ایران

شرکت های هم طبقه اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت

نماد نام شرکت بازار حجم ارزش پایانی درصد 20 روز
اراد641 مرابحه عام دولتی64-ش.خاص0111 ابزارنوین مالی 54,000 52/62 974,500 0
اراد461 مرابحه عام دولت4-شرایط خاص0302 ابزارنوین مالی 40,000 40 1 0
اراد501 مرابحه عام دولت5-شرایط خاص0302 ابزارنوین مالی 32,400 32/4 1 0
کرونا21 تامین مالی جمعی نیکوکارانه2 ابزارنوین مالی 20,005 200/05 10,000 0
اراد601 مرابحه عام دولتی6-ش.خاص0210 ابزارنوین مالی 8,100 7/78 960,410 ▼0/48
اراد991 مرابحه عام دولت99-ش.خاص0507 ابزارنوین مالی 3,000 3 1 0
اراد1051 مرابحه عام دولت105-ش.خاص0305 ابزارنوین مالی 2,000 1/96 977,700 ▲2/5
اراد841 مرابحه عام دولت84-ش.خاص0306 ابزارنوین مالی 1,000 1 1 ▲0/81
اراد861 مرابحه عام دولت86-ش.خاص0204 ابزارنوین مالی 100 97/9 978,980 ▲1/33
گندم97071-(حذف شده) مرابحه دولتی گندم 970719 ابزارنوین مالی 80 80/01 1 ▲0/01
سلامت41 مرابحه دولتی تعاون-لوتوس991118 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
سلامت51 مرابحه دولتی تعاون-نوین991118 ابزارنوین مالی 0 0 995,500 0
سلامت11 مرابحه دولتی تعاون-ملت991118 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد631 مرابحه عام دولت63-ش.خاص0309 ابزارنوین مالی 0 0 1/06 0
اراد621 مرابحه عام دولت62-ش.خاص0309 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد611 مرابحه عام دولت61-ش.خاص0309 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد541 مرابحه عام دولت5-شرایط خاص0109 ابزارنوین مالی 0 0 999,990 0
اراد531 مرابحه عام دولت5-شرایط خاص0207 ابزارنوین مالی 0 0 965,300 0
اراد521 مرابحه عام دولت5-شرایط خاص0108 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد511 مرابحه عام دولت5-شرایط خاص0010 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد491 مرابحه عام دولت4-شرایط خاص0206 ابزارنوین مالی 0 0 985,480 0
اراد481 مرابحه عام دولت4-شرایط خاص0009 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد471 مرابحه عام دولت4-شرایط خاص0008 ابزارنوین مالی 0 0 999,999 0
اراد711 مرابحه عام دولت71-ش.خاص0311 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد701 مرابحه عام دولت70-ش.خاص0112 ابزارنوین مالی 0 0 943,750 0
اراد691 مرابحه عام دولت69-ش.خاص0310 ابزارنوین مالی 0 0 955,000 0
اراد681 مرابحه عام دولت68-ش.خاص0310 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد671 مرابحه عام دولت67-ش.خاص0310 ابزارنوین مالی 0 0 1/01 0
اراد661 مرابحه عام دولت66-ش.خاص0310 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد651 مرابحه عام دولتی65-ش.خاص0210 ابزارنوین مالی 0 0 970,000 0
اراد591 مرابحه عام دولتی5-ش.خاص0309 ابزارنوین مالی 0 0 1/02 0
اراد581 مرابحه عام دولت5-شرایط خاص0110 ابزارنوین مالی 0 0 962,000 0
اراد571 مرابحه عام دولت5-شرایط خاص0309 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد561 مرابحه عام دولت5-شرایط خاص0308 ابزارنوین مالی 0 0 980,000 0
اراد551 مرابحه عام دولت5-شرایط خاص0209 ابزارنوین مالی 0 0 999,490 0
اراد361 مرابحه عام دولت3-شرایط خاص0104 ابزارنوین مالی 0 0 999,500 0
اراد351 مرابحه عام دولت3-شرایط خاص0103 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد341 مرابحه عام دولت3-شرایط خاص0305 ابزارنوین مالی 0 0 950,000 0
اراد331 مرابحه عام دولت3-شرایط خاص0303 ابزارنوین مالی 0 0 940,830 0
اراد321 مرابحه عام دولت3-شرایط خاص0211 ابزارنوین مالی 0 0 930,000 0
اراد311 مرابحه عام دولت3-شرایط خاص0208 ابزارنوین مالی 0 0 948,500 0
اراد451 مرابحه عام دولت4-شرایط خاص0107 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد441 مرابحه عام دولت4-شرایط خاص0007 ابزارنوین مالی 0 0 1/02 0
اراد431 مرابحه عام دولت4-شرایط خاص0205 ابزارنوین مالی 0 0 967,800 0
اراد421 مرابحه عام دولت4-شرایط خاص0106 ابزارنوین مالی 0 0 993,600 0
اراد411 مرابحه عام دولت4-شرایط خاص0006 ابزارنوین مالی 0 0 999,998 0
اراد401 مرابحه عام دولت4-شرایط خاص0207 ابزارنوین مالی 0 0 975,000 0
اراد391 مرابحه عام دولت3-شرایط خاص0204 ابزارنوین مالی 0 0 965,000 0
اراد381 مرابحه عام دولت3-شرایط خاص0105 ابزارنوین مالی 0 0 987,500 0
اراد371 مرابحه عام دولت3-شرایط خاص0005 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
کرونا11 تامین مالی جمعی نیکوکارانه1 ابزارنوین مالی 0 0 10,000 0
اراد241 مرابحه عام دولت2-ش.خاص سایر ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد231 مرابحه عام دولت2-ش.خاص تمدن ابزارنوین مالی 0 0 747,140 0
اراد221 مرابحه عام دولت2-ش.خاص لوتوس ابزارنوین مالی 0 0 975,000 0
اراد211 مرابحه عام دولت2-ش.خاص صادرات ابزارنوین مالی 0 0 980,000 0
اراد131 مرابحه عام دولت1-ش.خاص سایر ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد121 مرابحه عام دولت1-ش.خاص ملت ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد111 مرابحه عام دولت1-ش.خاص لوتوس ابزارنوین مالی 0 0 982,000 0
اراد851 مرابحه عام دولت85-ش.خاص0107 ابزارنوین مالی 0 0 977,750 0
اراد751 مرابحه عام دولت75-ش.خاص0402 ابزارنوین مالی 0 0 988,000 0
اراد741 مرابحه عام دولت74-ش.خاص0402 ابزارنوین مالی 0 0 990,000 0
اراد731 مرابحه عام دولت73-ش.خاص0402 ابزارنوین مالی 0 0 1/02 0
اراد721 مرابحه عام دولت72-ش.خاص0311 ابزارنوین مالی 0 0 946,410 0
اراد831 مرابحه عام دولت83-ش.خاص0412 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد821 مرابحه عام دولت82-ش.خاص0109 ابزارنوین مالی 0 0 940,000 0
اراد811 مرابحه عام دولت81-ش.خاص0108 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد801 مرابحه عام دولت80-ش.خاص0107 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد791 مرابحه عام دولت79-ش.خاص0106 ابزارنوین مالی 0 0 974,000 0
اراد781 مرابحه عام دولت78-ش.خاص0011 ابزارنوین مالی 0 0 991,000 0
اراد771 مرابحه عام دولت77-ش.خاص0008 ابزارنوین مالی 0 0 998,046 0
اراد761 مرابحه عام دولت76-ش.خاص0304 ابزارنوین مالی 0 0 958,000 0
اراد871 مرابحه عام دولت87-ش.خاص0303 ابزارنوین مالی 0 0 960,000 0
اراد1031 مرابحه عام دولت103-ش.خاص0508 ابزارنوین مالی 0 0 1/02 0
اراد1021 مرابحه عام دولت102-ش.خاص0312 ابزارنوین مالی 0 0 918,930 0
اراد1011 مرابحه عام دولت101-ش.خاص0207 ابزارنوین مالی 0 0 982,000 0
اراد1001 مرابحه عام دولت100-ش.خاص0211 ابزارنوین مالی 0 0 980,000 0
اراد971 مرابحه عام دولت97-ش.خاص0507 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
اراد961 مرابحه عام دولت96-ش.خاص0304 ابزارنوین مالی 0 0 975,000 0
اراد951 مرابحه عام دولت95-ش.خاص0205 ابزارنوین مالی 0 0 959,180 0
اراد1071 مرابحه عام دولت107-ش.خاص0307 ابزارنوین مالی 0 0 949,890 0
اراد1061 مرابحه عام دولت106-ش.خاص0206 ابزارنوین مالی 0 0 975,820 0
اراد1041 مرابحه عام دولت104-ش.خاص0203 ابزارنوین مالی 0 0 979,240 0
اراد931 مرابحه عام دولت93-ش.خاص0108 ابزارنوین مالی 0 0 988,890 0
اراد921 مرابحه عام دولت92-ش.خاص0208 ابزارنوین مالی 0 0 995,000 0
اراد911 مرابحه عام دولت91-ش.خاص0105 ابزارنوین مالی 0 0 991,000 0
اراد941 مرابحه عام دولت94-ش.خاص0308 ابزارنوین مالی 0 0 949,100 0
اراد981 مرابحه عام دولت98-ش.خاص0507 ابزارنوین مالی 0 0 1/01 0
اراد901 مرابحه عام دولت90-ش.خاص0502 ابزارنوین مالی 0 0 948,350 0
اراد891 مرابحه عام دولت89-ش.خاص0411 ابزارنوین مالی 0 0 997,000 0
اراد881 مرابحه عام دولت88-ش.خاص0411 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
سلامت61 مرابحه سلامت6واجدشرایط خاص1400 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
گندم21 مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص1400 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
سلامت21 مرابحه دولت تعاون-کاردان991118 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
سلامت31 مرابحه دولتی تعاون-امید991118 ابزارنوین مالی 0 0 1 0
ارزش بازار فرابورس ایران
گزارشی از همه صنایع
زراعت و خدمات وابسته
پرورش محصولات و باغبانی
کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته
پرورش حیوانات
کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی
پرورش طیور
پرورش حیوانات وتولید سایر محصولات حیوانی
فعالیتهای حمایتی تولید محصولات
جنگلداری و ماهیگیری
جنگل شناسی و دیگر فعالیتهای جنگلداری
استخراج زغال سنگ
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
استخراج نفت خام وگاز طبیعی
خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف
استخراج کانه های فلزی
استخراج آهن
استخراج کانه فلزی غیرآهن
استخراج سایر کانه های فلزی
استخراج سایر معادن
استخراج سنگ، ماسه و خاک رس
استخراج کانه های شیمیایی و کود
حذف شده- فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی
پردازش و نگهداری ماهی و محصولات مرتبط
پردازش و نگهداری میوه و سبزی
گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی
گروه تولید لبنیات
گروه تولید حبوبات
گروه تولید نشاسته و محصولات وابسته
گروه تولید خوراک آماده دام
گروه تولید نان و محصولات وابسته
گروه تولید شکر
گروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینیجات
تولید سایر محصولات غذایی
گروه تولید جو و مااشعیر
تولید نوشابه و آب معدنی
منسوجات
آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی
تولید محصولات نساجی به غیر از پوشاک
تولید و فروش فرش و قالی
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
تولید کفش
سایر محصولات چرمی
محصولات چوبی
تولید تخته چند لا و سایر تخته ها
تولید دیگر محصولات چوبی
محصولات کاغذی
تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
تولید سایر محصولات کاغذ و مقوا
انتشار، چاپ و تکثیر
چاپ
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
سایر فراورده های نفتی و سوختی
حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن
گروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
حشره کش و سایر محصولات شیمیایی کشاورزی
تولید رنگ، بتونه، جوهر و پوشش های مشابه
گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
گروه تولید سایر محصولات شیمیایی
گروه تولید نخهای مصنوعی
لاستیک و پلاستیک
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
تولید سایر محصولات لاستیکی
تولید محصولات پلاستیکی
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
تولید قطعات و بردهای الکترونیکی
تولید رایانه و تجهیزات جانبی
گروه تولید سرامیک غیرساختمانی
گروه تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تولید سیمان ، آهک و گچ
تولید محصولات بتنی ، سیمانی و گچی
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
فلزات اساسی
تولید آهن و فولاد پایه
تولید فلزات گرانبهای غیرآهن
ریخته گری آهن و فولاد
استخراج سایر فلزات اساسی
ساخت محصولات فلزی
تولید محصولات فلزی ساختمانی
تولید مخزن و محفظه فلزات
تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی
ساخت ابزارهای دستی پرقدرت
تولید کارد و چنگال، ابزار دستی و عمومی
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
ماشین آلات و تجهیزات
تولید موتور و توربین
تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه
تولید یاتاقان، دنده و اجزای هدایتی
تولید اجاق، کوره و مشعل کوره
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
تولید سایر ماشین آلات عمومی
تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی
تولید ابزارهای ماشینی
تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان
تولید ماشین آلات نساجی و چرم سازی
تولید وسایل خانگی
تولید سایر ماشین آلات و تجهیزات
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی
تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق
تولید سیم و کابل عایق
تولید انباره، پیل و باتری ساده
تولید لامپ برقی و تجهیزات روشنایی
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
فرستنده رادیو، تلویزیون و تلفن و تلگراف
گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته
ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
وسایل اندازه گیری غیر از کنترل صنعتی
خودرو و ساخت قطعات
تولید وسایل نقلیه موتوری
ساخت بدنه وسایل نقلیه موتوری ساخت تریلر
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری
سایر تجهیزات حمل و نقل
ساخت و تعمیر کشتی
تولید موتوسیکلت
مبلمان و مصنوعات دیگر
تولید سایر موارد
قند و شکر
تولید شکر
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
شرکتهای صنعتی چند رشته ای
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم
تامین بخار و آب گرم
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
پرورش و نگهداری ماهی و محصولات ماهی
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
تولید روغن های حیوانی و نباتی
تولید لبنیات
تولید حبوبات
تولید نشاسته و محصولات وابسته
تولید خوراک آماده دام
تولید نان و محصولات وابسته
تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات
تولید سایر محصولات غذایی
تولید جو و ماءالشعیر
تولید نوشیدنی و آبمیوه
زیر گروه سایر محصولات غذایی
مواد و محصولات دارویی
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
تولید سایر محصولات دارویی
محصولات شیمیایی
تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
تولید حشره کش و سایر محصولات شیمیایی
تولید رنگ، بتونه، جوهر
تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
تولید سایر محصولات شیمیایی
تولید نخ های مصنوعی
تولید محصولات شیمیایی دیگر
پیمانکاری صنعتی
ساختمان و مهندسی عمران
پیمانکاری طرح های صنعتی
مدیریت پسماند
سایر فعالیت های پیمانکاری
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد
عمده فروشی تجهیزات وقطعات الکترونیکی
تجارت عمده فروشی غیر تخصصی
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره
خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی
کاشی و سرامیک
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
فروش وسائط نقلیه
فروش قطعات یدکی لوازم الحاقی وسایل نقلیه
حمل و نقل هوایی
حمل و نقل هوایی مسافر
حمل و نقل هوایی با برنامه زمانی
انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل
فعالیتهای خدماتی وابسته به حمل و نقل آبی
فعالیتهای خدماتی وابسته حمل ونقل هوایی
سیمان، آهک و گچ
تولید سیمان، آهک و گچ
تولید بتون
سایر محصولات کانی غیرفلزی
تولید شیشه
تولید سرامیک غیرساختمانی
تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
هتل و رستوران
هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
کاربردهای تجاری اداری فرهنگی و گردشگری
فعالیت خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها
سرمایه گذاریها
سایر واسطه های مالی
بانکها و موسسات اعتباری
سایر واسطه های پولی
سایرواسطه های مالی
سایر واسطه گریهای مالی
لیزینگ مالی
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
خدمات حمل و نقل دریایی
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده
حمل و نقل بار زمینی
حمل و نقل آبی
حمل و نقل دریایی وحمل ونقل درآبهای ساحلی
سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
جابجایی محموله
حذف-سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
مخابرات
مخابرات
واسطه‌گری‌های مالی و پولی
سایر واسطه های پولی
لیزینگ مالی
سایر واسطه های مالی
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
بیمه زندگی
بیمه غیرزندگی
فعالیتهای مالی و اجرائی
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
اداره ی بازارهای مالی
فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صندوق سرمایه گذاری مختلط
صندوق سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
صندوق های زمین و ساختمان
صندوق های پروژه
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
صندوق سرمایه گذاری خصوصی
صندوق س. صندوق در صندوق
اوراق تامین مالی
صکوک اجاره
صکوک مرابحه
صکوک استصناع
اوراق رهنی
صکوک تجاری اسلامی
اوارق مشارکت دولتی
اوراق مشارکت شهرداری ها
اوراق گواهی اعتبار مولد
اوراق مشارکت بخش خصوصی
اوراق مشارکت دولتی بدون ضمانت دولت
اوراق مشارکت منتشره بانکها
گواهی سپرده عام
گواهی سپرده خاص
اسناد خزانه اسلامی
اوراق تسویه خزانه
اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت
اوراق اجاره دولتی بدون ضمانت دولت
اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت خصوصی
تامین مالی جمعی
صکوک خرید دین
انبوه سازی، املاک و مستغلات
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
پیمانکاری املاک و مستغلات
سایر فعالیت های املاک و مستغلات
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی
تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
سایر فعالیت های رایانه ای
مشاوره و تهیه نرم افزار
اطلاعات و ارتباطات
خدمات ارزش افزوده
خدمات فنی و مهندسی
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
آزمایش و تحلیل فنی
سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
اوراق بهادارشرکت س.خ مبتنی بردارایی فکری
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
حق بهره برداری اوراق مبتنی بردارایی فکری
فعالبت های اجاره و لیزینگ
اجاره و لیزینگ وسائط نقلیه موتوری
فعالیت پشتیبانی اجرائی اداری وحمایت کسب
فعالیت حمایت از مشاغل دیگر
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
فعالیت های هنری
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
فعالیتهای ورزشی
فعالیت های باشگاه های ورزشی
گروه اوراق غیرفعال
اوراق غیرفعال
شاخص
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما