به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
6
تیر
1398
قیمت پایانی
11,430
-171 -1/47 %
آخرین قیمت
11,488
-113 -0/97 %
صنایع تولیدی اشتاد ایران‌ (تشتاد)

آرم شرکت تعریف نشده است
  • اطلاعات معاملات
  • تاریخچه وضعیت ناشر
  • اطلاعات عمومی
  • اعضای هیات مدیره
  • تاریخچه وضعیت نماد
  • اطلاعیه های فرابورس
  • اخبار مرتبط
  • اطلاعات مالی
  • کدال-تدان
  • پیام های ناظر بازار
تعداد معاملات 141
حجم معاملات 154,907
ارزش معاملات 1/77
تعداد سهام شرکت 385/39
ارزش بازار 4,405/02
آخرین قیمت 11,488
بیشترین قیمت 11,847
کمترین قیمت 11,205
وضعیت نماد مجاز
دامنه نوسان مجاز 12,181
11,021
عرضه تقاضا
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
18,30811,48811,4021,5001
13,72611,48911,3521161
12,42211,49411,3225001
همه موارد
بازرگانی معادن4
وملل
وملل2
میدکو
میدکو2
میدکو4
میدکوح
میدکوح2
میدکوح4
صامید
صامید2
ماهان2
ماهان22
تسه9005
تسه90052
ثشرق
ثشرق4
سبحانح
حکمت
حکمت2
حکمت4
ثتران
ثتران2
سیستم
سیستم2
ذوب
ذوب2
ذوب4
فن آوا
تسه9006
تسه90062
بهپاک
نوین
نوین2
نوین4
فن آوا2
فرابورس
فرابورس2
فرابورس4
شکبیر
شکبیر2
شکبیر4
کازرو
کازرو4
ممسنی
ممسنی4
سجام
سجام2
سجام4
شلرد
شلرد2
شلرد4
وشمال
وشمال2
وشمال4
زنجان
زنجان2
زنجان4
سجامح
شلردح
شلردح2
نوینح
فن آواح
ثباغح
تسه9007
تسه90072
میهن
میهن2
میهن4
وشمالح
مارون
مارون2
مارون4
دهدشت
دهدشت2
دهدشت4
نیرو
نیرو2
آریان
آریان2
آریان4
وما
وما2
وما4
سنوین
سنوین2
سنوین4
تسه9008
تسه90082
حکمتح
حکمتح2
حکمتح4
تسه9009
تسه90092
آینده
آینده2
بوتان
بوتان4
کالا1
کالا12
کالا2
کالا22
کالا3
کالا32
کالا4
کالا42
ودانا
ودانا2
ودانا4
بورس1
بورس12
بورس14
بورس2
بورس22
بورس24
بورس3
بورس32
سپرده
سپرده2
سپرده4
پترول
پترول2
پترول4
حخزر2
فزرین2
بمیلا
بمیلا2
بمیلا4
غصینو
غصینو2
تکنار
داراب
داراب2
داراب4
فسا
فسا2
فسا4
جهرم
جهرم2
جهرم4
حرهشا
حرهشا2
حرهشا4
غسنیم2
قشیر
معیار
معیار 2
جوپار
جوپار2
بپاس
بپاس2
کوثر
کوثر4
توسعه
توسعه2
دماوند2
دماوند4
بیستون4
تسه9010
تسه90102
سخواف
سکاب
حکمت
حکمت2
حکمت4
حکمتح
حکمتح2
حکمتح4
هجرت2
کشرق
کشرق2
آرمان
آرمان2
آرمان4
فتربت2
کرمان
کرمان2
کرمان4
تسه9011
تسه90112
شراز
شراز2
شراز4
شتران
شتران2
شتران4
حاریا
حاریا2
دشیری
فلات
فلات2
فلات4
کیسون
کیسون2
سرچشمه
سرچشمه2
وکادو
سکابح
سکابح4
وداناح2
سدبیر2
اتکای
اتکای2
بتک
بتک2
بتک4
توریل
توریل2
کنور
کنور4
تسه9012
تسه90122
بساما
بساما2
بساما4
غشوکو
غشوکو2
حبندر
خکاشا
خکاشا4
تسه9101
تسه91012
ولراز
ولراز2
ولراز4
سنندج2
سنندج4
تسه9102
تسه91022
ورازی
ورازی2
ورازی4
تعاون
شجم
شجم2
شجم4
صنایع شیر4
تجار
تجار2
تجار4
صسکن
صسکن2
مخازن پتروشیمی4
سامان
سامان2
سامان4
حفجر2
صینا1
صمپنا
صمپنا2
صمپنا4
تسه9103
تسه91032
انصا1
انصا12
انصا14
فتربتح
فتربتح2
بساماح
وقوام
وقوام2
وقوام4
ثعتما
ثعتما2
ویسا2
ثنظام
ثنظام2
سدبیر
سدبیر2
وقوامح
شستان
شستان2
حقشم2
دحاوی
دحاوی2
تسه9104
تسه91042
کصدف
کصدف2
کصدف4
زنگان
زنگان4
وملل
وملل2
وملل4
صنایع گلستان4
سیمرغ2
کپاناح
بمیلاح
بمیلاح2
وکوثر
کباده
وآفر2
تسه9105
تسه91052
بمپنا
بمپنا2
بمپنا4
واحصا
واحصا2
واحیا
واحیا2
سفاسی
سفاسی2
غسنیمح
غسنیمح2
بمیلاح
مجد2
مجد22
مجد24
پترولح
پترولح4
فزرین
فزرین2
تامکو4
موج تامین4
فزرینح
تشتاد
گکیش
گکیش2
دهدشتح
دهدشتح4
فبیرا
فبیرا4
لکما
لکما2
لکما4
شوش
شوش2
سلار
وثوق
وثوق2
وثوق4
سلارح
قچار
قچار4
تسه9106
تسه91062
کابگن
لازما
چبسپا
فسدید
پلاست
پشاهن
پشاهن4
کقزوی
کقزوی2
قجام
قجام2
بایکا
بایکا2
بایکا4
غیوان
غیوان2
چکارم
چکارم2
لپیام
لپیام2
تپمپسح
تپمپس
شاوان
شاوان4
کالای پتروشیمی 4
سنوینح
سنوینح4
تولیددارو
تسه9107
تسه91072
چین چین4
پتروشیمی تبریز4
گولان
خصدرا
خصدرا2
خصدرا3
خصدرا4
وثنو
وثنو2
وثنو4
وخاور
وخاور4
وسالت
وسالت2
وسالت4
ثغرب
ثغرب2
تهران بتون 4
ممسنیح
ممسنیح4
تسه9108
تسه91082
انرژی1
انرژی12
انرژی14
انرژی2
انرژی22
انرژی3
انرژی32
قیستو
تشتادح
گهر1
گهر12
شزنگ
شزنگ2
کایتا
کایتا‌2
کایتا‌4
لخانه
لخانه4
تسه9109
تسه91092
ثترانح
وشهر
وشهر2
وشهر4
وآفری
وآفری2
وآفری4
شپاس
شپاس2
تسه9110
تسه91102
نیروح
خراسان
خراسان2
خراسان4
شرانل
شرانل2
بپاسح
وآرین
وآرین2
وآرین4
وسرمد
وقوامح
وآیند
تسه9111
تسه91112
چخزر4
پخش
پخش2
پخش4
ثنام
ثنام2
ومدکو1
ومدکو12
ومدکو14
مراز1
مراز12
مراز14
ربوتا
تسه9112
تسه91122
آریانح
آریانح2
صایان1
صایان12
صپارس
صپارس2
صپارس4
تسه9201
تسه92012
ثشرقح
ومشان
ثنور
ثنور2
ثنور4
ثقزوی
دتولید
دتولید2
دتولید4
فالوم
فالوم2
پارتا
پارتا2
پارتا4
سپرمی
سپرمی2
فالومح
ثاصفا
شسم
شسم2
ساذری
پلوله
پلوله2
سایرا
سایرا2
چنوپا
چنوپا2
چنوپا4
فسلیر
تسه9202
تسه92022
دزفول
دزفول2
پارتاح
وکوثر
وکوثر2
وکوثر4
کنورح
آرمانح
آرمانح4
تسه9203
تسه92032
ثعتماح
جم
جم2
جم4
نیروگاه دز4
حسینا
حسینا2
حسینا4
تسه9204
تسه92042
ولانا
آسام
آسام2
آسام4
تسه9205
تسه92052
سباقر
سمتاز
سمتاز2
تپکو
تپکو4
فجوش
تراک
تراک2
دتهران‌
کورز
کورز2
سباقرح
تکنارح
فن آوا کارت4
کاریس
کاریس2
کاریس4
وکوثرح
کازروح
کازروح2
کازروح4
تسه9206
تسه92062
داده فن آوا4
صچاد
صچاد2
صچاد4
مفاخر
مفاخر2
مفاخر4
صمپنا2
صمپنا22
صمپنا24
پخشح
ومللح
تسه9207
تسه92072
شغدیر
شغدیر4
سرامیک البرز4
زنگانح
وآیند
وآیند2
وآیند4
وتعاون
وتعاون2
وماح
وماح2
تسه9208
تسه92082
سپهر
سپهر2
سپهر4
آساس
آساس2
آساس4
وسرمد
وسرمد2
وسرمد4
گکیشح
تسه9209
تسه92092
اطلس
اطلس2
اطلس4
غمینو
غمینو2
شپاها
هرمز
هرمز2
هرمز4
صایتل
صایتل2
صایتل4
تسه9210
تسه92102
پتروشیمی سلمان4
سدبیرح
دتولیدح
تکاپو4
حخزر
حخزر2
حخزر4
وسنا
تسه9211
تسه92112
ایران دوچرخ4
وسناح
شبصیر
شبصیر2
شبصیر4
برق آبادان4
اعتلا
اعتلا2
اعتلا4
کی بی سی
کی بی سی2
کی بی سی4
وارس
وارس2
سخوافح
نوسازی صنایع4
صدانا
صدانا2
ارفع
ارفع2
ارفع4
ونور
عمران تکلار4
صگلوکز
صگلوکز2
مراز2
مراز22
مراز24
تسه9212
تسه92122
بدکو
بدکو2
بدکو4
وخاور
وخاور2
زغالسنگ البرز4
وآتوس
وآتوس2
وآتوس4
پرشیا97
پرشیا972
پرشیا974
سکارآفرین4
ومدکو2
ومدکو22
تسه9301
تسه93012
بهپاکح
کوثرح
ثپردیس
ثپردیس2
ثرود
ثرود2
گلگهر1
گلگهر12
آ س پح
سنگ آهن4
فولایح
صبصیر
صبصیر2
کاسپین
کاسپین2
کاسپین4
تسه9302
تسه93022
استارتر دیجیتال4
تسه9303
تسه93032
صبوتا2
شجمح
فبستم
فبستم4
وحافظ
وحافظ2
وحافظ4
انرژیح1
انرژیح12
انرژیح14
انرژیح2
انرژیح3
وثخوز
تسه9304
تسه93042
افراح
جمح
حسیناح
اعتلاح
پتروشیمی مرجان4
فسلیرح
سامانح
نشار
الماس
الماس2
صکاشی
صکاشی2
ورازیح
تسه9305
تسه93052
سآذر4
کاغذ مراغه4
سفارود
سفارود2
دارابح
فساح
جهرمح
نسیم
نسیم4
تفیرو
ولبهمن
ولبهمن2
رفاه
رفاه4
کایگچ
نتوس
وسدید
وسدید2
شرنگی
شرنگی2
شتولی
کی بی سیح
فولاد تربت4
قاسم
تسه9306
تسه93062
پترول
پترول2
پترول4
پترولح
مشهد9612
مشهد96122
مشهد96124
ثزاگرس
مسکن شمالغرب4
تسه9307
تسه93072
غفارس
خلیبل4
دبالک
دبالک2
وآرمان
وسین
وسین2
وسین4
بدکوح
بدکوح2
تسه9308
تسه93082
باربند نرم خودرو4
توریلح
حافظ اعتماد4
ارشک4
سیراف4
سلیم4
زعیم4
اعتصام4
مفتاح4
پردازش اطلاعات4
تسه9309
تسه93092
صامیا
صامیا2
فافزا
فافزا4
صمگا
صمگا2
اتکای
اتکای2
اتکای4
تسه9310
تسه93102
خودکفا
پترو کوهدشت4
شکف
کفرآور
کپرور
کپرور2
کپرور4
تابا
تابا2
تسه9311
تسه93112
سفیروز4
نیروگاه فارس4
فوکا
فوکا2
فناوا کارت4
شصفها
شصفها2
وسرمدح
وسرمدح4
صایتل2
صایتل22
صایتل24
تسه9312
تسه93122
ومهر
ومهر2
ومهر4
اعتماد
اعتماد2
اعتماد4
خفولا
رایان
رایان2
شلیا
شلیا2
شلیا4
کفرآورح
خدیزل
خدیزل2
خدیزل4
تسه9401
تسه94012
تبریز97
تبریز972
وکادوح
کیمیا
سکرد98
سکرد982
تسه9402
تسه94022
نفت قشم4
کتوکا
کتوکا4
صایند
صایند2
صایند4
تجارت
تجارت2
تسه9403
تسه94032
شترانح
وهور
وهور2
تپولا
لیدکو4
قاروم
قاروم2
قاروم4
فافزاح
سخند
سخند2
ثغربح
صخابر
صخابر2
گپارس
تسه9404
تسه94042
وآفریح
ثروتم
ثروتم2
ثروتم4
ثرودح
غپآذر
وسبحان
وسبحان2
وسبحان4
کوثر
کوثر2
تسه9405
تسه94052
ساینا
ساینا4
وآرینح
وآرینح2
وآرینح4
شتوکا
شتوکا2
شتوکا4
ونور
ونور4
مشهد971
مشهد9712
مشهد972
مشهد9722
مشهد973
مشهد9732
دماوند
دماوند2
وکوثر
وکوثر2
وکوثر4
قاسمح
اتکام
اتکام2
صغرب
صغرب4
تسه9406
تسه94062
وایرا
وایرا2
اخزا1
زنجانح
زنجانح2
زنجانح4
کرج97
کرج972
قم971
قم9712
قم972
قم9722
قم973
قم9732
تسه9407
تسه94072
آگاس
آگاس2
آگاس4
دبالکح
ثعمراح
تسه9408
تسه94082
ثتوسا
ثتوسا4
تسه9409
تسه94092
فاهواز
فاهواز2
صدانا98
صدانا982
تلیسه
تلیسه2
تلیسه4
تسه9410
تسه94102
فنرژی
فنرژی2
فنرژی4
ولبهمنح
ولبهمنح2
اخزا2
اخزا22
اخزا3
اخزا32
اخزا4
اخزا42
اخزا44
اخزا5
اخزا52
اخزا54
آکورد
آکورد2
آکورد4
مسکن94
وآیندح
وآیندح2
چکاپا
چکاپا2
چکاپا4
غدیس
غدیس2
غدیس4
دسانکو
دسانکو2
دسانکو4
تسه9411
تسه94112
گوهران
گوهران2
ساروج
ساروج2
ثالوند
ثالوند2
ثالوند4
وجامی
وجامی2
وجامی4
کپرورح
حریل
حریل2
حریل4
آبین
برق مپنا4
بخاور
وارسح
اجاد1
اجاد12
گردش95
تسه9412
تسه94122
غشهداب
وسینح
صشرق99
بکهنوج
بکهنوج2
گردش952
ترازوی هوشمند4
سوپر ظرفشویی4
تسه9501
تسه95012
آتیمس
آتیمس2
ثقزویح
اعتضاد غدیر4
حخزرح
جوپار99
جوپار992
حپارسا
حپارسا2
حپارسا4
تسه9502
تسه95022
ثپردیسح
وثامن
اپرداز
اپرداز2
اپرداز4
ماهان99
ماهان992
سرچشمهح
تسه9503
تسه95032
شتهران
اخزا6
اخزا62
زگلدشت
زگلدشت4
ارفعح
رهن9704
رهن97042
غگلستا
غگلستا2
بحکمت
تسه9504
تسه95042
فولاد97
دقاضی
کوثرح
بنو
بنو4
فیلتر شیکونین4
تسه9505
تسه95052
غگلپا
غگلپا2
فاهوازح
وکاسپی4
مدیریت سبا4
اخزا7
اخزا72
اخزا74
اخزا8
اخزا82
اخزا84
اخزا9
اخزا92
اخزا94
اخزا10
اخزا104
تسه9506
تسه95062
اوان
اوان2
لوتوس99
لوتوس992
گندم9707
گندم97072
گندم97074
امید99
امید992
پارس9607
پارس96072
تسه9507
تسه95072
اتکایح
خفناورح
خفناورح2
اتکامح
حسیر
حسیر2
حسیر4
وبرق
تسه9508
تسه95082
سخا1
سخا2
شگامرن
سرمایه لقمان4
خدمات بازنشستگی4
غگز
غگز2
تسه9509
تسه95092
رویش
رویش4
دسانکوح
آتی1
رفاه96
غشهداب
غشهداب2
غشهداب4
اخزا11
اخزا112
زشگزا
زشگزا2
زشگزا4
تسه9510
تسه95102
تامین سپهر4
بهپاک
اجاد21
اجاد212
اجاد22
اجاد222
اجاد23
اجاد232
اجاد24
اجاد242
اجاد25
اجاد252
اجاد26
اجاد262
اجاد27
سلامت2
سلامت3
سلامت32
سلامت4
سلامت42
سلامت5
سلامت52
سلامت1
سلامت12
ومللح
تسه9511
تسه95112
کاصفا4
کرانه99
کرانه992
تسه9512
تسه95122
اجاد41
قشیرح
سرچشمه
سرچشمه2
سرچشمه4
سرچشمهح
سرچشمهح2
وحافظح
تسه9601
تسه96012
گکوثر
گکوثر2
گکوثر4
حکمتخ1
اخزا11خ2
اخزا11خ3
اخزا11خ4
اخزا11ف2
اخزا11ف3
اخزا11ف4
هرمزخ3
هرمزف2
هرمزف3
هرمزف4
وثوقح
حآسا
تسه9602
تسه96022
صنایع امید4
انرژی سپهر4
کتوکاح
ریشمک
ریشمک2
دشیریح
نطرین
ولشرق
ولشرق2
تسه9603
تسه96032
وهورح
وهورح2
وهنر-پذیره
کنیلو
حپارساح
شپاسح
بخاور
بخاور2
شرانلح
تسه9604
تسه96042
تسه9605
تسه96052
خشککن4
سخاب2
سخاب22
سخاب3
سخاب32
سخاب4
سخاب42
سخاب5
سخاب52
سخاب6
سخاب62
سخاب7
سخاب72
سخاب74
آرمانی
آرمانی4
لیوان دردار4
هوایی سامان4
تسه9606
تسه96062
کرمان خودرو
اجاد3
اجاد32
اجاد34
اجاد42
اجاد422
اجاد424
سوسیس ماهی4
تسه9607
تسه96072
وحکمت
وحکمت2
خعمرا
زبینا
زبینا2
زبینا4
حسیرتبعی9708
گندم2
گندم22
زقیام
زقیام2
زقیام4
تسه9608
تسه96082
اخزا611
اخزا6112
اخزا601
اخزا6012
اخزا602
اخزا6022
اخزا6024
اخزا603
اخزا6032
اخزا6034
وپسا
وپسا2
وپسا4
کرمان98
کرمان982
سلامت6
سلامت62
سلامت64
تسه9609
تسه96092
تبرک
تبرک2
فین استارز4
اخزا604
اخزا6042
اخزا605
اخزا6052
اخزا6054
اخزا606
اخزا6062
سکارون
شمواد
شپلی
وآداک
وآداک2
شرق1400
اشاد1
اشاد12
اشاد14
حبندرح
تاپکیش
تاپکیش2
تاپکیش4
تسه9610
تسه96102
غویتا
غویتا2
اخزا607
اخزا6072
اخزا6074
اخزا608
اخزا6082
اخزا6084
اخزا610
اخزا6102
اخزا6104
اخزا614
اخزا6142
اخزا609
اخزا6092
اخزا6094
اخزا612
اخزا6122
اخزا6124
اخزا613
اخزا6132
اخزا6134
اخزا615
فماک
تملی611
تسه9611
تسه96112
غشهدابح
میهنح
افاد1
افاد12
افاد14
کیسونح
کیسونح2
تملی612
اشاد3
اشاد32
اشاد34
اشاد4
اشاد42
اشاد44
اشاد5
اشاد52
اشاد54
اشاد6
اشاد62
اشاد64
اشاد7
اشاد72
اشاد74
اشاد8
اشاد82
اشاد84
اشاد9
اشاد92
اشاد94
ثنورح
وزمین
وزمین2
تامین97
تامین972
تسه9612
تسه96122
شستا991
شستا9912
شستا992
شستا9922
شستا993
شستا994
شستا9942
افاد2
افاد24
اشاد2
تسه9701
تسه97012
آشناتک
تملی701
کمینا
کمینا2
فلاتح
بعثت
مادیرا
مادیرا2
مادیرا4
تملی702
شرق
کمرجانح
ماهان
تسه9702
پانفت1
تسه97022
صبا1401
سعدی
تهران1
زکشت
زکشت4
اخزا621
اخزا622
اخزا623
اخزا6232
اخزا6234
اخزا624
اخزا6242
اخزا6244
جورا4
تملی703
تسه9703
تسه97032
وملت
خفناور
غپونه
غپونه2
غویتاح
خکاوه
کورش99
کورش992
خکرمان
خکرمان4
تسه9704
تسه97042
تملی704
تست1
ریل1401
ریل14012
اوصتا
اوصتا2
اوصتا4
البرز02
البرز022
خاور
ثالوندح
داوه
نوین
نوین2
ماست غنی شده4
تملی705
تسه9705
تسه97052
شستا001
شستا0012
شستا002
شستا003
شستا0032
شستا004
شستا0042
اخزا701
اخزا7012
اخزا702
اخزا7022
ومعلم
اخزا703
اخزا7032
اخزا7034
اخزا704
اخزا7042
اخزا7044
اخزا706
اخزا7062
اخزا7064
اخزا707
اخزا7074
زدشت
زدشت2
زدشت4
اخزا705
اخزا7052
اخزا708
اخزا7082
اخزا709
اخزا7092
اخزا710
اخزا711
اخزا7112
اخزا712
اخزا7122
زرند4
سیرجان4
تسه9706
تسه97062
تملی706
قرن99
قرن992
حکمت01
مبین011
مبین0112
مبین012
مبین0122
مبین013
شمشاد4
قنقش
تلیسهح
سمایه
تملی707
تسه9707
تسه97072
فنابا
مادیرا4
کگهر
کگهر2
کگهر4
تملی708
هفردا
تسه9708
تسه97082
بزاگرس
تملی709
شفارا
تسه9709
تسه97092
کهرام
زماهان
فنفت
اخزا713
اخزا7132
اخزا7134
اخزا714
وتعاونح
مبین014
مبین015
مبین016
مبین0162
تسه9710
تسه97102
آسامید
آسامید2
تملی710
زفکا
زفکا4
زشریف
اروند01
اروند02
اروند03
اروند04
اروند042
اروند05
اروند06
اروند07
اروند072
ماهان01
تملی711
تسه9711
تسه97112
کرمان00
وگردش
اشاد10
اشاد102
اشاد104
نوریل02
حریل02
قشرین
شستا005
اخزا715
اخزا716
وهنر
اروند08
اروند082
اروند09
اروند10
اروند11
اروند112
اخزا717
تسه9712
تسه97122
تملی712
بنوح
تملی801
تسه9801
تسه98012
ولشرقح
دکپسول
دکپسول4
باران
تملی802
تسه9802
تسه98022
اخزا718
اخزا7182
اخزا720
اخزا721
اخزا7212
اخزا722
اخزا7222
اخزا723
اخزا7232
دقاضیح
تسه9803
تسه98032
حذف -آرین4
بالاس
بالاس4
ودی
ودی2
ودی4
سبحان
سبحان2
سبحان4
فولای
فولای2
فولای4
همراه
همراه4
سمایه
سمایه4
سمگا
سمگا2
سمگا4
وگستر
وگستر2
وگستر4
پکویر
وایران
وایران4
کمرجان
تسه8907
تسه89072
تسه8908
تسه89082
تسه8909
تسه89092
تسه8910
تسه89102
تسه8911
تسه89112
تسه8912
تسه89122
تسه9001
تسه90012
ثعمرا
ثعمرا2
ثعمرا4
خفناور
سبزوا
توسعه گردشگری 4
خدمات هوایی4
خاورمیانه
پتروباختر4
برنا4
پترومروارید4
گلسار4
توسعه صنعت4
غیرصنعتی 4
ودیح
ودیح2
ودیح4
ثباغ
ثباغ2
ثباغ4
دی
دی2
دی4
تسه9002
تسه90022
وزمین
وزمین2
وزمین4
سمگاح
سمگاح2
سمگاح4
وگردش
وگردش2
سمایهح
خارزمح
تسه9003
تسه90032
ساما1
ساما12
ساما14
آ س پ
آ س پ2
آ س پ4
قشم4
دیح
مسکن1
مسکن12
زاگرس
زاگرس2
زاگرس4
پتروکاویان4
افرا
افرا2
افرا4
تسه9004
تسه90042
وگردشح
وگردشح2
وگردشح4
نارنج
نارنج2
وزمینح
وزمینح2
وزمینح4

نمودار شمعی نمودار خطی
ادامه...
صنعت خودرو و ساخت قطعات
نماد حجم ارزش پایانی درصد 20 روز
خکاوه1 37/05 81/31 2,195 ▼1/83
خاور1 33/46 46/34 1,385 ▼0/65
خکرمان1 33/3 58/75 1,764 ▲3/04
خفناور1 4/95 32/63 6,587 ▼5/4
خدیزل1 1/48 10/24 6,941 ▼1/27
ادامه...
قطعات يدكي و جانبي وسايل نقليه موتوري
نماد حجم ارزش پایانی درصد 20 روز
خفناور1 4/95 32/63 6,587 ▼5/4
تشتاد1 154,907 1/77 11,430 ▼1/47
خفناور1 0 0 2,026 0
خفناورح1 0 0 1,509 0
تشتادح1 0 0 1 0
خروجی اکسل
تاریختعدادحجمارزشقیمت دیروزاولین قیمتقیمت آخرین معاملهقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمت
1398-04-05 141 154,907 1/77 11,601 11,213 11,205 11,430 11,205 11,847
1398-04-04 129 181,479 2/11 11,612 11,700 11,700 11,601 11,313 11,850
1398-04-03 159 187,877 2/18 11,628 11,750 11,774 11,612 11,440 11,774
1398-04-02 128 145,430 1/69 11,223 11,570 11,565 11,628 11,420 11,990
1398-04-01 60 55,455 622/37 11,540 11,067 11,065 11,223 11,031 11,800
1398-03-29 111 179,705 2/07 11,776 11,544 11,497 11,540 11,311 11,789
1398-03-28 171 228,995 2/7 11,356 11,750 11,750 11,776 11,350 12,090
1398-03-27 206 200,472 2/28 11,018 11,410 11,500 11,356 10,751 11,800
1398-03-26 141 142,891 1/57 11,014 11,111 11,060 11,018 10,861 11,233
1398-03-25 82 102,251 1/13 11,299 11,200 11,002 11,014 10,861 11,290
12345678910...
تعداد رکورد:
در حال دریافت اطلاعات
جهت دسترسی به اطلاعات بیشتر به منظور تحلیل داده‌های ناشران فرابورس، به تارنمای تدان (سامانه تحلیل داده‌های نشران) مراجعه فرمایید.
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
نام شرکت: صنایع تولیدی اشتاد ایران‌
نماد: تشتاد
نام لاتین: Ashtad Iran
نمونیک: ESHP1
کد ISIN: IRO7ESHP0001
بازار: بازار پایه ب
گروه صنعت: خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه صنعت: قطعات يدكي و جانبي وسايل نقليه موتوري
آدرس شرکت: 
آدرس دفتر مرکزی: 
آدرس امورسهام: 
تلفن: 
فکس: 
سایت: -
ایمیل: 
مدیر عامل: 
اعضای هیات مدیره: 
حسابرس: 
بازرس قانونی: 
سال مالی: 
سرمایه اسمی: 
...
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
فهرست نمادهای اختیار معامله تشتاد

نماد شرح آخرین قیمت قیمت تقاضا قیمت عرضه حجم

نماد شرح آخرین قیمت قیمت تقاضا قیمت عرضه حجم
تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره
تاریخ مجمع :
جلسه هیات مدیره :
نام عضو نام نماینده قبلینام نمایندهسمتموظف/غیر موظفمدرک تحصیلی
صنعتي نيرو محرکهمحمد حسن محمدزاده مجيد يحيائيغیرموظفنایب رئیس هیات مدیره ليسانس شيمي
قطعات اتومبيل نيرو محرکه (ناپکو)حسين قرقيش حسين قرقيشموظفعضو هیات مدیرهليسانس حسابداري
توليدي نيرو محرکهاصغر چيذري اصغر چيذريغیرموظفعضو هیات مدیرهليسانس
محمد صادق نوروزي موظفرئیس هیات مدیرهليسانس برق
علي محمد مظفري موظفعضو هیات مدیرهفوق ليسانس مهندسي صنايع
نام مدیر عامل کد ملیمدرک تحصیلی
علي محمد مظفري46201191فوق ليسانس مهندسي صنايع
تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره
تاریخ مجمع :
جلسه هیات مدیره :
نام عضو نام نماینده قبلینام نمایندهسمتموظف/غیر موظفمدرک تحصیلی
صنعتي نيرو محرکهمحمد حسن محمدزاده مجيد يحيائيغیرموظفنایب رئیس هیات مدیره ليسانس شيمي
قطعات اتومبيل نيرو محرکه (ناپکو)حسين قرقيش حسين قرقيشموظفعضو هیات مدیرهليسانس حسابداري
توليدي نيرو محرکهاصغر چيذري اصغر چيذريغیرموظفعضو هیات مدیرهليسانس
محمد صادق نوروزي موظفرئیس هیات مدیرهليسانس برق
علي محمد مظفري موظفعضو هیات مدیرهفوق ليسانس مهندسي صنايع
نام مدیر عامل کد ملیمدرک تحصیلی
علي محمد مظفري46201191فوق ليسانس مهندسي صنايع
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما