ایران
تاریخچه آمار معاملات

بازرگانی معادن4 - بازرگانی معادن ایران
وملل - اعتباری ملل
وملل2 - اعتباری ملل
میدکو - هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
میدکو2 - هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
میدکو4 - هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
میدکوح - ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
میدکوح2 - ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
میدکوح4 - ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
صامید - اجاره امید سه ماهه 20 درصد
صامید2 - اجاره امید سه ماهه 20 درصد
ماهان2 - اجاره ماهان2 سه ماهه 20 درصد
ماهان22 - اجاره ماهان2 سه ماهه 20 درصد
تسه9005 - امتیازتسهیلات مسکن مردادماه90
تسه90052 - امتیازتسهیلات مسکن مردادماه90
ثشرق - سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
ثشرق4 - سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
سبحانح - ح.سبحان دارو
حکمت - بانک حکمت ایرانیان
حکمت2 - بانک حکمت ایرانیان
حکمت4 - بانک حکمت ایرانیان
ثتران - سرمایه گذاری مسکن تهران
ثتران2 - سرمایه گذاری مسکن تهران
سیستم - همکاران سیستم
سیستم2 - همکاران سیستم
ذوب - سهامی ذوب آهن اصفهان
ذوب2 - سهامی ذوب آهن اصفهان
ذوب4 - سهامی ذوب آهن اصفهان
فن آوا - گروه فن آوا
تسه9006 - امتیازتسهیلات مسکن شهریورماه90
تسه90062 - امتیازتسهیلات مسکن شهریورماه90
بهپاک - صنعتی بهپاک
نوین - بیمه نوین
نوین2 - بیمه نوین
نوین4 - بیمه نوین
فن آوا2 - گروه فن آوا
فرابورس - فرابورس ایران
فرابورس2 - فرابورس ایران
فرابورس4 - فرابورس ایران
شکبیر - پتروشیمی امیرکبیر
شکبیر2 - پتروشیمی امیرکبیر
شکبیر4 - پتروشیمی امیرکبیر
کازرو - پتروشیمی کازرون
کازرو4 - پتروشیمی کازرون
ممسنی - پتروشیمی ممسنی
ممسنی2 - پتروشیمی ممسنی
ممسنی4 - پتروشیمی ممسنی
سجام - مجتمع سیمان غرب آسیا
سجام2 - مجتمع سیمان غرب آسیا
سجام4 - مجتمع سیمان غرب آسیا
شلرد - کود شیمیایی اوره لردگان
شلرد2 - کود شیمیایی اوره لردگان
شلرد4 - کود شیمیایی اوره لردگان
وشمال - س. چشم انداز توسعه شمال
وشمال2 - س. چشم انداز توسعه شمال
وشمال4 - س. چشم انداز توسعه شمال
زنجان - صنایع کشاورزی وکود زنجان
زنجان2 - صنایع کشاورزی وکود زنجان
زنجان4 - صنایع کشاورزی وکود زنجان
سجامح - ح.مجتمع سیمان غرب آسیا
شلردح - ح.کود شیمیایی اوره لردگان
شلردح2 - ح.کود شیمیایی اوره لردگان
نوینح - ح.بیمه نوین
فن آواح - ح.گروه فن آوا
ثباغح - ح.شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
تسه9007 - امتیازتسهیلات مسکن مهرماه90
تسه90072 - امتیازتسهیلات مسکن مهرماه90
میهن - بیمه میهن
میهن2 - بیمه میهن
میهن4 - بیمه میهن
وشمالح - ح.س. چشم انداز توسعه شمال
مارون - پتروشیمی مارون
مارون2 - پتروشیمی مارون
مارون4 - پتروشیمی مارون
دهدشت - صنایع پتروشیمی دهدشت
دهدشت2 - صنایع پتروشیمی دهدشت
دهدشت4 - صنایع پتروشیمی دهدشت
نیرو - نیرو سرمایه
نیرو2 - نیرو سرمایه
آریان - سرمایه گذاری پارس آریان
آریان2 - سرمایه گذاری پارس آریان
آریان4 - سرمایه گذاری پارس آریان
وما - بیمه ما
وما2 - بیمه ما
وما4 - بیمه ما
سنوین - سرمایه گذاری اقتصاد نوین
سنوین2 - سرمایه گذاری اقتصاد نوین
سنوین4 - سرمایه گذاری اقتصاد نوین
تسه9008 - امتیاز تسهیلات مسکن آبان 90
تسه90082 - امتیاز تسهیلات مسکن آبان 90
حکمتح - ح. بانک حکمت ایرانیان
حکمتح2 - ح. بانک حکمت ایرانیان
حکمتح4 - ح. بانک حکمت ایرانیان
تسه9009 - امتیاز تسهیلات مسکن آذر90
تسه90092 - امتیاز تسهیلات مسکن آذر90
آینده - بازرگانی آینده سازان بهشت پارس
آینده2 - بازرگانی آینده سازان بهشت پارس
بوتان - مشارکت بوتان سه ماهه20درصد
بوتان4 - مشارکت بوتان سه ماهه20درصد
کالا1 - کارگزاران بورس کالای ایران
کالا12 - کارگزاران بورس کالای ایران
کالا2 - تولیدکنندگان بورس کالای ایران
کالا22 - تولیدکنندگان بورس کالای ایران
کالا3 - نهادهای مالی بورس کالای ایران
کالا32 - نهادهای مالی بورس کالای ایران
کالا4 - سایر اشخاص بورس کالای ایران
کالا42 - سایر اشخاص بورس کالای ایران
ودانا - سرمایه گذاری دانایان پارس
ودانا2 - سرمایه گذاری دانایان پارس
ودانا4 - سرمایه گذاری دانایان پارس
بورس1 - کارگزاران بورس اوراق بهادار
بورس12 - کارگزاران بورس اوراق بهادار
بورس14 - کارگزاران بورس اوراق بهادار
بورس2 - نهادهای مالی بورس اوراق بهادار
بورس22 - نهادهای مالی بورس اوراق بهادار
بورس24 - نهادهای مالی بورس اوراق بهادار
بورس3 - سایر اشخاص بورس اوراق بهادار
بورس32 - سایر اشخاص بورس اوراق بهادار
سپرده - سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه
سپرده2 - سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه
سپرده4 - سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه
پترول - گروه پتروشیمی س. ایرانیان
پترول2 - گروه پتروشیمی س. ایرانیان
پترول4 - گروه پتروشیمی س. ایرانیان
حخزر2 - کشتیرانی دریای خزر
فزرین2 - زرین معدن آسیا
بمیلا - توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد
بمیلا2 - توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد
بمیلا4 - توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد
غصینو - صنعتی مینو
غصینو2 - صنعتی مینو
تکنار - مجتمع معادن مس تکنار
داراب - پتروشیمی داراب
داراب2 - پتروشیمی داراب
داراب4 - پتروشیمی داراب
فسا - پتروشیمی فسا
فسا2 - پتروشیمی فسا
فسا4 - پتروشیمی فسا
جهرم - پتروشیمی جهرم
جهرم2 - پتروشیمی جهرم
جهرم4 - پتروشیمی جهرم
حرهشا - رهشاد سپاهان (سهامی عام
حرهشا2 - رهشاد سپاهان (سهامی عام
حرهشا4 - رهشاد سپاهان (سهامی عام
غسنیم2 - فراورده های نوشیدنی تسنیم نوش
قشیر - قند شیروان قوچان و بجنورد
معیار - سرمایه گذاری معیار صنعت پارس
معیار 2 - سرمایه گذاری معیار صنعت پارس
جوپار - اجاره جوپار سه ماهه 20 درصد
جوپار2 - اجاره جوپار سه ماهه 20 درصد
بپاس - بیمه پاسارگاد
بپاس2 - بیمه پاسارگاد
کوثر - بیمه کوثر
کوثر4 - بیمه کوثر
توسعه - اعتباری توسعه
توسعه2 - اعتباری توسعه
دماوند2 - تولید نیروی برق دماوند
دماوند4 - تولید نیروی برق دماوند
بیستون4 - پتروشیمی بیستون
تسه9010 - امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه90
تسه90102 - امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه90
سخواف - سیمان مجد خواف
سخواف2 - سیمان مجد خواف
سکاب - س. بازنشستگی کارکنان بانک ها
حکمت - بانک حکمت ایرانیان
حکمت2 - بانک حکمت ایرانیان
حکمت4 - بانک حکمت ایرانیان
حکمتح - ح.بانک حکمت ایرانیان
حکمتح2 - ح.بانک حکمت ایرانیان
حکمتح4 - ح.بانک حکمت ایرانیان
هجرت2 - پخش هجرت
کشرق - صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود
کشرق2 - صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود
آرمان - بیمه آرمان
آرمان2 - بیمه آرمان
آرمان4 - بیمه آرمان
فتربت2 - مجتمع فولاد تربت حیدریه
کرمان - س. توسعه و عمران استان کرمان
کرمان2 - س. توسعه و عمران استان کرمان
کرمان4 - س. توسعه و عمران استان کرمان
تسه9011 - امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه90
تسه90112 - امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه90
شراز - پالایش نفت شیراز
شراز2 - پالایش نفت شیراز
شراز4 - پالایش نفت شیراز
شتران - پالایش نفت تهران
شتران2 - پالایش نفت تهران
شتران4 - پالایش نفت تهران
حاریا - کشتیرانی آریا
حاریا2 - کشتیرانی آریا
دشیری - شیرین دارو
فلات - گروه صنایع معادن فلات ایرانیان
فلات2 - گروه صنایع معادن فلات ایرانیان
فلات4 - گروه صنایع معادن فلات ایرانیان
کیسون - شرکت کیسون
کیسون2 - شرکت کیسون
سرچشمه - شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
سرچشمه2 - شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
وکادو - تکادو
سکابح - ح.س. بازنشستگی کارکنان بانک ها
سکابح4 - ح.س. بازنشستگی کارکنان بانک ها
وداناح2 - ح.سرمایه گذاری دانایان پارس
سدبیر2 - تدبیرگران فارس وخوزستان
اتکای - بیمه اتکایی ایرانیان
اتکای2 - بیمه اتکایی ایرانیان
بتک - کارخانجات کابل سازی‌ تک‌
بتک2 - کارخانجات کابل سازی‌ تک‌
بتک4 - کارخانجات کابل سازی‌ تک‌
توریل - توکاریل
توریل2 - توکاریل
کنور - تأمین مواد اولیه فولاد صبانور
کنور4 - تأمین مواد اولیه فولاد صبانور
تسه9012 - امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه90
تسه90122 - امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه90
بساما - بیمه سامان
بساما2 - بیمه سامان
بساما4 - بیمه سامان
غشوکو - شوکو پارس
غشوکو2 - شوکو پارس
حبندر - دریایی و کشتیرانی خط دریابندر
خکاشا - تولید خودرو سایپا کاشان
خکاشا4 - تولید خودرو سایپا کاشان
تسه9101 - امتیاز تسهیلات مسکن فروردین 91
تسه91012 - امتیاز تسهیلات مسکن فروردین 91
ولراز - لیزینگ رازی
ولراز2 - لیزینگ رازی
ولراز4 - لیزینگ رازی
سنندج2 - تولید نیروی برق سنندج
سنندج4 - تولید نیروی برق سنندج
تسه9102 - امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت91
تسه91022 - امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت91
ورازی - بیمه رازی
ورازی2 - بیمه رازی
ورازی4 - بیمه رازی
تعاون - بیمه تعاون
شجم - صنایع پتروشیمی تخت جمشید
شجم2 - صنایع پتروشیمی تخت جمشید
شجم4 - صنایع پتروشیمی تخت جمشید
صنایع شیر4 - صنایع شیر سرو بی خزان
ولتجار - واسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان
ولتجار2 - واسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان
ولتجار4 - واسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان
صسکن - اجاره مسکن سه ماهه 20 درصد
صسکن2 - اجاره مسکن سه ماهه 20 درصد
مخازن پتروشیمی4 - پایانه ها و مخازن پتروشیمی
سامان - بانک سامان
سامان2 - بانک سامان
سامان4 - بانک سامان
حفجر2 - کشتیرانی والفجر
صینا1 - اجاره لیزینگ سینا3ماهه 20 درصد
صمپنا - اجاره مپنا سه ماهه 20 درصد
صمپنا2 - اجاره مپنا سه ماهه 20 درصد
صمپنا4 - اجاره مپنا سه ماهه 20 درصد
تسه9103 - امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 91
تسه91032 - امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 91
انصا1 - گواهی سپرده انصار ماهانه20درصد
انصا12 - گواهی سپرده انصار ماهانه20درصد
انصا14 - گواهی سپرده انصار ماهانه20درصد
فتربتح - ح .مجتمع فولاد تربت حیدریه
فتربتح2 - ح .مجتمع فولاد تربت حیدریه
بساماح - ح.بیمه سامان
وقوام - بانک قوامین
وقوام2 - بانک قوامین
وقوام4 - بانک قوامین
ثعتما - س. ساختمانی اعتماد گستر
ثعتما2 - س. ساختمانی اعتماد گستر
ویسا2 - سرمایه گذاری ایساتیس پویا
ثنظام - س. ساختمانی نظام مهندسی ایران
ثنظام2 - س. ساختمانی نظام مهندسی ایران
سدبیر - س. تدبیرگران فارس وخوزستان
سدبیر2 - س. تدبیرگران فارس وخوزستان
وقوامح - ح.بانک قوامین
شستان - پتروشیمی گلستان
شستان2 - پتروشیمی گلستان
حقشم2 - دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم
دحاوی - الحاوی
دحاوی2 - الحاوی
ثجوان - تامین مسکن جوانان
تسه9104 - امتیاز تسهیلات مسکن تیرماه91
تسه91042 - امتیاز تسهیلات مسکن تیرماه91
کصدف - کاشی صدف سرام استقلال آباده
کصدف2 - کاشی صدف سرام استقلال آباده
کصدف4 - کاشی صدف سرام استقلال آباده
زنگان - صنعت روی زنگان
زنگان4 - صنعت روی زنگان
وملل - شرکت اعتباری ملل
وملل2 - شرکت اعتباری ملل
وملل4 - شرکت اعتباری ملل
صنایع گلستان4 - صنایع تبدیلی گلستان
سیمرغ2 - سیمرغ
کپاناح - ح.آپادانا سرام
بمیلاح - ح.آهن و فولاد میلاد
بمیلاح2 - ح.آهن و فولاد میلاد
وکوثر - مالی و اعتباری کوثر مرکزی-حذف
کباده - تولید خاک نسوزاستقلال آباده
کباده4 - تولید خاک نسوزاستقلال آباده
وآفر2 - سرمایه گذاری ارزش آفرینان
تسه9105 - امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه91
تسه91052 - امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه91
بمپنا - تولید برق عسلویه مپنا
بمپنا2 - تولید برق عسلویه مپنا
بمپنا4 - تولید برق عسلویه مپنا
واحصا - احیاء صنایع خراسان
واحصا2 - احیاء صنایع خراسان
واحیا - م .صنایع و معادن احیاء سپاهان
واحیا2 - م .صنایع و معادن احیاء سپاهان
سفاسی - شرکت فارسیت اهواز
سفاسی2 - شرکت فارسیت اهواز
غسنیمح - ح.فراوردهای نوشیدنی تسنیم نوش
غسنیمح2 - ح.فراوردهای نوشیدنی تسنیم نوش
بمیلاح - ح.آهن وفولادمیلاد
مجد2 - مشارکت مجد سه ماهه 20 درصد
مجد22 - مشارکت مجد سه ماهه 20 درصد
مجد24 - مشارکت مجد سه ماهه 20 درصد
پترولح - ح.گروه پتروشیمی س. ایرانیان
پترولح4 - ح.گروه پتروشیمی س. ایرانیان
فزرین - زرین معدن آسیا
فزرین2 - زرین معدن آسیا
تامکو4 - تأمین ماشین آلات ساختمانی نصب
موج تامین4 - موج تامین ارتباطات پارس
فزرینح - ح.زرین معدن آسیا
تشتاد - صنایع تولیدی اشتاد ایران‌
گکیش - توریستی ورفاهی آبادگران کیش
گکیش2 - توریستی ورفاهی آبادگران کیش
دهدشتح - ح.صنایع پتروشیمی دهدشت
دهدشتح4 - ح.صنایع پتروشیمی دهدشت
فبیرا - بسته‌ بندی‌ ایران‌
فبیرا4 - بسته‌ بندی‌ ایران‌
لکما - کارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌
لکما2 - کارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌
لکما4 - کارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌
شوش - هنکل‌ پاک‌ وش‌
شوش2 - هنکل‌ پاک‌ وش‌
سلار - شرکت سیمان لارستان
وثوق - سرمایه گذاری وثوق امین
وثوق2 - سرمایه گذاری وثوق امین
وثوق4 - سرمایه گذاری وثوق امین
سلارح - ح.شرکت سیمان لارستان
قچار - فراوردههای غذایی وقند چهارمحال
قچار4 - فراوردههای غذایی وقند چهارمحال
تسه9106 - امتیازتسهیلات مسکن شهریورماه91
تسه91062 - امتیازتسهیلات مسکن شهریورماه91
کابگن - تولیدی و صنعتی آبگینه‌
لازما - کارخانه های صنعتی آزمایش
چبسپا - بسته‌ بندی‌ پارس
فسدید - لوله‌وتجهیزات‌ سدید - ورشکسته
پلاست - کارخانجات تولیدی پلاستیران
پشاهن - تولیدی پلاستیک‌ شاهین
پشاهن4 - تولیدی پلاستیک‌ شاهین
کقزوی - شیشه‌ قزوین‌
کقزوی2 - شیشه‌ قزوین‌
قجام - فرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام‌
قجام2 - فرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام‌
بایکا - کارخانجات کابلسازی ‌ایران‌
بایکا2 - کارخانجات کابلسازی ‌ایران‌
بایکا4 - کارخانجات کابلسازی ‌ایران‌
غیوان - کیوان
غیوان2 - کیوان
چکارم - کارتن‌ مشهد
چکارم2 - کارتن‌ مشهد
لپیام - گسترش صنایع پیام
لپیام2 - گسترش صنایع پیام
تپمپسح - ح.تولیدی پمپ پارس (سهامی عام)
تپمپس - تولیدی پمپ پارس (سهامی عام)
شاوان - پالایش نفت لاوان
شاوان2 - پالایش نفت لاوان
شاوان4 - پالایش نفت لاوان
کالای پتروشیمی 4 - کالای پتروشیمی
سنوینح - ح.سرمایه گذاری اقتصاد نوین
سنوینح4 - ح.سرمایه گذاری اقتصاد نوین
تولیددارو - تولیددارو
تسه9107 - امتیازتسهیلات مسکن مهرماه91
تسه91072 - امتیازتسهیلات مسکن مهرماه91
چین چین4 - کشت و صنعت بین الملل چین چین
پتروشیمی تبریز4 - پتروشیمی تبریز
گولان - %مشارکت گولان سقز سه ماهه 20
خصدرا - صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌
خصدرا2 - صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌
خصدرا3 - صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌
خصدرا4 - صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌
وثنو - سرمایه گذاری ساختمانی نوین
وثنو2 - سرمایه گذاری ساختمانی نوین
وثنو4 - سرمایه گذاری ساختمانی نوین
وخاور - بانک خاورمیانه
وخاور4 - بانک خاورمیانه
وسالت - بانک قرض الحسنه رسالت
وسالت2 - بانک قرض الحسنه رسالت
وسالت4 - بانک قرض الحسنه رسالت
ثغرب - شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
ثغرب2 - شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
تهران بتون 4 - تهران بتون
ممسنیح - ح.پتروشیمی ممسنی
ممسنیح4 - ح.پتروشیمی ممسنی
تسه9108 - امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 91
تسه91082 - امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 91
انرژی1 - نهادهای مالی بورس انرژی
انرژی12 - نهادهای مالی بورس انرژی
انرژی14 - نهادهای مالی بورس انرژی
انرژی2 - فعالان بورس انرژی
انرژی22 - فعالان بورس انرژی
انرژی3 - سایر اشخاص بورس انرژی
انرژی32 - سایر اشخاص بورس انرژی
قیستو - شرکت قند بیستون
تشتادح - ح.صنایع تولیدی اشتاد ایران‌
گهر1 - مشارکت گهر1 سه ماهه 20درصد
گهر12 - مشارکت گهر1 سه ماهه 20درصد
شزنگ - تجهیزنیروی‌زنگان‌
شزنگ2 - تجهیزنیروی‌زنگان‌
کایتا - ایتالران‌
کایتا‌2 - ایتالران‌
کایتا‌4 - ایتالران‌
لخانه - لوازم‌ خانگی‌ پارس‌
لخانه4 - لوازم‌ خانگی‌ پارس‌
تسه9109 - امتیازتسهیلات مسکن آذر ماه 91
تسه91092 - امتیازتسهیلات مسکن آذر ماه 91
ثترانح - ح سرمایه گذاری مسکن تهران
وشهر - بانک شهر
وشهر2 - بانک شهر
وشهر4 - بانک شهر
وآفری - بیمه کارآفرین
وآفری2 - بیمه کارآفرین
وآفری4 - بیمه کارآفرین
شپاس - نفت پاسارگاد
شپاس2 - نفت پاسارگاد
تسه9110 - امتیازتسهیلات مسکن دی ماه 91
تسه91102 - امتیازتسهیلات مسکن دی ماه 91
نیروح - ح.نیرو سرمایه
خراسان - شرکت پتروشیمی خراسان
خراسان2 - شرکت پتروشیمی خراسان
خراسان4 - شرکت پتروشیمی خراسان
شرانل - نفت ایرانول
شرانل2 - نفت ایرانول
بپاسح - ح.بیمه پاسارگاد
وآرین - شرکت توسعه اقتصادی آرین
وآرین2 - شرکت توسعه اقتصادی آرین
وآرین4 - شرکت توسعه اقتصادی آرین
وسرمد - بیمه سرمد
وقوامح - ح.بانک قوامین
وآیند - بانک آینده
تسه9111 - امتیازتسهیلات مسکن بهمن ماه 91
تسه91112 - امتیازتسهیلات مسکن بهمن ماه 91
چخزر4 - صنایع چوب خزر کاسپین
پخش - پخش البرز
پخش2 - پخش البرز
پخش4 - پخش البرز
ثنام - س ساختمانی ب نام آوران مهندسی
ثنام2 - س ساختمانی ب نام آوران مهندسی
ومدکو1 - مشارکت میدکو ماهانه 20 درصد
ومدکو12 - مشارکت میدکو ماهانه 20 درصد
ومدکو14 - مشارکت میدکو ماهانه 20 درصد
مراز1 - مشارکت شیراز سه ماهه 20 درصد
مراز12 - مشارکت شیراز سه ماهه 20 درصد
مراز14 - مشارکت شیراز سه ماهه 20 درصد
ربوتا - مرابحه بوتان سه ماهه 20 درصد
تسه9112 - امتیازتسهیلات مسکن اسفندماه91
تسه91122 - امتیازتسهیلات مسکن اسفندماه91
آریانح - ح.سرمایه گذاری پارس آریان
آریانح2 - ح.سرمایه گذاری پارس آریان
صایان1 - اجاره رایان سه ماهه 20 درصد
صایان12 - اجاره رایان سه ماهه 20 درصد
صپارس - اجاره پارس سه ماهه 20 درصد
صپارس2 - اجاره پارس سه ماهه 20 درصد
صپارس4 - اجاره پارس سه ماهه 20 درصد
تسه9201 - امتیازتسهیلات مسکن فروردین 92
تسه92012 - امتیازتسهیلات مسکن فروردین 92
ثشرقح - ح.سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
ومشان - س. فنی و مهندسی مشانیر
ثنور - سرمایه گذاری کوه نور
ثنور2 - سرمایه گذاری کوه نور
ثنور4 - سرمایه گذاری کوه نور
ثقزوی - شرکت عمران و سازندگی قزوین
دتولید - داروسازی تولید دارو
دتولید2 - داروسازی تولید دارو
دتولید4 - داروسازی تولید دارو
فالوم - آلومتک‌
فالوم2 - آلومتک‌
پارتا - مجتمع‌صنعتی‌آرتاویل‌تایر
پارتا2 - مجتمع‌صنعتی‌آرتاویل‌تایر
پارتا4 - مجتمع‌صنعتی‌آرتاویل‌تایر
سپرمی - پرمیت‌
سپرمی2 - پرمیت‌
فالومح - ح.آلومتک‌
ثاصفا - شرکت‌ ساختمان‌ اصفهان‌
شسم - تولید سموم‌ علف‌ کش
شسم2 - تولید سموم‌ علف‌ کش
ساذری - آذریت‌
پلوله - گازلوله‌
پلوله2 - گازلوله‌
سایرا - ایرانیت‌
سایرا2 - ایرانیت‌
چنوپا - نیوپان‌ 22 بهمن‌
چنوپا2 - نیوپان‌ 22 بهمن‌
چنوپا4 - نیوپان‌ 22 بهمن‌
فسلیر - سولیران‌
تسه9202 - امتیازتسهیلات مسکن اردیبهشت 92
تسه92022 - امتیازتسهیلات مسکن اردیبهشت 92
دزفول - %مشارکت قائم دزفول سه ماهه 20
دزفول2 - %مشارکت قائم دزفول سه ماهه 20
پارتاح - ح.مجتمع‌صنعتی‌آرتاویل‌تای
وکوثر - مالی و اعتباری کوثر مرکزی
وکوثر2 - مالی و اعتباری کوثر مرکزی
وکوثر4 - مالی و اعتباری کوثر مرکزی
کنورح - ح.تأمین مواد اولیه فولاد صبانو
آرمانح - ح.بیمه آرمان
آرمانح4 - ح.بیمه آرمان
تسه9203 - امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 92
تسه92032 - امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 92
ثعتماح - ح.ساختمانی اعتماد گستر
جم - پتروشیمی جم
جم2 - پتروشیمی جم
جم4 - پتروشیمی جم
نیروگاه دز4 - بهره برداری نیروگاه دز
حسینا - توسعه خدمات دریایی وبندری سینا
حسینا2 - توسعه خدمات دریایی وبندری سینا
حسینا4 - توسعه خدمات دریایی وبندری سینا
تسه9204 - امتیاز تسهیلات مسکن تیرماه 92
تسه92042 - امتیاز تسهیلات مسکن تیرماه 92
ولانا - شرکت لیزینگ آریا دانا
آسام - صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م
آسام2 - صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م
آسام4 - صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م
تسه9205 - امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 92
تسه92052 - امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 92
سباقر - سیمان باقران
سمتاز - سیمان ممتازان کرمان
سمتاز2 - سیمان ممتازان کرمان
تپکو - تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو
تپکو4 - تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو
فجوش - جوش‌ و اکسیژن‌ ایران‌
تراک - ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی‌
تراک2 - ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی‌
دتهران‌ - داروسازی‌ تهران‌ دارو
کورز - ورزیران‌
کورز2 - ورزیران‌
سباقرح - ح. سیمان باقران
تکنارح - ح. مجتمع معادن مس تکنار
فن آوا کارت4 - فن آوا کارت
کاریس - صندوق س.سپهر کاریزما-س
کاریس2 - صندوق س.سپهر کاریزما-س
کاریس4 - صندوق س.سپهر کاریزما-س
وکوثرح - ح. مالی و اعتباری کوثر مرکزی
کازروح - ح. پتروشیمی کازرون
کازروح2 - ح. پتروشیمی کازرون
کازروح4 - ح. پتروشیمی کازرون
تسه9206 - امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 92
تسه92062 - امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 92
داده فن آوا4 - داده پردازی فن آوا
صچاد - اجاره چادرملو سه ماهه 20 درصد
صچاد2 - اجاره چادرملو سه ماهه 20 درصد
صچاد4 - اجاره چادرملو سه ماهه 20 درصد
مفاخر - توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
مفاخر2 - توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
مفاخر4 - توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
صمپنا2 - اجاره مپنا (2) سه ماهه 20 درصد
صمپنا22 - اجاره مپنا (2) سه ماهه 20 درصد
صمپنا24 - اجاره مپنا (2) سه ماهه 20 درصد
پخشح - ح. پخش البرز
ومللح - ح.شرکت اعتباری ملل
تسه9207 - امتیاز تسهیلات مسکن مهرماه 92
تسه92072 - امتیاز تسهیلات مسکن مهرماه 92
شغدیر - پتروشیمی غدیر
شغدیر4 - پتروشیمی غدیر
سرامیک البرز4 - سرامیک البرز
زنگانح - ح. صنعت روی زنگان
وآیند - بانک آینده
وآیند2 - بانک آینده
وآیند4 - بانک آینده
وتعاون - بیمه تعاون
وتعاون2 - بیمه تعاون
وماح - ح. بیمه ما
وماح2 - ح. بیمه ما
تسه9208 - امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 92
تسه92082 - امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 92
سپهر - اجاره سپهر سه ماهه 20 درصد
سپهر2 - اجاره سپهر سه ماهه 20 درصد
سپهر4 - اجاره سپهر سه ماهه 20 درصد
آساس - صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
آساس2 - صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
آساس4 - صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
وسرمد - بیمه سرمد
وسرمد2 - بیمه سرمد
وسرمد4 - بیمه سرمد
گکیشح - ح.توریستی ورفاهی آبادگران کیش
تسه9209 - امتیازتسهیلات مسکن آذر ماه 92
تسه92092 - امتیازتسهیلات مسکن آذر ماه 92
اطلس - صندوق س.توسعه اندوخته آینده-س
اطلس2 - صندوق س.توسعه اندوخته آینده-س
اطلس4 - صندوق س.توسعه اندوخته آینده-س
غمینو - شرکت صنایع غذایی مینو شرق
غمینو2 - شرکت صنایع غذایی مینو شرق
شپاها - نفت سپاهان
هرمز - فولاد هرمزگان جنوب
هرمز2 - فولاد هرمزگان جنوب
هرمز4 - فولاد هرمزگان جنوب
صایتل - اجاره رایتل ماهانه 20 درصد
صایتل2 - اجاره رایتل ماهانه 20 درصد
صایتل4 - اجاره رایتل ماهانه 20 درصد
تسه9210 - امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 92
تسه92102 - امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 92
پتروشیمی سلمان4 - پتروشیمی سلمان فارسی
سدبیرح - ح. س. تدبیرگران فارس وخوزستان
دتولیدح - ح. داروسازی تولید دارو
تکاپو4 - طراحی و احداث صنایع تکاپو
حخزر - کشتیرانی دریای خزر
حخزر2 - کشتیرانی دریای خزر
حخزر4 - کشتیرانی دریای خزر
وسنا - سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
تسه9211 - امتیاز تسهیلات مسکن بهمنماه 92
تسه92112 - امتیاز تسهیلات مسکن بهمنماه 92
ایران دوچرخ4 - ایران دوچرخ
وسناح - ح. سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
شبصیر - تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
شبصیر2 - تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
شبصیر4 - تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
برق آبادان4 - تولید نیروی برق آبادان
اعتلا - شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
اعتلا2 - شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
اعتلا4 - شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
کی بی سی - شرکت کی بی سی
کی بی سی2 - شرکت کی بی سی
کی بی سی4 - شرکت کی بی سی
وارس - سرمایه گذاری ارس صبا
وارس2 - سرمایه گذاری ارس صبا
سخوافح - ح. سیمان مجد خواف
نوسازی صنایع4 - نوسازی صنایع ایران
صدانا - اجاره پترو ریگ سه ماهه 20 درصد
صدانا2 - اجاره پترو ریگ سه ماهه 20 درصد
ارفع - شرکت آهن و فولاد ارفع
ارفع2 - شرکت آهن و فولاد ارفع
ارفع4 - شرکت آهن و فولاد ارفع
ونور - موسسه اعتباری نور
عمران تکلار4 - ساختمانی عمران تکلار
صگلوکز - مرابحه گلوکزان سه ماهه 20 درصد
صگلوکز2 - مرابحه گلوکزان سه ماهه 20 درصد
مراز2 - اوراق مشارکت شهرداری شیراز1392
مراز22 - اوراق مشارکت شهرداری شیراز1392
مراز24 - اوراق مشارکت شهرداری شیراز1392
تسه9212 - امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه92
تسه92122 - امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه92
بدکو - شرکت فروشگاه زنجیره ای دیاکو
بدکو2 - شرکت فروشگاه زنجیره ای دیاکو
بدکو4 - شرکت فروشگاه زنجیره ای دیاکو
وخاور - بانک خاورمیانه
وخاور2 - بانک خاورمیانه
زغالسنگ البرز4 - زغالسنگ البرز شرقی
وآتوس - س.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال
وآتوس2 - س.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال
وآتوس4 - س.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال
پرشیا97 - مشارکت نفت و گاز پرشیا970123
پرشیا972 - مشارکت نفت و گاز پرشیا970123
پرشیا974 - مشارکت نفت و گاز پرشیا970123
سکارآفرین4 - سرمایه گذاری بانک کارآفرین
ومدکو2 - اوراق مشارکت میدکو ماهانه %20
ومدکو22 - اوراق مشارکت میدکو ماهانه %20
تسه9301 - امتیاز تسهیلات مسکن فروردین 93
تسه93012 - امتیاز تسهیلات مسکن فروردین 93
بهپاکح - ح. صنعتی بهپاک
کوثرح - ح. بیمه کوثر
ثپردیس - سرمایه گذاری مسکن پردیس
ثپردیس2 - سرمایه گذاری مسکن پردیس
ثرود - سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود
ثرود2 - سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود
گلگهر1 - اوراق مشارکت گلگهر 3 ماهه 20%
گلگهر12 - اوراق مشارکت گلگهر 3 ماهه 20%
آ س پح - ح. آ.س.پ
سنگ آهن4 - سنگ آهن مرکزی
فولایح - ح. صنایع فولاد آلیاژی یزد
صبصیر - اوراق اجاره قائدبصیر 3ماهه 20%
صبصیر2 - اوراق اجاره قائدبصیر 3ماهه 20%
کاسپین - داروسازی کاسپین تامین
کاسپین2 - داروسازی کاسپین تامین
کاسپین4 - داروسازی کاسپین تامین
تسه9302 - امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت93
تسه93022 - امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت93
استارتر دیجیتال4 - استارتر دیجیتال ضد سرقت خودرو
تسه9303 - امتیاز تسهیلات مسکن خردادماه93
تسه93032 - امتیاز تسهیلات مسکن خردادماه93
صبوتا2 - اجاره بوتان سه ماهه 20درصد
شجمح - ح. صنایع پتروشیمی تخت جمشید
فبستم - صنایع ‌بسته‌بندی‌ مشهد
فبستم4 - صنایع ‌بسته‌بندی‌ مشهد
وحافظ - بیمه حافظ
وحافظ2 - بیمه حافظ
وحافظ4 - بیمه حافظ
انرژیح1 - ح نهادهای مالی بورس انرژی
انرژیح12 - ح نهادهای مالی بورس انرژی
انرژیح14 - ح نهادهای مالی بورس انرژی
انرژیح2 - ح فعالان بورس انرژی
انرژیح3 - ح سایر اشخاص بورس انرژی
وثخوز - سرمایه گذاری و توسعه خوزستان
تسه9304 - امتیاز تسهیلات مسکن تیرماه93
تسه93042 - امتیاز تسهیلات مسکن تیرماه93
افراح - ح. افرانت
جمح - ح پتروشیمی جم
حسیناح - ح. خدمات دریایی وبندری سینا
اعتلاح - ح سرمایه گذاری اعتلاء البرز
پتروشیمی مرجان4 - پتروشیمی مرجان
فسلیرح - ح.سولیران‌
سامانح - ح. بانک سامان
نشار - کارخانجات پشمبافی افشار یزد
الماس - صندوق س.امین تدبیرگران فردا-س
الماس2 - صندوق س.امین تدبیرگران فردا-س
صکاشی - اجاره کاشی پرسپولیس یزد3ماهه20
صکاشی2 - اجاره کاشی پرسپولیس یزد3ماهه20
ورازیح - ح. بیمه رازی
تسه9305 - امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه93
تسه93052 - امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه93
سآذر4 - سرمایه گذاری آذر
کاغذ مراغه4 - صنایع کاغذ مراغه
سفارود - کارخانه فارسیت درود
سفارود2 - کارخانه فارسیت درود
دارابح - ح.پتروشیمی داراب
فساح - ح. پتروشیمی فسا
جهرمح - ح.پتروشیمی جهرم
نسیم - صندوق س.نسیم-ز
نسیم4 - صندوق س.نسیم-ز
تفیرو - مهندسی فیروزا
ولبهمن - شرکت بهمن لیزینگ
ولبهمن2 - شرکت بهمن لیزینگ
رفاه - فروشگاه های زنجیره ای رفاه
رفاه4 - فروشگاه های زنجیره ای رفاه
کایگچ - ایران ‌گچ
نتوس - پشم‌ بافی‌ توس
وسدید - گروه ‌صنعتی‌سدید
وسدید2 - گروه ‌صنعتی‌سدید
شرنگی - شیمیایی رنگین
شرنگی2 - شیمیایی رنگین
شتولی - تولی‌پرس‌
کی بی سیح - ح. شرکت کی بی سی
فولاد تربت4 - فولاد تربت حیدریه
قاسم - قاسم ایران
تسه9306 - امتیازتسهیلات مسکن شهریورماه93
تسه93062 - امتیازتسهیلات مسکن شهریورماه93
پترول - گروه پتروشیمی س. ایرانیان
پترول2 - گروه پتروشیمی س. ایرانیان
پترول4 - گروه پتروشیمی س. ایرانیان
پترولح - ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان
مشهد9612 - مشارکت شهرداری مشهد 1392
مشهد96122 - مشارکت شهرداری مشهد 1392
مشهد96124 - مشارکت شهرداری مشهد 1392
ثزاگرس - سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس
مسکن شمالغرب4 - عمران و مسکن سازان شمالغرب
تسه9307 - امتیازتسهیلات مسکن مهرماه93
تسه93072 - امتیازتسهیلات مسکن مهرماه93
غفارس - شیر پاستوریزه پگاه فارس
خلیبل4 - مالیبل سایپا
دبالک - مواد اولیه دارویی البرز بالک
دبالک2 - مواد اولیه دارویی البرز بالک
وآرمان - شرکت اعتباری آرمان ایرانیان
وسین - بیمه سینا
وسین2 - بیمه سینا
وسین4 - بیمه سینا
بدکوح - ح شرکت فروشگاه زنجیره ای دیاکو
بدکوح2 - ح شرکت فروشگاه زنجیره ای دیاکو
تسه9308 - امتیازتسهیلات مسکن آبانماه93
تسه93082 - امتیازتسهیلات مسکن آبانماه93
باربند نرم خودرو4 - طرح صنعتی باربند نرم خودرو
توریلح - ح. توکاریل
حافظ اعتماد4 - سرمایه گذاری حافظ اعتماد
ارشک4 - سرمایه گذاری ارشک
سیراف4 - سرمایه گذاری سیراف
سلیم4 - سرمایه گذاری سلیم
زعیم4 - سرمایه گذاری زعیم
اعتصام4 - سرمایه گذاری اعتصام
مفتاح4 - سرمایه گذاری مفتاح
پردازش اطلاعات4 - پردازش اطلاعات ایرانیان
تسه9309 - امتیازتسهیلات مسکن آذرماه 93
تسه93092 - امتیازتسهیلات مسکن آذرماه 93
صامیا - اجاره پتروامیدآسیا3ماهه20درصد
صامیا2 - اجاره پتروامیدآسیا3ماهه20درصد
فافزا - فولاد افزا سپاهان
فافزا4 - فولاد افزا سپاهان
صمگا - مرابحه مگاموتور 3 ماهه 20 درصد
صمگا2 - مرابحه مگاموتور 3 ماهه 20 درصد
اتکای - بیمه اتکایی ایرانیان
اتکای2 - بیمه اتکایی ایرانیان
اتکای4 - بیمه اتکایی ایرانیان
تسه9310 - امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه93
تسه93102 - امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه93
خودکفا - اقتصادی و خودکفایی آزادگان
پترو کوهدشت4 - توسعه پتروشیمی کوهدشت
شکف - کف
کفرآور - فرآورده های سیمان شرق
کپرور - فرآوری زغال سنگ پروده طبس
کپرور2 - فرآوری زغال سنگ پروده طبس
کپرور4 - فرآوری زغال سنگ پروده طبس
تابا - تابان نیرو سپاهان
تابا2 - تابان نیرو سپاهان
تسه9311 - امتیاز تسهیلات مسکن بهمنماه 93
تسه93112 - امتیاز تسهیلات مسکن بهمنماه 93
سفیروز4 - تولیدی سیمان فیروزکوه
نیروگاه فارس4 - مولد نیروگاهی تجارت فارس
فوکا - فولاد کاویان
فوکا2 - فولاد کاویان
فناوا کارت4 - فن آوا کارت
شصفها - پتروشیمی‌ اصفهان‌
شصفها2 - پتروشیمی‌ اصفهان‌
وسرمدح - ح. بیمه سرمد
وسرمدح4 - ح. بیمه سرمد
صایتل2 - اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد
صایتل22 - اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد
صایتل24 - اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد
تسه9312 - امتیاز تسهیلات مسکن اسفند 93
تسه93122 - امتیاز تسهیلات مسکن اسفند 93
ومهر - بانک مهر اقتصاد
ومهر2 - بانک مهر اقتصاد
ومهر4 - بانک مهر اقتصاد
اعتماد - صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
اعتماد2 - صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
اعتماد4 - صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
خفولا - خدمات فنی فولاد یزد
رایان - مشارکت رایان سایپا 3 ماهه 22%
رایان2 - مشارکت رایان سایپا 3 ماهه 22%
شلیا - شرکت مواد ویژه لیا
شلیا2 - شرکت مواد ویژه لیا
شلیا4 - شرکت مواد ویژه لیا
کفرآورح - ح. فرآورده های سیمان شرق
خدیزل - بهمن دیزل
خدیزل2 - بهمن دیزل
خدیزل4 - بهمن دیزل
تسه9401 - امتیاز تسهیلات مسکن فروردین94
تسه94012 - امتیاز تسهیلات مسکن فروردین94
تبریز97 - مشارکت قطار شهری تبریز971218
تبریز972 - مشارکت قطار شهری تبریز971218
وکادوح - ح. تکادو
کیمیا - معدنی کیمیای زنجان گستران
سکرد98 - مشارکت سیمان کردستان980219
سکرد982 - مشارکت سیمان کردستان980219
تسه9402 - امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت94
تسه94022 - امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت94
نفت قشم4 - سرمایه گذاری نفت قشم
کتوکا - تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
کتوکا4 - تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
صایند - صندوق س. گنجینه آینده روشن-د
صایند2 - صندوق س. گنجینه آینده روشن-د
صایند4 - صندوق س. گنجینه آینده روشن-د
تجارت - بیمه تجارت نو(50% پرداخت شده)
تجارت2 - بیمه تجارت نو(50% پرداخت شده)
تسه9403 - امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 94
تسه94032 - امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 94
شترانح - ح. پالایش نفت تهران
وهور - مدیریت انرژی امید تابان هور
وهور2 - مدیریت انرژی امید تابان هور
تپولا - مهندسی مرآت پولاد
لیدکو4 - گسترش صنعت علوم زیستی
قاروم - قند ارومیه
قاروم2 - قند ارومیه
قاروم4 - قند ارومیه
فافزاح - ح. فولاد افزا سپاهان
سخند - صندوق س.سپهرخبرگان نفت-د
سخند2 - صندوق س.سپهرخبرگان نفت-د
سخند4 - صندوق س.سپهرخبرگان نفت-د
ثغربح - ح.شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغ
صخابر - اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
صخابر2 - اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
گپارس - امور رفاهی کارگزاران پارس
تسه9404 - امتیاز تسهیلات مسکن تیر94
تسه94042 - امتیاز تسهیلات مسکن تیر94
وآفریح - ح. بیمه کارآفرین
ثروتم - صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-م
ثروتم2 - صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-م
ثروتم4 - صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-م
ثرودح - ح.سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود
غپآذر - شیر پگاه آذربایجان شرقی
وسبحان - سرمایه گذاری سبحان
وسبحان2 - سرمایه گذاری سبحان
وسبحان4 - سرمایه گذاری سبحان
کوثر - بیمه کوثر
کوثر2 - بیمه کوثر
تسه9405 - امتیاز تسهیلات مسکن مرداد94
تسه94052 - امتیاز تسهیلات مسکن مرداد94
ساینا - صنایع بهداشتی ساینا
ساینا4 - صنایع بهداشتی ساینا
وآرینح - ح. شرکت توسعه اقتصادی آرین
وآرینح2 - ح. شرکت توسعه اقتصادی آرین
وآرینح4 - ح. شرکت توسعه اقتصادی آرین
شتوکا - توکا رنگ فولاد سپاهان
شتوکا2 - توکا رنگ فولاد سپاهان
شتوکا4 - توکا رنگ فولاد سپاهان
ونور - اعتباری نور
ونور4 - اعتباری نور
مشهد971 - مشارکت شهرداری مشهد1394-تمدن
مشهد9712 - مشارکت شهرداری مشهد1394-تمدن
مشهد972 - شهرداری مشهد 1394-ارگ هومن
مشهد9722 - شهرداری مشهد 1394-ارگ هومن
مشهد973 - شهرداری مشهد1394-لوتوس پارسیان
مشهد9732 - شهرداری مشهد1394-لوتوس پارسیان
دماوند - تولید نیروی برق دماوند
دماوند2 - تولید نیروی برق دماوند
وکوثر - شرکت اعتباری کوثر مرکزی
وکوثر2 - شرکت اعتباری کوثر مرکزی
وکوثر4 - شرکت اعتباری کوثر مرکزی
قاسمح - ح. قاسم ایران
اتکام - شرکت بیمه اتکایی امین
اتکام2 - شرکت بیمه اتکایی امین
صغرب - صندوق س.مسکن شمال غرب-ز
صغرب4 - صندوق س.مسکن شمال غرب-ز
تسه9406 - امتیاز تسهیلات مسکن شهریور94
تسه94062 - امتیاز تسهیلات مسکن شهریور94
وایرا - سرمایه گذاری صنایع ایران
وایرا2 - سرمایه گذاری صنایع ایران
اخزا1 - اسناد خزانه اسلامی 941223
زنجانح - ح. صنایع کشاورزی وکود زنجان
زنجانح2 - ح. صنایع کشاورزی وکود زنجان
زنجانح4 - ح. صنایع کشاورزی وکود زنجان
کرج97 - شهرداری کرج 1394
کرج972 - شهرداری کرج 1394
قم971 - شهرداری قم 1394-تمدن
قم9712 - شهرداری قم 1394-تمدن
قم972 - شهرداری قم 1394- سپهر
قم9722 - شهرداری قم 1394- سپهر
قم973 - شهرداری قم1394-لوتوس پارسیان
قم9732 - شهرداری قم1394-لوتوس پارسیان
تسه9407 - امتیاز تسهیلات مسکن مهرماه 94
تسه94072 - امتیاز تسهیلات مسکن مهرماه 94
آگاس - صندوق س.هستی بخش آگاه-س
آگاس2 - صندوق س.هستی بخش آگاه-س
آگاس4 - صندوق س.هستی بخش آگاه-س
دبالکح - ح.مواد اولیه دارویی البرز بالک
ثعمراح - ح. عمران و توسعه شاهد
تسه9408 - امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 94
تسه94082 - امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 94
ثتوسا - س.توسعه و عمران استان اردبیل
ثتوسا4 - س.توسعه و عمران استان اردبیل
تسه9409 - امتیازتسهیلات مسکن آذرماه 94
تسه94092 - امتیازتسهیلات مسکن آذرماه 94
فاهواز - نورد و لوله اهواز
فاهواز2 - نورد و لوله اهواز
صدانا98 - اجاره دانا پتروریگ کیش 1394
صدانا982 - اجاره دانا پتروریگ کیش 1394
تلیسه - دامداری تلیسه نمونه
تلیسه2 - دامداری تلیسه نمونه
تلیسه4 - دامداری تلیسه نمونه
تسه9410 - امتیازتسهیلات مسکن دی ماه94
تسه94102 - امتیازتسهیلات مسکن دی ماه94
فنرژی - گسترش صنایع انرژی آذرآب
فنرژی2 - گسترش صنایع انرژی آذرآب
فنرژی4 - گسترش صنایع انرژی آذرآب
ولبهمنح - ح.شرکت بهمن لیزینگ
ولبهمنح2 - ح.شرکت بهمن لیزینگ
اخزا2 - اسناد خزانه اسلامی950621
اخزا22 - اسناد خزانه اسلامی950621
اخزا3 - اسناد خزانه اسلامی950721
اخزا32 - اسناد خزانه اسلامی950721
اخزا4 - اسناد خزانه اسلامی950821
اخزا42 - اسناد خزانه اسلامی950821
اخزا44 - اسناد خزانه اسلامی950821
اخزا5 - اسناد خزانه اسلامی950909
اخزا52 - اسناد خزانه اسلامی950909
اخزا54 - اسناد خزانه اسلامی950909
آکورد - صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
آکورد2 - صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
آکورد4 - صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
مسکن94 - مشارکت مسکن مهر941214
وآیندح - ح. بانک آینده
وآیندح2 - ح. بانک آینده
چکاپا - گروه صنایع کاغذ پارس
چکاپا2 - گروه صنایع کاغذ پارس
چکاپا4 - گروه صنایع کاغذ پارس
غدیس - پاکدیس
غدیس2 - پاکدیس
غدیس4 - پاکدیس
دسانکو - داروسازی سبحان انکولوژی
دسانکو2 - داروسازی سبحان انکولوژی
دسانکو4 - داروسازی سبحان انکولوژی
تسه9411 - امتیازتسهیلات مسکن بهمن ماه94
تسه94112 - امتیازتسهیلات مسکن بهمن ماه94
گوهران - سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
گوهران2 - سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
ساروج - بین المللی ساروج بوشهر
ساروج2 - بین المللی ساروج بوشهر
ثالوند - سرمایه گذاری مسکن الوند
ثالوند2 - سرمایه گذاری مسکن الوند
ثالوند4 - سرمایه گذاری مسکن الوند
وجامی - سرمایه گذاری جامی
وجامی2 - سرمایه گذاری جامی
وجامی4 - سرمایه گذاری جامی
کپرورح - ح.فرآوری زغال سنگ پروده طبس
حریل - ریل پردازسیر
حریل2 - ریل پردازسیر
حریل4 - ریل پردازسیر
آبین - کشت و صنعت آبشیرین
برق مپنا4 - تولید برق پرند مپنا
بخاور - بیمه زندگی خاورمیانه
وارسح - ح.سرمایه گذاری ارس صبا
اجاد1 - اجاره دولت مرحله یک1394-981226
اجاد12 - اجاره دولت مرحله یک1394-981226
گردش95 - گواهی سپرده عام گردشگری951201
تسه9412 - امتیازتسهیلات مسکن اسفندماه94
تسه94122 - امتیازتسهیلات مسکن اسفندماه94
غشهداب - کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
وسینح - ح .بیمه سینا
صشرق99 - مرابحه سیمان شرق 990109
بکهنوج - تولید برق ماهتاب کهنوج
بکهنوج2 - تولید برق ماهتاب کهنوج
گردش952 - گواهی سپرده عام گردشگری951215
ترازوی هوشمند4 - ترازوی رژیمی هوشمند
سوپر ظرفشویی4 - دستگاه سوپر ظرفشویی
تسه9501 - امتیاز تسهیلات مسکن فروردین95
تسه95012 - امتیاز تسهیلات مسکن فروردین95
آتیمس - صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س
آتیمس2 - صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س
ثقزویح - ح.شرکت عمران و سازندگی قزوین
اعتضاد غدیر4 - سرمایه گذاری اعتضاد غدیر
حخزرح - ح.کشتیرانی دریای خزر
جوپار99 - اوراق اجاره جوپار 990212
جوپار992 - اوراق اجاره جوپار 990212
حپارسا - توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
حپارسا2 - توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
حپارسا4 - توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
تسه9502 - امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت95
تسه95022 - امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت95
ثپردیسح - ح.سرمایه گذاری مسکن پردیس
وثامن - شرکت اعتباری ثامن
اپرداز - آتیه داده پرداز
اپرداز2 - آتیه داده پرداز
اپرداز4 - آتیه داده پرداز
ماهان99 - اجاره هواپیمایی ماهان 9903
ماهان992 - اجاره هواپیمایی ماهان 9903
سرچشمهح - ح.شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
تسه9503 - امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 95
تسه95032 - امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 95
شتهران - داروسازی تهران شیمی
اخزا6 - اسناد خزانه اسلامی951225
اخزا62 - اسناد خزانه اسلامی951225
زگلدشت - کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
زگلدشت4 - کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
ارفعح - ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
رهن9704 - اوراق رهنی بانک مسکن 970413
رهن97042 - اوراق رهنی بانک مسکن 970413
غگلستا - شیر پاستوریزه پگاه گلستان
غگلستا2 - شیر پاستوریزه پگاه گلستان
بحکمت - بیمه حکمت صبا(50% پرداخت شده)
تسه9504 - امتیاز تسهیلات مسکن تیر ماه 95
تسه95042 - امتیاز تسهیلات مسکن تیر ماه 95
فولاد97 - مرابحه فولاد مبارکه 970429
دقاضی - داروسازی شهید قاضی
کوثرح - ح . بیمه کوثر
بنو - بیمه تجارت نو
بنو4 - بیمه تجارت نو
فیلتر شیکونین4 - فیلترجاذب موادسرطانزای دخانیات
تسه9505 - امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه95
تسه95052 - امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه95
غگلپا - شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
غگلپا2 - شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
فاهوازح - ح. نورد و لوله اهواز
وکاسپی4 - اعتباری کاسپین
مدیریت سبا4 - نوآوران مدیریت سبا
اخزا7 - اسناد خزانه اسلامی960502
اخزا72 - اسناد خزانه اسلامی960502
اخزا74 - اسناد خزانه اسلامی960502
اخزا8 - اسناد خزانه اسلامی960523
اخزا82 - اسناد خزانه اسلامی960523
اخزا84 - اسناد خزانه اسلامی960523
اخزا9 - اسناد خزانه اسلامی960613
اخزا92 - اسناد خزانه اسلامی960613
اخزا94 - اسناد خزانه اسلامی960613
اخزا10 - اسناد خزانه اسلامی960703
اخزا104 - اسناد خزانه اسلامی960703
تسه9506 - امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 95
تسه95062 - امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 95
اوان - مبین وان کیش
اوان2 - مبین وان کیش
لوتوس99 - اجاره لوتوس پارسیان990717
لوتوس992 - اجاره لوتوس پارسیان990717
گندم9707 - مرابحه دولتی گندم 970719
گندم97072 - مرابحه دولتی گندم 970719
گندم97074 - مرابحه دولتی گندم 970719
امید99 - مشارکت لیزینگ امید9907
امید992 - مشارکت لیزینگ امید9907
پارس9607 - گواهی سپرده عام پارسیان960703
پارس96072 - گواهی سپرده عام پارسیان960703
تسه9507 - امتیاز تسهیلات مسکن مهر 95
تسه95072 - امتیاز تسهیلات مسکن مهر 95
اتکایح - ح . بیمه اتکایی ایرانیان
خفناورح - ح . مهندسی صنعتی روان فن آور
خفناورح2 - ح . مهندسی صنعتی روان فن آور
اتکامح - ح. شرکت بیمه اتکایی امین
حسیر - ریل سیر کوثر
حسیر2 - ریل سیر کوثر
حسیر4 - ریل سیر کوثر
وبرق - س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی
تسه9508 - امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه 95
تسه95082 - امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه 95
سخا1 - اسناد خزانه اسلامی ک.مدت951019
سخا2 - اسناد خزانه اسلامی ک.مدت951119
شگامرن - مجتمع پترو صنعت گامرون
سرمایه لقمان4 - سرمایه گذاری لقمان
خدمات بازنشستگی4 - خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی
غگز - گز سکه
غگز2 - گز سکه
تسه9509 - امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه 95
تسه95092 - امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه 95
رویش - ص.س.جسورانه رویش لوتوس70%تأدیه
رویش4 - ص.س.جسورانه رویش لوتوس70%تأدیه
دسانکوح - ح . داروسازی سبحان انکولوژی
آتی1 - ص.س.ج. یکم آرمان آتی 20%تأدیه
رفاه96 - گواهی سپرده عام رفاه960815
غشهداب - کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
غشهداب2 - کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
غشهداب4 - کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
اخزا11 - اسناد خزانه اسلامی960724
اخزا112 - اسناد خزانه اسلامی960724
زشگزا - شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
زشگزا2 - شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
زشگزا4 - شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
تسه9510 - امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 95
تسه95102 - امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 95
تامین سپهر4 - تامین سرمایه سپهر
بهپاک - صنعتی بهپاک
اجاد21 - اجاره دولتی آپرورش-تمدن991118
اجاد212 - اجاره دولتی آپرورش-تمدن991118
اجاد22 - اجاره دولتی آپرورش-لوتوس991118
اجاد222 - اجاره دولتی آپرورش-لوتوس991118
اجاد23 - اجاره دولتی آپرورش-ملت991118
اجاد232 - اجاره دولتی آپرورش-ملت991118
اجاد24 - اجاره دولتی آپرورش-نوین991118
اجاد242 - اجاره دولتی آپرورش-نوین991118
اجاد25 - اجاره دولتی آپرورش-سپهر991118
اجاد252 - اجاره دولتی آپرورش-سپهر991118
اجاد26 - اجاره دولتی آپرورش-امید991118
اجاد262 - اجاره دولتی آپرورش-امید991118
اجاد27 - اجاره دولت آپرورش-کاردان991118
اجاد272 - اجاره دولت آپرورش-کاردان991118
سلامت2 - مرابحه دولت تعاون-کاردان991118
سلامت22 - مرابحه دولت تعاون-کاردان991118
سلامت3 - مرابحه دولتی تعاون-امید991118
سلامت32 - مرابحه دولتی تعاون-امید991118
سلامت4 - مرابحه دولتی تعاون-لوتوس991118
سلامت42 - مرابحه دولتی تعاون-لوتوس991118
سلامت5 - مرابحه دولتی تعاون-نوین991118
سلامت52 - مرابحه دولتی تعاون-نوین991118
سلامت1 - مرابحه دولتی تعاون-ملت991118
سلامت12 - مرابحه دولتی تعاون-ملت991118
ومللح - ح . اعتباری ملل
تسه9511 - امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه95
تسه95112 - امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه95
کاصفا4 - صنایع کاشی اصفهان
کرانه99 - مرابحه بنا گستر کرانه991222
کرانه992 - مرابحه بنا گستر کرانه991222
تسه9512 - امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه95
تسه95122 - امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه95
اجاد41 - اجاره دولتی وزا.علوم-الف991224
قشیرح - ح.قند شیروان قوچان و بجنورد
سرچشمه - سرمایه گذاری مس سرچشمه
سرچشمه2 - سرمایه گذاری مس سرچشمه
سرچشمه4 - سرمایه گذاری مس سرچشمه
سرچشمهح - ح .شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
سرچشمهح2 - ح .شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
وحافظح - ح . بیمه حافظ
تسه9601 - امتیاز تسهیلات مسکن فروردین96
تسه96012 - امتیاز تسهیلات مسکن فروردین96
گکوثر - هتل پارسیان کوثر اصفهان
گکوثر2 - هتل پارسیان کوثر اصفهان
گکوثر4 - هتل پارسیان کوثر اصفهان
حکمتخ1 - اختیار خ حکمت-1180-960310
اخزا11خ2 - اختیارخ اخزا11-930781-960331
اخزا11خ3 - اختیارخ اخزا11-932171-960331
اخزا11خ4 - اختیارخ اخزا11-933566-960331
اخزا11ف2 - اختیار ف اخزا11-930781-960331
اخزا11ف3 - اختیار ف اخزا11-932171-960331
اخزا11ف4 - اختیار ف اخزا11-933566-960331
هرمزخ3 - اختیارخ هرمز-2370-960310
هرمزف2 - اختیارف هرمز-2170-960310
هرمزف3 - اختیارف هرمز-2370-960310
هرمزف4 - اختیارف هرمز-2570-960310
وثوقح - ح . سرمایه گذاری وثوق امین
حآسا - آسیا سیر ارس
تسه9602 - امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت96
تسه96022 - امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت96
صنایع امید4 - توسعه صنایع معدنی امید
انرژی سپهر4 - توسعه برق و انرژی سپهر
کتوکاح - ح.تولیدی وخدمات صنایع نسوزتوکا
ریشمک - تولید و صادرات ریشمک
ریشمک2 - تولید و صادرات ریشمک
دشیریح - ح . شیرین دارو
نطرین - عطرین نخ قم
نطرین2 - عطرین نخ قم
ولشرق - لیزینگ ایران و شرق
ولشرق2 - لیزینگ ایران و شرق
تسه9603 - امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 96
تسه96032 - امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 96
وهورح - ح .مدیریت انرژی امید تابان هور
وهورح2 - ح .مدیریت انرژی امید تابان هور
وهنر-پذیره - گروه توسعه هنر ایران-پذیره
کنیلو - کاشی نیلو
حپارساح - ح .توسعه حمل ونقل ریلی پارسیان
شپاسح - ح . نفت پاسارگاد
بخاور - بیمه زندگی خاورمیانه
بخاور2 - بیمه زندگی خاورمیانه
شرانلح - ح . نفت ایرانول
تسه9604 - امتیاز تسهیلات مسکن تیر96
تسه96042 - امتیاز تسهیلات مسکن تیر96
تسه9605 - امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 96
تسه96052 - امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 96
خشککن4 - بدن خشک کن سقفی
سخاب2 - اسناد خزانه اسلامی960822
سخاب22 - اسناد خزانه اسلامی960822
سخاب3 - اسناد خزانه اسلامی960922
سخاب32 - اسناد خزانه اسلامی960922
سخاب4 - اسناد خزانه اسلامی961020
سخاب42 - اسناد خزانه اسلامی961020
سخاب5 - اسناد خزانه اسلامی961124
سخاب52 - اسناد خزانه اسلامی961124
سخاب6 - اسناد خزانه اسلامی961227
سخاب62 - اسناد خزانه اسلامی961227
سخاب7 - اسناد خزانه اسلامی971228
سخاب72 - اسناد خزانه اسلامی971228
سخاب74 - اسناد خزانه اسلامی971228
آرمانی - ص.س.ج.فناوری آرمانی50%تادیه
آرمانی4 - ص.س.ج.فناوری آرمانی50%تادیه
لیوان دردار4 - لیوان استوانه ای با در فشاری
هوایی سامان4 - خدمات هوایی سامان
تسه9606 - امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96
تسه96062 - امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96
غنیلی - مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان
کرمان خودرو - گروه اقتصادی کرمان خودرو-پذیره
اجاد3 - اجاره دولت-واجدشرایط خاص991118
اجاد32 - اجاره دولت-واجدشرایط خاص991118
اجاد34 - اجاره دولت-واجدشرایط خاص991118
اجاد42 - اجاره دولت-واجدشرایط خاص991224
اجاد422 - اجاره دولت-واجدشرایط خاص991224
اجاد424 - اجاره دولت-واجدشرایط خاص991224
سوسیس ماهی4 - تولید سوسیس و کالباس از ماهی
تسه9607 - امتیاز تسهیلات مسکن مهر96
تسه96072 - امتیاز تسهیلات مسکن مهر96
وحکمت - بیمه حکمت صبا(50% پرداخت شده)
وحکمت2 - بیمه حکمت صبا(50% پرداخت شده)
خعمرا - توسعه و عمران شهرستان نائین
زبینا - کشاورزی و دامپروری بینالود
زبینا2 - کشاورزی و دامپروری بینالود
زبینا4 - کشاورزی و دامپروری بینالود
حسیرتبعی9708 - اختیارف.تبعی ریل سیرکوثر970808
گندم2 - مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص1400
گندم22 - مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص1400
زقیام - کشت و دام قیام اصفهان
زقیام2 - کشت و دام قیام اصفهان
زقیام4 - کشت و دام قیام اصفهان
تسه9608 - امتیاز تسهیلات مسکن آبان96
تسه96082 - امتیاز تسهیلات مسکن آبان96
اخزا611 - اسناد خزانه-م11بودجه96-970913
اخزا6112 - اسناد خزانه-م11بودجه96-970913
اخزا601 - اسنادخزانه-م1بودجه96-970508
اخزا6012 - اسنادخزانه-م1بودجه96-970508
اخزا602 - اسنادخزانه-م2بودجه96-970612
اخزا6022 - اسنادخزانه-م2بودجه96-970612
اخزا6024 - اسنادخزانه-م2بودجه96-970612
اخزا603 - اسنادخزانه-م3بودجه96-970710
اخزا6032 - اسنادخزانه-م3بودجه96-970710
اخزا6034 - اسنادخزانه-م3بودجه96-970710
وپسا - س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس
وپسا2 - س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس
وپسا4 - س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس
کرمان98 - مرابحه کرمان موتور 980912
کرمان982 - مرابحه کرمان موتور 980912
سلامت6 - مرابحه سلامت6واجدشرایط خاص1400
سلامت62 - مرابحه سلامت6واجدشرایط خاص1400
سلامت64 - مرابحه سلامت6واجدشرایط خاص1400
تسه9609 - امتیاز تسهیلات مسکن آذر96
تسه96092 - امتیاز تسهیلات مسکن آذر96
تبرک - گروه کارخانجات صنعتی تبرک
تبرک2 - گروه کارخانجات صنعتی تبرک
فین استارز4 - FINSTARSعلامت تجاری فین استارز
اخزا604 - اسنادخزانه-م4بودجه96-980820
اخزا6042 - اسنادخزانه-م4بودجه96-980820
اخزا6044 - اسنادخزانه-م4بودجه96-980820
اخزا605 - اسنادخزانه-م5بودجه96-970926
اخزا6052 - اسنادخزانه-م5بودجه96-970926
اخزا6054 - اسنادخزانه-م5بودجه96-970926
اخزا606 - اسنادخزانه-م6بودجه96-980722
اخزا6062 - اسنادخزانه-م6بودجه96-980722
سکارون - سیمان کارون
شمواد - تولید مواداولیه الیاف مصنوعی
شپلی - پلی اکریل ایران
وآداک - صنعت و تجارت آداک
وآداک2 - صنعت و تجارت آداک
شرق1400 - مشارکت لیزینگ ایران وشرق140010
اشاد1 - مشارکت دولتی1-شرایط خاص001026
اشاد12 - مشارکت دولتی1-شرایط خاص001026
اشاد14 - مشارکت دولتی1-شرایط خاص001026
حبندرح - ح.دریایی وکشتیرانی خط دریابندر
تاپکیش - تجارت الکترونیک پارسیان کیش
تاپکیش2 - تجارت الکترونیک پارسیان کیش
تاپکیش4 - تجارت الکترونیک پارسیان کیش
تسه9610 - امتیاز تسهیلات مسکن دی96
تسه96102 - امتیاز تسهیلات مسکن دی96
غویتا - ویتانا
غویتا2 - ویتانا
اخزا607 - اسنادخزانه-م7بودجه96-971010
اخزا6072 - اسنادخزانه-م7بودجه96-971010
اخزا6074 - اسنادخزانه-م7بودجه96-971010
اخزا608 - اسنادخزانه-م8بودجه96-980411
اخزا6082 - اسنادخزانه-م8بودجه96-980411
اخزا6084 - اسنادخزانه-م8بودجه96-980411
اخزا610 - اسنادخزانه-م10بودجه96-980911
اخزا6102 - اسنادخزانه-م10بودجه96-980911
اخزا6104 - اسنادخزانه-م10بودجه96-980911
اخزا614 - اسنادخزانه-م14بودجه96-981016
اخزا6142 - اسنادخزانه-م14بودجه96-981016
اخزا609 - اسنادخزانه-م9بودجه96-980411
اخزا6092 - اسنادخزانه-م9بودجه96-980411
اخزا6094 - اسنادخزانه-م9بودجه96-980411
اخزا612 - اسنادخزانه-م12بودجه96-981114
اخزا6122 - اسنادخزانه-م12بودجه96-981114
اخزا6124 - اسنادخزانه-م12بودجه96-981114
اخزا613 - اسنادخزانه-م13بودجه96-981016
اخزا6132 - اسنادخزانه-م13بودجه96-981016
اخزا6134 - اسنادخزانه-م13بودجه96-981016
اخزا615 - اسنادخزانه-م15بودجه96-980820
اخزا6154 - اسنادخزانه-م15بودجه96-980820
فماک - ماداکتو استیل کرد
تملی611 - تسهیلات مسکن بانک ملی-بهمن96
تسه9611 - امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96
تسه96112 - امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96
تسه96114 - امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96
غشهدابح - ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
میهنح - ح . بیمه میهن
افاد1 - منفعت دولت-با شرایط خاص140006
افاد12 - منفعت دولت-با شرایط خاص140006
افاد14 - منفعت دولت-با شرایط خاص140006
کیسونح - ح . شرکت کیسون
کیسونح2 - ح . شرکت کیسون
تملی612 - تسهیلات مسکن بانک ملی-اسفند96
اشاد3 - مشارکت دولتی3-شرایط خاص980713
اشاد32 - مشارکت دولتی3-شرایط خاص980713
اشاد34 - مشارکت دولتی3-شرایط خاص980713
اشاد4 - مشارکت دولتی4-شرایط خاص980730
اشاد42 - مشارکت دولتی4-شرایط خاص980730
اشاد44 - مشارکت دولتی4-شرایط خاص980730
اشاد5 - مشارکت دولتی5-شرایط خاص980922
اشاد52 - مشارکت دولتی5-شرایط خاص980922
اشاد54 - مشارکت دولتی5-شرایط خاص980922
اشاد6 - مشارکت دولتی6-شرایط خاص981201
اشاد62 - مشارکت دولتی6-شرایط خاص981201
اشاد64 - مشارکت دولتی6-شرایط خاص981201
اشاد7 - مشارکت دولتی7-شرایط خاص981227
اشاد72 - مشارکت دولتی7-شرایط خاص981227
اشاد74 - مشارکت دولتی7-شرایط خاص981227
اشاد8 - مشارکت دولتی8-شرایط خاص981030
اشاد82 - مشارکت دولتی8-شرایط خاص981030
اشاد84 - مشارکت دولتی8-شرایط خاص981030
اشاد9 - مشارکت دولتی9-شرایط خاص990909
اشاد92 - مشارکت دولتی9-شرایط خاص990909
اشاد94 - مشارکت دولتی9-شرایط خاص990909
ثنورح - ح . سرمایه گذاری کوه نور
وزمین - بانک ایران زمین
وزمین2 - بانک ایران زمین
وزمین4 - بانک ایران زمین
تامین97 - اجاره س.تامین اجتماعی971222
تامین972 - اجاره س.تامین اجتماعی971222
تسه9612 - امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96
تسه96122 - امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96
تسه96124 - امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96
شستا991 - اجاره تامین اجتماعی-امین991226
شستا9912 - اجاره تامین اجتماعی-امین991226
شستا992 - اجاره تامین اجتماعی-سپهر991226
شستا9922 - اجاره تامین اجتماعی-سپهر991226
شستا993 - اجاره ت.اجتماعی-کاردان991226
شستا994 - اجاره تامین اجتماعی-نوین991226
شستا9942 - اجاره تامین اجتماعی-نوین991226
افاد2 - منفعت دولتی2-شرایط خاص14000626
افاد24 - منفعت دولتی2-شرایط خاص14000626
اشاد2 - مشارکت دولتی2-شرایط خاص001227
تسه9701 - امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97
تسه97012 - امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97
تسه97014 - امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97
آشناتک - ص.س.ج.ایده نوتک آشنا12% تادیه
تملی701 - تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین97
کمینا - شیشه سازی مینا
کمینا2 - شیشه سازی مینا
فلاتح - ح.صنایع معادن فلات ایرانیان
بعثت - مشارکت توسعه سه ماهه 20درصد
مادیرا - صنایع ماشین های اداری ایران
مادیرا2 - صنایع ماشین های اداری ایران
مادیرا4 - صنایع ماشین های اداری ایران
تملی702 - تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت97
شرق - مشارکت ایران شرق 3 ماهه20درصد
کمرجانح - ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار
ماهان - اجاره ماهان سه ماهه 20 درصد
تسه9702 - امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97
پانفت1 - مشارکت نفت فصلی20درصد
تسه97022 - امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97
تسه97024 - امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97
صبا1401 - اجاره مهندسی صبا نفت14010225
سعدی - گواهی سپرده سعدی فصلی17درصد
صبا14012 - اجاره مهندسی صبا نفت14010225
تهران1 - ص.ج.یکم دانشگاه تهران20% تادیه
زکشت - کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
زکشت4 - کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
اخزا621 - اسنادخزانه-م21بودجه96-970522
اخزا622 - اسنادخزانه-م22بودجه96-980523
اخزا623 - اسنادخزانه-م23بودجه96-990528
اخزا6232 - اسنادخزانه-م23بودجه96-990528
اخزا6234 - اسنادخزانه-م23بودجه96-990528
اخزا624 - اسنادخزانه-م24بودجه96-990625
اخزا6242 - اسنادخزانه-م24بودجه96-990625
اخزا6244 - اسنادخزانه-م24بودجه96-990625
جورا4 - جوراب مقاومتی آبی
تملی703 - تسهیلات مسکن ب. ملی-خرداد97
تسه9703 - امتیاز تسهیلات مسکن خرداد97
تسه97032 - امتیاز تسهیلات مسکن خرداد97
وملت - سرمایه گذاری ملت
خفناور - مهندسی صنعتی روان فن آور
غپونه - نوش پونه مشهد
غپونه2 - نوش پونه مشهد
غویتاح - ح . ویتانا
خکاوه - سایپا دیزل
خکاوه2 - سایپا دیزل
کورش99 - مرابحه صنعت غذایی کورش990411
کورش992 - مرابحه صنعت غذایی کورش990411
خکرمان - گروه اقتصادی کرمان خودرو
خکرمان4 - گروه اقتصادی کرمان خودرو
تسه9704 - امتیاز تسهیلات مسکن تیر97
تسه97042 - امتیاز تسهیلات مسکن تیر97
تملی704 - تسهیلات مسکن ب. ملی-تیر97
تست1 - نماد تستی
ریل1401 - اجاره ریل کوثر14010509
ریل14012 - اجاره ریل کوثر14010509
اوصتا - صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
اوصتا2 - صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
اوصتا4 - صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
البرز02 - اجاره ریلی البرزنیرو14020514
البرز022 - اجاره ریلی البرزنیرو14020514
خاور - ایران خودرو دیزل
ثالوندح - ح . سرمایه گذاری مسکن الوند
داوه - داروسازی آوه سینا
نوین - بیمه نوین
نوین2 - بیمه نوین
ماست غنی شده4 - ماست غنی شده جهت کاهش کلسترول
تملی705 - تسهیلات مسکن ب. ملی-مرداد97
تسه9705 - امتیاز تسهیلات مسکن مرداد97
تسه97052 - امتیاز تسهیلات مسکن مرداد97
شستا001 - اجاره تامین اجتماعی-امین000523
شستا0012 - اجاره تامین اجتماعی-امین000523
شستا002 - اجاره تامین اجتماعی-تمدن000523
شستا003 - اجاره تامین اجتماعی-سپهر000523
شستا0032 - اجاره تامین اجتماعی-سپهر000523
شستا004 - اجاره تامین اجتماعی-نوین000523
شستا0042 - اجاره تامین اجتماعی-نوین000523
اخزا701 - اسنادخزانه-م1بودجه97-970920
اخزا7012 - اسنادخزانه-م1بودجه97-970920
اخزا702 - اسنادخزانه-م2بودجه97-971024
اخزا7022 - اسنادخزانه-م2بودجه97-971024
ومعلم - بیمه معلم
اخزا703 - اسنادخزانه-م3بودجه97-990721
اخزا7032 - اسنادخزانه-م3بودجه97-990721
اخزا7034 - اسنادخزانه-م3بودجه97-990721
اخزا704 - اسنادخزانه-م4بودجه97-991022
اخزا7042 - اسنادخزانه-م4بودجه97-991022
اخزا7044 - اسنادخزانه-م4بودجه97-991022
اخزا706 - اسنادخزانه-م6بودجه97-990423
اخزا7062 - اسنادخزانه-م6بودجه97-990423
اخزا7064 - اسنادخزانه-م6بودجه97-990423
اخزا707 - اسنادخزانه-م7بودجه97-980627
اخزا7074 - اسنادخزانه-م7بودجه97-980627
زدشت - کشت و صنعت دشت خرم دره
زدشت2 - کشت و صنعت دشت خرم دره
زدشت4 - کشت و صنعت دشت خرم دره
اخزا705 - اسنادخزانه-م5بودجه97-980523
اخزا7052 - اسنادخزانه-م5بودجه97-980523
اخزا708 - اسنادخزانه-م8بودجه97-980723
اخزا7082 - اسنادخزانه-م8بودجه97-980723
اخزا709 - اسنادخزانه-م9بودجه97-990513
اخزا7092 - اسنادخزانه-م9بودجه97-990513
اخزا710 - اسنادخزانه-م10بودجه97-980327
اخزا711 - اسنادخزانه-م11بودجه97-980430
اخزا7112 - اسنادخزانه-م11بودجه97-980430
اخزا712 - اسنادخزانه-م12بودجه97-980530
اخزا7122 - اسنادخزانه-م12بودجه97-980530
زرند4 - فولاد زرند
سیرجان4 - فولاد سیرجان
تسه9706 - امتیاز تسهیلات مسکن شهریور97
تسه97062 - امتیاز تسهیلات مسکن شهریور97
تملی706 - تسهیلات مسکن ب. ملی-شهریور97
قرن99 - مرابحه پدیده شیمی قرن990701
قرن992 - مرابحه پدیده شیمی قرن990701
حکمت01 - مشارکت حکمت ایرانیان 140107
مبین011 - اجاره اعتماد مبین لوتوس010710
مبین0112 - اجاره اعتماد مبین لوتوس010710
مبین012 - اجاره اعتماد مبین تمدن010710
مبین0122 - اجاره اعتماد مبین تمدن010710
مبین013 - اجاره اعتماد مبین نوین010710
مبین0132 - اجاره اعتماد مبین نوین010710
شمشاد4 - علامت تجاری شمشاد(SHemSHad)
قنقش - قند نقش جهان
تلیسهح - ح . دامداری تلیسه نمونه
سمایه - بانک سرمایه
تملی707 - تسهیلات مسکن ب. ملی-مهر97
تسه9707 - امتیاز تسهیلات مسکن مهر97
تسه97072 - امتیاز تسهیلات مسکن مهر97
فنابا - ص.ج. فناوری بازنشستگی 20%تادیه
مادیرا4 - صنایع ماشینهای اداری ایران
کگهر - سنگ آهن گهرزمین
کگهر2 - سنگ آهن گهرزمین
کگهر4 - سنگ آهن گهرزمین
تملی708 - تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان97
هفردا - راهیابان فردا
تسه9708 - امتیاز تسهیلات مسکن آبان97
تسه97082 - امتیاز تسهیلات مسکن آبان97
بزاگرس - نیروگاه زاگرس کوثر
بزاگرس2 - نیروگاه زاگرس کوثر
تملی709 - تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر97
شفارا - پتروشیمی فارابی
تسه9709 - امتیاز تسهیلات مسکن آذر97
تسه97092 - امتیاز تسهیلات مسکن آذر97
کهرام - تولیدی گرانیت بهسرام
زماهان - مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
زماهان2 - مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
فنفت - صنایع تجهیزات نفت
اخزا713 - اسنادخزانه-م13بودجه97-000518
اخزا7132 - اسنادخزانه-م13بودجه97-000518
اخزا7134 - اسنادخزانه-م13بودجه97-000518
اخزا714 - اسنادخزانه-م14بودجه97-980722
اخزا7142 - اسنادخزانه-م14بودجه97-980722
وتعاونح - ح . بیمه تعاون
مبین014 - اجاره اعتماد مبین لوتوس011019
مبین015 - اجاره اعتماد مبین تمدن011019
مبین016 - اجاره اعتماد مبین امید011019
مبین0162 - اجاره اعتماد مبین امید011019
تسه9710 - امتیاز تسهیلات مسکن دی 97
تسه97102 - امتیاز تسهیلات مسکن دی 97
آسامید - صندوق س.مشترک آسمان امید -د
آسامید2 - صندوق س.مشترک آسمان امید -د
آسامید4 - صندوق س.مشترک آسمان امید -د
تملی710 - تسهیلات مسکن ب. ملی-دی97
زفکا - کشت و دامداری فکا
زفکا4 - کشت و دامداری فکا
زشریف - کشت وصنعت شریف آباد
زشریف2 - کشت وصنعت شریف آباد
اروند01 - منفعت صبا اروند امید14001113
اروند02 - منفعت صبا اروند امین14001113
اروند03 - منفعت صبا اروند تمدن14001113
اروند04 - منفعت صبا اروند کاردان14001113
اروند042 - منفعت صبا اروند کاردان14001113
اروند05 - منفعت صبا اروند لوتوس 14001113
اروند06 - منفعت صبا اروند ملت 14001113
اروند07 - منفعت صبا اروند نوین 14001113
اروند072 - منفعت صبا اروند نوین 14001113
ماهان01 - منفعت هواپیمایی ماهان 14011123
تملی711 - تسهیلات مسکن ب. ملی-بهمن97
تسه9711 - امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 97
تسه97112 - امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 97
کرمان00 - رهنی کرمان موتور14001130
وگردش - بانک گردشگری
وگردش2 - بانک گردشگری
وگردش4 - بانک گردشگری
اشاد10 - مشارکت دولتی10-شرایط خاص001226
اشاد102 - مشارکت دولتی10-شرایط خاص001226
اشاد104 - مشارکت دولتی10-شرایط خاص001226
نوریل02 - اجاره ریل پرداز نوآفرین021213
حریل02 - اجاره ریل پردازسیر021212
قشرین - قند شیرین خراسان
شستا005 - اجاره تامین اجتماعی-امین001220
اخزا715 - اسنادخزانه-م15بودجه97-990224
اخزا716 - اسنادخزانه-م16بودجه97-000407
اخزا7162 - اسنادخزانه-م16بودجه97-000407
وهنر - گروه توسعه هنر ایران
وهنر2 - گروه توسعه هنر ایران
اروند08 - منفعت صبا اروند ملت 14001222
اروند082 - منفعت صبا اروند ملت 14001222
اروند09 - منفعت صبا اروند نوین 14001222
اروند10 - منفعت صبا اروند لوتوس 14001222
اروند102 - منفعت صبا اروند لوتوس 14001222
اروند11 - منفعت صبا اروند سپهر 14001222
اروند112 - منفعت صبا اروند سپهر 14001222
اخزا717 - اسنادخزانه-م17بودجه97-981017
تسه9712 - امتیاز تسهیلات مسکن اسفند97
تسه97122 - امتیاز تسهیلات مسکن اسفند97
تملی712 - تسهیلات مسکن ب. ملی-اسفند97
غبهار - کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان
غبهار4 - کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان
بنوح - ح . بیمه تجارت نو
تملی801 - تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین98
تسه9801 - امتیاز تسهیلات مسکن فروردین98
تسه98012 - امتیاز تسهیلات مسکن فروردین98
ولشرقح - ح . لیزینگ ایران و شرق
دکپسول - تولید ژلاتین کپسول ایران
دکپسول4 - تولید ژلاتین کپسول ایران
ثاژن - سخت آژند
ثاژن2 - سخت آژند
باران - بیمه زندگی باران50%تادیه
تملی802 - تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت98
تسه9802 - امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت98
تسه98022 - امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت98
اخزا718 - اسنادخزانه-م18بودجه97-000525
اخزا7182 - اسنادخزانه-م18بودجه97-000525
اخزا719 - اسنادخزانه-م19بودجه97-980827
اخزا7192 - اسنادخزانه-م19بودجه97-980827
اخزا720 - اسنادخزانه-م20بودجه97-000324
اخزا7202 - اسنادخزانه-م20بودجه97-000324
اخزا721 - اسنادخزانه-م21بودجه97-000728
اخزا7212 - اسنادخزانه-م21بودجه97-000728
اخزا722 - اسنادخزانه-م22بودجه97-000428
اخزا7222 - اسنادخزانه-م22بودجه97-000428
اخزا723 - اسنادخزانه-م23بودجه97-000824
اخزا7232 - اسنادخزانه-م23بودجه97-000824
دقاضیح - ح . داروسازی شهید قاضی
رنیک - جنرال مکانیک
رنیک2 - جنرال مکانیک
رنیک4 - جنرال مکانیک
درهآور - دارویی ره آورد تامین
درهآور4 - دارویی ره آورد تامین
تملی803 - تسهیلات مسکن ب. ملی-خرداد98
تسه9803 - امتیاز تسهیلات مسکن خرداد98
تسه98032 - امتیاز تسهیلات مسکن خرداد98
بجهرم - توسعه مولد نیروگاهی جهرم
بجهرم4 - توسعه مولد نیروگاهی جهرم
خبازرس - بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
غویتا - ویتانا
اوانح - ح . مبین وان کیش
هجرت - پخش هجرت
هجرت4 - پخش هجرت
تسه9804 - امتیاز تسهیلات مسکن تیر98
تسه98042 - امتیاز تسهیلات مسکن تیر98
خفولاح - ح . خدمات فنی فولاد یزد
تملی804 - تسهیلات مسکن ب. ملی-تیر98
چهار سیلندر4 - موتور چهار سیلندر
کاسپینح - ح .داروسازی کاسپین تامین
دتوزیع - توزیع دارو پخش
دتوزیع4 - توزیع دارو پخش
فرابورس - فرابورس ایران
ولرازح - ح . لیزینگ رازی
اخزا803 - اسنادخزانه-م3بودجه98-990521
اخزا811 - اسنادخزانه-م11بودجه98-001013
شپترو - پتروشیمی آبادان
اخزا802 - اسنادخزانه-م2بودجه98-990430
اخزا805 - اسنادخزانه-م5بودجه98-000422
اخزا807 - اسنادخزانه-م7بودجه98-000719
اخزا809 - اسنادخزانه-م9بودجه98-000923
اخزا815 - اسنادخزانه-م15بودجه98-010406
دارا - صندوق س. دارا الگوریتم-د
دارا2 - صندوق س. دارا الگوریتم-د
تملی805 - تسهیلات مسکن ب. ملی-مرداد98
تسه9805 - امتیاز تسهیلات مسکن مرداد98
تسه98052 - امتیاز تسهیلات مسکن مرداد98
شلرد02 - کود شیمیایی اوره لردگان
تسه9806 - امتیاز تسهیلات مسکن شهریور98
وتعاونح4 - ح . بیمه تعاون
پارتین - ص.ج.پارتیان15%تادیه
افاد4 - منفعت دولتی4-شرایط خاص14010729
حذف -آرین4 - بانک الکترونیکی آرین
بالاس - مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
بالاس4 - مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
ودی - بیمه دی
ودی2 - بیمه دی
ودی4 - بیمه دی
سبحان - سبحان دارو
سبحان2 - سبحان دارو
سبحان4 - سبحان دارو
فولای - صنایع فولاد آلیاژی یزد
فولای2 - صنایع فولاد آلیاژی یزد
فولای4 - صنایع فولاد آلیاژی یزد
همراه - ارتباطات سیار ایران
همراه4 - ارتباطات سیار ایران
سمایه - بانک سرمایه
سمایه4 - بانک سرمایه
سمگا - گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
سمگا2 - گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
سمگا4 - گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
وگستر - گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
وگستر2 - گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
وگستر4 - گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
پکویر - کویر تایر
وایران - لیزینگ ایرانیان
وایران4 - لیزینگ ایرانیان
کمرجان - بازرگانی و تولیدی مرجان کار
تسه8907 - امتیاز تسهیلات مسکن مهرماه89
تسه89072 - امتیاز تسهیلات مسکن مهرماه89
تسه8908 - امتیاز تسهیلات مسکن آبان ماه89
تسه89082 - امتیاز تسهیلات مسکن آبان ماه89
تسه8909 - امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه89
تسه89092 - امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه89
تسه8910 - امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 89
تسه89102 - امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 89
تسه8911 - امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه89
تسه89112 - امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه89
تسه8912 - امتیاز تسهیلات مسکن اسفند 89
تسه89122 - امتیاز تسهیلات مسکن اسفند 89
تسه9001 - امتیاز تسهیلات مسکن فروردین 90
تسه90012 - امتیاز تسهیلات مسکن فروردین 90
ثعمرا - عمران و توسعه شاهد
ثعمرا2 - عمران و توسعه شاهد
ثعمرا4 - عمران و توسعه شاهد
خفناور - مهندسی صنعتی روان فن آور
سبزوا - سیمان لار سبزوار
توسعه گردشگری 4 - توسعه گردشگری ایران
خدمات هوایی4 - هواپیمایی خدمات ویژه
خاورمیانه - بانک خاورمیانه
پتروباختر4 - پتروشیمی باختر
برنا4 - بازرگانی برنا
پترومروارید4 - پتروشیمی مروارید
گلسار4 - گلسار فارس
توسعه صنعت4 - سرمایه گذاری توسعه صنعت
غیرصنعتی 4 - خدمات غیر صنعتی گاز ایران
ودیح - ح . بیمه دی
ودیح2 - ح . بیمه دی
ودیح4 - ح . بیمه دی
ثباغ - شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
ثباغ2 - شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
ثباغ4 - شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
دی - بانک دی
دی2 - بانک دی
دی4 - بانک دی
تسه9002 - امتیازتسهیلات مسکن اردیبهشت90
تسه90022 - امتیازتسهیلات مسکن اردیبهشت90
وزمین - بانک ایران زمین
وزمین2 - بانک ایران زمین
وزمین4 - بانک ایران زمین
سمگاح - ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی
سمگاح2 - ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی
سمگاح4 - ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی
وگردش - بانک گردشگری
وگردش2 - بانک گردشگری
سمایهح - ح.بانک سرمایه
خارزمح - حذف-ح.سرمایه گذاری خوارزمی
تسه9003 - امتیازتسهیلات مسکن خردادماه90
تسه90032 - امتیازتسهیلات مسکن خردادماه90
ساما1 - اجاره سامان سه ماهه 20 درصد
ساما12 - اجاره سامان سه ماهه 20 درصد
ساما14 - اجاره سامان سه ماهه 20 درصد
آ س پ - آ.س.پ
آ س پ2 - آ.س.پ
آ س پ4 - آ.س.پ
قشم4 - خدمات کشتیرانی ستاره قشم
دیح - ح.بانک دی
مسکن1 - مشارکت مسکن مهر 20 درصد
مسکن12 - مشارکت مسکن مهر 20 درصد
زاگرس - پتروشیمی زاگرس
زاگرس2 - پتروشیمی زاگرس
زاگرس4 - پتروشیمی زاگرس
پتروکاویان4 - پتروشیمی کاویان
افرا - افرانت
افرا2 - افرانت
افرا4 - افرانت
تسه9004 - امتیاز تسهیلات مسکن تیرماه 90
تسه90042 - امتیاز تسهیلات مسکن تیرماه 90
وگردشح - ح.بانک گردشگری
وگردشح2 - ح.بانک گردشگری
وگردشح4 - ح.بانک گردشگری
نارنج - مشارکت نارنجستان3ماهه20درصد
نارنج2 - مشارکت نارنجستان3ماهه20درصد
وزمینح - ح.بانک ایران زمین
وزمینح2 - ح.بانک ایران زمین
وزمینح4 - ح.بانک ایران زمین
گزارشی از همه صنایع
زراعت و خدمات وابسته
پرورش محصولات و باغبانی
کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته
پرورش حیوانات
کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی
پرورش طیور
پرورش حیوانات وتولید سایر محصولات حیوانی
فعالیتهای حمایتی تولید محصولات
جنگلداری و ماهیگیری
جنگل شناسی و دیگر فعالیتهای جنگلداری
استخراج زغال سنگ
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
استخراج نفت خام وگاز طبیعی
خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف
استخراج کانه های فلزی
استخراج آهن
استخراج کانه فلزی غیرآهن
استخراج سایر کانه های فلزی
استخراج سایر معادن
استخراج سنگ، ماسه و خاک رس
استخراج کانه های شیمیایی و کود
حذف شده- فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی
پردازش و نگهداری ماهی و محصولات مرتبط
پردازش و نگهداری میوه و سبزی
گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی
گروه تولید لبنیات
گروه تولید حبوبات
گروه تولید نشاسته و محصولات وابسته
گروه تولید خوراک آماده دام
گروه تولید نان و محصولات وابسته
گروه تولید شکر
گروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینیجات
تولید سایر محصولات غذایی
گروه تولید جو و مااشعیر
تولید نوشابه و آب معدنی
منسوجات
آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی
تولید محصولات نساجی به غیر از پوشاک
تولید و فروش فرش و قالی
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
تولید کفش
سایر محصولات چرمی
محصولات چوبی
تولید تخته چند لا و سایر تخته ها
تولید دیگر محصولات چوبی
محصولات کاغذی
تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
تولید سایر محصولات کاغذ و مقوا
انتشار، چاپ و تکثیر
چاپ
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
سایر فراورده های نفتی و سوختی
حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن
گروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
حشره کش و سایر محصولات شیمیایی کشاورزی
تولید رنگ، بتونه، جوهر و پوشش های مشابه
گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
گروه تولید سایر محصولات شیمیایی
گروه تولید نخهای مصنوعی
لاستیک و پلاستیک
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
تولید سایر محصولات لاستیکی
تولید محصولات پلاستیکی
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
تولید قطعات و بردهای الکترونیکی
تولید رایانه و تجهیزات جانبی
گروه تولید سرامیک غیرساختمانی
گروه تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تولید سیمان ، آهک و گچ
تولید محصولات بتنی ، سیمانی و گچی
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
فلزات اساسی
تولید آهن و فولاد پایه
تولید فلزات گرانبهای غیرآهن
ریخته گری آهن و فولاد
استخراج سایر فلزات اساسی
ساخت محصولات فلزی
تولید محصولات فلزی ساختمانی
تولید مخزن و محفظه فلزات
تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی
ساخت ابزارهای دستی پرقدرت
تولید کارد و چنگال، ابزار دستی و عمومی
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
ماشین آلات و تجهیزات
تولید موتور و توربین
تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه
تولید یاتاقان، دنده و اجزای هدایتی
تولید اجاق، کوره و مشعل کوره
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
تولید سایر ماشین آلات عمومی
تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی
تولید ابزارهای ماشینی
تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان
تولید ماشین آلات نساجی و چرم سازی
تولید وسایل خانگی
تولید سایر ماشین آلات و تجهیزات
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی
تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق
تولید سیم و کابل عایق
تولید انباره، پیل و باتری ساده
تولید لامپ برقی و تجهیزات روشنایی
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
فرستنده رادیو، تلویزیون و تلفن و تلگراف
گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته
ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
وسایل اندازه گیری غیر از کنترل صنعتی
خودرو و ساخت قطعات
تولید وسایل نقلیه موتوری
ساخت بدنه وسایل نقلیه موتوری ساخت تریلر
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری
سایر تجهیزات حمل و نقل
ساخت و تعمیر کشتی
تولید موتوسیکلت
مبلمان و مصنوعات دیگر
تولید سایر موارد
قند و شکر
تولید شکر
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
شرکتهای صنعتی چند رشته ای
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم
تامین بخار و آب گرم
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
پرورش و نگهداری ماهی و محصولات ماهی
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
تولید روغن های حیوانی و نباتی
تولید لبنیات
تولید حبوبات
تولید نشاسته و محصولات وابسته
تولید خوراک آماده دام
تولید نان و محصولات وابسته
تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات
تولید سایر محصولات غذایی
تولید جو و ماءالشعیر
تولید نوشیدنی و آبمیوه
زیر گروه سایر محصولات غذایی
مواد و محصولات دارویی
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
تولید سایر محصولات دارویی
محصولات شیمیایی
تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
تولید حشره کش و سایر محصولات شیمیایی
تولید رنگ، بتونه، جوهر
تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
تولید سایر محصولات شیمیایی
تولید نخ های مصنوعی
تولید محصولات شیمیایی دیگر
پیمانکاری صنعتی
ساختمان و مهندسی عمران
پیمانکاری طرح های صنعتی
مدیریت پسماند
سایر فعالیت های پیمانکاری
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد
عمده فروشی تجهیزات وقطعات الکترونیکی
تجارت عمده فروشی غیر تخصصی
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره
خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی
کاشی و سرامیک
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
فروش وسائط نقلیه
فروش قطعات یدکی لوازم الحاقی وسایل نقلیه
حمل و نقل هوایی
حمل و نقل هوایی مسافر
حمل و نقل هوایی با برنامه زمانی
انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل
فعالیتهای خدماتی وابسته به حمل و نقل آبی
فعالیتهای خدماتی وابسته حمل ونقل هوایی
سیمان، آهک و گچ
تولید سیمان، آهک و گچ
تولید بتون
سایر محصولات کانی غیرفلزی
تولید شیشه
تولید سرامیک غیرساختمانی
تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
هتل و رستوران
هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
کاربردهای تجاری اداری فرهنگی و گردشگری
سرمایه گذاریها
سایر واسطه های مالی
بانکها و موسسات اعتباری
سایر واسطه های پولی
سایرواسطه های مالی
سایر واسطه گریهای مالی
لیزینگ مالی
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
خدمات حمل و نقل دریایی
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده
حمل و نقل بار زمینی
حمل و نقل آبی
حمل و نقل دریایی وحمل ونقل درآبهای ساحلی
سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
جابجایی محموله
حذف-سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
مخابرات
مخابرات
واسطه‌گری‌های مالی و پولی
سایر واسطه های پولی
لیزینگ مالی
سایر واسطه های مالی
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
بیمه زندگی
بیمه غیرزندگی
