به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
31
فروردین
1398
شرکت های هم طبقه توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
نماد نام شرکت نام بازار حجم ارزش پایانی درصد 20 روز
جهرم1 پتروشیمی جهرم بازار پایه ب 6.57 5.16 786 ▼2
فسا1 پتروشیمی فسا بازار پایه ب 6.52 5.12 785 ▼2.36
داراب1 پتروشیمی داراب بازار پایه ب 4.37 3.19 730 ▼2.01
شجم1 صنایع پتروشیمی تخت جمشید بازار پایه ب 3.5 11.59 3,313 ▼6.01
زاگرس1 پتروشیمی زاگرس بازار دوم 2.44 152.19 62,323 ▲0.21
ممسنی1 پتروشیمی ممسنی بازار پایه ب 1.1 3.48 3,161 ▼3.45
شستان1 پتروشیمی گلستان بازار پایه ج 997,170 851.82 854 ▼1.27
شمواد1 تولید مواداولیه الیاف مصنوعی بازار پایه ب 756,249 6.53 8,631 ▼3.52
شصفها1 پتروشیمی‌ اصفهان‌ بازار پایه ج 170,169 3.79 22,244 ▼0.46
کازرو1 پتروشیمی کازرون بازار پایه ب 122,142 361.76 2,962 ▼1.69
مارون1 پتروشیمی مارون بازار دوم 107,157 4.02 37,491 ▼3.59
دهدشت1 صنایع پتروشیمی دهدشت بازار پایه ج 47,503 81.28 1,711 ▲4.97
شکبیر1 پتروشیمی امیرکبیر بازار پایه ج 3,280 42.25 12,880 ▼5.01
شگامرن1 مجتمع پترو صنعت گامرون بازار SME 2,000 179.18 89,590 ▲3.44
ممسنیح1 پتروشیمی ممسنی بازار پایه ب 0 0 94 0
شفارا1 پتروشیمی فارابی بازار پایه ج 0 0 839 ▼94.3
شکبیرح1 پتروشیمی امیرکبیر بازار پایه ج 0 0 1,806 0
جم1 پتروشیمی جم بازار دوم 0 0 7,458 0
کازروح1 پتروشیمی کازرون بازار پایه ب 0 0 90 0
دهدشتح1 صنایع پتروشیمی دهدشت بازار پایه ج 0 0 100 0
شجمح1 صنایع پتروشیمی تخت جمشید بازار پایه ب 0 0 45 0
جمح1 پتروشیمی جم بازار دوم 0 0 7,200 0
دارابح1 پتروشیمی داراب بازار پایه ب 0 0 96 0
فساح1 پتروشیمی فسا بازار پایه ب 0 0 17 0
جهرمح1 پتروشیمی جهرم بازار پایه ب 0 0 17 0
شصفهاح1 پتروشیمی‌ اصفهان‌ بازار پایه ج 0 0 1,000 0
بوعلی1 شرکت پتروشیمی بوعلی سینا بازار دوم 0 0 142 0
شفاراح1 پتروشیمی فارابی بازار پایه ج 0 0 12,501 0
نوری1 شرکت پتروشیمی نوری(برزویه) بازار دوم 0 0 1,000 0
بیستون1 پتروشیمی بیستون بازار پایه ب 0 0 1,000 0
شکبیر11 شرکت پتروشیمی امیرکبیر بازار دوم 0 0 1,000 0
تهدشت1 تعهد پتروشیمی دهدشت بازار پایه ب 0 0 1,000 0
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما