به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
2
آبان
1397
تاریخچه آمار معاملات

نماد
شتهران - داروسازي تهران شيمي
اخزا6 - اسناد خزانه اسلامي951225
اخزا62 - اسناد خزانه اسلامي951225
زگلدشت - كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
زگلدشت4 - كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
ارفعح - ح.شركت آهن و فولاد ارفع
رهن9704 - اوراق رهني بانك مسكن 970413
رهن97042 - اوراق رهني بانك مسكن 970413
غگلستا - شير پاستوريزه پگاه گلستان
غگلستا2 - شير پاستوريزه پگاه گلستان
بحکمت - بيمه حكمت صبا(50% پرداخت شده)
تسه9504 - امتياز تسهيلات مسكن تير ماه 95
تسه95042 - امتياز تسهيلات مسكن تير ماه 95
فولاد97 - مرابحه فولاد مباركه 970429
دقاضی - داروسازي شهيد قاضي
کوثرح - ح . بيمه كوثر
بنو - بيمه تجارت نو (50% پرداخت شده)
فیلتر شیکونین4 - فيلترجاذب موادسرطانزاي دخانيات
تسه9505 - امتياز تسهيلات مسكن مردادماه95
تسه95052 - امتياز تسهيلات مسكن مردادماه95
بازرگانی معادن4 - بازرگاني معادن ايران
وملل - اعتباري ملل
وملل2 - اعتباري ملل
میدکو - هلدينگ صنايع معدني خاورميانه
میدکو2 - هلدينگ صنايع معدني خاورميانه
میدکو4 - هلدينگ صنايع معدني خاورميانه
میدکوح - ح.هلدينگ صنايع معدن خاورميانه
میدکوح4 - ح.هلدينگ صنايع معدن خاورميانه
صامید - اجاره اميد سه ماهه 20 درصد
صامید2 - اجاره اميد سه ماهه 20 درصد
غگلپا - شير پاستوريزه پگاه گلپايگان
غگلپا2 - شير پاستوريزه پگاه گلپايگان
فاهوازح - ح. نورد و لوله اهواز
ماهان2 - اجاره ماهان2 سه ماهه 20 درصد
ماهان22 - اجاره ماهان2 سه ماهه 20 درصد
تسه9005 - امتيازتسهيلات مسكن مردادماه90
تسه90052 - امتيازتسهيلات مسكن مردادماه90
ثشرق - سرمايه گذاري مسكن شمال شرق
وکاسپی4 - اعتباري كاسپين
ثشرق4 - سرمايه گذاري مسكن شمال شرق
مدیریت سبا4 - نوآوران مديريت سبا
اخزا7 - اسناد خزانه اسلامي960502
اخزا72 - اسناد خزانه اسلامي960502
سبحانح - ح.سبحان دارو
اخزا74 - اسناد خزانه اسلامي960502
اخزا8 - اسناد خزانه اسلامي960523
اخزا82 - اسناد خزانه اسلامي960523
حکمت - بانك حكمت ايرانيان
اخزا84 - اسناد خزانه اسلامي960523
حکمت2 - بانك حكمت ايرانيان
اخزا9 - اسناد خزانه اسلامي960613
اخزا92 - اسناد خزانه اسلامي960613
ثتران - سرمايه گذاري مسكن تهران
اخزا94 - اسناد خزانه اسلامي960613
ثتران2 - سرمايه گذاري مسكن تهران
اخزا10 - اسناد خزانه اسلامي960703
سیستم - همكاران سيستم
اخزا104 - اسناد خزانه اسلامي960703
سیستم2 - همكاران سيستم
ذوب - سهامي ذوب آهن اصفهان
ذوب2 - سهامي ذوب آهن اصفهان
تسه9506 - امتياز تسهيلات مسكن شهريور 95
تسه95062 - امتياز تسهيلات مسكن شهريور 95
ذوب4 - سهامي ذوب آهن اصفهان
فن آوا - گروه فن آوا
تسه9006 - امتيازتسهيلات مسكن شهريورماه90
تسه90062 - امتيازتسهيلات مسكن شهريورماه90
بهپاک - صنعتي بهپاك
نوین - بيمه نوين
نوین2 - بيمه نوين
نوین4 - بيمه نوين
فن آوا2 - گروه فن آوا
اوان - مبين وان كيش
اوان2 - مبين وان كيش
فرابورس - فرابورس ايران
فرابورس2 - فرابورس ايران
لوتوس99 - اجاره لوتوس پارسيان990717
لوتوس992 - اجاره لوتوس پارسيان990717
فرابورس4 - فرابورس ايران
شکبیر - پتروشيمي اميركبير
شکبیر2 - پتروشيمي اميركبير
شکبیر4 - پتروشيمي اميركبير
کازرو - پتروشيمي كازرون
کازرو4 - پتروشيمي كازرون
ممسنی - پتروشيمي ممسني
ممسنی4 - پتروشيمي ممسني
سجام - مجتمع سيمان غرب آسيا
سجام4 - مجتمع سيمان غرب آسيا
شلرد - كود شيميايي اوره لردگان
شلرد2 - كود شيميايي اوره لردگان
گندم9707 - مرابحه دولتي گندم 970719
گندم97072 - مرابحه دولتي گندم 970719
شلرد4 - كود شيميايي اوره لردگان
وشمال - س. چشم انداز توسعه شمال
گندم97074 - مرابحه دولتي گندم 970719
وشمال2 - س. چشم انداز توسعه شمال
امید99 - مشارکت ليزينگ اميد9907
وشمال4 - س. چشم انداز توسعه شمال
امید992 - مشارکت ليزينگ اميد9907
زنجان - صنايع پتروشيمي زنجان
زنجان2 - صنايع پتروشيمي زنجان
زنجان4 - صنايع پتروشيمي زنجان
سجامح - ح.مجتمع سيمان غرب آسيا
شلردح - ح.كود شيميايي اوره لردگان
شلردح2 - ح.كود شيميايي اوره لردگان
پارس9607 - گواهي سپرده عام پارسيان960703
پارس96072 - گواهي سپرده عام پارسيان960703
نوینح - ح.بيمه نوين
تسه9507 - امتياز تسهيلات مسكن مهر 95
تسه95072 - امتياز تسهيلات مسكن مهر 95
فن آواح - ح.گروه فن آوا
اتکایح - ح . بيمه اتكايي ايرانيان
ثباغح - ح.شهر سازي و خانه سازي باغميشه
خفناورح - ح . مهندسي صنعتي روان فن آور
خفناورح2 - ح . مهندسي صنعتي روان فن آور
اتکامح - ح. شركت بيمه اتكايي امين
تسه9007 - امتيازتسهيلات مسكن مهرماه90
تسه90072 - امتيازتسهيلات مسكن مهرماه90
حسیر - ريل سير كوثر
حسیر2 - ريل سير كوثر
حسیر4 - ريل سير كوثر
وبرق - س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوي
تسه9508 - امتياز تسهيلات مسكن آبانماه 95
تسه95082 - امتياز تسهيلات مسكن آبانماه 95
سخا1 - اسناد خزانه اسلامي ك.مدت951019
سخا2 - اسناد خزانه اسلامي ك.مدت951119
شگامرن - مجتمع پترو صنعت گامرون
سرمایه لقمان4 - سرمايه گذاري لقمان
خدمات بازنشستگی4 - خدمات مديريت صندوق بازنشستگي
غگز - گز سكه
غگز2 - گز سکه
تسه9509 - امتياز تسهيلات مسكن آذرماه 95
تسه95092 - امتياز تسهيلات مسكن آذرماه 95
رویش - ص.س.جسورانه رويش لوتوس70%تأديه
رویش4 - ص.س.جسورانه رويش لوتوس70%تأديه
دسانکوح - ح . داروسازي سبحان انكولوژي
آتی1 - ص.س.ج. يكم آرمان آتي 20%تأديه
رفاه96 - گواهي سپرده عام رفاه960815
غشهداب - كشت و صنعت شهداب ناب خراسان
غشهداب2 - كشت و صنعت شهداب ناب خراسان
غشهداب4 - كشت و صنعت شهداب ناب خراسان
اخزا11 - اسناد خزانه اسلامي960724
اخزا112 - اسناد خزانه اسلامي960724
زشگزا - شير و گوشت زاگرس شهركرد
زشگزا2 - شير و گوشت زاگرس شهركرد
زشگزا4 - شير و گوشت زاگرس شهركرد
تسه9510 - امتياز تسهيلات مسكن دي ماه 95
تسه95102 - امتياز تسهيلات مسكن دي ماه 95
تامین سپهر4 - تامين سرمايه سپهر
بهپاک - صنعتي بهپاك
اجاد21 - اجاره دولتي آپرورش-تمدن991118
اجاد212 - اجاره دولتي آپرورش-تمدن991118
اجاد22 - اجاره دولتي آپرورش-لوتوس991118
اجاد222 - اجاره دولتي آپرورش-لوتوس991118
اجاد23 - اجاره دولتي آپرورش-ملت991118
اجاد232 - اجاره دولتي آپرورش-ملت991118
اجاد24 - اجاره دولتي آپرورش-نوين991118
اجاد242 - اجاره دولتي آپرورش-نوين991118
اجاد25 - اجاره دولتي آپرورش-سپهر991118
اجاد252 - اجاره دولتي آپرورش-سپهر991118
اجاد26 - اجاره دولتي آپرورش-اميد991118
اجاد262 - اجاره دولتي آپرورش-اميد991118
اجاد27 - اجاره دولت آپرورش-كاردان991118
سلامت2 - مرابحه دولت تعاون-كاردان991118
سلامت3 - مرابحه دولتي تعاون-اميد991118
سلامت32 - مرابحه دولتي تعاون-اميد991118
سلامت4 - مرابحه دولتي تعاون-لوتوس991118
سلامت42 - مرابحه دولتي تعاون-لوتوس991118
سلامت5 - مرابحه دولتي تعاون-نوين991118
سلامت52 - مرابحه دولتي تعاون-نوين991118
میهن - بيمه ميهن
میهن2 - بيمه ميهن
میهن4 - بيمه ميهن
وشمالح - ح.س. چشم انداز توسعه شمال
سلامت1 - مرابحه دولتي تعاون-ملت991118
مارون - پتروشيمي مارون
سلامت12 - مرابحه دولتي تعاون-ملت991118
مارون2 - پتروشيمي مارون
مارون4 - پتروشيمي مارون
ومللح - ح . اعتباري ملل
دهدشت - صنايع پتروشيمي دهدشت
دهدشت2 - صنايع پتروشيمي دهدشت
دهدشت4 - صنايع پتروشيمي دهدشت
تسه9511 - امتياز تسهيلات مسکن بهمن ماه95
تسه95112 - امتياز تسهيلات مسکن بهمن ماه95
نیرو - نيرو سرمايه
نیرو2 - نيرو سرمايه
آریان - سرمايه گذاري پارس آريان
آریان2 - سرمايه گذاري پارس آريان
کاصفا4 - صنايع كاشي اصفهان
آریان4 - سرمايه گذاري پارس آريان
کرانه99 - مرابحه بنا گستر كرانه991222
کرانه992 - مرابحه بنا گستر كرانه991222
تسه9512 - امتياز تسهيلات مسکن اسفندماه95
تسه95122 - امتياز تسهيلات مسکن اسفندماه95
اجاد41 - اجاره دولتي وزا.علوم-الف991224
وما - بيمه ما
وما2 - بيمه ما
وما4 - بيمه ما
سنوین - سرمايه گذاري اقتصاد نوين
سنوین2 - سرمايه گذاري اقتصاد نوين
سنوین4 - سرمايه گذاري اقتصاد نوين
قشیرح - ح.قند شيروان قوچان و بجنورد
سرچشمه - سرمايه گذاري مس سرچشمه
سرچشمه2 - سرمايه گذاري مس سرچشمه
سرچشمهح - ح .شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه
سرچشمهح2 - ح .شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه
وحافظح - ح . بيمه حافظ
تسه9601 - امتياز تسهيلات مسکن فروردين96
تسه96012 - امتياز تسهيلات مسکن فروردين96
گکوثر - هتل پارسيان كوثر اصفهان
گکوثر2 - هتل پارسيان كوثر اصفهان
گکوثر4 - هتل پارسيان كوثر اصفهان
حکمتخ1 - اختيار خ حكمت-1180-960310
تسه9008 - امتياز تسهيلات مسكن آبان 90
تسه90082 - امتياز تسهيلات مسكن آبان 90
حکمتح - ح. بانك حكمت ايرانيان
حکمتح2 - ح. بانك حكمت ايرانيان
اخزا11خ2 - اختيارخ اخزا11-930781-960331
حکمتح4 - ح. بانك حكمت ايرانيان
اخزا11خ3 - اختيارخ اخزا11-932171-960331
اخزا11خ4 - اختيارخ اخزا11-933566-960331
اخزا11ف2 - اختيار ف اخزا11-930781-960331
اخزا11ف3 - اختيار ف اخزا11-932171-960331
اخزا11ف4 - اختيار ف اخزا11-933566-960331
تسه9009 - امتياز تسهيلات مسكن آذر90
تسه90092 - امتياز تسهيلات مسكن آذر90
آینده - بازرگاني آينده سازان بهشت پارس
آینده2 - بازرگاني آينده سازان بهشت پارس
هرمزخ3 - اختيارخ هرمز-2370-960310
بوتان - مشاركت بوتان سه ماهه20درصد
بوتان4 - مشاركت بوتان سه ماهه20درصد
کالا1 - كارگزاران بورس كالاي ايران
کالا12 - كارگزاران بورس كالاي ايران
کالا2 - توليدكنندگان بورس كالاي ايران
کالا22 - توليدكنندگان بورس كالاي ايران
هرمزف2 - اختيارف هرمز-2170-960310
کالا3 - نهادهاي مالي بورس كالاي ايران
کالا32 - نهادهاي مالي بورس كالاي ايران
هرمزف3 - اختيارف هرمز-2370-960310
کالا4 - ساير اشخاص بورس كالاي ايران
کالا42 - ساير اشخاص بورس كالاي ايران
هرمزف4 - اختيارف هرمز-2570-960310
ودانا - سرمايه گذاري دانايان پارس
ودانا2 - سرمايه گذاري دانايان پارس
ودانا4 - سرمايه گذاري دانايان پارس
وثوقح - ح . سرمايه گذاري وثوق امين
بورس1 - كارگزاران بورس اوراق بهادار
بورس12 - كارگزاران بورس اوراق بهادار
حآسا - آسيا سير ارس
بورس14 - كارگزاران بورس اوراق بهادار
بورس2 - نهادهاي مالي بورس اوراق بهادار
بورس22 - نهادهاي مالي بورس اوراق بهادار
تسه9602 - امتياز تسهيلات مسکن ارديبهشت96
تسه96022 - امتياز تسهيلات مسکن ارديبهشت96
بورس24 - نهادهاي مالي بورس اوراق بهادار
بورس3 - ساير اشخاص بورس اوراق بهادار
بورس32 - ساير اشخاص بورس اوراق بهادار
سپرده - سپرده گذاري مركزي و تسويه وجوه
صنایع امید4 - توسعه صنايع معدني اميد
سپرده2 - سپرده گذاري مركزي و تسويه وجوه
سپرده4 - سپرده گذاري مركزي و تسويه وجوه
انرژی سپهر4 - توسعه برق و انرژي سپهر
کتوکاح - ح.توليدي وخدمات صنايع نسوزتوكا
پترول - گروه پتروشيمي س. ايرانيان
پترول2 - گروه پتروشيمي س. ايرانيان
ریشمک - توليد و صادرات ريشمك
ریشمک2 - توليد و صادرات ريشمك
پترول4 - گروه پتروشيمي س. ايرانيان
حخزر2 - كشتيراني درياي خزر
دشیریح - ح . شيرين دارو
فزرین2 - زرين معدن آسيا
نطرین - عطرين نخ قم
بمیلا - توسعه بازرگاني آهن وفولادميلاد
بمیلا2 - توسعه بازرگاني آهن وفولادميلاد
ولشرق - ليزينگ ايران و شرق
ولشرق2 - ليزينگ ايران و شرق
بمیلا4 - توسعه بازرگاني آهن وفولادميلاد
غصینو - صنعتي مينو
غصینو2 - صنعتي مينو
تسه9603 - امتياز تسهيلات مسكن خرداد 96
تسه96032 - امتياز تسهيلات مسكن خرداد 96
تکنار - مجتمع معادن مس تكنار
وهورح - ح .مديريت انرژي اميد تابان هور
وهورح2 - ح .مديريت انرژي اميد تابان هور
داراب - پتروشيمي داراب
داراب2 - پتروشيمي داراب
وهنر - گروه توسعه هنر ايران
داراب4 - پتروشيمي داراب
فسا - پتروشيمي فسا
فسا2 - پتروشيمي فسا
کنیلو - كاشي نيلو
فسا4 - پتروشيمي فسا
جهرم - پتروشيمي جهرم
جهرم2 - پتروشيمي جهرم
جهرم4 - پتروشيمي جهرم
حرهشا - رهشاد سپاهان (سهامي عام
حرهشا2 - رهشاد سپاهان (سهامي عام
حپارساح - ح .توسعه حمل ونقل ريلي پارسيان
حرهشا4 - رهشاد سپاهان (سهامي عام
غسنیم2 - فراورده هاي نوشيدني تسنيم نوش
شپاسح - ح . نفت پاسارگاد
بخاور - بيمه زندگي خاورميانه(50%تأديه)
بخاور2 - بيمه زندگي خاورميانه(50%تأديه)
قشیر - قند شيروان قوچان و بجنورد
شرانلح - ح . نفت ايرانول
معیار - سرمايه گذاري معيار صنعت پارس
معیار 2 - سرمايه گذاري معيار صنعت پارس
تسه9604 - امتياز تسهيلات مسكن تير96
تسه96042 - امتياز تسهيلات مسكن تير96
جوپار - اجاره جوپار سه ماهه 20 درصد
جوپار2 - اجاره جوپار سه ماهه 20 درصد
تسه9605 - امتياز تسهيلات مسكن مرداد 96
تسه96052 - امتياز تسهيلات مسكن مرداد 96
بپاس - بيمه پاسارگاد
بپاس2 - بيمه پاسارگاد
خشککن4 - بدن خشك كن سقفي
کوثر - بيمه كوثر
سخاب2 - اسناد خزانه اسلامي960822
سخاب22 - اسناد خزانه اسلامي960822
کوثر4 - بيمه كوثر
سخاب3 - اسناد خزانه اسلامي960922
سخاب32 - اسناد خزانه اسلامي960922
توسعه - اعتباري توسعه
توسعه2 - اعتباري توسعه
سخاب4 - اسناد خزانه اسلامي961020
سخاب42 - اسناد خزانه اسلامي961020
دماوند2 - توليد نيروي برق دماوند
سخاب5 - اسناد خزانه اسلامي961124
سخاب52 - اسناد خزانه اسلامي961124
دماوند4 - توليد نيروي برق دماوند
سخاب6 - اسناد خزانه اسلامي961227
سخاب62 - اسناد خزانه اسلامي961227
بیستون4 - پتروشيمي بيستون
تسه9010 - امتياز تسهيلات مسكن دي ماه90
تسه90102 - امتياز تسهيلات مسكن دي ماه90
سخاب7 - اسناد خزانه اسلامي971228
سخاب72 - اسناد خزانه اسلامي971228
سخاب74 - اسناد خزانه اسلامي971228
آرمانی - ص.س.ج.فناوري آرماني50%تاديه
سخواف - سيمان مجد خواف
آرمانی4 - ص.س.ج.فناوري آرماني50%تاديه
سکاب - س. بازنشستگي كاركنان بانك ها
لیوان دردار4 - ليوان استوانه اي با در فشاري
هوایی سامان4 - خدمات هوايي سامان
تسه9606 - امتياز تسهيلات مسكن شهريور 96
تسه96062 - امتياز تسهيلات مسكن شهريور 96
حکمت - بانك حكمت ايرانيان
حکمت2 - بانك حكمت ايرانيان
حکمت4 - بانك حكمت ايرانيان
حکمتح - ح.بانك حكمت ايرانيان
حکمتح2 - ح.بانك حكمت ايرانيان
کرمان خودرو - گروه اقتصادي كرمان خودرو-پذيره
حکمتح4 - ح.بانك حكمت ايرانيان
هجرت2 - پخش هجرت
اجاد3 - اجاره دولت-واجدشرايط خاص991118
اجاد34 - اجاره دولت-واجدشرايط خاص991118
اجاد42 - اجاره دولت-واجدشرايط خاص991224
اجاد422 - اجاره دولت-واجدشرايط خاص991224
اجاد424 - اجاره دولت-واجدشرايط خاص991224
کشرق - صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود
کشرق2 - صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود
آرمان - بيمه آرمان
سوسیس ماهی4 - توليد سوسيس و كالباس از ماهي
آرمان2 - بيمه آرمان
آرمان4 - بيمه آرمان
فتربت2 - مجتمع فولاد تربت حيدريه
تسه9607 - امتياز تسهيلات مسكن مهر96
تسه96072 - امتياز تسهيلات مسكن مهر96
کرمان - س. توسعه و عمران استان كرمان
کرمان2 - س. توسعه و عمران استان كرمان
وحکمت - بيمه حكمت صبا(50% پرداخت شده)
وحکمت2 - بيمه حكمت صبا(50% پرداخت شده)
کرمان4 - س. توسعه و عمران استان كرمان
تسه9011 - امتياز تسهيلات مسكن بهمن ماه90
تسه90112 - امتياز تسهيلات مسكن بهمن ماه90
خعمرا - توسعه و عمران شهرستان نائين
شراز - پالايش نفت شيراز
شراز2 - پالايش نفت شيراز
زبینا - كشاورزي و دامپروري بينالود
زبینا2 - كشاورزي و دامپروري بينالود
شراز4 - پالايش نفت شيراز
شتران - پالايش نفت تهران
زبینا4 - كشاورزي و دامپروري بينالود
شتران2 - پالايش نفت تهران
حسیرتبعی9708 - اختيارف.تبعي ريل سيركوثر970808
شتران4 - پالايش نفت تهران
حاریا - كشتيراني آريا
حاریا2 - كشتيراني آريا
گندم2 - مرابحه گندم2-واجدشرايط خاص1400
گندم22 - مرابحه گندم2-واجدشرايط خاص1400
دشیری - شيرين دارو
زقیام - كشت و دام قيام اصفهان
زقیام2 - كشت و دام قيام اصفهان
فلات - گروه صنايع معادن فلات ايرانيان
زقیام4 - كشت و دام قيام اصفهان
فلات2 - گروه صنايع معادن فلات ايرانيان
تسه9608 - امتياز تسهيلات مسكن آبان96
تسه96082 - امتياز تسهيلات مسكن آبان96
فلات4 - گروه صنايع معادن فلات ايرانيان
کیسون - شركت كيسون
کیسون2 - شركت كيسون
اخزا611 - اسناد خزانه-م11بودجه96-970913
اخزا6112 - اسناد خزانه-م11بودجه96-970913
سرچشمه - شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه
سرچشمه2 - شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه
وکادو - تكادو
سکابح - ح.س. بازنشستگي كاركنان بانك ها
اخزا601 - اسنادخزانه-م1بودجه96-970508
اخزا6012 - اسنادخزانه-م1بودجه96-970508
سکابح4 - ح.س. بازنشستگي كاركنان بانك ها
وداناح2 - ح.سرمايه گذاري دانايان پارس
اخزا602 - اسنادخزانه-م2بودجه96-970612
اخزا6022 - اسنادخزانه-م2بودجه96-970612
اخزا6024 - اسنادخزانه-م2بودجه96-970612
سدبیر2 - تدبيرگران فارس وخوزستان
اخزا603 - اسنادخزانه-م3بودجه96-970710
اخزا6032 - اسنادخزانه-م3بودجه96-970710
اتکای - بيمه اتكايي ايرانيان
اخزا6034 - اسنادخزانه-م3بودجه96-970710
اتکای2 - بيمه اتكايي ايرانيان
وپسا - س. پتروشيمي ساختمان خليج فارس
وپسا2 - س. پتروشيمي ساختمان خليج فارس
کرمان98 - مرابحه كرمان موتور 980912
کرمان982 - مرابحه كرمان موتور 980912
بتک - كارخانجات كابل سازي‌ تك‌
بتک2 - كارخانجات كابل سازي‌ تك‌
بتک4 - كارخانجات كابل سازي‌ تك‌
سلامت6 - مرابحه سلامت6واجدشرايط خاص1400
سلامت62 - مرابحه سلامت6واجدشرايط خاص1400
توریل - توکاريل
سلامت64 - مرابحه سلامت6واجدشرايط خاص1400
توریل2 - توکاريل
تسه9609 - امتياز تسهيلات مسكن آذر96
تسه96092 - امتياز تسهيلات مسكن آذر96
کنور - تأمين مواد اوليه فولاد صبانور
تبرک - گروه كارخانجات صنعتي تبرك
تبرک2 - گروه كارخانجات صنعتي تبرك
کنور4 - تأمين مواد اوليه فولاد صبانور
تسه9012 - امتياز تسهيلات مسكن اسفندماه90
فین استارز4 - FINSTARSعلامت تجاري فين استارز
تسه90122 - امتياز تسهيلات مسكن اسفندماه90
اخزا604 - اسنادخزانه-م4بودجه96-980820
اخزا6042 - اسنادخزانه-م4بودجه96-980820
بساما - بيمه سامان
بساما2 - بيمه سامان
اخزا605 - اسنادخزانه-م5بودجه96-970926
اخزا6052 - اسنادخزانه-م5بودجه96-970926
بساما4 - بيمه سامان
اخزا6054 - اسنادخزانه-م5بودجه96-970926
اخزا606 - اسنادخزانه-م6بودجه96-980722
اخزا6062 - اسنادخزانه-م6بودجه96-980722
غشوکو - شوكو پارس
غشوکو2 - شوكو پارس
شمواد - توليد مواداوليه الياف مصنوعي
حبندر - دريايي و کشتيراني خط دريابندر
شپلی - پلي اكريل ايران
خکاشا - توليد خودرو سايپا كاشان
خکاشا4 - توليد خودرو سايپا كاشان
وآداک - صنعت و تجارت آداك
وآداک2 - صنعت و تجارت آداك
شرق1400 - مشاركت ليزينگ ايران وشرق140010
تسه9101 - امتياز تسهيلات مسكن فروردين 91
تسه91012 - امتياز تسهيلات مسكن فروردين 91
اشاد1 - مشاركت دولتي1-شرايط خاص001026
اشاد12 - مشاركت دولتي1-شرايط خاص001026
اشاد14 - مشاركت دولتي1-شرايط خاص001026
حبندرح - ح.دريايي وكشتيراني خط دريابندر
ولراز - ليزينگ رازي
ولراز2 - ليزينگ رازي
تاپکیش - تجارت الكترونيك پارسيان كيش
ولراز4 - ليزينگ رازي
سنندج2 - توليد نيروي برق سنندج
تاپکیش4 - تجارت الكترونيك پارسيان كيش
تسه9610 - امتياز تسهيلات مسكن دي96
سنندج4 - توليد نيروي برق سنندج
تسه96102 - امتياز تسهيلات مسكن دي96
غویتا - ويتانا
تسه9102 - امتياز تسهيلات مسكن ارديبهشت91
تسه91022 - امتياز تسهيلات مسكن ارديبهشت91
اخزا607 - اسنادخزانه-م7بودجه96-971010
اخزا6072 - اسنادخزانه-م7بودجه96-971010
اخزا6074 - اسنادخزانه-م7بودجه96-971010
اخزا608 - اسنادخزانه-م8بودجه96-980411
اخزا6082 - اسنادخزانه-م8بودجه96-980411
ورازی - بيمه رازي
ورازی2 - بيمه رازي
اخزا6084 - اسنادخزانه-م8بودجه96-980411
اخزا610 - اسنادخزانه-م10بودجه96-980911
ورازی4 - بيمه رازي
اخزا6102 - اسنادخزانه-م10بودجه96-980911
تعاون - بيمه تعاون
اخزا6104 - اسنادخزانه-م10بودجه96-980911
اخزا614 - اسنادخزانه-م14بودجه96-981016
اخزا6142 - اسنادخزانه-م14بودجه96-981016
اخزا609 - اسنادخزانه-م9بودجه96-980411
شجم - صنايع پتروشيمي تخت جمشيد
شجم2 - صنايع پتروشيمي تخت جمشيد
اخزا6094 - اسنادخزانه-م9بودجه96-980411
اخزا612 - اسنادخزانه-م12بودجه96-981114
شجم4 - صنايع پتروشيمي تخت جمشيد
اخزا6122 - اسنادخزانه-م12بودجه96-981114
اخزا613 - اسنادخزانه-م13بودجه96-981016
صنایع شیر4 - صنايع شير سرو بي خزان
اخزا6132 - اسنادخزانه-م13بودجه96-981016
تجار - گسترش تجارت و سرمايه ايرانيان
تجار2 - گسترش تجارت و سرمايه ايرانيان
اخزا6134 - اسنادخزانه-م13بودجه96-981016
اخزا615 - اسنادخزانه-م15بودجه96-980820
تجار4 - گسترش تجارت و سرمايه ايرانيان
فماک - ماداكتو استيل كرد
صسکن - اجاره مسكن سه ماهه 20 درصد
صسکن2 - اجاره مسكن سه ماهه 20 درصد
تملی611 - تسهيلات مسكن بانك ملي-بهمن96
تسه9611 - امتياز تسهيلات مسكن بهمن96
مخازن پتروشیمی4 - پايانه ها و مخازن پتروشيمي
تسه96112 - امتياز تسهيلات مسكن بهمن96
غشهدابح - ح. كشت و صنعت شهداب ناب خراسان
سامان - بانك سامان
سامان2 - بانك سامان
میهنح - ح . بيمه ميهن
سامان4 - بانك سامان
حفجر2 - كشتيراني والفجر
افاد1 - منفعت دولت-با شرايط خاص140006
افاد12 - منفعت دولت-با شرايط خاص140006
صینا1 - اجاره ليزينگ سينا3ماهه 20 درصد
افاد14 - منفعت دولت-با شرايط خاص140006
کیسونح - ح . شركت كيسون
کیسونح2 - ح . شركت كيسون
صمپنا - اجاره مپنا سه ماهه 20 درصد
صمپنا2 - اجاره مپنا سه ماهه 20 درصد
تملی612 - تسهيلات مسكن بانك ملي-اسفند96
صمپنا4 - اجاره مپنا سه ماهه 20 درصد
تسه9103 - امتياز تسهيلات مسكن خرداد 91
تسه91032 - امتياز تسهيلات مسكن خرداد 91
اشاد3 - مشاركت دولتي3-شرايط خاص980713
اشاد32 - مشاركت دولتي3-شرايط خاص980713
انصا1 - گواهي سپرده انصار ماهانه20درصد
انصا12 - گواهي سپرده انصار ماهانه20درصد
اشاد34 - مشاركت دولتي3-شرايط خاص980713
اشاد4 - مشاركت دولتي4-شرايط خاص980730
انصا14 - گواهي سپرده انصار ماهانه20درصد
اشاد42 - مشاركت دولتي4-شرايط خاص980730
اشاد44 - مشاركت دولتي4-شرايط خاص980730
اشاد5 - مشاركت دولتي5-شرايط خاص980922
اشاد52 - مشاركت دولتي5-شرايط خاص980922
فتربتح - ح .مجتمع فولاد تربت حيدريه
فتربتح2 - ح .مجتمع فولاد تربت حيدريه
اشاد54 - مشاركت دولتي5-شرايط خاص980922
اشاد6 - مشاركت دولتي6-شرايط خاص981201
اشاد62 - مشاركت دولتي6-شرايط خاص981201
بساماح - ح.بيمه سامان
اشاد64 - مشاركت دولتي6-شرايط خاص981201
اشاد7 - مشاركت دولتي7-شرايط خاص981227
اشاد72 - مشاركت دولتي7-شرايط خاص981227
وقوام - بانك قوامين
وقوام2 - بانك قوامين
اشاد74 - مشاركت دولتي7-شرايط خاص981227
اشاد8 - مشاركت دولتي8-شرايط خاص981030
وقوام4 - بانك قوامين
اشاد82 - مشاركت دولتي8-شرايط خاص981030
ثعتما - س. ساختماني اعتماد گستر
ثعتما2 - س. ساختماني اعتماد گستر
اشاد84 - مشاركت دولتي8-شرايط خاص981030
اشاد9 - مشاركت دولتي9-شرايط خاص990909
اشاد92 - مشاركت دولتي9-شرايط خاص990909
ویسا2 - سرمايه گذاري ايساتيس پويا
اشاد94 - مشاركت دولتي9-شرايط خاص990909
ثنورح - ح . سرمايه گذاري كوه نور
ثنظام - س. ساختماني نظام مهندسي ايران
ثنظام2 - س. ساختماني نظام مهندسي ايران
وزمین - بانك ايران زمين
سدبیر - س. تدبيرگران فارس وخوزستان
سدبیر2 - س. تدبيرگران فارس وخوزستان
تامین97 - اجاره س.تامين اجتماعي971222
تامین972 - اجاره س.تامين اجتماعي971222
وقوامح - ح.بانك قوامين
شستان - پتروشيمي گلستان
شستان2 - پتروشيمي گلستان
تسه9612 - امتياز تسهيلات مسكن اسفند96
تسه96122 - امتياز تسهيلات مسكن اسفند96
حقشم2 - دريايي و مهندسي كشتيراني قشم
دحاوی - الحاوي
دحاوی2 - الحاوي
شستا991 - اجاره تامين اجتماعي-امين991226
شستا9912 - اجاره تامين اجتماعي-امين991226
شستا992 - اجاره تامين اجتماعي-سپهر991226
شستا9922 - اجاره تامين اجتماعي-سپهر991226
شستا993 - اجاره ت.اجتماعي-كاردان991226
تسه9104 - امتياز تسهيلات مسكن تيرماه91
تسه91042 - امتياز تسهيلات مسكن تيرماه91
شستا994 - اجاره تامين اجتماعي-نوين991226
شستا9942 - اجاره تامين اجتماعي-نوين991226
افاد2 - منفعت دولتي2-شرايط خاص14000626
کصدف - كاشي صدف سرام استقلال آباده
کصدف2 - كاشي صدف سرام استقلال آباده
اشاد2 - مشاركت دولتي2-شرايط خاص001227
کصدف4 - كاشي صدف سرام استقلال آباده
زنگان - صنعت روي زنگان
تسه9701 - امتياز تسهيلات مسكن فروردين97
زنگان4 - صنعت روي زنگان
تسه97012 - امتياز تسهيلات مسكن فروردين97
وملل - شركت اعتباري ملل
وملل2 - شركت اعتباري ملل
آشناتک - ص.س.ج.ايده نوتك آشنا12% تاديه
وملل4 - شركت اعتباري ملل
تملی701 - تسهيلات مسكن ب. ملي-فروردين97
صنایع گلستان4 - صنايع تبديلي گلستان
سیمرغ2 - سيمرغ
کمینا - شيشه سازي مينا
کپاناح - ح.آپادانا سرام
فلاتح - ح.صنايع معادن فلات ايرانيان
بمیلاح - ح.آهن و فولاد ميلاد
بمیلاح2 - ح.آهن و فولاد ميلاد
وکوثر - مالي و اعتباري كوثر مركزي-حذف
بعثت - مشاركت توسعه سه ماهه 20درصد
کباده - توليد خاك نسوزاستقلال آباده
تملی702 - تسهيلات مسكن ب. ملي-ارديبهشت97
شرق - مشاركت ايران شرق 3 ماهه20درصد
ماهان - اجاره ماهان سه ماهه 20 درصد
کمرجانح - ح.بازرگاني و توليدي مرجان كار
پانفت1 - مشاركت نفت فصلي20درصد
تسه9702 - امتياز تسهيلات مسكن ارديبهشت97
تسه97022 - امتياز تسهيلات مسكن ارديبهشت97
سعدی - گواهي سپرده سعدي فصلي17درصد
صبا1401 - اجاره مهندسي صبا نفت14010225
تهران1 - ص.ج.يكم دانشگاه تهران20% تاديه
وآفر2 - سرمايه گذاري ارزش آفرينان
اخزا621 - اسنادخزانه-م21بودجه96-970522
اخزا622 - اسنادخزانه-م22بودجه96-980523
اخزا623 - اسنادخزانه-م23بودجه96-990528
اخزا6232 - اسنادخزانه-م23بودجه96-990528
تسه9105 - امتياز تسهيلات مسكن مردادماه91
تسه91052 - امتياز تسهيلات مسكن مردادماه91
اخزا624 - اسنادخزانه-م24بودجه96-990625
بمپنا - توليد برق عسلويه مپنا
بمپنا2 - توليد برق عسلويه مپنا
بمپنا4 - توليد برق عسلويه مپنا
واحصا - احياء صنايع خراسان
واحصا2 - احياء صنايع خراسان
تملی703 - تسهيلات مسكن ب. ملي-خرداد97
واحیا - م .صنايع و معادن احياء سپاهان
واحیا2 - م .صنايع و معادن احياء سپاهان
تسه9703 - امتياز تسهيلات مسكن خرداد97
تسه97032 - امتياز تسهيلات مسكن خرداد97
سفاسی - شركت فارسيت اهواز
سفاسی2 - شركت فارسيت اهواز
وملت - سرمايه گذاري ملت
غسنیمح - ح.فراوردهاي نوشيدني تسنيم نوش
غسنیمح2 - ح.فراوردهاي نوشيدني تسنيم نوش
خفناور - مهندسي صنعتي روان فن آور
بمیلاح - ح.آهن وفولادميلاد
مجد2 - مشاركت مجد سه ماهه 20 درصد
مجد22 - مشاركت مجد سه ماهه 20 درصد
غپونه - نوش پونه مشهد
مجد24 - مشاركت مجد سه ماهه 20 درصد
غویتاح - ح . ويتانا
پترولح - ح.گروه پتروشيمي س. ايرانيان
خکاوه - سايپا ديزل
پترولح4 - ح.گروه پتروشيمي س. ايرانيان
فزرین - زرين معدن آسيا
کورش99 - مرابحه صنعت غذايي كورش990411
کورش992 - مرابحه صنعت غذايي كورش990411
خکرمان - گروه اقتصادي كرمان خودرو
تامکو4 - تأمين ماشين آلات ساختماني نصب
موج تامین4 - موج تامين ارتباطات پارس
فزرینح - ح.زرين معدن آسيا
تسه9704 - امتياز تسهيلات مسكن تير97
تسه97042 - امتياز تسهيلات مسكن تير97
تشتاد - صنايع توليدي اشتاد ايران‌
گکیش - توريستي ورفاهي آبادگران كيش
گکیش2 - توريستي ورفاهي آبادگران كيش
تملی704 - تسهيلات مسكن ب. ملي-تير97
دهدشتح - ح.صنايع پتروشيمي دهدشت
تست1 - نماد تستی
دهدشتح4 - ح.صنایع پتروشیمی دهدشت
ریل1401 - اجاره ريل كوثر14010509
فبیرا - بسته‌ بندي‌ ايران‌
اوصتا - صندوق انديشه ورزان صباتامين -د
اوصتا2 - صندوق انديشه ورزان صباتامين -د
فبیرا4 - بسته‌ بندي‌ ايران‌
لکما - كارخانجات‌مخابراتي‌ايران‌
لکما2 - كارخانجات‌مخابراتي‌ايران‌
البرز02 - اجاره ريلي البرزنيرو14020514
لکما4 - كارخانجات‌مخابراتي‌ايران‌
شوش - هنكل‌ پاك‌ وش‌
شوش2 - هنكل‌ پاك‌ وش‌
خاور - ايران خودرو ديزل
ثالوندح - ح . سرمايه گذاري مسكن الوند
سلار - شركت سيمان لارستان
داوه - داروسازي آوه سينا
وثوق - سرمايه گذاري وثوق امين
وثوق2 - سرمايه گذاري وثوق امين
نوین - بيمه نوين
نوین2 - بيمه نوين
وثوق4 - سرمايه گذاري وثوق امين
سلارح - ح.شركت سيمان لارستان
تملی705 - تسهيلات مسكن ب. ملي-مرداد97
قچار - فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال
تسه9705 - امتياز تسهيلات مسكن مرداد97
تسه97052 - امتياز تسهيلات مسكن مرداد97
قچار4 - فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال
تسه9106 - امتيازتسهيلات مسكن شهريورماه91
تسه91062 - امتيازتسهيلات مسكن شهريورماه91
شستا001 - اجاره تامين اجتماعي-امين000523
کابگن - توليدي و صنعتي آبگينه‌
شستا002 - اجاره تامين اجتماعي-تمدن000523
لازما - كارخانه هاي صنعتي آزمايش
شستا003 - اجاره تامين اجتماعي-سپهر000523
چبسپا - بسته‌ بندي‌ پارس
شستا004 - اجاره تامين اجتماعي-نوين000523
شستا0042 - اجاره تامين اجتماعي-نوين000523
فسدید - لوله‌وتجهيزات‌ سديد - ورشكسته
اخزا701 - اسنادخزانه-م1بودجه97-970920
اخزا7012 - اسنادخزانه-م1بودجه97-970920
پلاست - كارخانجات توليدي پلاستيران
اخزا702 - اسنادخزانه-م2بودجه97-971024
پشاهن - توليدي پلاستيك‌ شاهين
پشاهن4 - توليدي پلاستيك‌ شاهين
کقزوی - شيشه‌ قزوين‌
کقزوی2 - شيشه‌ قزوين‌
قجام - فرآوردههاي غذايي وقندتربت‌جام‌
قجام2 - فرآوردههاي غذايي وقندتربت‌جام‌
اخزا703 - اسنادخزانه-م3بودجه97-990721
بایکا - كارخانجات كابلسازي ‌ايران‌
بایکا2 - كارخانجات كابلسازي ‌ايران‌
اخزا704 - اسنادخزانه-م4بودجه97-991022
بایکا4 - كارخانجات كابلسازي ‌ايران‌
غیوان - كيوان
غیوان2 - كيوان
اخزا706 - اسنادخزانه-م6بودجه97-990423
چکارم - كارتن‌ مشهد
چکارم2 - كارتن‌ مشهد
لپیام - گسترش صنايع پيام
لپیام2 - گسترش صنايع پيام
اخزا705 - اسنادخزانه-م5بودجه97-980523
اخزا7052 - اسنادخزانه-م5بودجه97-980523
اخزا708 - اسنادخزانه-م8بودجه97-980723
تپمپسح - ح.توليدي پمپ پارس (سهامي عام)
اخزا709 - اسنادخزانه-م9بودجه97-990513
تپمپس - توليدي پمپ پارس (سهامي عام)
شاوان - پالايش نفت لاوان
اخزا711 - اسنادخزانه-م11بودجه97-980430
اخزا7112 - اسنادخزانه-م11بودجه97-980430
شاوان4 - پالايش نفت لاوان
اخزا712 - اسنادخزانه-م12بودجه97-980530
اخزا7122 - اسنادخزانه-م12بودجه97-980530
کالای پتروشیمی 4 - كالاي پتروشيمي
زیسکو4 - فولاد زرند ايرانيان
سیسکو4 - فولاد سيرجان ايرانيان
تسه9706 - امتياز تسهيلات مسكن شهريور97
تسه97062 - امتياز تسهيلات مسكن شهريور97
تملی706 - تسهيلات مسكن ب. ملي-شهريور97
سنوینح - ح.سرمايه گذاري اقتصاد نوين
قرن99 - مرابحه پديده شيمي قرن990701
سنوینح4 - ح.سرمایه گذاری اقتصاد نوین
تولیددارو - توليددارو
حکمت01 - مشاركت حكمت ايرانيان 140107
تسه9107 - امتيازتسهيلات مسكن مهرماه91
تسه91072 - امتيازتسهيلات مسكن مهرماه91
مبین011 - اجاره اعتماد مبين لوتوس010710
مبین0112 - اجاره اعتماد مبين لوتوس010710
چین چین4 - كشت و صنعت بين الملل چين چين
مبین012 - اجاره اعتماد مبين تمدن010710
مبین013 - اجاره اعتماد مبين نوين010710
پتروشیمی تبریز4 - پتروشيمي تبريز
سمایه - بانك سرمايه
تسه9707 - امتياز تسهيلات مسكن مهر97
فنابا - ص.ج. فناوري بازنشستگي 20%تاديه
گولان - %مشاركت گولان سقز سه ماهه 20
خصدرا - صنعتي‌ دريايي‌ ايران‌
خصدرا2 - صنعتي‌ دريايي‌ ايران‌
خصدرا3 - صنعتي‌ دريايي‌ ايران‌
خصدرا4 - صنعتي‌ دريايي‌ ايران‌
وثنو - سرمايه گذاري ساختماني نوين
وثنو2 - سرمايه گذاري ساختماني نوين
وثنو4 - سرمايه گذاري ساختماني نوين
وخاور - بانك خاورميانه
وخاور4 - بانك خاورميانه
وسالت - بانك قرض الحسنه رسالت
وسالت2 - بانك قرض الحسنه رسالت
وسالت4 - بانك قرض الحسنه رسالت
ثغرب - شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب
ثغرب2 - شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب
تهران بتون 4 - تهران بتون
ممسنیح - ح.پتروشيمي ممسني
ممسنیح4 - ح.پتروشيمي ممسني
تسه9108 - امتيازتسهيلات مسكن آبان ماه 91
تسه91082 - امتيازتسهيلات مسكن آبان ماه 91
انرژی1 - نهادهاي مالي بورس انرژي
انرژی12 - نهادهاي مالي بورس انرژي
انرژی14 - نهادهاي مالي بورس انرژي
انرژی2 - فعالان بورس انرژي
انرژی22 - فعالان بورس انرژي
انرژی3 - ساير اشخاص بورس انرژي
انرژی32 - ساير اشخاص بورس انرژي
قیستو - شركت قند بيستون
تشتادح - ح.صنايع توليدي اشتاد ايران‌
گهر1 - مشاركت گهر1 سه ماهه 20درصد
گهر12 - مشاركت گهر1 سه ماهه 20درصد
شزنگ - تجهيزنيروي‌زنگان‌
شزنگ2 - تجهيزنيروي‌زنگان‌
کایتا - ايتالران‌
کایتا‌2 - ايتالران‌
لخانه - لوازم‌ خانگي‌ پارس‌
تسه9109 - امتيازتسهيلات مسكن آذر ماه 91
تسه91092 - امتيازتسهيلات مسكن آذر ماه 91
ثترانح - ح سرمايه گذاري مسكن تهران
وشهر - بانك شهر
وشهر2 - بانك شهر
وشهر4 - بانك شهر
وآفری - بيمه كارآفرين
وآفری2 - بيمه كارآفرين
وآفری4 - بيمه كارآفرين
شپاس - نفت پاسارگاد
شپاس2 - نفت پاسارگاد
تسه9110 - امتيازتسهيلات مسكن دي ماه 91
تسه91102 - امتيازتسهيلات مسكن دي ماه 91
نیروح - ح.نيرو سرمايه
خراسان - شركت پتروشيمي خراسان
خراسان2 - شركت پتروشيمي خراسان
خراسان4 - شركت پتروشيمي خراسان
شرانل - نفت ايرانول
شرانل2 - نفت ايرانول
بپاسح - ح.بيمه پاسارگاد
وآرین - شركت توسعه اقتصادي آرين
وآرین2 - شركت توسعه اقتصادي آرين
وآرین4 - شركت توسعه اقتصادي آرين
وسرمد - بيمه سرمد
وقوامح - ح.بانك قوامين
وآیند - بانك آينده
تسه9111 - امتيازتسهيلات مسكن بهمن ماه 91
تسه91112 - امتيازتسهيلات مسكن بهمن ماه 91
چخزر4 - صنايع چوب خزر كاسپين
پخش - پخش البرز
پخش2 - پخش البرز
ثنام - س ساختماني ب نام آوران مهندسي
ثنام2 - س ساختماني ب نام آوران مهندسي
ومدکو1 - مشاركت ميدكو ماهانه 20 درصد
ومدکو12 - مشاركت ميدكو ماهانه 20 درصد
ومدکو14 - مشاركت ميدكو ماهانه 20 درصد
مراز1 - مشاركت شيراز سه ماهه 20 درصد
مراز12 - مشاركت شيراز سه ماهه 20 درصد
مراز14 - مشاركت شيراز سه ماهه 20 درصد
ربوتا - مرابحه بوتان سه ماهه 20 درصد
تسه9112 - امتيازتسهيلات مسكن اسفندماه91
تسه91122 - امتيازتسهيلات مسكن اسفندماه91
آریانح - ح.سرمايه گذاري پارس آريان
آریانح2 - ح.سرمایه گذاری پارس آریان
صایان1 - اجاره رايان سه ماهه 20 درصد
صایان12 - اجاره رايان سه ماهه 20 درصد
صپارس - اجاره پارس سه ماهه 20 درصد
صپارس2 - اجاره پارس سه ماهه 20 درصد
صپارس4 - اجاره پارس سه ماهه 20 درصد
تسه9201 - امتيازتسهيلات مسكن فروردين 92
تسه92012 - امتيازتسهيلات مسكن فروردين 92
ثشرقح - ح.سرمايه گذاري مسكن شمال شرق
ومشان - س. فني و مهندسي مشانير
ثنور - سرمايه گذاري كوه نور
ثنور2 - سرمايه گذاري كوه نور
ثنور4 - سرمايه گذاري كوه نور
ثقزوی - شركت عمران و سازندگي قزوين
دتولید - داروسازي توليد دارو
دتولید2 - داروسازي توليد دارو
دتولید4 - داروسازي توليد دارو
فالوم - آلومتك‌
فالوم2 - آلومتك‌
پارتا - مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاير
پارتا2 - مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاير
پارتا4 - مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاير
سپرمی - پرميت‌
سپرمی2 - پرميت‌
ثاصفا - شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌
شسم - توليد سموم‌ علف‌ كش
شسم2 - توليد سموم‌ علف‌ كش
ساذری - آذريت‌
پلوله - گازلوله‌
پلوله2 - گازلوله‌
سایرا - ايرانيت‌
سایرا2 - ايرانيت‌
چنوپا - نيوپان‌ 22 بهمن‌
چنوپا2 - نيوپان‌ 22 بهمن‌
چنوپا4 - نيوپان‌ 22 بهمن‌
فسلیر - سوليران‌
تسه9202 - امتيازتسهيلات مسكن ارديبهشت 92
تسه92022 - امتيازتسهيلات مسكن ارديبهشت 92
دزفول - %مشاركت قائم دزفول سه ماهه 20
دزفول2 - %مشاركت قائم دزفول سه ماهه 20
پارتاح - ح.مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاي
وکوثر - مالي و اعتباري كوثر مركزي
وکوثر2 - مالي و اعتباري كوثر مركزي
وکوثر4 - مالي و اعتباري كوثر مركزي
کنورح - ح.تأمين مواد اوليه فولاد صبانو
آرمانح - ح.بيمه آرمان
آرمانح4 - ح.بیمه آرمان
تسه9203 - امتياز تسهيلات مسكن خرداد 92
تسه92032 - امتياز تسهيلات مسكن خرداد 92
ثعتماح - ح.ساختماني اعتماد گستر
جم - پتروشيمي جم
جم2 - پتروشيمي جم
جم4 - پتروشیمی جم
نیروگاه دز4 - بهره برداري نيروگاه دز
حسینا - توسعه خدمات دريايي وبندري سينا
حسینا2 - توسعه خدمات دريايي وبندري سينا
حسینا4 - توسعه خدمات دريايي وبندري سينا
تسه9204 - امتياز تسهيلات مسكن تيرماه 92
تسه92042 - امتياز تسهيلات مسكن تيرماه 92
ولانا - شركت ليزينگ آريا دانا
آسام - صندوق س.آرمان سپهر آيندگان-م
آسام2 - صندوق س.آرمان سپهر آيندگان-م
آسام4 - صندوق س.آرمان سپهر آيندگان-م
تسه9205 - امتياز تسهيلات مسكن مرداد 92
تسه92052 - امتياز تسهيلات مسكن مرداد 92
سباقر - سيمان باقران
سمتاز - سيمان ممتازان كرمان
سمتاز2 - سيمان ممتازان كرمان
تپکو - توليدتجهيزات‌سنگين‌هپكو
تپکو4 - توليدتجهيزات‌سنگين‌هپكو
فجوش - جوش‌ و اكسيژن‌ ايران‌
تراک - ماشين‌آلات صنعتي تراكتورسازي‌
تراک2 - ماشين‌آلات صنعتي تراكتورسازي‌
دتهران‌ - داروسازي‌ تهران‌ دارو
کورز - ورزيران‌
کورز2 - ورزيران‌
سباقرح - ح. سيمان باقران
تکنارح - ح. مجتمع معادن مس تكنار
فن آوا کارت4 - فن آوا كارت
کاریس - صندوق س.سپهر كاريزما-س
کاریس2 - صندوق س.سپهر كاريزما-س
وکوثرح - ح. مالي و اعتباري كوثر مركزي
کازروح - ح. پتروشيمي كازرون
کازروح2 - ح. پتروشيمي كازرون
کازروح4 - ح. پتروشيمي كازرون
تسه9206 - امتياز تسهيلات مسكن شهريور 92
تسه92062 - امتياز تسهيلات مسكن شهريور 92
داده فن آوا4 - داده پردازي فن آوا
صچاد - اجاره چادرملو سه ماهه 20 درصد
صچاد2 - اجاره چادرملو سه ماهه 20 درصد
صچاد4 - اجاره چادرملو سه ماهه 20 درصد
مفاخر - توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي
مفاخر2 - توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي
مفاخر4 - توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي
صمپنا2 - اجاره مپنا (2) سه ماهه 20 درصد
صمپنا22 - اجاره مپنا (2) سه ماهه 20 درصد
صمپنا24 - اجاره مپنا (2) سه ماهه 20 درصد
پخشح - ح. پخش البرز
ومللح - ح.شركت اعتباري ملل
تسه9207 - امتياز تسهيلات مسكن مهرماه 92
تسه92072 - امتياز تسهيلات مسكن مهرماه 92
شغدیر - پتروشيمي غدير
شغدیر4 - پتروشيمي غدير
سرامیک البرز4 - سراميك البرز
زنگانح - ح. صنعت روي زنگان
وآیند - بانك آينده
وآیند2 - بانك آينده
وآیند4 - بانك آينده
وتعاون - بيمه تعاون
وتعاون2 - بيمه تعاون
وماح - ح. بيمه ما
وماح2 - ح. بيمه ما
تسه9208 - امتيازتسهيلات مسكن آبان ماه 92
تسه92082 - امتيازتسهيلات مسكن آبان ماه 92
سپهر - اجاره سپهر سه ماهه 20 درصد
سپهر2 - اجاره سپهر سه ماهه 20 درصد
سپهر4 - اجاره سپهر سه ماهه 20 درصد
آساس - صندوق س.آسمان آرماني سهام-س
آساس2 - صندوق س.آسمان آرماني سهام-س
آساس4 - صندوق س.آسمان آرماني سهام-س
وسرمد - بيمه سرمد
وسرمد4 - بيمه سرمد
گکیشح - ح.توريستي ورفاهي آبادگران كيش
تسه9209 - امتيازتسهيلات مسكن آذر ماه 92
تسه92092 - امتيازتسهيلات مسكن آذر ماه 92
اطلس - صندوق س.توسعه اندوخته آينده-س
اطلس2 - صندوق س.توسعه اندوخته آينده-س
اطلس4 - صندوق س.توسعه اندوخته آينده-س
غمینو - شركت صنايع غذايي مينو شرق
غمینو2 - شركت صنايع غذايي مينو شرق
شپاها - نفت سپاهان
هرمز - فولاد هرمزگان جنوب
هرمز2 - فولاد هرمزگان جنوب
هرمز4 - فولاد هرمزگان جنوب
صایتل - اجاره رايتل ماهانه 20 درصد
صایتل2 - اجاره رايتل ماهانه 20 درصد
صایتل4 - اجاره رايتل ماهانه 20 درصد
تسه9210 - امتياز تسهيلات مسكن دي ماه 92
تسه92102 - امتياز تسهيلات مسكن دي ماه 92
پتروشیمی سلمان4 - پتروشيمي سلمان فارسي
سدبیرح - ح. س. تدبيرگران فارس وخوزستان
حذف -آرین4 - بانك الكترونيكي آرين
دتولیدح - ح. داروسازي توليد دارو
بالاس - مهندسي ساختمان تاسيسات راه آهن
بالاس4 - مهندسي ساختمان تاسيسات راه آهن
ودی - بيمه دي
ودی2 - بيمه دي
ودی4 - بيمه دي
سبحان - سبحان دارو
سبحان2 - سبحان دارو
سبحان4 - سبحان دارو
فولای - صنايع فولاد آلياژي يزد
فولای2 - صنايع فولاد آلياژي يزد
فولای4 - صنايع فولاد آلياژي يزد
همراه - ارتباطات سيار ايران
همراه4 - ارتباطات سيار ايران
سمایه - بانك سرمايه
سمایه4 - بانك سرمايه
سمگا - گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي
سمگا2 - گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي
سمگا4 - گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي
وگستر - گسترش سرمايه گذاري ايرانيان
وگستر2 - گسترش سرمايه گذاري ايرانيان
وگستر4 - گسترش سرمايه گذاري ايرانيان
پکویر - كوير تاير
تکاپو4 - طراحي و احداث صنايع تكاپو
حخزر - كشتيراني درياي خزر
وایران - ليزينگ ايرانيان
حخزر2 - كشتيراني درياي خزر
حخزر4 - كشتيراني درياي خزر
وایران4 - ليزينگ ايرانيان
وسنا - سرمايه گذاري نيروگاهي ايران
کمرجان - بازرگاني و توليدي مرجان كار
تسه9211 - امتياز تسهيلات مسكن بهمنماه 92
تسه8907 - امتياز تسهيلات مسكن مهرماه89
تسه92112 - امتياز تسهيلات مسكن بهمنماه 92
تسه89072 - امتياز تسهيلات مسكن مهرماه89
تسه8908 - امتياز تسهيلات مسكن آبان ماه89
تسه89082 - امتياز تسهيلات مسكن آبان ماه89
ایران دوچرخ4 - ايران دوچرخ
وسناح - ح. سرمايه گذاري نيروگاهي ايران
تسه8909 - امتياز تسهيلات مسكن آذرماه89
تسه89092 - امتياز تسهيلات مسكن آذرماه89
تسه8910 - امتياز تسهيلات مسكن دي ماه 89
تسه89102 - امتياز تسهيلات مسكن دي ماه 89
تسه8911 - امتياز تسهيلات مسكن بهمن ماه89
تسه89112 - امتياز تسهيلات مسكن بهمن ماه89
برق آبادان4 - توليد نيروي برق آبادان
اعتلا - شركت سرمايه گذاري اعتلاء البرز
تسه8912 - امتياز تسهيلات مسكن اسفند 89
اعتلا2 - شركت سرمايه گذاري اعتلاء البرز
تسه89122 - امتياز تسهيلات مسكن اسفند 89
اعتلا4 - شركت سرمايه گذاري اعتلاء البرز
کی بی سی - شركت كي بي سي
تسه9001 - امتياز تسهيلات مسكن فروردين 90
کی بی سی2 - شركت كي بي سي
تسه90012 - امتياز تسهيلات مسكن فروردين 90
کی بی سی4 - شركت كي بي سي
وارس - سرمايه گذاري ارس صبا
وارس2 - سرمايه گذاري ارس صبا
سخوافح - ح. سيمان مجد خواف
ثعمرا - عمران و توسعه شاهد
ثعمرا4 - عمران و توسعه شاهد
نوسازی صنایع4 - نوسازي صنايع ايران
صدانا - اجاره پترو ريگ سه ماهه 20 درصد
صدانا2 - اجاره پترو ريگ سه ماهه 20 درصد
ارفع - شركت آهن و فولاد ارفع
ارفع2 - شركت آهن و فولاد ارفع
ارفع4 - شركت آهن و فولاد ارفع
ونور - موسسه اعتباري نور
خفناور - مهندسي صنعتي روان فن آور
سبزوا - سيمان لار سبزوار
عمران تکلار4 - ساختماني عمران تكلار
صگلوکز - مرابحه گلوكزان سه ماهه 20 درصد
صگلوکز2 - مرابحه گلوكزان سه ماهه 20 درصد
توسعه گردشگری 4 - توسعه گردشگري ايران
مراز2 - اوراق مشاركت شهرداري شيراز1392
مراز22 - اوراق مشاركت شهرداري شيراز1392
مراز24 - اوراق مشاركت شهرداري شيراز1392
تسه9212 - امتياز تسهيلات مسكن اسفندماه92
تسه92122 - امتياز تسهيلات مسكن اسفندماه92
خدمات هوایی4 - هواپيمايي خدمات ويژه
بدکو - فروشگاههاي زنجيره اي ديوكس
بدکو2 - فروشگاههاي زنجيره اي ديوكس
وخاور - بانك خاورميانه
وخاور2 - بانك خاورميانه
زغالسنگ البرز4 - زغالسنگ البرز شرقي
وآتوس - س.آرين توسكا قيمت اسمي 350ريال
وآتوس2 - س.آرين توسكا قيمت اسمي 350ريال
وآتوس4 - س.آرين توسكا قيمت اسمي 350ريال
پرشیا97 - مشاركت نفت و گاز پرشيا970123
پرشیا972 - مشاركت نفت و گاز پرشيا970123
پرشیا974 - مشاركت نفت و گاز پرشيا970123
سکارآفرین4 - سرمايه گذاري بانك كارآفرين
ومدکو2 - اوراق مشاركت ميدكو ماهانه %20
ومدکو22 - اوراق مشاركت ميدكو ماهانه %20
تسه9301 - امتياز تسهيلات مسكن فروردين 93
خاورمیانه - بانك خاورميانه
تسه93012 - امتياز تسهيلات مسكن فروردين 93
بهپاکح - ح. صنعتي بهپاك
پتروباختر4 - پتروشيمي باختر
کوثرح - ح. بيمه كوثر
ثپردیس - سرمايه گذاري مسكن پرديس
ثپردیس2 - سرمايه گذاري مسكن پرديس
برنا4 - بازرگاني برنا
پترومروارید4 - پتروشيمي مرواريد
ثرود - سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود
ثرود2 - سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود
گلسار4 - گلسار فارس
گلگهر1 - اوراق مشاركت گلگهر 3 ماهه 20%
گلگهر12 - اوراق مشاركت گلگهر 3 ماهه 20%
توسعه صنعت4 - سرمايه گذاري توسعه صنعت
آ س پح - ح. آ.س.پ
غیرصنعتی 4 - خدمات غير صنعتي گاز ايران
سنگ آهن4 - سنگ آهن مرکزي
فولایح - ح. صنايع فولاد آلياژي يزد
صبصیر - اوراق اجاره قائدبصير 3ماهه 20%
صبصیر2 - اوراق اجاره قائدبصير 3ماهه 20%
کاسپین - داروسازي كاسپين تامين
کاسپین2 - داروسازي كاسپين تامين
کاسپین4 - داروسازي كاسپين تامين
تسه9302 - امتياز تسهيلات مسكن ارديبهشت93
تسه93022 - امتياز تسهيلات مسكن ارديبهشت93
استارتر دیجیتال4 - استارتر ديجيتال ضد سرقت خودرو
تسه9303 - امتياز تسهيلات مسكن خردادماه93
تسه93032 - امتياز تسهيلات مسكن خردادماه93
صبوتا2 - اجاره بوتان سه ماهه 20درصد
شجمح - ح. صنايع پتروشيمي تخت جمشيد
فبستم - صنايع ‌بسته‌بندي‌ مشهد
فبستم4 - صنايع ‌بسته‌بندي‌ مشهد
وحافظ - بيمه حافظ
وحافظ2 - بيمه حافظ
وحافظ4 - بيمه حافظ
انرژیح1 - ح نهادهاي مالي بورس انرژي
انرژیح12 - ح نهادهاي مالي بورس انرژي
انرژیح14 - ح نهادهاي مالي بورس انرژي
انرژیح2 - ح فعالان بورس انرژي
انرژیح3 - ح ساير اشخاص بورس انرژي
وثخوز - سرمايه گذاري و توسعه خوزستان
تسه9304 - امتياز تسهيلات مسكن تيرماه93
تسه93042 - امتياز تسهيلات مسكن تيرماه93
افراح - ح. افرانت
جمح - ح پتروشيمي جم
حسیناح - ح. خدمات دريايي وبندري سينا
اعتلاح - ح سرمايه گذاري اعتلاء البرز
پتروشیمی مرجان4 - پتروشيمي مرجان
فسلیرح - ح.سوليران‌
سامانح - ح. بانك سامان
نشار - كارخانجات پشمبافي افشار يزد
الماس - صندوق س.امين تدبيرگران فردا-س
الماس2 - صندوق س.امين تدبيرگران فردا-س
صکاشی - اجاره كاشي پرسپوليس يزد3ماهه20
صکاشی2 - اجاره كاشي پرسپوليس يزد3ماهه20
ورازیح - ح. بيمه رازي
تسه9305 - امتياز تسهيلات مسكن مردادماه93
تسه93052 - امتياز تسهيلات مسكن مردادماه93
سآذر4 - سرمايه گذاري آذر
کاغذ مراغه4 - صنايع كاغذ مراغه
سفارود - كارخانه فارسيت درود
سفارود2 - كارخانه فارسيت درود
دارابح - ح.پتروشيمي داراب
فساح - ح. پتروشيمي فسا
جهرمح - ح.پتروشيمي جهرم
نسیم - صندوق س.نسيم-ز
نسیم4 - صندوق س.نسيم-ز
تفیرو - مهندسي فيروزا
ولبهمن - شركت بهمن ليزينگ
ولبهمن2 - شركت بهمن ليزينگ
رفاه - فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه
رفاه4 - فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه
کایگچ - ايران ‌گچ
نتوس - پشم‌ بافي‌ توس
وسدید - گروه ‌صنعتي‌سديد
وسدید2 - گروه ‌صنعتي‌سديد
شرنگی - شيميايي رنگين
شرنگی2 - شيميايي رنگين
شتولی - تولي‌پرس‌
کی بی سیح - ح. شركت كي بي سي
فولاد تربت4 - فولاد تربت حيدريه
قاسم - قاسم ايران
تسه9306 - امتيازتسهيلات مسكن شهريورماه93
تسه93062 - امتيازتسهيلات مسكن شهريورماه93
پترول - گروه پتروشيمي س. ايرانيان
پترول2 - گروه پتروشيمي س. ايرانيان
پترول4 - گروه پتروشيمي س. ايرانيان
پترولح - ح. گروه پتروشيمي س. ايرانيان
مشهد9612 - مشاركت شهرداري مشهد 1392
مشهد96122 - مشاركت شهرداري مشهد 1392
مشهد96124 - مشاركت شهرداري مشهد 1392
ثزاگرس - سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس
مسکن شمالغرب4 - عمران و مسكن سازان شمالغرب
تسه9307 - امتيازتسهيلات مسكن مهرماه93
تسه93072 - امتيازتسهيلات مسكن مهرماه93
غفارس - شير پاستوريزه پگاه فارس
خلیبل4 - ماليبل سايپا
دبالک - مواد اوليه دارويي البرز بالك
دبالک2 - مواد اوليه دارويي البرز بالك
وآرمان - شركت اعتباري آرمان ايرانيان
وسین - بيمه سينا
وسین2 - بيمه سينا
وسین4 - بيمه سينا
بدکوح - ح فروشگاههاي زنجيره اي ديوكس
بدکوح2 - ح فروشگاههاي زنجيره اي ديوكس
تسه9308 - امتيازتسهيلات مسكن آبانماه93
تسه93082 - امتيازتسهيلات مسكن آبانماه93
باربند نرم خودرو4 - طرح صنعتي باربند نرم خودرو
توریلح - ح. توکاريل
حافظ اعتماد4 - سرمايه گذاري حافظ اعتماد
ارشک4 - سرمايه گذاري ارشك
سیراف4 - سرمايه گذاري سيراف
سلیم4 - سرمايه گذاري سليم
زعیم4 - سرمايه گذاري زعيم
اعتصام4 - سرمايه گذاري اعتصام
مفتاح4 - سرمايه گذاري مفتاح
پردازش اطلاعات4 - پردازش اطلاعات ايرانيان
تسه9309 - امتيازتسهيلات مسكن آذرماه 93
تسه93092 - امتيازتسهيلات مسكن آذرماه 93
صامیا - اجاره پترواميدآسيا3ماهه20درصد
صامیا2 - اجاره پترواميدآسيا3ماهه20درصد
فافزا - فولاد افزا سپاهان
صمگا - مرابحه مگاموتور 3 ماهه 20 درصد
صمگا2 - مرابحه مگاموتور 3 ماهه 20 درصد
اتکای - بيمه اتكايي ايرانيان
اتکای2 - بيمه اتكايي ايرانيان
اتکای4 - بيمه اتكايي ايرانيان
تسه9310 - امتياز تسهيلات مسكن دي ماه93
تسه93102 - امتياز تسهيلات مسكن دي ماه93
خودکفا - اقتصادي و خودكفايي آزادگان
پترو کوهدشت4 - توسعه پتروشيمي كوهدشت
شکف - كف
کفرآور - فرآورده هاي سيمان شرق
کپرور - فرآوري زغال سنگ پروده طبس
کپرور2 - فرآوري زغال سنگ پروده طبس
کپرور4 - فرآوري زغال سنگ پروده طبس
تابا - تابان نيرو سپاهان
تابا2 - تابان نيرو سپاهان
تسه9311 - امتياز تسهيلات مسكن بهمنماه 93
تسه93112 - امتياز تسهيلات مسكن بهمنماه 93
سفیروز4 - توليدي سيمان فيروزكوه
نیروگاه فارس4 - مولد نيروگاهي تجارت فارس
فوکا - فولاد كاويان
فوکا2 - فولاد كاويان
فناوا کارت4 - فن آوا كارت
شصفها - پتروشيمي‌ اصفهان‌
شصفها2 - پتروشيمي‌ اصفهان‌
وسرمدح - ح. بيمه سرمد
وسرمدح4 - ح. بيمه سرمد
صایتل2 - اجاره رايتل2- سه ماهه 22 درصد
صایتل22 - اجاره رايتل2- سه ماهه 22 درصد
صایتل24 - اجاره رايتل2- سه ماهه 22 درصد
تسه9312 - امتياز تسهيلات مسكن اسفند 93
تسه93122 - امتياز تسهيلات مسكن اسفند 93
ومهر - بانك مهر اقتصاد
ومهر2 - بانك مهر اقتصاد
ومهر4 - بانك مهر اقتصاد
اعتماد - صندوق س.اعتماد آفرين پارسيان-د
اعتماد2 - صندوق س.اعتماد آفرين پارسيان-د
اعتماد4 - صندوق س.اعتماد آفرين پارسيان-د
خفولا - خدمات فني فولاد يزد
رایان - مشاركت رايان سايپا 3 ماهه 22%
رایان2 - مشاركت رايان سايپا 3 ماهه 22%
شلیا - شركت مواد ويژه ليا
شلیا2 - شركت مواد ويژه ليا
شلیا4 - شركت مواد ويژه ليا
کفرآورح - ح. فرآورده هاي سيمان شرق
خدیزل - بهمن ديزل
خدیزل2 - بهمن ديزل
خدیزل4 - بهمن ديزل
تسه9401 - امتياز تسهيلات مسكن فروردين94
تسه94012 - امتياز تسهيلات مسكن فروردين94
تبریز97 - مشاركت قطار شهري تبريز971218
تبریز972 - مشاركت قطار شهري تبريز971218
وکادوح - ح. تكادو
کیمیا - معدني كيمياي زنجان گستران
سکرد98 - مشاركت سيمان كردستان980219
سکرد982 - مشاركت سيمان كردستان980219
تسه9402 - امتياز تسهيلات مسكن ارديبهشت94
تسه94022 - امتياز تسهيلات مسكن ارديبهشت94
نفت قشم4 - سرمايه گذاري نفت قشم
کتوکا - توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا
صایند - صندوق س. گنجينه آينده روشن-د
صایند2 - صندوق س. گنجينه آينده روشن-د
صایند4 - صندوق س. گنجينه آينده روشن-د
تجارت - بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده)
تجارت2 - بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده)
تسه9403 - امتياز تسهيلات مسكن خرداد 94
تسه94032 - امتياز تسهيلات مسكن خرداد 94
شترانح - ح. پالايش نفت تهران
وهور - مديريت انرژي اميد تابان هور
وهور2 - مديريت انرژي اميد تابان هور
تپولا - مهندسي مرآت پولاد
لیدکو4 - گسترش صنعت علوم زيستي
قاروم - قند اروميه
قاروم2 - قند اروميه
قاروم4 - قند اروميه
فافزاح - ح. فولاد افزا سپاهان
سخند - صندوق س.سپهرخبرگان نفت-د
سخند2 - صندوق س.سپهرخبرگان نفت-د
ثغربح - ح.شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغ
صخابر - اوراق اجاره شركت مخابرات ايران
صخابر2 - اوراق اجاره شركت مخابرات ايران
گپارس - امور رفاهي كارگزاران پارس
تسه9404 - امتياز تسهيلات مسكن تير94
تسه94042 - امتياز تسهيلات مسكن تير94
وآفریح - ح. بيمه كارآفرين
ثروتم - صندوق س. ثروت آفرين پارسيان-م
ثروتم2 - صندوق س. ثروت آفرين پارسيان-م
ثروتم4 - صندوق س. ثروت آفرين پارسيان-م
ثرودح - ح.سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود
غپآذر - شير پگاه آذربايجان شرقي
وسبحان - سرمايه گذاري سبحان
وسبحان2 - سرمايه گذاري سبحان
وسبحان4 - سرمايه گذاري سبحان
کوثر - بيمه كوثر
کوثر2 - بيمه كوثر
تسه9405 - امتياز تسهيلات مسكن مرداد94
تسه94052 - امتياز تسهيلات مسكن مرداد94
ساینا - صنايع بهداشتي ساينا
ساینا4 - صنايع بهداشتي ساينا
وآرینح - ح. شركت توسعه اقتصادي آرين
وآرینح2 - ح. شركت توسعه اقتصادي آرين
وآرینح4 - ح. شركت توسعه اقتصادي آرين
شتوکا - توكا رنگ فولاد سپاهان
شتوکا2 - توكا رنگ فولاد سپاهان
ونور - اعتباري نور
ونور4 - اعتباري نور
مشهد971 - مشاركت شهرداري مشهد1394-تمدن
مشهد9712 - مشاركت شهرداري مشهد1394-تمدن
مشهد972 - شهرداري مشهد 1394-ارگ هومن
مشهد9722 - شهرداري مشهد 1394-ارگ هومن
مشهد973 - شهرداري مشهد1394-لوتوس پارسيان
مشهد9732 - شهرداري مشهد1394-لوتوس پارسيان
دماوند - توليد نيروي برق دماوند
دماوند2 - توليد نيروي برق دماوند
وکوثر - شركت اعتباري كوثر مركزي
وکوثر2 - شركت اعتباري كوثر مركزي
وکوثر4 - شركت اعتباري كوثر مركزي
قاسمح - ح. قاسم ايران
اتکام - شركت بيمه اتكايي امين
اتکام2 - شركت بيمه اتكايي امين
صغرب - صندوق س.مسکن شمال غرب-ز
صغرب4 - صندوق س.مسکن شمال غرب-ز
تسه9406 - امتياز تسهيلات مسكن شهريور94
تسه94062 - امتياز تسهيلات مسكن شهريور94
وایرا - سرمايه گذاري صنايع ايران
وایرا2 - سرمايه گذاري صنايع ايران
اخزا1 - اسناد خزانه اسلامي 941223
زنجانح - ح. صنايع پتروشيمي زنجان
زنجانح2 - ح. صنايع پتروشيمي زنجان
زنجانح4 - ح. صنايع پتروشيمي زنجان
کرج97 - شهرداري كرج 1394
کرج972 - شهرداري كرج 1394
قم971 - شهرداري قم 1394-تمدن
قم9712 - شهرداري قم 1394-تمدن
قم972 - شهرداري قم 1394- سپهر
قم9722 - شهرداري قم 1394- سپهر
قم973 - شهرداري قم1394-لوتوس پارسيان
قم9732 - شهرداري قم1394-لوتوس پارسيان
تسه9407 - امتياز تسهيلات مسكن مهرماه 94
تسه94072 - امتياز تسهيلات مسكن مهرماه 94
آگاس - صندوق س.هستي بخش آگاه-س
آگاس2 - صندوق س.هستي بخش آگاه-س
دبالکح - ح.مواد اوليه دارويي البرز بالك
ثعمراح - ح. عمران و توسعه شاهد
تسه9408 - امتيازتسهيلات مسكن آبان ماه 94
تسه94082 - امتيازتسهيلات مسكن آبان ماه 94
ثتوسا - س.توسعه و عمران استان اردبيل
ثتوسا4 - س.توسعه و عمران استان اردبيل
تسه9409 - امتيازتسهيلات مسكن آذرماه 94
تسه94092 - امتيازتسهيلات مسكن آذرماه 94
فاهواز - نورد و لوله اهواز
فاهواز2 - نورد و لوله اهواز
صدانا98 - اجاره دانا پتروريگ كيش 1394
صدانا982 - اجاره دانا پتروريگ كيش 1394
تلیسه - دامداري تليسه نمونه
تلیسه2 - دامداري تليسه نمونه
تلیسه4 - دامداري تليسه نمونه
تسه9410 - امتيازتسهيلات مسكن دي ماه94
تسه94102 - امتيازتسهيلات مسكن دي ماه94
فنرژی - گسترش صنايع انرژي آذرآب
فنرژی2 - گسترش صنايع انرژي آذرآب
فنرژی4 - گسترش صنايع انرژي آذرآب
ولبهمنح - ح.شركت بهمن ليزينگ
ولبهمنح2 - ح.شركت بهمن ليزينگ
اخزا2 - اسناد خزانه اسلامي950621
اخزا22 - اسناد خزانه اسلامي950621
اخزا3 - اسناد خزانه اسلامي950721
اخزا32 - اسناد خزانه اسلامي950721
اخزا4 - اسناد خزانه اسلامي950821
اخزا42 - اسناد خزانه اسلامي950821
اخزا44 - اسناد خزانه اسلامي950821
اخزا5 - اسناد خزانه اسلامي950909
اخزا52 - اسناد خزانه اسلامي950909
اخزا54 - اسناد خزانه اسلامي950909
آکورد - صندوق س. آرمان آتي كوثر-د
آکورد2 - صندوق س. آرمان آتي كوثر-د
آکورد4 - صندوق س. آرمان آتي كوثر-د
مسکن94 - مشاركت مسكن مهر941214
وآیندح - ح. بانك آينده
وآیندح2 - ح. بانك آينده
چکاپا - گروه صنايع كاغذ پارس
چکاپا2 - گروه صنايع كاغذ پارس
چکاپا4 - گروه صنايع كاغذ پارس
غدیس - پاكديس
غدیس2 - پاكديس
غدیس4 - پاكديس
دسانکو - داروسازي سبحان انكولوژي
دسانکو2 - داروسازي سبحان انكولوژي
دسانکو4 - داروسازي سبحان انكولوژي
تسه9411 - امتيازتسهيلات مسكن بهمن ماه94
تسه94112 - امتيازتسهيلات مسكن بهمن ماه94
گوهران - سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد
گوهران2 - سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد
ساروج - بين المللي ساروج بوشهر
ساروج2 - بين المللي ساروج بوشهر
ثالوند - سرمايه گذاري مسكن الوند
ثالوند2 - سرمايه گذاري مسكن الوند
ودیح - ح . بيمه دي
ودیح2 - ح . بيمه دي
ثالوند4 - سرمايه گذاري مسكن الوند
ودیح4 - ح . بيمه دي
وجامی - سرمايه گذاري جامي
وجامی2 - سرمايه گذاري جامي
وجامی4 - سرمايه گذاري جامي
کپرورح - ح.فرآوري زغال سنگ پروده طبس
حریل - ريل پردازسير
حریل2 - ريل پردازسير
حریل4 - ريل پردازسير
آبین - كشت و صنعت آبشيرين
برق مپنا4 - توليد برق پرند مپنا
بخاور - بيمه زندگي خاورميانه
وارسح - ح.سرمايه گذاري ارس صبا
اجاد1 - اجاره دولت مرحله يك1394-981226
ثباغ - شهر سازي و خانه سازي باغميشه
اجاد12 - اجاره دولت مرحله يك1394-981226
ثباغ2 - شهر سازي و خانه سازي باغميشه
ثباغ4 - شهر سازي و خانه سازي باغميشه
گردش95 - گواهي سپرده عام گردشگري951201
دی - بانك دي
دی2 - بانك دي
دی4 - بانك دي
تسه9412 - امتيازتسهيلات مسكن اسفندماه94
تسه9002 - امتيازتسهيلات مسكن ارديبهشت90
تسه94122 - امتيازتسهيلات مسكن اسفندماه94
تسه90022 - امتيازتسهيلات مسكن ارديبهشت90
غشهداب - كشت و صنعت شهداب ناب خراسان
وزمین - بانك ايران زمين
وزمین2 - بانك ايران زمين
وزمین4 - بانك ايران زمين
وسینح - ح .بيمه سينا
سمگاح - ح. سرمايه گذاري ميراث فرهنگي
سمگاح2 - ح. سرمايه گذاري ميراث فرهنگي
سمگاح4 - ح. سرمايه گذاري ميراث فرهنگي
صشرق99 - مرابحه سيمان شرق 990109
بکهنوج - توليد برق ماهتاب كهنوج
بکهنوج2 - توليد برق ماهتاب كهنوج
گردش952 - گواهي سپرده عام گردشگري951215
وگردش - بانك گردشگري
وگردش2 - بانك گردشگري
سمایهح - ح.بانك سرمايه
خارزمح - حذف-ح.سرمايه گذاري خوارزمي
تسه9003 - امتيازتسهيلات مسكن خردادماه90
تسه90032 - امتيازتسهيلات مسكن خردادماه90
ساما1 - اجاره سامان سه ماهه 20 درصد
ساما12 - اجاره سامان سه ماهه 20 درصد
ترازوی هوشمند4 - ترازوي رژيمي هوشمند
ساما14 - اجاره سامان سه ماهه 20 درصد
سوپر ظرفشویی4 - دستگاه سوپر ظرفشويي
تسه9501 - امتياز تسهيلات مسكن فروردين95
آ س پ - آ.س.پ
تسه95012 - امتياز تسهيلات مسكن فروردين95
آ س پ2 - آ.س.پ
آ س پ4 - آ.س.پ
قشم4 - خدمات کشتيراني ستاره قشم
آتیمس - صندوق س.آرمان آتيه درخشان مس-س
دیح - ح.بانك دي
آتیمس2 - صندوق س.آرمان آتيه درخشان مس-س
ثقزویح - ح.شركت عمران و سازندگي قزوين
مسکن1 - مشاركت مسكن مهر 20 درصد
مسکن12 - مشاركت مسكن مهر 20 درصد
اعتضاد غدیر4 - سرمايه گذاري اعتضاد غدير
حخزرح - ح.كشتيراني درياي خزر
زاگرس - پتروشيمي زاگرس
زاگرس2 - پتروشيمي زاگرس
زاگرس4 - پتروشيمي زاگرس
جوپار99 - اوراق اجاره جوپار 990212
جوپار992 - اوراق اجاره جوپار 990212
پتروکاویان4 - پتروشيمي كاويان
حپارسا - توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان
افرا - افرانت
حپارسا2 - توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان
افرا2 - افرانت
حپارسا4 - توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان
افرا4 - افرانت
تسه9502 - امتياز تسهيلات مسكن ارديبهشت95
تسه9004 - امتياز تسهيلات مسكن تيرماه 90
تسه95022 - امتياز تسهيلات مسكن ارديبهشت95
تسه90042 - امتياز تسهيلات مسكن تيرماه 90
ثپردیسح - ح.سرمايه گذاري مسكن پرديس
وگردشح - ح.بانك گردشگري
وگردشح2 - ح.بانك گردشگري
وگردشح4 - ح.بانك گردشگري
نارنج - مشاركت نارنجستان3ماهه20درصد
نارنج2 - مشاركت نارنجستان3ماهه20درصد
وثامن - شركت اعتباري ثامن
اپرداز - آتيه داده پرداز
وزمینح - ح.بانك ايران زمين
اپرداز2 - آتيه داده پرداز
وزمینح2 - ح.بانك ايران زمين
اپرداز4 - آتيه داده پرداز
وزمینح4 - ح.بانك ايران زمين
ماهان99 - اجاره هواپيمايي ماهان 9903
ماهان992 - اجاره هواپيمايي ماهان 9903
سرچشمهح - ح.شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه
تسه9503 - امتياز تسهيلات مسكن خرداد 95
تسه95032 - امتياز تسهيلات مسكن خرداد 95
صنعت
گزارشی از همه صنایع
زراعت و خدمات وابسته
پرورش محصولات و باغباني
كشاورزي، دامپروري و خدمات وابسته
كشاورزي و خدمات دامپروري جز دامپزشكي
پرورش طيور
پرورش حيوانات وتوليد ساير محصولات حيواني
فعاليتهاي حمايتي توليد محصولات
جنگلداري و ماهيگيري
جنگل شناسي و ديگر فعاليتهاي جنگلداري
استخراج زغال سنگ
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف
استخراج نفت خام وگاز طبيعي
خدمات جنبي استخراج نفت گاز جز اکتشاف
استخراج کانه هاي فلزي
استخراج آهن
استخراج كانه فلزي غيرآهن
استخراج ساير كانه هاي فلزي
استخراج ساير معادن
استخراج سنگ، ماسه و خاك رس
استخراج كانه هاي شيميايي و كود
حذف شده- فرآورده‌هاي غذايي و آشاميدني
پردازش و نگهداري ماهي و محصولات مرتبط
پردازش و نگهداري ميوه و سبزي
گروه توليد روغن هاي حيواني و نباتي
گروه توليد لبنيات
گروه توليد حبوبات
گروه توليد نشاسته و محصولات وابسته
گروه توليد خوراك آماده دام
گروه توليد نان و محصولات وابسته
گروه توليد شكر
گروه توليد كاكائو، شكلات و شيرينيجات
توليد ساير محصولات غذايي
گروه توليد جو و مااشعير
توليد نوشابه و آب معدني
منسوجات
آماده سازي و ريسندگي نخ، پارچه بافي
توليد محصولات نساجي به غير از پوشاك
توليد و فروش فرش و قالي
دباغي، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
توليد كفش
ساير محصولات چرمي
محصولات چوبي
توليد تخته چند لا و ساير تخته ها
توليد ديگر محصولات چوبي
محصولات كاغذي
توليد خمير كاغذ، كاغذ و مقوا
توليد كاغذ و مقواي موجدار و محفظه آنها
توليد ساير محصولات كاغذ و مقوا
انتشار، چاپ و تکثير
چاپ
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
ساخت فرآورده هاي نفتي تصفيه شده
توليد محصولات پالايش شده پتروشيمي
ساير فراورده هاي نفتي و سوختي
حذف شده-مواد و محصولات شيميايي
مواد شيميايي پايه به جز كود
گروه توليد كود و تركيبات نيتروژن
گروه توليد پلاستيك اوليه و لاستيك تركيبي
حشره كش و ساير محصولات شيميايي كشاورزي
توليد رنگ، بتونه، جوهر و پوشش هاي مشابه
گروه توليد داروهاي شيميايي و گياهي
گروه شوينده ها، عطر و محصولات آرايشي
گروه توليد ساير محصولات شيميايي
گروه توليد نخهاي مصنوعي
لاستيك و پلاستيك
توليد تاير و بازسازي تايرهاي لاستيكي
توليد ساير محصولات لاستيكي
توليد محصولات پلاستيكي
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري
توليد قطعات و بردهاي الكترونيكي
توليد رايانه و تجهيزات جانبي
گروه توليد سراميك غيرساختماني
گروه توليد محصولات سراميكي نسوز
توليد گل و سراميك ساختماني
توليد سيمان ، آهك و گچ
توليد محصولات بتني ، سيماني و گچي
توليد ساير محصولات معدني غيرفلزي
فلزات اساسي
توليد آهن و فولاد پايه
توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن
ريخته گري آهن و فولاد
استخراج ساير فلزات اساسي
ساخت محصولات فلزي
توليد محصولات فلزي ساختماني
توليد مخزن و محفظه فلزات
توليد مواد بخار به جز ديگهاي بخار مركزي
ساخت ابزارهاي دستي پرقدرت
توليد كارد و چنگال، ابزار دستي و عمومي
توليد ساير محصولات فلزي ساخته شده
ماشين آلات و تجهيزات
توليد موتور و توربين
توليد پمپ، كمپرسور، مته و دريچه
توليد ياتاقان، دنده و اجزاي هدايتي
توليد اجاق، كوره و مشعل كوره
توليد تجهيزات بالابر و جابجايي
توليد ساير ماشين آلات عمومي
توليد ماشين آلات كشاورزي و باغباني
توليد ابزارهاي ماشيني
توليد ماشين آلات استخراج و ساختمان
توليد ماشين آلات نساجي و چرم سازي
توليد وسايل خانگي
توليد ساير ماشين آلات و تجهيزات
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
توليد موتورها، مولدها و مبدلهاي الكتريكي
توليد تجهيزات توزيع و كنترل برق
توليد سيم و كابل عايق
توليد انباره، پيل و باتري ساده
توليد لامپ برقي و تجهيزات روشنايي
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي
فرستنده راديو، تلويزيون و تلفن و تلگراف
گيرنده راديو، تلويزيون و تجهيزات وابسته
ابزارپزشکي، اپتيکي و اندازه‌گيري
وسايل اندازه گيري غير از كنترل صنعتي
خودرو و ساخت قطعات
توليد وسايل نقليه موتوري
ساخت بدنه وسايل نقليه موتوري ساخت تريلر
قطعات يدكي و جانبي وسايل نقليه موتوري
ساير قطعات يدكي و وسايل نقليه موتوري
ساير تجهيزات حمل و نقل
ساخت و تعمير كشتي
توليد موتوسيكلت
مبلمان و مصنوعات ديگر
توليد ساير موارد
قند و شكر
توليد شكر
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي
شركتهاي صنعتي چند رشته اي
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
توليد انتقال و توزيع نيروي برق
توليد،لنتقال و توزيع برق،گاز،بخاروآب گرم
تامین بخار و آب گرم
جمع آوري، تصفيه و توزيع آب
جمع آوري، تصفيه و توزيع آب
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
پرورش و نگهداري ماهي و محصولات ماهي
پرورش و نگهداري ميوه جات و سبزيجات
توليد روغن هاي حيواني و نباتي
توليد لبنيات
توليد حبوبات
توليد نشاسته و محصولات وابسته
توليد خوراك آماده دام
توليد نان و محصولات وابسته
توليد كاكائو، شكلات و شيريني جات
توليد ساير محصولات غذايي
توليد جو و ماءالشعير
توليد نوشيدني و آبميوه
زير گروه ساير محصولات غذايي
مواد و محصولات دارويي
توليد داروهاي شيميايي و گياهي
توليد ساير محصولات دارويي
محصولات شيميايي
توليد مواد شيميايي پايه به جز كود
توليد كود و تركيبات نيتروژن
توليد پلاستيك اوليه و لاستيك تركيبي
توليد حشره كش و ساير محصولات شيميايي
توليد رنگ، بتونه، جوهر
توليد شوينده ها، عطر و محصولات آرايشي
توليد ساير محصولات شيميايي
توليد نخ هاي مصنوعي
توليد محصولات شيميايي ديگر
پيمانكاري صنعتي
ساختمان و مهندسي عمران
پيمانكاري طرح هاي صنعتي
ساير فعاليت هاي پيمانكاري
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور
عمده فروشي براساس هزينه و يا قرارداد
عمده فروشي تجهيزات وقطعات الكترونيكي
تجارت عمده فروشي غير تخصصي
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري
خرده فروشي انواع موادغذايي،نوشيدني وغيره
خرده فروشي موادغذايي در فروشگاههاي تخصصي
كاشي و سراميك
توليد گل و سراميك ساختماني
تجارت عمده وخرده فروشي وسائط نقليه موتور
فروش وسائط نقليه
فروش قطعات يدكي لوازم الحاقي وسايل نقليه
حمل و نقل هوايي
حمل و نقل هوايي مسافر
حمل و نقل هوايي با برنامه زماني
انبارداري و حمايت از فعاليتهاي حمل و نقل
فعاليتهاي خدماتي وابسته به حمل و نقل آبي
فعاليتهاي خدماتي وابسته حمل ونقل هوايي
سيمان، آهك و گچ
توليد سيمان، آهك و گچ
توليد بتون
ساير محصولات كاني غيرفلزي
توليد شيشه
توليد سراميك غيرساختماني
توليد محصولات سراميكي نسوز
توليد محصولات بتني، سيماني و گچ
توليد ساير محصولات معدني غيرفلزي
هتل و رستوران
هتل ها ، اردو و ديگر تداركات اقامت كوتاه
كاربردهاي تجاري اداري فرهنگي و گردشگري
سرمايه گذاريها
ساير واسطه هاي مالي
بانكها و موسسات اعتباري
ساير واسطه هاي پولي
سايرواسطه هاي مالي
ساير واسطه گريهاي مالي
ليزينگ مالي
اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
خدمات حمل و نقل دريايي
حمل و نقل از طريق خطوط راه آهن
ساير حمل و نقلهاي زميني برنامه ريزي شده
حمل و نقل بار زميني
حمل و نقل آبي
حمل و نقل دريايي وحمل ونقل درآبهاي ساحلي
ساير فعاليت هاي پشتيباني و حمل و نقل
فعاليت هاي پشتيباني و كمكي حمل و نقل
جابجايي محموله
حذف-ساير فعاليت هاي پشتيباني و حمل و نقل
مخابرات
مخابرات
واسطه‌گري‌هاي مالي و پولي
ساير واسطه هاي پولي
ليزينگ مالي
ساير واسطه هاي مالي
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
بيمه زندگي
بيمه غيرزندگي
فعاليتهاي مالي و اجرائي
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
اداره ي بازارهاي مالي
فعاليتهاي مرتبط با اوراق بهادار
بجز تامين وجوه بيمه و بازنشستگي
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله
صندوق سرمايه گذاري مختلط
صندوق سرمايه گذاري در سهام
صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمدثابت
صندوق هاي زمين و ساختمان
صندوق هاي پروژه
صندوق سرمايه گذاري جسورانه
اوراق تامين مالي
صكوك اجاره
صكوك مرابحه
صكوك استصناع
اوراق رهني
صكوك تجاري اسلامي
اوارق مشاركت دولتي
اوراق مشاركت شهرداري ها
اوراق مشاركت بانك مركزي
اوراق مشاركت بخش خصوصي
اوراق مشاركت دولتي بدون ضمانت دولت
اوراق مشاركت منتشره بانكها
گواهي سپرده عام
گواهي سپرده خاص
اسناد خزانه اسلامي
اوراق تسويه خزانه
اوراق اجاره دولتي با ضمانت دولت
اوراق اجاره دولتي بدون ضمانت دولت
اسناد خزانه اسلامي كوتاه مدت
اوراق مرابحه دولتي با ضمانت دولت
اوراق منفعت دولتي با ضمانت دولت
انبوه سازي، املاك و مستغلات
املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
پيمانكاري املاك و مستغلات
ساير فعاليت هاي املاك و مستغلات
فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني
تجزيه و تحليل و آزمايش فني
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
ساير فعاليت هاي رايانه اي
مشاوره و تهيه نرم افزار
اطلاعات و ارتباطات
خدمات ارزش افزوده
خدمات فني و مهندسي
فعاليتهاي ساختماني و مشاوره فني مرتبط
آزمايش و تحليل فني
ساير فعاليتهاي حرفه اي علمي و فني
اوراق بهادار مبتني بر دارايي فكري
اوراق بهادارشركت س.خ مبتني بردارايي فكري
اوراق بهادار مبتني بر دارايي فكري
حق بهره برداري اوراق مبتني بردارايي فكري
فعالبت هاي اجاره و ليزينگ
اجاره و ليزينگ وسائط نقليه موتوري
فعاليت پشتيباني اجرائي اداري وحمايت كسب
فعاليت حمايت از مشاغل ديگر
فعاليت هاي هنري، سرگرمي و خلاقانه
فعاليت هاي هنري
فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي
فعاليتهاي ورزشي
گروه اوراق غيرفعال
اوراق غيرفعال
شاخص
بازار
اول
دوم
سوم
پایه الف
پایه ب
پایه ج
تسهیلات مسکن
اوراق با درآمد ثابت
ETF
SME
اختیارات معامله
از تاریخ
تا تاریخ
خروجی Excel
جستجو نماد معامله شده