فعالیتهای مالی و اجرائی
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
اداره ی بازارهای مالی
فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صندوق سرمایه گذاری مختلط
صندوق سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
صندوق های زمین و ساختمان
صندوق های پروژه
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
اوراق تامین مالی
صکوک اجاره
صکوک مرابحه
صکوک استصناع
اوراق رهنی
صکوک تجاری اسلامی
اوارق مشارکت دولتی
اوراق مشارکت شهرداری ها
اوراق مشارکت بانک مرکزی
اوراق مشارکت بخش خصوصی
اوراق مشارکت دولتی بدون ضمانت دولت
اوراق مشارکت منتشره بانکها
گواهی سپرده عام
گواهی سپرده خاص
اسناد خزانه اسلامی
اوراق تسویه خزانه
اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت
اوراق اجاره دولتی بدون ضمانت دولت
اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت خصوصی
انبوه سازی، املاک و مستغلات
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
پیمانکاری املاک و مستغلات
سایر فعالیت های املاک و مستغلات
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی
تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
سایر فعالیت های رایانه ای
مشاوره و تهیه نرم افزار
اطلاعات و ارتباطات
خدمات ارزش افزوده
خدمات فنی و مهندسی
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
آزمایش و تحلیل فنی
سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
اوراق بهادارشرکت س.خ مبتنی بردارایی فکری
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
حق بهره برداری اوراق مبتنی بردارایی فکری
فعالبت های اجاره و لیزینگ
اجاره و لیزینگ وسائط نقلیه موتوری
فعالیت پشتیبانی اجرائی اداری وحمایت کسب
فعالیت حمایت از مشاغل دیگر
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
فعالیت های هنری
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
فعالیتهای ورزشی
گروه اوراق غیرفعال
اوراق غیرفعال
شاخص
اول
دوم
سوم
پایه زرد
پایه نارنجی
پایه قرمز
تسهیلات مسکن
اوراق با درآمد ثابت
ETF
SME
اختیارات معامله
از تاریخ
تا تاریخ
تهیه گزارش
خروجی Excel
ارزش بازار فرابورس ایران
گزارشی از همه صنایع
زراعت و خدمات وابسته
پرورش محصولات و باغبانی
کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته
پرورش حیوانات
کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی
پرورش طیور
پرورش حیوانات وتولید سایر محصولات حیوانی
فعالیتهای حمایتی تولید محصولات
جنگلداری و ماهیگیری
جنگل شناسی و دیگر فعالیتهای جنگلداری
استخراج زغال سنگ
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
استخراج نفت خام وگاز طبیعی
خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف
استخراج کانه های فلزی
استخراج آهن
استخراج کانه فلزی غیرآهن
استخراج سایر کانه های فلزی
استخراج سایر معادن
استخراج سنگ، ماسه و خاک رس
استخراج کانه های شیمیایی و کود
حذف شده- فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی
پردازش و نگهداری ماهی و محصولات مرتبط
پردازش و نگهداری میوه و سبزی
گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی
گروه تولید لبنیات
گروه تولید حبوبات
گروه تولید نشاسته و محصولات وابسته
گروه تولید خوراک آماده دام
گروه تولید نان و محصولات وابسته
گروه تولید شکر
گروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینیجات
تولید سایر محصولات غذایی
گروه تولید جو و مااشعیر
تولید نوشابه و آب معدنی
منسوجات
آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی
تولید محصولات نساجی به غیر از پوشاک
تولید و فروش فرش و قالی
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
تولید کفش
سایر محصولات چرمی
محصولات چوبی
تولید تخته چند لا و سایر تخته ها
تولید دیگر محصولات چوبی
محصولات کاغذی
تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
تولید سایر محصولات کاغذ و مقوا
انتشار، چاپ و تکثیر
چاپ
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
سایر فراورده های نفتی و سوختی
حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن
گروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
حشره کش و سایر محصولات شیمیایی کشاورزی
تولید رنگ، بتونه، جوهر و پوشش های مشابه
گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
گروه تولید سایر محصولات شیمیایی
گروه تولید نخهای مصنوعی
لاستیک و پلاستیک
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
تولید سایر محصولات لاستیکی
تولید محصولات پلاستیکی
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
تولید قطعات و بردهای الکترونیکی
تولید رایانه و تجهیزات جانبی
گروه تولید سرامیک غیرساختمانی
گروه تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تولید سیمان ، آهک و گچ
تولید محصولات بتنی ، سیمانی و گچی
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
فلزات اساسی
تولید آهن و فولاد پایه
تولید فلزات گرانبهای غیرآهن
ریخته گری آهن و فولاد
استخراج سایر فلزات اساسی
ساخت محصولات فلزی
تولید محصولات فلزی ساختمانی
تولید مخزن و محفظه فلزات
تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی
ساخت ابزارهای دستی پرقدرت
تولید کارد و چنگال، ابزار دستی و عمومی
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
ماشین آلات و تجهیزات
تولید موتور و توربین
تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه
تولید یاتاقان، دنده و اجزای هدایتی
تولید اجاق، کوره و مشعل کوره
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
تولید سایر ماشین آلات عمومی
تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی
تولید ابزارهای ماشینی
تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان
تولید ماشین آلات نساجی و چرم سازی
تولید وسایل خانگی
تولید سایر ماشین آلات و تجهیزات
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی
تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق
تولید سیم و کابل عایق
تولید انباره، پیل و باتری ساده
تولید لامپ برقی و تجهیزات روشنایی
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
فرستنده رادیو، تلویزیون و تلفن و تلگراف
گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته
ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
وسایل اندازه گیری غیر از کنترل صنعتی
خودرو و ساخت قطعات
تولید وسایل نقلیه موتوری
ساخت بدنه وسایل نقلیه موتوری ساخت تریلر
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری
سایر تجهیزات حمل و نقل
ساخت و تعمیر کشتی
تولید موتوسیکلت
مبلمان و مصنوعات دیگر
تولید سایر موارد
قند و شکر
تولید شکر
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
شرکتهای صنعتی چند رشته ای
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم
تامین بخار و آب گرم
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
پرورش و نگهداری ماهی و محصولات ماهی
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
تولید روغن های حیوانی و نباتی
تولید لبنیات
تولید حبوبات
تولید نشاسته و محصولات وابسته
تولید خوراک آماده دام
تولید نان و محصولات وابسته
تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات
تولید سایر محصولات غذایی
تولید جو و ماءالشعیر
تولید نوشیدنی و آبمیوه
زیر گروه سایر محصولات غذایی
مواد و محصولات دارویی
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
تولید سایر محصولات دارویی
محصولات شیمیایی
تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
تولید حشره کش و سایر محصولات شیمیایی
تولید رنگ، بتونه، جوهر
تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
تولید سایر محصولات شیمیایی
تولید نخ های مصنوعی
تولید محصولات شیمیایی دیگر
پیمانکاری صنعتی
ساختمان و مهندسی عمران
پیمانکاری طرح های صنعتی
مدیریت پسماند
سایر فعالیت های پیمانکاری
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد
عمده فروشی تجهیزات وقطعات الکترونیکی
تجارت عمده فروشی غیر تخصصی
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره
خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی
کاشی و سرامیک
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
فروش وسائط نقلیه
فروش قطعات یدکی لوازم الحاقی وسایل نقلیه
حمل و نقل هوایی
حمل و نقل هوایی مسافر
حمل و نقل هوایی با برنامه زمانی
انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل
فعالیتهای خدماتی وابسته به حمل و نقل آبی
فعالیتهای خدماتی وابسته حمل ونقل هوایی
سیمان، آهک و گچ
تولید سیمان، آهک و گچ
تولید بتون
سایر محصولات کانی غیرفلزی
تولید شیشه
تولید سرامیک غیرساختمانی
تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
هتل و رستوران
هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
کاربردهای تجاری اداری فرهنگی و گردشگری
سرمایه گذاریها
سایر واسطه های مالی
بانکها و موسسات اعتباری
سایر واسطه های پولی
سایرواسطه های مالی
سایر واسطه گریهای مالی
لیزینگ مالی
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
خدمات حمل و نقل دریایی
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده
حمل و نقل بار زمینی
حمل و نقل آبی
حمل و نقل دریایی وحمل ونقل درآبهای ساحلی
سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
جابجایی محموله
حذف-سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
مخابرات
مخابرات
واسطه‌گری‌های مالی و پولی
سایر واسطه های پولی
لیزینگ مالی
سایر واسطه های مالی
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
بیمه زندگی
بیمه غیرزندگی
فعالیتهای مالی و اجرائی
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
اداره ی بازارهای مالی
فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صندوق سرمایه گذاری مختلط
صندوق سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
صندوق های زمین و ساختمان
صندوق های پروژه
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
اوراق تامین مالی
صکوک اجاره
صکوک مرابحه
صکوک استصناع
اوراق رهنی
صکوک تجاری اسلامی
اوارق مشارکت دولتی
اوراق مشارکت شهرداری ها
اوراق مشارکت بانک مرکزی
اوراق مشارکت بخش خصوصی
اوراق مشارکت دولتی بدون ضمانت دولت
اوراق مشارکت منتشره بانکها
گواهی سپرده عام
گواهی سپرده خاص
اسناد خزانه اسلامی
اوراق تسویه خزانه
اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت
اوراق اجاره دولتی بدون ضمانت دولت
اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت خصوصی
انبوه سازی، املاک و مستغلات
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
پیمانکاری املاک و مستغلات
سایر فعالیت های املاک و مستغلات
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی
تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
سایر فعالیت های رایانه ای
مشاوره و تهیه نرم افزار
اطلاعات و ارتباطات
خدمات ارزش افزوده
خدمات فنی و مهندسی
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
آزمایش و تحلیل فنی
سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
اوراق بهادارشرکت س.خ مبتنی بردارایی فکری
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
حق بهره برداری اوراق مبتنی بردارایی فکری
فعالبت های اجاره و لیزینگ
اجاره و لیزینگ وسائط نقلیه موتوری
فعالیت پشتیبانی اجرائی اداری وحمایت کسب
فعالیت حمایت از مشاغل دیگر
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
فعالیت های هنری
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
فعالیتهای ورزشی
گروه اوراق غیرفعال
اوراق غیرفعال
شاخص
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما