به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
6
تیر
1398
فهرست نمادهای حذف شده
نماد
ردیفنمادبازارتاریخ
1هفردا بازار SME 1398-03-29
2اخزا605 ابزارنوین مالی 1398-03-19
3اخزا607 ابزارنوین مالی 1398-03-19
4اخزا611 ابزارنوین مالی 1398-03-19
5اخزا701 ابزارنوین مالی 1398-03-19
6اخزا702 ابزارنوین مالی 1398-03-19
7تامین97 ابزارنوین مالی 1398-03-19
8تسه9409 ابزارنوین مالی 1398-03-19
9تسه9410 ابزارنوین مالی 1398-03-19
10تسه9411 ابزارنوین مالی 1398-03-19
11تسه9412 ابزارنوین مالی 1398-03-19
12تسه9501 ابزارنوین مالی 1398-03-19
13تسه9502 ابزارنوین مالی 1398-03-19
14سخاب7 ابزارنوین مالی 1398-03-19
15صامیا ابزارنوین مالی 1398-03-19
16صایتل2 ابزارنوین مالی 1398-03-19
17شلیا بازار دوم 1397-11-29
18وگردش بازار دوم 1397-11-29
19وگردشح بازار دوم 1397-11-29
20نسیم ابزارنوین مالی 1397-11-28
21خراسان بازار دوم 1397-11-13
22کالا بازار پایه ب 1397-11-06
23کالا1 بازار پایه الف 1397-10-29
24کالا2 بازار پایه الف 1397-10-29
25کالا3 بازار پایه الف 1397-10-29
12345678910...
تعداد رکورد:
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما