به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
31
فروردین
1398
فهرست نمادهای حذف شده
نماد
ردیفنمادبازارتاریخ
1شلیا بازار دوم 1397-11-29
2وگردش بازار دوم 1397-11-29
3وگردشح بازار دوم 1397-11-29
4نسیم ابزارنوین مالی 1397-11-28
5خراسان بازار دوم 1397-11-13
6کالا بازار پایه ب 1397-11-06
7کالا1 بازار پایه الف 1397-10-29
8کالا2 بازار پایه الف 1397-10-29
9کالا3 بازار پایه الف 1397-10-29
10کالا4 بازار پایه الف 1397-10-29
11فنفت بازار دوم 1397-10-01
12تات بازار پایه ب 1397-09-20
13تاتح بازار پایه ب 1397-09-20
14تپمپس بازار پایه ب 1397-09-20
15تپمپسح بازار پایه ب 1397-09-20
16سیمرغ بازار پایه ب 1397-09-20
17شوش بازار پایه ج 1397-09-20
18شوشح بازار پایه ج 1397-09-20
19کایگچ بازار پایه ب 1397-09-20
20نوری بازار دوم 1397-08-27
21مادیرا بازار پایه ج 1397-08-19
22اخزا601 ابزارنوین مالی 1397-08-13
23اخزا602 ابزارنوین مالی 1397-08-13
24اخزا603 ابزارنوین مالی 1397-08-13
25اخزا621 ابزارنوین مالی 1397-08-13
12345678910...
تعداد رکورد:
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما