به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
26
تیر
1397
کلید واژه از تاریخ تا تاریخ
تاریخعنوانمتن
1397/04/26
12:27:00
سررسید نهایی و توقف نماد معاملاتی (فولاد971)کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند نماد معاملاتی اوراق مرابحه شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) در نماد (فولاد971)، به دلیل سررسید در تاریخ 29/04/1397، در پایان معاملاتفردا چهارشنبه مورخ 27/04/1397 متوقف می گردد. اقساط سه ماهه اوراق به دارنده اوراق در روز قبل از سررسید تعلق می گیرد. همچنین اصل مبلغ اوراق نیز به دارنده اوراق در روز قبل از سررسید نهایی اوراق تعلق می گیرد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397/04/26
12:12:00
عرضه عمده سهام مدیریتی غیرکنترلی در نماد معاملاتی (ثعمرا4)کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 1260/الف/97 مورخ 16/04/1397 این شرکت،میزان 50/21 درصد (بیست و یک ممیز پنجاه صدم درصد) سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکتعمران و توسعه شاهد (سهامی عام) در نماد معاملاتی (ثعمرا4) با قیمت پایه کل492,817,646,887 ریال، روز شنبه مورخ 06/05/1397 از طریق بازار اول فرابورسایران، مورد عرضه قرار می گیرد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیهمذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397/04/26
11:44:00
بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (تجار1)کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان (تجار1) پساز برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام، از طریق انجام حراج ناپیوستهبدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروزسه شنبه مورخ 26/04/1397 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397/04/26
11:39:00
بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (فسلیر1)کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت سولیران (فسلیر1) پس از لغو مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز سهشنبه مورخ 26/04/1397 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397/04/26
11:05:00
بازگشایی مرتبه دوم و توقف نماد معاملاتی (شراز1)کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت پالایش نفت شیراز (شراز1) پس از افشای اطلاعات بااهمیت، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای،امروز سه شنبه مورخ 26/04/1397 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. تاکید می گردد نماد مذکور (شراز1) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در روز شنبه مورخ 30/04/1397، در پایان معاملات امروز سه شنبه مورخ 26/04/1397 متوقف می گردد.مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397/04/26
10:55:00
بازگشایی نماد معاملاتی (ثپردیس1)کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (ثپردیس1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز سهشنبه مورخ 26/04/1397 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397/04/26
10:51:00
بازگشایی نماد معاملاتی (فسلیر1)کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت سولیران (فسلیر1) پس از لغو مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز سهشنبه مورخ 26/04/1397 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397/04/26
10:50:00
بازگشایی نماد معاملاتی (تجار1)کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان (تجار1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز سه شنبه مورخ 26/04/1397 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذفسفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد.مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397/04/26
10:37:00
بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (دتولید1)کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت داروسازی تولید دارو(دتولید1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز سهشنبه مورخ 26/04/1397 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1397/04/26
10:29:00
بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (زاگرس1)کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران،به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی زاگرس (زاگرس1) پس از افشای اطلاعاتبااهمیت - گروه ب، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و بااعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز سه شنبه مورخ 26/04/1397 آماده انجاممعامله می باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
12345678910...
تعداد رکورد:
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما