98 5,645 -0/25
كشاورزي و خدمات دامپروري جز دامپزشكي
نماد حجم ارزش پایانی درصد 20 روز
زبینا1 44/28 89/01 2,010 3/4
زقیام1 554,005 1/38 2,487 4/98
زشگزا1 104,572 461/74 4,416 5/29
تلیسه1 10,801 60/98 5,645 -0/25
زکشت1 0 0 1,000 0
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
نام شرکت: کشاورزی و دامپروری بینالود
نماد: زبینا
نام لاتین: Binalood AGRI&Husb
نمونیک: BAHZ1
کد ISIN: IRO3BAHZ0001
بازار: بازار دوم
گروه صنعت: زراعت و خدمات وابسته
زیرگروه صنعت: كشاورزي و خدمات دامپروري جز دامپزشكي
آدرس شرکت: 
آدرس دفتر مرکزی: 
آدرس امورسهام: 
تلفن: 
فکس: 
سایت: 
ایمیل: 
مدیر عامل: 
اعضای هیئت مدیره: 
حسابرس: 
بازرس قانونی: 
سال مالی: 
سرمایه اسمی: 
...
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
فهرست نمادهای اختیار معامله زبینا

نماد شرح آخرین قیمت قیمت تقاضا قیمت عرضه حجم

نماد شرح آخرین قیمت قیمت تقاضا قیمت عرضه حجم
جستجوی نماد