به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
26
تیر
1397
اطلاعیه های کدال
از تاریخ تا تاریخ
نماد
همه موارد
اپرداز
اپرداز2
اپرداز4
اتکام
اتکام2
اتکامح
اتکای
اتکای بازار پایه-حذف شده
اتکای2
اتکای2 بازار پایه-حذف شده
اتکای4
اتکایح
اجاد1
اجاد12
اجاد21
اجاد212
اجاد22
اجاد222
اجاد23
اجاد232
اجاد24
اجاد242
اجاد25
اجاد252
اجاد26
اجاد262
اجاد27
اجاد3
اجاد34
اجاد41
اجاد42
اجاد422
اجاد424
اخزا1
اخزا10
اخزا104
اخزا11
اخزا112
اخزا11خ2
اخزا11خ3
اخزا11خ4
اخزا11ف2
اخزا11ف3
اخزا11ف4
اخزا2
اخزا22
اخزا3
اخزا32
اخزا4
اخزا42
اخزا44
اخزا5
اخزا52
اخزا54
اخزا6
اخزا601
اخزا6012
اخزا602
اخزا6022
اخزا6024
اخزا603
اخزا6032
اخزا6034
اخزا604
اخزا6042
اخزا605
اخزا6052
اخزا606
اخزا6062
اخزا607
اخزا6072
اخزا6074
اخزا608
اخزا609
اخزا610
اخزا6102
اخزا6104
اخزا611
اخزا6112
اخزا612
اخزا613
اخزا6132
اخزا6134
اخزا614
اخزا6142
اخزا615
اخزا62
اخزا621
اخزا622
اخزا623
اخزا624
اخزا7
اخزا72
اخزا74
اخزا8
اخزا82
اخزا84
اخزا9
اخزا92
اخزا94
ارشک4
ارفع
ارفع2
ارفع4
ارفعح
استارتر دیجیتال4
اشاد1
اشاد12
اشاد14
اشاد2
اشاد3
اشاد32
اشاد34
اشاد4
اشاد42
اشاد44
اشاد5
اشاد52
اشاد54
اشاد6
اشاد62
اشاد64
اشاد7
اشاد72
اشاد74
اشاد8
اشاد82
اشاد84
اشاد9
اشاد92
اشاد94
اطلس
اطلس2
اطلس4
اعتصام4
اعتضاد غدیر4
اعتلا
اعتلا2
اعتلا4
اعتلاح
اعتماد
اعتماد2
اعتماد4
افاد1
افاد12
افاد14
افاد2
افرا
افرا2
افرا4
افراح
الماس
الماس2
امید99
امید992
انرژی سپهر4
انرژی1
انرژی12
انرژی14
انرژی2
انرژی22
انرژی3
انرژی32
انرژیح1
انرژیح12
انرژیح14
انرژیح2
انرژیح3
انصا1
انصا12
انصا14
اوان
اوان2
ایران دوچرخ4
آ س پ
آ س پ2
آ س پ4
آ س پح
آبین
آتی1
آتیمس
آتیمس2
آرمان
آرمان2
آرمان4
آرمانح
آرمانح4
آرمانی
آریان
آریان2
آریان4
آریانح
آریانح2
آساس
آساس2
آساس4
آسام
آسام2
آسام4
آشناتک
آکورد
آکورد2
آکورد4
آگاس
آگاس2
آینده
آینده2
باربند نرم خودرو4
بازرگانی معادن4
بالاس
بالاس4
بایکا
بایکا2
بایکا4
بپاس
بپاس2
بپاسح
بتک
بتک2
بتک4
بحکمت
بخاور
بخاور
بخاور2
بدکو
بدکو2
بدکوح
بدکوح2
برق آبادان4
برق مپنا4
برنا4
بساما
بساما2
بساما4
بساماح
بعثت
بکهنوج
بکهنوج2
بمپنا
بمپنا2
بمپنا4
بمیلا
بمیلا2
بمیلا4
بمیلاح
بمیلاح
بمیلاح2
بنو
بوتان
بوتان4
بورس1
بورس12
بورس14
بورس2
بورس22
بورس24
بورس3
بورس32
بهپاک
بهپاک
بهپاکح
بیستون4
پارتا
پارتا2
پارتا4
پارتاح
پارس9607
پارس96072
پانفت1
پترو کوهدشت4
پتروباختر4
پتروشیمی تبریز4
پتروشیمی سلمان4
پتروشیمی مرجان4
پتروکاویان4
پترول
پترول بازار پایه-حذف شده
پترول2
پترول2 بازار پایه-حذف شده
پترول4
پترول4 بازار پایه-حذف شده
پترولح
پترولح بازار پایه-حذف شده
پترولح4 بازار پایه-حذف شده
پترومروارید4
پخش
پخش2
پخشح
پردازش اطلاعات4
پرشیا97
پرشیا972
پرشیا974
پشاهن
پشاهن4
پکویر
پلاست
پلوله
پلوله2
تابا
تابا2
تامکو4
تامین سپهر4
تامین97
تامین972
تبرک
تبرک2
تبریز97
تبریز972
تپکو
تپکو4
تپمپس
تپمپسح
تپولا
تجار
تجار2
تجار4
تجارت
تجارت2
ترازوی هوشمند4
تراک
تراک2
تسه8907
تسه89072
تسه8908
تسه89082
تسه8909
تسه89092
تسه8910
تسه89102
تسه8911
تسه89112
تسه8912
تسه89122
تسه9001
تسه90012
تسه9002
تسه90022
تسه9003
تسه90032
تسه9004
تسه90042
تسه9005
تسه90052
تسه9006
تسه90062
تسه9007
تسه90072
تسه9008
تسه90082
تسه9009
تسه90092
تسه9010
تسه90102
تسه9011
تسه90112
تسه9012
تسه90122
تسه9101
تسه91012
تسه9102
تسه91022
تسه9103
تسه91032
تسه9104
تسه91042
تسه9105
تسه91052
تسه9106
تسه91062
تسه9107
تسه91072
تسه9108
تسه91082
تسه9109
تسه91092
تسه9110
تسه91102
تسه9111
تسه91112
تسه9112
تسه91122
تسه9201
تسه92012
تسه9202
تسه92022
تسه9203
تسه92032
تسه9204
تسه92042
تسه9205
تسه92052
تسه9206
تسه92062
تسه9207
تسه92072
تسه9208
تسه92082
تسه9209
تسه92092
تسه9210
تسه92102
تسه9211
تسه92112
تسه9212
تسه92122
تسه9301
تسه93012
تسه9302
تسه93022
تسه9303
تسه93032
تسه9304
تسه93042
تسه9305
تسه93052
تسه9306
تسه93062
تسه9307
تسه93072
تسه9308
تسه93082
تسه9309
تسه93092
تسه9310
تسه93102
تسه9311
تسه93112
تسه9312
تسه93122
تسه9401
تسه94012
تسه9402
تسه94022
تسه9403
تسه94032
تسه9404
تسه94042
تسه9405
تسه94052
تسه9406
تسه94062
تسه9407
تسه94072
تسه9408
تسه94082
تسه9409
تسه94092
تسه9410
تسه94102
تسه9411
تسه94112
تسه9412
تسه94122
تسه9501
تسه95012
تسه9502
تسه95022
تسه9503
تسه95032
تسه9504
تسه95042
تسه9505
تسه95052
تسه9506
تسه95062
تسه9507
تسه95072
تسه9508
تسه95082
تسه9509
تسه95092
تسه9510
تسه95102
تسه9511
تسه95112
تسه9512
تسه95122
تسه9601
تسه96012
تسه9602
تسه96022
تسه9603
تسه96032
تسه9604
تسه96042
تسه9605
تسه96052
تسه9606
تسه96062
تسه9607
تسه96072
تسه9608
تسه96082
تسه9609
تسه96092
تسه9610
تسه96102
تسه9611
تسه96112
تسه9612
تسه96122
تسه9701
تسه97012
تسه9702
تسه97022
تسه9703
تسه97032
تشتاد
تشتادح
تعاون
تفیرو
تکاپو4
تکنار
تکنارح
تلیسه
تلیسه2
تلیسه4
تملی611
تملی612
تملی701
تملی702
تملی703
توریل
توریل2
توریلح
توسعه
توسعه صنعت4
توسعه گردشگری 4
توسعه2
تولیددارو
تهران بتون 4
تهران1
ثاصفا
ثالوند
ثالوند2
ثالوند4
ثباغ
ثباغ2
ثباغ4
ثباغح
ثپردیس
ثپردیس2
ثپردیسح
ثتران
ثتران2
ثترانح
ثتوسا
ثتوسا4
ثروتم
ثروتم2
ثروتم4
ثرود
ثرود2
ثرودح
ثزاگرس
ثشرق
ثشرق4
ثشرقح
ثعتما
ثعتما2
ثعتماح
ثعمرا
ثعمراح
ثغرب
ثغرب2
ثغربح
ثقزوی
ثقزویح
ثنام
ثنام2
ثنظام
ثنظام2
ثنور
ثنور2
ثنور4
ثنورح
جم
جم2
جم4
جمح
جوپار
جوپار2
جوپار99
جوپار992
جهرم
جهرم2
جهرم4
جهرمح
چبسپا
چخزر4
چکاپا
چکاپا2
چکاپا4
چکارم
چکارم2
چنوپا
چنوپا2
چنوپا4
چین چین4
حاریا
حاریا2
حافظ اعتماد4
حآسا
حبندر
حبندرح
حپارسا
حپارسا2
حپارسا4
حپارساح
حخزر
حخزر2
حخزر4
حخزرح
حذف -آرین4
حرهشا
حرهشا2
حرهشا4
حریل
حریل2
حریل4
حسیر
حسیر2
حسیر4
حسیرتبعی9708
حسینا
حسینا2
حسینا4
حسیناح
حفجر2
حقشم2
حکمت
حکمت بازار پایه-حذف شده
حکمت2
حکمت2 بازار پایه-حذف شده
حکمت4 بازار پایه-حذف شده
حکمتح
حکمتح بازار پایه-حذف شده
حکمتح2
حکمتح2 بازار پایه-حذف شده
حکمتح4
حکمتح4 بازار پایه-حذف شده
حکمتخ1
خارزمح
خاورمیانه
خدمات بازنشستگی4
خدمات هوایی4
خدیزل
خدیزل2
خدیزل4
خراسان
خراسان2
خراسان4
خشککن4
خصدرا
خصدرا2
خصدرا3
خصدرا4
خعمرا
خفناور
خفناورح
خفناورح2
خفولا
خکاشا
خکاشا4
خکاوه
خلیبل4
خودکفا
داده فن آوا4
داراب
داراب2
داراب4
دارابح
دبالک
دبالک2
دبالکح
دتولید
دتولید2
دتولید4
دتولیدح
دتهران
دحاوی
دحاوی2
دزفول
دزفول2
دسانکو
دسانکو2
دسانکو4
دسانکوح
دشیری
دشیریح
دقاضی
دماوند
دماوند2
دماوند2
دماوند4
دهدشت
دهدشت2
دهدشت4
دهدشتح
دهدشتح4
دی
دی2
دی4
دیح
ذوب
ذوب2
ذوب4
رایان
رایان2
ربوتا
رفاه
رفاه4
رفاه96
رویش
رهن9704
رهن97042
ریشمک
ریشمک2
زاگرس
زاگرس2
زاگرس4
زبینا
زبینا4
زشگزا
زشگزا2
زشگزا4
زعیم4
زغالسنگ البرز4
زقیام
زقیام4
زگلدشت
زگلدشت4
زنجان
زنجان2
زنجان4
زنجانح
زنجانح2
زنجانح4
زنگان
زنگان4
زنگانح
ساذری
ساروج
ساروج2
ساما1
ساما12
ساما14
سامان
سامان2
سامان4
سامانح
سایرا
سایرا2
ساینا
ساینا4
سآذر4
سباقر
سباقرح
سبحان
سبحان2
سبحان4
سبحانح
سبزوا
سپرده
سپرده2
سپرده4
سپرمی
سپرمی2
سپهر
سپهر2
سپهر4
سجام
سجام4
سجامح
سخا1
سخا2
سخاب2
سخاب22
سخاب3
سخاب32
سخاب4
سخاب42
سخاب5
سخاب52
سخاب6
سخاب62
سخاب7
سخاب72
سخاب74
سخند
سخند2
سخواف
سخوافح
سدبیر
سدبیر2
سدبیر2
سدبیرح
سرامیک البرز4
سرچشمه
سرچشمه
سرچشمه2
سرچشمه2
سرچشمهح
سرچشمهح
سرچشمهح2
سرمایه لقمان4
سعدی
سفارود
سفارود2
سفاسی
سفاسی2
سفیروز4
سکاب
سکابح
سکابح4
سکارآفرین4
سکرد98
سکرد982
سلار
سلارح
سلامت1
سلامت12
سلامت2
سلامت3
سلامت32
سلامت4
سلامت42
سلامت5
سلامت52
سلامت6
سلامت62
سلامت64
سلیم4
سمایه
سمایه4
سمایهح
سمتاز
سمتاز2
سمگا
سمگا2
سمگا4
سمگاح
سمگاح2
سمگاح4
سنگ آهن4
سنندج2
سنندج4
سنوین
سنوین2
سنوین4
سنوینح
سنوینح4
سوپر ظرفشویی4
سوسیس ماهی4
سیراف4
سیستم
سیستم2
سیمرغ2
شاوان
شاوان4
شپاس
شپاس2
شپاسح
شپاها
شپلی
شتران
شتران2
شتران4
شترانح
شتوکا
شتوکا2
شتولی
شتهران
شجم
شجم2
شجم4
شجمح
شراز
شراز4
شرانل
شرانل2
شرانلح
شرق
شرق1400
شرنگی
شرنگی2
شزنگ
شزنگ2
شستا991
شستا9912
شستا992
شستا9922
شستا993
شستا994
شستان
شسم
شسم2
شصفها
شصفها2
شغدیر
شغدیر4
شکبیر
شکبیر2
شکبیر4
شکف
شگامرن
شلرد
شلرد2
شلرد4
شلردح
شلردح2
شلیا
شلیا2
شلیا4
شمواد
شوش
شوش2
صامیا
صامیا2
صامید
صامید2
صایان1
صایان12
صایتل
صایتل2
صایتل2
صایتل22
صایتل24
صایتل4
صایند
صایند2
صبا1401
صبصیر
صبصیر2
صبوتا
صبوتا2
صپارس
صپارس2
صپارس4
صچاد
صچاد2
صچاد4
صخابر
صخابر2
صدانا
صدانا2
صدانا98
صدانا982
صسکن
صسکن2
صشرق99
صغرب
صغرب4
صکاشی
صکاشی2
صگلوکز
صگلوکز2
صمپنا
صمپنا2
صمپنا2
صمپنا22
صمپنا24
صمپنا4
صمگا
صمگا2
صنایع امید4
صنایع شیر4
صنایع گلستان4
صینا1
عمران تکلار4
غپآذر
غدیس
غدیس2
غدیس4
غسنیم2
غسنیمح
غسنیمح2
غشوکو
غشوکو2
غشهداب
غشهداب
غشهداب2
غشهداب4
غشهدابح
غصینو
غصینو2
غفارس
غگز
غگز2
غگلپا
غگلپا2
غگلستا
غگلستا2
غمینو
غمینو2
غویتا
غویتاح
غیرصنعتی 4
غیوان
غیوان2
فافزا
فافزاح
فالوم
فالوم2
فاهواز
فاهواز2
فاهوازح
فبستم
فبستم4
فبیرا
فبیرا4
فتربت2
فتربتح
فتربتح2
فجوش
فرابورس
فرابورس2
فرابورس4
فزرین
فزرینح
فسا
فسا2
فسا4
فساح
فسدید
فسلیر
فسلیرح
فلات
فلات2
فلات4
فلاتح
فماک
فن آوا
فن آوا کارت4
فن آوا2
فن آواح
فناوا کارت4
فنرژی
فنرژی2
فنرژی4
فوکا
فوکا2
فولاد تربت4
فولاد97
فولای
فولای2
فولای4
فولایح
فیلتر شیکونین4
فین استارز4
قاروم
قاروم2
قاروم4
قاسم
قاسمح
قجام
قجام2
قچار
قچار4
قشم4
قشیر
قشیرح
قم971
قم9712
قم972
قم9722
قم973
قم9732
قیستو
کابگن
کاریس
کاریس2
کازرو
کازرو4
کازروح
کازروح2
کازروح4
کاسپین
کاسپین2
کاسپین4
کاصفا4
کاغذ مراغه4
کالا1
کالا12
کالا2
کالا22
کالا3
کالا32
کالا4
کالا42
کالای پتروشیمی 4
کایتا
کایتا2
کایگچ
کباده
کپاناح
کپرور
کپرور2
کپرور4
کپرورح
کتوکا
کتوکا2
کتوکاح
کرانه99
کرانه992
کرج97
کرج972
کرمان
کرمان خودرو
کرمان2
کرمان4
کرمان98
کرمان982
کزرین2
کشرق
کشرق2
کصدف
کصدف2
کصدف4
کفرآور
کفرآورح
کقزوی
کقزوی2
کمرجان
کمرجانح
کمینا
کنور
کنور4
کنورح
کنیلو
کوثر
کوثر بازار پایه-حذف شده
کوثر2
کوثر4 بازار پایه-حذف شده
کوثرح
کوثرح
کورز
کورز2
کورش99
کی بی سی
کی بی سی2
کی بی سی4
کی بی سیح
کیسون
کیسون2
کیسونح
کیسونح2
کیمیا
گپارس
گردش95
گردش952
گکوثر
گکوثر2
گکوثر4
گکیش
گکیش2
گکیشح
گلگهر1
گلگهر12
گندم2
گندم22
گندم9707
گندم97072
گندم97074
گولان
گوهران
گوهران2
گهر1
گهر12
لازما
لپیام
لپیام2
لخانه
لکما
لکما2
لکما4
لوتوس99
لیدکو4
لیوان دردار4
مارون
مارون2
مارون4
ماهان
ماهان2
ماهان22
ماهان99
ماهان992
مجد2
مجد22
مجد24
مخازن پتروشیمی4
مدیریت سبا4
مراز1
مراز12
مراز14
مراز2
مراز22
مراز24
مسکن شمالغرب4
مسکن1
مسکن12
مسکن94
مشهد9612
مشهد96122
مشهد96124
مشهد971
مشهد9712
مشهد972
مشهد9722
مشهد973
مشهد9732
معیار
معیار 2
مفاخر
مفاخر2
مفاخر4
مفتاح4
ممسنی
ممسنی4
ممسنیح
ممسنیح4
موج تامین4
میدکو
میدکو2
میدکو4
میدکوح
میدکوح4
میهن
میهن2
میهن4
میهنح
نارنج
نارنج2
نتوس
نسیم
نسیم4
نشار
نفت قشم4
نوسازی صنایع4
نوین
نوین2
نوین4
نوینح
نیرو
نیرو2
نیروح
نیروگاه دز4
نیروگاه فارس4
واحصا
واحصا2
واحیا
واحیا2
وارس
وارس2
وارسح
وایرا
وایرا2
وایران
وایران4
وآتوس
وآتوس2
وآتوس4
وآداک
وآداک2
وآرمان
وآرین
وآرین2
وآرین4
وآرینح
وآرینح2
وآرینح4
وآفر2
وآفری
وآفری2
وآفری4
وآفریح
وآیند
وآیند
وآیند2
وآیند4
وآیندح
وآیندح2
وبرق
وپسا
وپسا2
وتعاون
وتعاون2
وثامن
وثخوز
وثنو
وثنو2
وثوق
وثوق2
وثوق4
وثوقح
وجامی
وجامی2
وجامی4
وحافظ
وحافظ2
وحافظ4
وحافظح
وحکمت
وحکمت2
وخاور
وخاور بازار پایه-حذف شده
وخاور2
وخاور4 بازار پایه-حذف شده
ودانا
ودانا2
ودانا4
وداناح2
ودی
ودی2
ودی4
ودیح
ودیح2
ودیح4
ورازی
ورازی2
ورازی4
ورازیح
وزمین
وزمین2
وزمین4
وزمینح
وزمینح2
وزمینح4
وسالت
وسالت2
وسالت4
وسبحان
وسبحان2
وسبحان4
وسدید
وسرمد
وسرمد
وسرمد4
وسرمدح
وسرمدح4
وسنا
وسناح
وسین
وسین2
وسین4
وسینح
وشمال
وشمال2
وشمال4
وشمالح
وشهر
وشهر2
وشهر4
وقوام
وقوام2
وقوام4
وقوامح
وقوامح
وکادو
وکادوح
وکاسپی4
وکوثر
وکوثر
وکوثر بازار پایه-حذف شده
وکوثر2
وکوثر2 بازار پایه-حذف شده
وکوثر4
وکوثر4 بازار پایه-حذف شده
وکوثرح
وگردش
وگردش2
وگردشح
وگردشح2
وگردشح4
وگستر
وگستر2
وگستر4
ولانا
ولبهمن
ولبهمن2
ولبهمنح
ولبهمنح2
ولراز
ولراز2
ولراز4
ولشرق
ولشرق2
وما
وما2
وما4
وماح
وماح2
ومدکو1
ومدکو12
ومدکو14
ومدکو2
ومدکو22
ومشان
وملل
وملل
وملل2
وملل2
وملل4
ومللح
ومللح
ومهر
ومهر2
ومهر4
ونور
ونور
ونور4
وهنر
وهور
وهور2
وهورح
وهورح2
ویسا2
هجرت2
هرمز
هرمز2
هرمز4
هرمزخ3
هرمزف2
هرمزف3
هرمزف4
همراه
همراه4
هوایی سامان4
سایر موارد
ردیفعنواننمادنام شرکتتاریخضمایم
1 معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره آ س پآ.س.پ1397/04/26 17:46:37
2 گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29(اصلاحیه) حرهشارهشاد سپاهان1397/04/26 16:42:25
3 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 سدبيرسرمايه گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان1397/04/26 16:26:37
4 افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی 1397/12/29 ثعمراعمران و توسعه شاهد1397/04/26 15:50:28
5 زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29(اصلاحیه) هرمزفولاد هرمزگان جنوب1397/04/26 15:37:58
6 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی نشده) شستانصنايع پتروشيمي گلستان1397/04/26 14:56:46
7 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی نشده) ولرازليزينگ رازي1397/04/26 14:38:57
8 گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 وديبيمه دي1397/04/26 14:01:59
9 گزارش امين اوراق مشارکت براي دوره منتهي به 96/09/30 (به پیوست) ميدکومادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه1397/04/26 13:59:32
10 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده) وديبيمه دي1397/04/26 13:57:08
12345678910...
تعداد رکورد:
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما