به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
6
تیر
1398
شرکت های هم طبقه ساير واسطه هاي مالي
نماد نام شرکت نام بازار حجم ارزش پایانی درصد 20 روز
وآرین1 شرکت توسعه اقتصادی آرین بازار پایه ب 26.24 53.29 2,030 ▲4.1
آریان1 سرمایه گذاری پارس آریان بازار پایه ج 13.69 19.69 1,438 ▲1.34
وسبحان1 سرمایه گذاری سبحان بازار اول 7.28 20.22 2,777 ▼3.84
سرچشمه1 سرمایه گذاری مس سرچشمه بازار دوم 7.03 29.63 4,217 ▲0.26
وملت1 سرمایه گذاری ملت بازار پایه ج 5.48 5.21 950 ▲2.93
سدبیرح1 س. تدبیرگران فارس وخوزستان بازار دوم 5.22 2 383 ▼9.46
وکادوح1 تکادو بازار پایه ب 4.63 19.3 4,169 ▼1.47
وگستر1 گسترش سرمایه گذاری ایرانیان بازار دوم 4.05 9.89 2,444 ▼2.36
گوهران1 سرمایه گذاری توسعه گوهران امید بازار اول 2.18 4.06 1,867 ▼2.76
وبرق1 س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی بازار پایه ب 2.14 22.97 10,721 ▲7.73
فلات1 گروه صنایع معادن فلات ایرانیان بازار پایه ب 1.9 9.06 4,769 ▲0.65
وکادو1 تکادو بازار پایه ب 1.82 13.04 7,179 ▼0.24
وجامی1 سرمایه گذاری جامی بازار پایه ب 1.06 5.46 5,131 ▲7.23
وایرا1 سرمایه گذاری صنایع ایران بازار پایه ب 1.06 4.36 4,107 ▲9.99
فلاتح1 گروه صنایع معادن فلات ایرانیان بازار پایه ب 1 1.6 1,602 ▲9.95
سدبیر1 س. تدبیرگران فارس وخوزستان بازار دوم 929,841 4.08 4,384 ▲4.68
سکاب1 س. بازنشستگی کارکنان بانک ها بازار اول 342,495 548.78 1,602 ▼0.25
وشمال1 س. چشم انداز توسعه شمال بازار پایه ج 160,469 384.56 2,396 ▲0.67
وآداک1 صنعت و تجارت آداک بازار پایه ج 127,353 994.56 7,809 ▲0.14
سنوین1 سرمایه گذاری اقتصاد نوین بازار پایه ج 3,001 12 4,479 ▼0.02
ودانا1 سرمایه گذاری دانایان پارس بازار پایه ج 200 102,000 510 ▲0.79
وشمالح1 س. چشم انداز توسعه شمال بازار پایه ج 0 0 129 0
خارزمح1 سرمایه گذاری خوارزمی بازار اول 0 0 214 0
سنوینح1 سرمایه گذاری اقتصاد نوین بازار پایه ج 0 0 2,523 0
معیار 1 سرمایه گذاری معیار صنعت پارس بازار پایه ج 0 0 6,241 0
سکابح1 س. بازنشستگی کارکنان بانک ها بازار اول 0 0 100 0
اعتلا1 شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز بازار دوم 0 0 3,881 0
اعتلاح1 شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز بازار دوم 0 0 51 0
آریانح1 سرمایه گذاری پارس آریان بازار پایه ج 0 0 1 0
وآرینح1 شرکت توسعه اقتصادی آرین بازار پایه ب 0 0 10 0
سرچشمهح1 سرمایه گذاری مس سرچشمه بازار دوم 0 0 3,070 0
وملتح1 سرمایه گذاری ملت بازار پایه ج 0 0 30 0
وفتخار1 سرمایه گذاری افتخار سهام بازار پایه ج 0 0 1,000 0
وآفر1 سرمایه گذاری ارزش آفرینان بازار دوم 0 0 1,000 0
وپویا1 سرمایه گذاری پویا بازار دوم 0 0 1,000 0
ومسکنح1 گروه سرمایه گذاری بانک مسکن بازار پایه ب 0 0 1,000 0
ومسکن1 گروه سرمایه گذاری بانک مسکن بازار اول 0 0 1,000 0
ومسکنح1 گروه سرمایه گذاری بانک مسکن بازار اول 0 0 1,000 0
وداناح1 سرمایه گذاری دانایان پارس بازار پایه ج 0 0 1,000 0
معیارح1 سرمایه گذاری معیار صنعت پارس بازار پایه ج 0 0 1,000 0
ومسکن1 گروه سرمایه گذاری بانک مسکن بازار پایه ب 0 0 1,000 0
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما