به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
6
تیر
1398
شرکت های هم طبقه توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
نماد نام شرکت نام بازار حجم ارزش پایانی درصد 20 روز
داراب1 پتروشیمی داراب بازار پایه ب 25.42 21.31 838 ▲4.49
شجم1 صنایع پتروشیمی تخت جمشید بازار پایه ب 8.42 38 4,510 ▼1.2
فسا1 پتروشیمی فسا بازار پایه ب 6.66 5.23 785 ▲1.42
جهرم1 پتروشیمی جهرم بازار پایه ب 6.21 5.05 812 ▲1.37
شفارا1 پتروشیمی فارابی بازار پایه ج 5.99 7.41 1,237 ▲1.73
شمواد1 تولید مواداولیه الیاف مصنوعی بازار پایه ب 2.29 178.82 77,992 ▲1.9
شستان1 پتروشیمی گلستان بازار پایه ج 2.07 1.96 948 ▲9.22
زاگرس1 پتروشیمی زاگرس بازار دوم 1.55 81.1 52,407 ▼1.2
شصفها1 پتروشیمی‌ اصفهان‌ بازار پایه ج 752,250 22.69 30,163 ▲2.56
کازرو1 پتروشیمی کازرون بازار پایه ب 749,921 2.46 3,279 ▼7.01
مارون1 پتروشیمی مارون بازار دوم 200,922 8.84 44,012 ▲0.23
دهدشت1 صنایع پتروشیمی دهدشت بازار پایه ج 74,761 168.21 2,250 ▲6.69
شکبیر1 پتروشیمی امیرکبیر بازار پایه ج 69,196 990.88 14,320 ▲1.42
ممسنی1 پتروشیمی ممسنی بازار پایه ب 9,490 37.09 3,908 ▲7.42
شگامرن1 مجتمع پترو صنعت گامرون بازار SME 2,000 179.18 89,590 ▲3.44
ممسنیح1 پتروشیمی ممسنی بازار پایه ب 0 0 94 0
شکبیرح1 پتروشیمی امیرکبیر بازار پایه ج 0 0 1,806 0
جم1 پتروشیمی جم بازار دوم 0 0 7,458 0
کازروح1 پتروشیمی کازرون بازار پایه ب 0 0 90 0
دهدشتح1 صنایع پتروشیمی دهدشت بازار پایه ج 0 0 100 0
شجمح1 صنایع پتروشیمی تخت جمشید بازار پایه ب 0 0 45 0
جمح1 پتروشیمی جم بازار دوم 0 0 7,200 0
دارابح1 پتروشیمی داراب بازار پایه ب 0 0 96 0
فساح1 پتروشیمی فسا بازار پایه ب 0 0 17 0
جهرمح1 پتروشیمی جهرم بازار پایه ب 0 0 17 0
شصفهاح1 پتروشیمی‌ اصفهان‌ بازار پایه ج 0 0 1,000 0
بوعلی1 شرکت پتروشیمی بوعلی سینا بازار دوم 0 0 142 0
شفاراح1 پتروشیمی فارابی بازار پایه ج 0 0 12,501 0
نوری1 شرکت پتروشیمی نوری(برزویه) بازار دوم 0 0 1,000 0
شکبیر11 شرکت پتروشیمی امیرکبیر بازار دوم 0 0 1,000 0
بیستون1 پتروشیمی بیستون بازار پایه ب 0 0 1,000 0
تهدشت1 تعهد پتروشیمی دهدشت بازار پایه ب 0 0 1,000 0
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما