به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
2
خرداد
1398
شرکت های هم طبقه توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
نماد نام شرکت نام بازار حجم ارزش پایانی درصد 20 روز
شفارا1 پتروشیمی فارابی بازار پایه ج 18.88 25.83 1,369 ▲11.39
داراب1 پتروشیمی داراب بازار پایه ب 18.41 14.69 798 ▼3.62
فسا1 پتروشیمی فسا بازار پایه ب 6.3 4.97 789 ▼1.5
جهرم1 پتروشیمی جهرم بازار پایه ب 4.94 4.04 819 ▼1.68
شجم1 صنایع پتروشیمی تخت جمشید بازار پایه ب 3.04 9.67 3,180 ▼2
شمواد1 تولید مواداولیه الیاف مصنوعی بازار پایه ب 2.78 77.1 27,719 ▼4.35
کازرو1 پتروشیمی کازرون بازار پایه ب 2.21 5.98 2,708 ▲2.73
زاگرس1 پتروشیمی زاگرس بازار دوم 1.41 67.53 47,772 ▼0.99
ممسنی1 پتروشیمی ممسنی بازار پایه ب 1.38 3.59 2,598 ▲2.85
شستان1 پتروشیمی گلستان بازار پایه ج 1.2 1.05 875 ▼2.89
شصفها1 پتروشیمی‌ اصفهان‌ بازار پایه ج 516,418 17.45 33,785 ▲0.55
مارون1 پتروشیمی مارون بازار دوم 55,273 2.08 37,633 ▲1.68
شکبیر1 پتروشیمی امیرکبیر بازار پایه ج 10,000 139.99 13,999 ▼3.19
دهدشت1 صنایع پتروشیمی دهدشت بازار پایه ج 2,000 4.22 2,111 ▼4.05
شگامرن1 مجتمع پترو صنعت گامرون بازار SME 2,000 179.18 89,590 ▲3.44
شکبیرح1 پتروشیمی امیرکبیر بازار پایه ج 0 0 1,806 0
شجمح1 صنایع پتروشیمی تخت جمشید بازار پایه ب 0 0 45 0
جمح1 پتروشیمی جم بازار دوم 0 0 7,200 0
دارابح1 پتروشیمی داراب بازار پایه ب 0 0 96 0
فساح1 پتروشیمی فسا بازار پایه ب 0 0 17 0
جهرمح1 پتروشیمی جهرم بازار پایه ب 0 0 17 0
ممسنیح1 پتروشیمی ممسنی بازار پایه ب 0 0 94 0
جم1 پتروشیمی جم بازار دوم 0 0 7,458 0
کازروح1 پتروشیمی کازرون بازار پایه ب 0 0 90 0
دهدشتح1 صنایع پتروشیمی دهدشت بازار پایه ج 0 0 100 0
شصفهاح1 پتروشیمی‌ اصفهان‌ بازار پایه ج 0 0 1,000 0
بوعلی1 شرکت پتروشیمی بوعلی سینا بازار دوم 0 0 142 0
شفاراح1 پتروشیمی فارابی بازار پایه ج 0 0 12,501 0
نوری1 شرکت پتروشیمی نوری(برزویه) بازار دوم 0 0 1,000 0
شکبیر11 شرکت پتروشیمی امیرکبیر بازار دوم 0 0 1,000 0
بیستون1 پتروشیمی بیستون بازار پایه ب 0 0 1,000 0
تهدشت1 تعهد پتروشیمی دهدشت بازار پایه ب 0 0 1,000 0
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما