ایران

اطلاعیه‌های کدال

همه
اعتضاد غدیر4
کاغذ مراغه4
اپرداز
اپرداز2
اپرداز4
اتکا تهران
اتکاسا
اتکاسا4
اتکام
اتکام2
اتکام4
اتکامح
اتکای
اتکای
اتکای2
اتکای2
اتکای4
اتکایح
اجاد1
اجاد12
اجاد21
اجاد212
اجاد22
اجاد222
اجاد23
اجاد232
اجاد24
اجاد242
اجاد25
اجاد252
اجاد26
اجاد262
اجاد27
اجاد272
اجاد3
اجاد32
اجاد34
اجاد41
اجاد42
اجاد422
اجاد424
اخزا001
اخزا0012
اخزا0014
اخزا002
اخزا0022
اخزا0024
اخزا003
اخزا0032
اخزا0034
اخزا004
اخزا0042
اخزا0044
اخزا005
اخزا0052
اخزا0054
اخزا006
اخزا0062
اخزا0064
اخزا007
اخزا0072
اخزا0074
اخزا008
اخزا0082
اخزا0084
اخزا009
اخزا0092
اخزا0094
اخزا010
اخزا0102
اخزا0104
اخزا011
اخزا0112
اخزا0114
اخزا1
اخزا10
اخزا104
اخزا11
اخزا112
اخزا11خ2
اخزا11خ3
اخزا11خ4
اخزا11ف2
اخزا11ف3
اخزا11ف4
اخزا2
اخزا22
اخزا3
اخزا32
اخزا4
اخزا42
اخزا44
اخزا5
اخزا52
اخزا54
اخزا6
اخزا601
اخزا6012
اخزا602
اخزا6022
اخزا6024
اخزا603
اخزا6032
اخزا6034
اخزا604
اخزا6042
اخزا6044
اخزا605
اخزا6052
اخزا6054
اخزا606
اخزا6062
اخزا607
اخزا6072
اخزا6074
اخزا608
اخزا6082
اخزا6084
اخزا609
اخزا6092
اخزا6094
اخزا610
اخزا6102
اخزا6104
اخزا611
اخزا6112
اخزا612
اخزا6122
اخزا6124
اخزا613
اخزا6132
اخزا6134
اخزا614
اخزا6142
اخزا615
اخزا6152
اخزا6154
اخزا62
اخزا621
اخزا622
اخزا623
اخزا6232
اخزا6234
اخزا624
اخزا6242
اخزا6244
اخزا7
اخزا701
اخزا7012
اخزا702
اخزا7022
اخزا703
اخزا7032
اخزا7034
اخزا704
اخزا7042
اخزا7044
اخزا705
اخزا7052
اخزا706
اخزا7062
اخزا7064
اخزا707
اخزا7074
اخزا708
اخزا7082
اخزا709
اخزا7092
اخزا710
اخزا711
اخزا7112
اخزا712
اخزا7122
اخزا713
اخزا7132
اخزا7134
اخزا714
اخزا7142
اخزا715
اخزا7152
اخزا716
اخزا7162
اخزا7164
اخزا717
اخزا718
اخزا7182
اخزا7184
اخزا719
اخزا7192
اخزا72
اخزا720
اخزا7202
اخزا7204
اخزا721
اخزا7212
اخزا7214
اخزا722
اخزا7222
اخزا7224
اخزا723
اخزا7232
اخزا7234
اخزا74
اخزا8
اخزا801
اخزا802
اخزا803
اخزا804
اخزا8042
اخزا8044
اخزا805
اخزا8052
اخزا8054
اخزا806
اخزا8062
اخزا8064
اخزا807
اخزا8072
اخزا8074
اخزا808
اخزا8082
اخزا8084
اخزا809
اخزا8092
اخزا8094
اخزا810
اخزا8102
اخزا811
اخزا8112
اخزا8114
اخزا812
اخزا8122
اخزا8124
اخزا813
اخزا8132
اخزا8134
اخزا814
اخزا8142
اخزا8144
اخزا815
اخزا8152
اخزا8154
اخزا816
اخزا8162
اخزا8164
اخزا817
اخزا8172
اخزا8174
اخزا818
اخزا8182
اخزا8184
اخزا819
اخزا8192
اخزا8194
اخزا82
اخزا820
اخزا8202
اخزا8204
اخزا821
اخزا8212
اخزا8214
اخزا84
اخزا9
اخزا901
اخزا9012
اخزا9014
اخزا902
اخزا9022
اخزا9024
اخزا903
اخزا9032
اخزا9034
اخزا904
اخزا9042
اخزا9044
اخزا905
اخزا9052
اخزا9054
اخزا906
اخزا9062
اخزا9064
اخزا907
اخزا9072
اخزا9074
اخزا908
اخزا9082
اخزا9084
اخزا909
اخزا9092
اخزا9094
اخزا910
اخزا9102
اخزا9104
اخزا911
اخزا9112
اخزا9114
اخزا914
اخزا9142
اخزا9144
اخزا916
اخزا9162
اخزا9164
اخزا917
اخزا9172
اخزا9174
اخزا918
اخزا9182
اخزا9184
اخزا92
اخزا94
اراد100
اراد1004
اراد101
اراد1014
اراد102
اراد1024
اراد103
اراد1034
اراد104
اراد1044
اراد105
اراد1054
اراد106
اراد1064
اراد107
اراد11
اراد114
اراد12
اراد124
اراد13
اراد134
اراد21
اراد214
اراد22
اراد224
اراد23
اراد24
اراد242
اراد244
اراد31
اراد314
اراد32
اراد324
اراد33
اراد334
اراد34
اراد344
اراد35
اراد354
اراد36
اراد362
اراد364
اراد37
اراد374
اراد38
اراد384
اراد39
اراد394
اراد40
اراد404
اراد41
اراد414
اراد42
اراد424
اراد43
اراد432
اراد434
اراد44
اراد444
اراد45
اراد454
اراد46
اراد464
اراد47
اراد474
اراد48
اراد484
اراد49
اراد494
اراد50
اراد502
اراد504
اراد51
اراد514
اراد524
اراد53
اراد534
اراد54
اراد544
اراد55
اراد554
اراد56
اراد564
اراد57
اراد572
اراد574
اراد58
اراد582
اراد584
اراد59
اراد594
اراد60
اراد604
اراد61
اراد614
اراد62
اراد624
اراد63
اراد634
اراد64
اراد644
اراد65
اراد654
اراد66
اراد664
اراد67
اراد674
اراد68
اراد682
اراد684
اراد69
اراد694
اراد70
اراد704
اراد71
اراد72
اراد724
اراد73
اراد734
اراد74
اراد744
اراد75
اراد754
اراد76
اراد764
اراد77
اراد774
اراد78
اراد784
اراد79
اراد794
اراد814
اراد82
اراد824
اراد83
اراد834
اراد84
اراد844
اراد85
اراد854
اراد86
اراد862
اراد864
اراد87
اراد872
اراد874
اراد88
اراد884
اراد89
اراد894
اراد90
اراد904
اراد91
اراد914
اراد92
اراد924
اراد93
اراد934
اراد94
اراد944
اراد95
اراد954
اراد96
اراد964
اراد97
اراد98
اراد984
اراد99
اراد994
ارشک4
ارفع
ارفع2
ارفع4
ارفعح
اروند01
اروند012
اروند02
اروند03
اروند032
اروند04
اروند042
اروند05
اروند052
اروند06
اروند062
اروند07
اروند072
اروند08
اروند082
اروند084
اروند09
اروند092
اروند10
اروند102
اروند11
اروند112
استارتر دیجیتال4
استارز
استقلالح
اشاد1
اشاد10
اشاد102
اشاد104
اشاد12
اشاد14
اشاد2
اشاد24
اشاد3
اشاد32
اشاد34
اشاد4
اشاد42
اشاد44
اشاد5
اشاد52
اشاد54
اشاد6
اشاد62
اشاد64
اشاد7
اشاد72
اشاد74
اشاد8
اشاد82
اشاد84
اشاد9
اشاد92
اشاد94
اطلس
اطلس2
اطلس4
اعتصام4
اعتلا
اعتلا2
اعتلا4
اعتلاح
اعتماد
اعتماد2
اعتماد4
افاد1
افاد12
افاد14
افاد2
افاد24
افاد4
افاد42
افاد44
افاد51
افاد514
افاد52
افاد524
افاد53
افاد534
افاد54
افاد544
افاد55
افاد554
افاد61
افاد614
افاد62
افاد624
افاد71
افاد72
افاد73
افاد734
افاد74
افاد744
افاد81
افاد814
افاد82
افاد824
افاد83
افاد84
افاد844
افرا
افرا2
افرا4
افراح
البرز02
البرز022
الماس
الماس2
الماس4
امید99
امید992
انتخاب05
انرژی سپهر4
انرژی1
انرژی12
انرژی14
انرژی2
انرژی22
انرژی3
انرژی32
انرژیح1
انرژیح12
انرژیح14
انرژیح2
انرژیح3
انصا1
انصا12
انصا14
اوان
اوان2
اوانح
اوج
اوج4
اوصتا
اوصتا2
اوصتا4
ایران دوچرخ4
آ س پ
آ س پ2
آ س پ4
آ س پح
آبین
آبین2
آبین4
آتی1
آتی14
آتیمس
آتیمس2
آتیمس4
آرمان
آرمان2
آرمان4
آرمانح
آرمانح4
آرمانی
آرمانی4
آریا
آریا2
آریا4
آریان
آریان2
آریان4
آریانح
آریانح2
آساس
آساس2
آساس4
آسام
آسام2
آسام4
آسامید
آسامید2
آسامید4
آشناتک
آکورد
آکورد2
آکورد4
آگاس
آگاس2
آگاس4
آوا
آوا2
آوا4
آواپارس
آینده
آینده2
آینده4
باران
باران4
باران-پذیره
باران-پذیره4
باربند نرم خودرو4
بازرگانی معادن4
بالاس
بالاس2
بالاس4
بایکا
بایکا2
بایکا4
بپاس
بپاس2
بپاس4
بپاسح
بپیوند
بپیوند2
بپیوند4
بتک
بتک2
بتک4
بجهرم
بجهرم2
بجهرم4
بحکمت
بخاور
بخاور
بخاور
بخاور2
بخاور2
بدکو
بدکو2
بدکو4
بدکوح
بدکوح2
برق آبادان4
برق مپنا4
برنا4
بزاگرس
بزاگرس2
بزاگرس4
بزاگرسح
بساما
بساما2
بساما4
بساماح
بعثت
بکهنوج
بکهنوج2
بکهنوج4
بگیلان
بگیلان2
بگیلان4
بمپنا
بمپنا2
بمپنا4
بمیلا
بمیلا2
بمیلا4
بمیلاح
بمیلاح
بمیلاح2
بنو
بنو
بنو2
بنو4
بنو4
بنوح
بوتان
بوتان4
بورس1
بورس12
بورس14
بورس2
بورس22
بورس24
بورس3
بورس32
بهپاک
بهپاک
بهپاک2
بهپاک4
بهپاکح
بهیر
بهیر4
بیستون4
بیمه پردیس
پادا
پادا2
پاداش
پاداش2
پارتا
پارتا
پارتا2
پارتا2
پارتا4
پارتاح
پارتین
پارتین4
پارس9607
پارس96072
پاسار04
پاسار042
پانفت1
پترو کوهدشت4
پتروباختر4
پتروشیمی تبریز4
پتروشیمی سلمان4
پتروشیمی مرجان4
پتروکاویان4
پترول
پترول
پترول2
پترول2
پترول4
پترول4
پترولح
پترولح
پترولح4
پترومروارید4
پخش
پخش2
پخش4
پخشح
پردازش اطلاعات4
پرسپولیسح
پرشیا97
پرشیا972
پرشیا974
پشاهن
پشاهن4
پکویر
پلاست
پلاست4
پلاستح
پلوله
پلوله2
پویا
پویا4
پیزد
پیزد2
پیزد4
پیشرفت
پیشگام
پیشگام4
تابا
تابا2
تابا4
تابان01
تابان012
تابان02
تابان022
تابان03
تابان032
تابان034
تابان04
تابان042
تابان05
تابان06
تابان07
تاپکیش
تاپکیش2
تاپکیش4
تاپکیشح
تاتمس
تامکو4
تامین سپهر4
تامین97
تامین972
تبرک
تبرک2
تبرک4
تبریز97
تبریز972
تپسی
تپسی4
تپکو
تپکو4
تپمپس
تپمپسح
تپولا
تجارت
تجارت2
تجلی
تجلی4
تجلیح
تدبیر04
ترازوی هوشمند4
تراک
تراک2
تست
تسه0001
تسه00012
تسه0002
تسه00022
تسه0003
تسه00032
تسه0004
تسه00042
تسه0005
تسه00052
تسه0006
تسه00062
تسه0007
تسه00072
تسه0008
تسه00082
تسه0009
تسه00092
تسه0010
تسه00102
تسه0011
تسه00112
تسه1400
تسه14002
تسه1401
تسه14012
تسه8907
تسه89072
تسه8908
تسه89082
تسه8909
تسه89092
تسه8910
تسه89102
تسه8911
تسه89112
تسه8912
تسه89122
تسه9001
تسه90012
تسه9002
تسه90022
تسه9003
تسه90032
تسه9004
تسه90042
تسه9005
تسه90052
تسه9006
تسه90062
تسه9007
تسه90072
تسه9008
تسه90082
تسه9009
تسه90092
تسه9010
تسه90102
تسه9011
تسه90112
تسه9012
تسه90122
تسه9101
تسه91012
تسه9102
تسه91022
تسه9103
تسه91032
تسه9104
تسه91042
تسه9105
تسه91052
تسه9106
تسه91062
تسه9107
تسه91072
تسه9108
تسه91082
تسه9109
تسه91092
تسه9110
تسه91102
تسه9111
تسه91112
تسه9112
تسه91122
تسه9201
تسه92012
تسه9202
تسه92022
تسه9203
تسه92032
تسه9204
تسه92042
تسه9205
تسه92052
تسه9206
تسه92062
تسه9207
تسه92072
تسه9208
تسه92082
تسه9209
تسه92092
تسه9210
تسه92102
تسه9211
تسه92112
تسه9212
تسه92122
تسه9301
تسه93012
تسه9302
تسه93022
تسه9303
تسه93032
تسه9304
تسه93042
تسه9305
تسه93052
تسه9306
تسه93062
تسه9307
تسه93072
تسه9308
تسه93082
تسه9309
تسه93092
تسه9310
تسه93102
تسه9311
تسه93112
تسه9312
تسه93122
تسه9401
تسه94012
تسه9402
تسه94022
تسه9403
تسه94032
تسه9404
تسه94042
تسه9405
تسه94052
تسه9406
تسه94062
تسه9407
تسه94072
تسه9408
تسه94082
تسه9409
تسه94092
تسه9410
تسه94102
تسه9411
تسه94112
تسه9412
تسه94122
تسه9501
تسه95012
تسه9502
تسه95022
تسه9503
تسه95032
تسه9504
تسه95042
تسه9505
تسه95052
تسه9506
تسه95062
تسه9507
تسه95072
تسه9508
تسه95082
تسه9509
تسه95092
تسه9510
تسه95102
تسه9511
تسه95112
تسه9512
تسه95122
تسه9601
تسه96012
تسه9602
تسه96022
تسه9603
تسه96032
تسه9604
تسه96042
تسه9605
تسه96052
تسه9606
تسه96062
تسه9607
تسه96072
تسه9608
تسه96082
تسه9609
تسه96092
تسه9610
تسه96102
تسه9611
تسه96112
تسه96114
تسه9612
تسه96122
تسه96124
تسه9701
تسه97012
تسه97014
تسه9702
تسه97022
تسه97024
تسه9703
تسه97032
تسه9704
تسه97042
تسه9705
تسه97052
تسه9706
تسه97062
تسه9707
تسه97072
تسه9708
تسه97082
تسه9709
تسه97092
تسه9710
تسه97102
تسه9711
تسه97112
تسه9712
تسه97122
تسه9801
تسه98012
تسه9802
تسه98022
تسه9803
تسه98032
تسه9804
تسه98042
تسه9805
تسه98052
تسه9806
تسه98062
تسه9807
تسه98072
تسه9808
تسه98082
تسه9809
تسه98092
تسه9810
تسه98102
تسه9811
تسه98112
تسه9812
تسه98122
تسه9901
تسه99012
تسه9902
تسه99022
تسه9903
تسه99032
تسه9904
تسه99042
تسه9905
تسه99052
تسه9906
تسه99062
تسه9907
تسه99072
تسه9908
تسه99082
تسه9909
تسه99092
تسه9910
تسه99102
تسه9911
تسه99112
تسه9912
تسه99122
تشتاد
تشتادح
تعاون-پذیره
تفارس
تفارس-پذیره
تفیرو
تکاپو4
تکنار
تکنار4
تکنارح
تلیسه
تلیسه2
تلیسه4
تلیسهح
تماوند
تماوند
تماوند2
تماوند-پذیره
تماوندح
تمحرکه
تملی611
تملی612
تملی701
تملی702
تملی703
تملی704
تملی705
تملی706
تملی707
تملی708
تملی709
تملی710
تملی711
تملی712
تملی801
تملی802
تملی803
تملی804
تملی805
تملی806
تملی807
تملی808
تملی809
توریل
توریل2
توریل4
توریلح
توسعه
توسعه صنعت4
توسعه گردشگری 4
توسعه2
توسن
توسن2
توسن4
تولیددارو
تهران بتون 4
تهران1
ثاژن
ثاژن2
ثاژن4
ثاصفا
ثالوند
ثالوند2
ثالوند4
ثالوندح
ثبات
ثبات2
ثبات4
ثباغ
ثباغ2
ثباغ4
ثباغح
ثپردیس
ثپردیس2
ثپردیس4
ثپردیسح
ثتران
ثتران2
ثتران4
ثترانح
ثتوسا
ثتوسا2
ثتوسا4
ثجوان
ثجوان2
ثروت
ثروتم
ثروتم2
ثروتم4
ثرود
ثرود2
ثرودح
ثزاگرس
ثزاگرس2
ثشرق
ثشرق4
ثشرقح
ثعتما
ثعتما2
ثعتماح
ثعمرا
ثعمرا2
ثعمرا4
ثعمراح
ثغرب
ثغرب2
ثغربح
ثقزوی
ثقزوی2
ثقزوی4
ثقزویح
ثقزویح4
ثمین
ثمین2
ثنام
ثنام2
ثنظام
ثنظام2
ثنور
ثنور2
ثنور4
ثنورح
جم
جم2
جم4
جمح
جوپار
جوپار2
جوپار99
جوپار992
جورا4
جوین
جوین4
جهرم
جهرم2
جهرم4
جهرمح
چبسپا
چبسپا4
چخزر
چخزر4
چخزر-یکجا4
چکاپا
چکاپا2
چکاپا4
چکارم
چکارم2
چنوپا
چنوپا2
چنوپا4
چهار سیلندر4
چین چین4
حاریا
حاریا2
حافظ اعتماد4
حآسا
حآسا2
حآسا4
حآفرین
حآفرین2
حآفرین4
حبندر
حبندرح
حپارسا
حپارسا2
حپارسا4
حپارساح
حخزر
حخزر2
حخزر2
حخزر4
حخزرح
حذف -آرین4
حرم03
حرم032
حرهشا
حرهشا2
حرهشا4
حریل
حریل02
حریل2
حریل4
حسیر
حسیر2
حسیر4
حسیرتبعی9708
حسینا
حسینا2
حسینا4
حسیناح
حشکوه
حشکوه2
حشکوه4
حفجر2
حقشم2
حکمت
حکمت
حکمت01
حکمت2
حکمت2
حکمت4
حکمت4
حکمتح
حکمتح
حکمتح2
حکمتح2
حکمتح4
حکمتح4
حکمتخ1
حگردش
حگردش4
حگردش-پذیره
حگهر
حگهر4
خارزمح
خاور
خاور4
خاورح
خاورمیانه
خبازرس
خبازرس2
خبازرس4
خبنیان
خبنیان2
خدمات بازنشستگی4
خدمات هوایی4
خدیزل
خدیزل2
خدیزل4
خراسان
خراسان2
خراسان4
خشککن4
خصدرا
خصدرا2
خصدرا3
خصدرا4
خعمرا
خفناور
خفناور
خفناور2
خفناورح
خفناورح2
خفولا
خفولا2
خفولاح
خکاشا
خکاشا4
خکاوه
خکاوه2
خکاوه4
خکرمان
خکرمان2
خکرمان4
خلیبل
خلیبل4
خودکفا
خودکفا2
داده فن آوا4
دارا
دارا2
دارا4
داراب
داراب2
داراب4
دارابح
داریک
داریک2
داریک4
داریوش
داریوش2
داریوش4
داوه
داوه4
دبالک
دبالک2
دبالکح
دتوزیع
دتوزیع4
دتوزیعح
دتولید
دتولید2
دتولید4
دتولیدح
دتهران‌
دحاوی
دحاوی2
ددانا
ددانا4
درهآور
درهآور4
درهآورح
دزفول
دزفول2
دسانکو
دسانکو2
دسانکو4
دسانکوح
دشیری
دشیری2
دشیریح
دقاضی
دقاضی2
دقاضی4
دقاضیح
دکپسول
دکپسول4
دکپسولح
دماوند
دماوند2
دماوند2
دماوند4
دماوند4
دومینو4
دهدشت
دهدشت2
دهدشت4
دهدشتح
دهدشتح4
دی
دی2
دی4
دیح
دیزل04
ذوب
ذوب تبعی9912
ذوب2
ذوب4
رافزا
رافزا2
رافزا4
رایان
رایان2
ربوتا
رشد
رشد2
رشد4
رفاه
رفاه4
رفاه96
رماس
رماس2
رنیک
رنیک2
رنیک4
رنیکح
رویش
رویش4
رهن0104
رهن01042
رهن9704
رهن97042
ریشمک
ریشمک2
ریل1401
ریل14012
زاگرس
زاگرس2
زاگرس4
زبینا
زبینا2
زبینا4
زدشت
زدشت2
زدشت4
زرند4
زرین
زرین2
زرین4
زشریف
زشریف2
زشریف4
زشگزا
زشگزا2
زشگزا4
زعیم4
زغالسنگ البرز4
زفکا
زفکا2
زفکا4
زفکاح
زقیام
زقیام2
زقیام4
زقیامح
زکشت
زکشت2
زکشت4
زگلدشت
زگلدشت2
زگلدشت4
زگلدشتح
زماهان
زماهان2
زماهان4
زملارد
زملارد2
زملارد4
زملاردح
زنجان
زنجان2
زنجان4
زنجانح
زنجانح2
زنجانح4
زنگان
زنگان2
زنگان4
زنگانح
ساذری
ساذری4
ساذریح
ساروج
ساروج
ساروج2
ساروج2
ساروج4
ساروجح
ساما1
ساما12
ساما14
سامان
سامان2
سامان4
سامانح
ساوه
ساوه2
ساوه4
سایرا
سایرا2
سایرا4
ساینا
ساینا2
ساینا4
سآذر4
سباقر
سباقر4
سباقرح
سبحان
سبحان2
سبحان4
سبحانح
سبزوا
سبزوا2
سبزوا4
سپرده
سپرده
سپرده2
سپرده4
سپرمی
سپرمی2
سپهر
سپهر
سپهر2
سپهر4
سپیدار
سپیدار2
سپیدار4
سپیدما
سپیدما2
سپیدما4
سجام
سجام2
سجام4
سجامح
سخا1
سخا2
سخاب2
سخاب22
سخاب3
سخاب32
سخاب4
سخاب42
سخاب5
سخاب52
سخاب6
سخاب62
سخاب7
سخاب72
سخاب74
سخند
سخند2
سخند4
سخواف
سخواف2
سخوافح
سدبیر
سدبیر2
سدبیر2
سدبیرح
سرامیک البرز4
سرچشمه
سرچشمه
سرچشمه2
سرچشمه2
سرچشمه4
سرچشمهح
سرچشمهح
سرچشمهح2
سرمایه لقمان4
سعدی
سغدیر
سغدیر2
سغدیر4
سفارود
سفارود2
سفاسی
سفاسی2
سفیروز4
سکاب
سکابح
سکابح4
سکارآفرین4
سکارون
سکارون2
سکرد98
سکرد982
سلار
سلار2
سلارح
سلامت1
سلامت12
سلامت2
سلامت22
سلامت3
سلامت32
سلامت4
سلامت42
سلامت5
سلامت52
سلامت6
سلامت62
سلامت64
سلیم4
سمایه
سمایه
سمایه4
سمایهح
سمتاز
سمتاز2
سمتاز4
سمگا
سمگا1ت.ف0104
سمگا2
سمگا2ت.ف0104
سمگا4
سمگاح
سمگاح2
سمگاح4
سنگ آهن4
سنندج2
سنندج4
سنوین
سنوین2
سنوین4
سنوینح
سنوینح4
سوپر ظرفشویی4
سورین
سوسیس ماهی4
سیراف4
سیرجان4
سیستم
سیستم2
سیمرغ2
سیناد
سیناد2
شاروم
شاروم4
شاوان
شاوان2
شاوان4
شبصیر
شبصیر2
شبصیر4
شپاس
شپاس ت.ف0011
شپاس ت.ف0103
شپاس2
شپاس4
شپاسح
شپاها
شپترو
شپترو2
شپتروح
شپلی
شپلی4
شتران
شتران2
شتران4
شترانح
شتوکا
شتوکا2
شتوکا4
شتوکاح
شتولی
شتهران
شجم
شجم
شجم2
شجم2
شجم4
شجمح
شجمح2
شراز
شراز2
شراز4
شرانل
شرانل2
شرانل4
شرانلح
شرق
شرق1400
شرنگی
شرنگی2
شرنگی4
شزنگ
شزنگ2
شساخت
شساخت2
شساخت4
شستا001
شستا0012
شستا002
شستا003
شستا0032
شستا004
شستا0042
شستا005
شستا0052
شستا991
شستا9912
شستا992
شستا9922
شستا993
شستا994
شستا9942
شستان
شستان03
شستان2
شسم
شسم2
شصدف
شصدف4
شصدفح
شصفها
شصفها2
شصفها4
شغدیر
شغدیر2
شغدیر4
شفارا
شفارا2
شکام
شکام2
شکبیر
شکبیر2
شکبیر4
شکف
شگامرن
شگامرن2
شگویا
شگویا2
شگویا4
شگویات.ف0104
شلرد
شلرد02
شلرد022
شلرد2
شلرد4
شلردح
شلردح2
شلیا
شلیا
شلیا2
شلیا4
شمشاد4
شمواد
شوش
شوش2
صامیا
صامیا2
صامید
صامید2
صایان1
صایان12
صایتل
صایتل2
صایتل2
صایتل22
صایتل24
صایتل4
صایند
صایند2
صایند4
صبا
صبا1401
صبا14012
صبا1404
صبا14042
صبا14044
صبا2
صبا4
صباح
صبصیر
صبصیر2
صبوتا2
صپارس
صپارس2
صپارس4
صچاد
صچاد2
صچاد4
صخابر
صخابر2
صدانا
صدانا2
صدانا98
صدانا982
صسکن
صسکن2
صشرق99
صغرب
صغرب4
صکاشی
صکاشی2
صگلوکز
صگلوکز2
صمپنا
صمپنا2
صمپنا2
صمپنا22
صمپنا24
صمپنا4
صمگا
صمگا2
صنایع امید4
صنایع شیر4
صنایع گلستان4
صنم
صنم2
صنم4
صینا1
ضاریا1200
ضاریا1203
ضاریا1204
ضاریا1205
ضاریان1000
ضاریان1001
ضاریان1002
ضاریان1003
ضاریان1004
ضاریان1200
ضاریان1202
ضاریان1204
ضتوسن1101
ضتوسن1103
ضحافرین1200
ضحافرین1202
ضحافرین1203
ضحافرین1204
ضحافرین1205
ضداریوش900
ضداریوش902
ضداریوش903
ضداریوش904
ضذوب900
ضذوب901
ضذوب902
ضذوب903
ضذوب904
ضذوب905
ضذوب906
ضذوب907
ضزاگرس1200
ضزاگرس1203
ضزاگرس1205
ضزاگرس1206
ضشپلی907
ضشراز1200
ضشراز1201
ضشراز1203
ضشراز1204
ضشگویا1200
ضشگویا1201
ضشگویا1202
ضشگویا1203
ضشگویا1204
ضشگویا1206
ضفرابورس1000
ضفرابورس1001
ضفرابورس1002
ضفرابورس1003
ضفرابورس1005
ضفرابورس1200
ضفرابورس1206
ضفرابورس1211
ضفزر906
ضکاریس300
ضکاریس301
ضکاریس302
ضکاریس303
ضکاریس304
ضکاریس600
ضکاریس900
ضکاریس901
ضکاریس902
ضکاریس903
ضوسپهر301
ضوسپهر302
ضوسپهر303
ضوسپهر304
ضوسپهر305
ضوسپهر307
ضوسپهر308
ضوسپهر309
ضوسپهر600
ضوسپهر601
ضوسپهر602
ضوسپهر603
ضوسپهر604
ضهم وزن900
ضهم وزن901
ضهم وزن902
ضهم وزن903
طتوسن1104
طحافرین1207
طحافرین1208
طذوب902
طذوب903
طذوب904
طکاریس301
طکاریس304
طکاریس903
علامت تبرک4
علامت عالیس4
عمران تکلار4
غبهار
غبهار2
غبهار4
غپآذر
غپآذر4
غپونه
غپونه
غپونه2
غپونه4
غدیر05
غدیر052
غدیر054
غدیس
غدیس2
غدیس4
غرب05
غسنیم2
غسنیمح
غسنیمح2
غشوکو
غشوکو2
غشوکوح
غشهداب
غشهداب
غشهداب2
غشهداب4
غشهدابح
غصینو
غصینو
غصینو2
غصینو2
غفارس
غفارس4
غگز
غگز2
غگلپا
غگلپا2
غگلپا4
غگلستا
غگلستا2
غگلستا4
غگیلا
غگیلا4
غمینو
غمینو2
غمینوح
غناب
غناب2
غنیلی
غنیلی2
غنیلی4
غنیلیح
غنیلیح2
غویتا
غویتا
غویتا2
غویتا2
غویتاح
غویتاح
غیرصنعتی 4
غیوان
غیوان2
فافزا
فافزا2
فافزا4
فافزاح
فافق
فافق4
فالوم
فالوم2
فالوم4
فالومح
فاهواز
فاهواز2
فاهوازح
فبستم
فبستم4
فبیرا
فبیرا4
فتربت2
فتربتح
فتربتح2
فتوسا
فتوسا4
فجوش
فجهان
فجهان4
فجهانح
فرابورس
فرابورس
فرابورس2
فرابورس2
فرابورس4
فرابورس4
فراز
فراز2
فراز4
فروسیل
فروسیل4
فروی
فروی2
فزر
فزر2
فزر4
فزرین
فزرین2
فزرین2
فزرین4
فزرینح
فسا
فسا2
فسا4
فساح
فسدید
فسلیر
فسلیر4
فسلیرح
فغدیر
فغدیر2
فغدیر4
فکمند
فگستر
فگستر4
فگسترح
فلات
فلات2
فلات4
فلاتح
فماک
فماک2
فن آوا
فن آوا کارت4
فن آوا2
فن آواح
فن آواح2
فنابا
فنابا4
فناوا کارت4
فنرژی
فنرژی2
فنرژی4
فنفت
فنفت4
فنفتح
فوکا
فوکا2
فوکا4
فولاد تربت4
فولاد97
فولای
فولای2
فولای4
فولایح
فیلتر شیکونین4
فین استارز4
قاروم
قاروم2
قاروم4
قاسم
قاسم2
قاسمح
قتربت
قتربت
قتربت2
قتربت4
قتربتح
قجام
قجام2
قجام4
قجامح
قچار
قچار4
قرن99
قرن992
قشرین
قشرین2
قشم4
قشیر
قشیر4
قشیرح
قم971
قم9712
قم972
قم9722
قم973
قم9732
قنقش
قیستو
قیستو4
کابگن
کارا
کارا2
کارا4
کاریز
کاریس
کاریس2
کاریس4
کازرو
کازرو4
کازروح
کازروح2
کازروح4
کاسپین
کاسپین2
کاسپین4
کاسپینح
کاصفا4
کالا1
کالا12
کالا2
کالا22
کالا3
کالا32
کالا4
کالا42
کالای پتروشیمی 4
کامیاب
کامیاب2
کایتا
کایتا‌2
کایتا‌4
کایتاح
کایزد
کایزد4
کایگچ
کباده
کباده2
کباده4
کپاناح
کپرور
کپرور2
کپرور4
کپرورح
کتوکا
کتوکا2
کتوکا4
کتوکاح
کتوکاح4
کرانه99
کرانه992
کرج97
کرج972
کرمان
کرمان خودرو
کرمان00
کرمان002
کرمان02
کرمان022
کرمان03
کرمان2
کرمان39
کرمان4
کرمان98
کرمان982
کرونا1
کرونا12
کرونا2
کرونا22
کزغال
کزغال2
کزغال4
کزغالح
کشرق
کشرق2
کشرق4
کصدف
کصدف2
کصدف4
کفرآور
کفرآور4
کفرآورح
کقزوی
کقزوی2
کقزوی4
کگهر
کگهر2
کگهر4
کگهرت.ف0203
کگهرح
کگهرح2
کلر
کلر2
کلر4
کمان
کمرجان
کمرجانح
کمینا
کمینا2
کمینا4
کمیناح
کنور
کنور4
کنورح
کنیلو
کوثر
کوثر
کوثر2
کوثر4
کوثر4
کوثرح
کوثرح
کورز
کورز2
کورش99
کورش992
کهرام
کی بی سی
کی بی سی2
کی بی سی4
کی بی سیح
کیا
کیا2
کیسون
کیسون2
کیسون4
کیسونح
کیسونح2
کیش0211
کیش1402
کیش14022
کیمیا
کیمیا2
گام010813
گام0108134
گپارس
گپارس2
گدنا
گدنا2
گدنا4
گردش95
گردش952
گشان
گکوثر
گکوثر2
گکوثر4
گکیش
گکیش2
گکیشح
گلسار4
گلگهر1
گلگهر12
گنبد
گنجین
گنجین2
گنجین4
گنجینه
گنجینه2
گنجینه4
گندم2
گندم22
گندم24
گندم9707
گندم97072
گندم97074
گنگین
گنگین
گنگین2
گنگین4
گولان
گوهران
گوهران2
گوهرانح
گهر1
گهر12
لازما
لازما2
لپیام
لپیام2
لخانه
لخانه4
لخانهح
لطیف
لطیف4
لکما
لکما2
لکما4
لوتوس99
لوتوس992
لیدکو4
لیوان دردار4
مادیرا
مادیرا2
مادیرا4
مادیرا4
مادیراح
مارون
مارون ت.ف0010
مارون2
مارون4
ماریناسان05
ماست غنی شده4
ماهان
ماهان01
ماهان2
ماهان22
ماهان99
ماهان992
مبین011
مبین0112
مبین012
مبین0122
مبین013
مبین0132
مبین014
مبین0142
مبین015
مبین0152
مبین016
مبین0162
مجد2
مجد22
مجد24
مخازن پتروشیمی4
مدیر
مدیر2
مدیر4
مدیریت
مدیریت سبا4
مدیریت2
مدیریت4
مراز1
مراز12
مراز14
مراز2
مراز22
مراز24
مروارید
مروارید2
مسکن شمالغرب4
مسکن1
مسکن12
مسکن94
مشهد9612
مشهد96122
مشهد96124
مشهد971
مشهد9712
مشهد972
مشهد9722
مشهد973
مشهد9732
معیار
معیار 2
معیار 4
مفاخر
مفاخر2
مفاخر4
مفتاح4
ممسنی
ممسنی2
ممسنی4
ممسنیح
ممسنیح4
موج تامین4
مهان01
مهان014
مهان02
مهان024
میدکو
میدکو2
میدکو4
میدکوح
میدکوح2
میدکوح4
میهن
میهن2
میهن4
میهنح
نارنج
نارنج2
نبروج
نبروج4
نتوس
نسیم
نسیم4
نشار
نشان
نطرین
نطرین2
نفت قشم4
نوآور
نوآور4
نوریل02
نوسازی صنایع4
نوین
نوین
نوین2
نوین2
نوین4
نوین4
نوینح
نیرو
نیرو2
نیرو4
نیروح
نیروگاه دز4
نیروگاه فارس4
واحصا
واحصا2
واحیا
واحیا2
وارس
وارس2
وارس4
وارسح
وامیر
وامین
وامین4
وایرا
وایرا2
وایرا4
وایران
وایران4
وآتوس
وآتوس2
وآتوس4
وآداک
وآداک2
وآرمان
وآرین
وآرین2
وآرین4
وآرینح
وآرینح2
وآرینح4
وآفر
وآفر2
وآفری
وآفری2
وآفری4
وآفریح
وآوا
وآوا2
وآوا4
وآیند
وآیند
وآیند2
وآیند4
وآیندح
وآیندح2
وبرق
وبرق4
وپسا
وپسا2
وپسا4
وپویا
وپویا2
وپویا4
وپویاح
وتعاون
وتعاون
وتعاون2
وتعاونح
وتعاونح
وتعاونح4
وثامن
وثخوز
وثخوز2
وثنو
وثنو2
وثنو4
وثنوح
وثوق
وثوق2
وثوق4
وثوقح
وجامی
وجامی2
وجامی4
وحافظ
وحافظ2
وحافظ4
وحافظح
وحکمت
وحکمت2
وخاور
وخاور
وخاور2
وخاور4
ودانا
ودانا2
ودانا4
وداناح2
ودی
ودی2
ودی4
ودیح
ودیح2
ودیح4
ورازی
ورازی2
ورازی4
ورازیح
ورفاه4
وزمین
وزمین
وزمین2
وزمین2
وزمین4
وزمین4
وزمینح
وزمینح2
وزمینح4
وسالت
وسالت2
وسالت4
وسبحان
وسبحان2
وسبحان4
وسپهر
وسپهر2
وسپهر4
وسدید
وسدید2
وسدید4
وسرمد
وسرمد
وسرمد2
وسرمد4
وسرمدح
وسرمدح4
وسنا
وسنا4
وسناح
وسین
وسین2
وسین4
وسینح
وشمال
وشمال2
وشمال4
وشمالح
وشهر
وشهر2
وشهر4
وفتخار
وفتخارح
وفردا
وقوام
وقوام2
وقوام4
وقوامح
وقوامح
وکادو
وکادو2
وکادوح
وکاسپی4
وکبهمن
وکبهمن4
وکوثر
وکوثر
وکوثر
وکوثر2
وکوثر2
وکوثر4
وکوثر4
وکوثرح
وگردش
وگردش
وگردش2
وگردش2
وگردش4
وگردشح
وگردشح
وگردشح2
وگردشح2
وگردشح4
وگردشح4
وگستر
وگستر2
وگستر4
وگسترح
ولانا
ولانا2
ولبهمن
ولبهمن2
ولبهمنح
ولبهمنح2
ولتجار
ولتجار2
ولتجار4
ولتجارح
ولراز
ولراز2
ولراز4
ولرازح
ولشرق
ولشرق2
ولشرقح
ولقمان
ولقمان2
ولقمان4
ولقمانح
وما
وما2
وما4
وماح
وماح2
ومدکو1
ومدکو12
ومدکو14
ومدکو2
ومدکو22
ومشان
ومعلم
ومعلم2
ومعلم4
وملت
وملل
وملل
وملل تبعی9912
وملل2
وملل2
وملل4
وملل4
ومللح
ومللح
ومللح2
ومهان
ومهان ت.ف0109
ومهان2
ومهان4
ومهر
ومهر2
ومهر4
ونچر
ونچر4
ونور
ونور
ونور4
وهامون
وهامون2
وهامون4
وهامونح
وهنر
وهنر2
وهنر4
وهنر-پذیره
وهور
وهور2
وهورح
وهورح2
ویسا
ویسا2
ویسا4
ویستا
ویستا2
ویستا4
ویسرو
ویسرو4
هبزاگرس0204
هبساما0302
هجرت
هجرت2
هجرت2
هجرت4
هجرتح
هرمز
هرمز2
هرمز4
هرمزخ3
هرمزف2
هرمزف3
هرمزف4
هفردا
هم وزن
هم وزن2
همارون0111
همارون0209
همراه
همراه4
هوایی سامان4
هوگردش0201
یارا
یارا2
ردیفعنواننمادنام شرکتتاریخپیوست ها
1 خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 شصفهاپتروشیمی اصفهان1401/04/12 21:56:17
2 خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 شصفهاپتروشیمی اصفهان1401/04/12 21:47:57
3 گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 حخزرکشتیرانی دریای خزر1401/04/12 21:25:15
4 صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده) حخزرکشتیرانی دریای خزر1401/04/12 21:09:49
5 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت کشتیرانی مازندران) حخزرکشتیرانی مازندران1401/04/12 20:57:14
6 توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده قچارفرآورده های غذایی و قند چهارمحال1401/04/12 19:18:54
7 تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد بند 7 ماده 13مکرر2 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران شستانصنایع پتروشیمی گلستان1401/04/12 18:35:20
8 تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد بند 7 ماده 13مکرر2 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران آبینکشت وصنعت آب شیرین1401/04/12 18:27:59
9 تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 فروسیلفروسیلیسیم خمین1401/04/12 18:25:01
10 خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 فروسیلفروسیلیسیم خمین1401/04/12 18:10:28
12345678910...
تعداد رکورد:
ارزش بازار فرابورس ایران
گزارشی از همه صنایع
زراعت و خدمات وابسته
پرورش محصولات و باغبانی
کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته
پرورش حیوانات
کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی
پرورش طیور
پرورش حیوانات وتولید سایر محصولات حیوانی
فعالیتهای حمایتی تولید محصولات
جنگلداری و ماهیگیری
جنگل شناسی و دیگر فعالیتهای جنگلداری
استخراج زغال سنگ
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
استخراج نفت خام وگاز طبیعی
خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف
استخراج کانه های فلزی
استخراج آهن
استخراج کانه فلزی غیرآهن
استخراج سایر کانه های فلزی
استخراج سایر معادن
استخراج سنگ، ماسه و خاک رس
استخراج کانه های شیمیایی و کود
حذف شده- فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی
پردازش و نگهداری ماهی و محصولات مرتبط
پردازش و نگهداری میوه و سبزی
گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی
گروه تولید لبنیات
گروه تولید حبوبات
گروه تولید نشاسته و محصولات وابسته
گروه تولید خوراک آماده دام
گروه تولید نان و محصولات وابسته
گروه تولید شکر
گروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینیجات
تولید سایر محصولات غذایی
گروه تولید جو و مااشعیر
تولید نوشابه و آب معدنی
منسوجات
آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی
تولید محصولات نساجی به غیر از پوشاک
تولید و فروش فرش و قالی
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
تولید کفش
سایر محصولات چرمی
محصولات چوبی
تولید تخته چند لا و سایر تخته ها
تولید دیگر محصولات چوبی
محصولات کاغذی
تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
تولید سایر محصولات کاغذ و مقوا
انتشار، چاپ و تکثیر
چاپ
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
سایر فراورده های نفتی و سوختی
حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن
گروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
حشره کش و سایر محصولات شیمیایی کشاورزی
تولید رنگ، بتونه، جوهر و پوشش های مشابه
گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
گروه تولید سایر محصولات شیمیایی
گروه تولید نخهای مصنوعی
لاستیک و پلاستیک
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
تولید سایر محصولات لاستیکی
تولید محصولات پلاستیکی
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
تولید قطعات و بردهای الکترونیکی
تولید رایانه و تجهیزات جانبی
گروه تولید سرامیک غیرساختمانی
گروه تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تولید سیمان ، آهک و گچ
تولید محصولات بتنی ، سیمانی و گچی
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
فلزات اساسی
تولید آهن و فولاد پایه
تولید فلزات گرانبهای غیرآهن
ریخته گری آهن و فولاد
استخراج سایر فلزات اساسی
ساخت محصولات فلزی
تولید محصولات فلزی ساختمانی
تولید مخزن و محفظه فلزات
تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی
ساخت ابزارهای دستی پرقدرت
تولید کارد و چنگال، ابزار دستی و عمومی
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
ماشین آلات و تجهیزات
تولید موتور و توربین
تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه
تولید یاتاقان، دنده و اجزای هدایتی
تولید اجاق، کوره و مشعل کوره
تولید تجهیزات بالابر و جابجایی
تولید سایر ماشین آلات عمومی
تولید ماشین آلات کشاورزی و باغبانی
تولید ابزارهای ماشینی
تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان
تولید ماشین آلات نساجی و چرم سازی
تولید وسایل خانگی
تولید سایر ماشین آلات و تجهیزات
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
تولید موتورها، مولدها و مبدلهای الکتریکی
تولید تجهیزات توزیع و کنترل برق
تولید سیم و کابل عایق
تولید انباره، پیل و باتری ساده
تولید لامپ برقی و تجهیزات روشنایی
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
فرستنده رادیو، تلویزیون و تلفن و تلگراف
گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته
ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری
وسایل اندازه گیری غیر از کنترل صنعتی
خودرو و ساخت قطعات
تولید وسایل نقلیه موتوری
ساخت بدنه وسایل نقلیه موتوری ساخت تریلر
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری
سایر تجهیزات حمل و نقل
ساخت و تعمیر کشتی
تولید موتوسیکلت
مبلمان و مصنوعات دیگر
تولید سایر موارد
قند و شکر
تولید شکر
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
شرکتهای صنعتی چند رشته ای
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم
تامین بخار و آب گرم
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
پرورش و نگهداری ماهی و محصولات ماهی
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
تولید روغن های حیوانی و نباتی
تولید لبنیات
تولید حبوبات
تولید نشاسته و محصولات وابسته
تولید خوراک آماده دام
تولید نان و محصولات وابسته
تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات
تولید سایر محصولات غذایی
تولید جو و ماءالشعیر
تولید نوشیدنی و آبمیوه
زیر گروه سایر محصولات غذایی
مواد و محصولات دارویی
تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
تولید سایر محصولات دارویی
محصولات شیمیایی
تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
تولید حشره کش و سایر محصولات شیمیایی
تولید رنگ، بتونه، جوهر
تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی
تولید سایر محصولات شیمیایی
تولید نخ های مصنوعی
تولید محصولات شیمیایی دیگر
پیمانکاری صنعتی
ساختمان و مهندسی عمران
پیمانکاری طرح های صنعتی
مدیریت پسماند
سایر فعالیت های پیمانکاری
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد
عمده فروشی تجهیزات وقطعات الکترونیکی
تجارت عمده فروشی غیر تخصصی
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره
خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی
کاشی و سرامیک
تولید گل و سرامیک ساختمانی
تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
فروش وسائط نقلیه
فروش قطعات یدکی لوازم الحاقی وسایل نقلیه
حمل و نقل هوایی
حمل و نقل هوایی مسافر
حمل و نقل هوایی با برنامه زمانی
انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل
فعالیتهای خدماتی وابسته به حمل و نقل آبی
فعالیتهای خدماتی وابسته حمل ونقل هوایی
سیمان، آهک و گچ
تولید سیمان، آهک و گچ
تولید بتون
سایر محصولات کانی غیرفلزی
تولید شیشه
تولید سرامیک غیرساختمانی
تولید محصولات سرامیکی نسوز
تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ
تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی
هتل و رستوران
هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
کاربردهای تجاری اداری فرهنگی و گردشگری
فعالیت خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها
سرمایه گذاریها
سایر واسطه های مالی
بانکها و موسسات اعتباری
سایر واسطه های پولی
سایرواسطه های مالی
سایر واسطه گریهای مالی
لیزینگ مالی
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
خدمات حمل و نقل دریایی
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده
حمل و نقل بار زمینی
حمل و نقل آبی
حمل و نقل دریایی وحمل ونقل درآبهای ساحلی
سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
جابجایی محموله
حذف-سایر فعالیت های پشتیبانی و حمل و نقل
مخابرات
مخابرات
واسطه‌گری‌های مالی و پولی
سایر واسطه های پولی
لیزینگ مالی
سایر واسطه های مالی
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
بیمه زندگی
بیمه غیرزندگی
فعالیتهای مالی و اجرائی
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
اداره ی بازارهای مالی
فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار
بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
صندوق سرمایه گذاری مختلط
صندوق سرمایه گذاری در سهام
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
صندوق های زمین و ساختمان
صندوق های پروژه
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
صندوق سرمایه گذاری خصوصی
صندوق س. صندوق در صندوق
اوراق تامین مالی
صکوک اجاره
صکوک مرابحه
صکوک استصناع
اوراق رهنی
صکوک تجاری اسلامی
اوارق مشارکت دولتی
اوراق مشارکت شهرداری ها
اوراق گواهی اعتبار مولد
اوراق مشارکت بخش خصوصی
اوراق مشارکت دولتی بدون ضمانت دولت
اوراق مشارکت منتشره بانکها
گواهی سپرده عام
گواهی سپرده خاص
اسناد خزانه اسلامی
اوراق تسویه خزانه
اوراق اجاره دولتی با ضمانت دولت
اوراق اجاره دولتی بدون ضمانت دولت
اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت
اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت دولتی با ضمانت دولت
اوراق منفعت خصوصی
تامین مالی جمعی
صکوک خرید دین
انبوه سازی، املاک و مستغلات
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
پیمانکاری املاک و مستغلات
سایر فعالیت های املاک و مستغلات
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی
تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
سایر فعالیت های رایانه ای
مشاوره و تهیه نرم افزار
اطلاعات و ارتباطات
خدمات ارزش افزوده
خدمات فنی و مهندسی
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
آزمایش و تحلیل فنی
سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
اوراق بهادارشرکت س.خ مبتنی بردارایی فکری
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
حق بهره برداری اوراق مبتنی بردارایی فکری
فعالبت های اجاره و لیزینگ
اجاره و لیزینگ وسائط نقلیه موتوری
فعالیت پشتیبانی اجرائی اداری وحمایت کسب
فعالیت حمایت از مشاغل دیگر
فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
فعالیت های هنری
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
فعالیتهای ورزشی
فعالیت های باشگاه های ورزشی
گروه اوراق غیرفعال
اوراق غیرفعال
شاخص
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
  دیدگاه شما