به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
6
تیر
1398
اطلاعیه های کدال
از تاریخ تا تاریخ
نماد
همه موارد
اعتضاد غدیر4
کاغذ مراغه4
اپرداز
اپرداز2
اپرداز4
اتکام
اتکام2
اتکامح
اتکای
اتکای
اتکای2
اتکای2
اتکای4
اتکایح
اجاد1
اجاد12
اجاد21
اجاد212
اجاد22
اجاد222
اجاد23
اجاد232
اجاد24
اجاد242
اجاد25
اجاد252
اجاد26
اجاد262
اجاد27
اجاد3
اجاد32
اجاد34
اجاد41
اجاد42
اجاد422
اجاد424
اخزا1
اخزا10
اخزا104
اخزا11
اخزا112
اخزا11خ2
اخزا11خ3
اخزا11خ4
اخزا11ف2
اخزا11ف3
اخزا11ف4
اخزا2
اخزا22
اخزا3
اخزا32
اخزا4
اخزا42
اخزا44
اخزا5
اخزا52
اخزا54
اخزا6
اخزا601
اخزا6012
اخزا602
اخزا6022
اخزا6024
اخزا603
اخزا6032
اخزا6034
اخزا604
اخزا6042
اخزا605
اخزا6052
اخزا6054
اخزا606
اخزا6062
اخزا607
اخزا6072
اخزا6074
اخزا608
اخزا6082
اخزا6084
اخزا609
اخزا6092
اخزا6094
اخزا610
اخزا6102
اخزا6104
اخزا611
اخزا6112
اخزا612
اخزا6122
اخزا6124
اخزا613
اخزا6132
اخزا6134
اخزا614
اخزا6142
اخزا615
اخزا62
اخزا621
اخزا622
اخزا623
اخزا6232
اخزا6234
اخزا624
اخزا6242
اخزا6244
اخزا7
اخزا701
اخزا7012
اخزا702
اخزا7022
اخزا703
اخزا7032
اخزا7034
اخزا704
اخزا7042
اخزا7044
اخزا705
اخزا7052
اخزا706
اخزا7062
اخزا7064
اخزا707
اخزا7074
اخزا708
اخزا7082
اخزا709
اخزا7092
اخزا710
اخزا711
اخزا7112
اخزا712
اخزا7122
اخزا713
اخزا7132
اخزا7134
اخزا714
اخزا715
اخزا716
اخزا717
اخزا718
اخزا7182
اخزا72
اخزا720
اخزا721
اخزا7212
اخزا722
اخزا7222
اخزا723
اخزا7232
اخزا74
اخزا8
اخزا82
اخزا84
اخزا9
اخزا92
اخزا94
ارشک4
ارفع
ارفع2
ارفع4
ارفعح
اروند01
اروند02
اروند03
اروند04
اروند042
اروند05
اروند06
اروند07
اروند072
اروند08
اروند082
اروند09
اروند10
اروند11
اروند112
استارتر دیجیتال4
اشاد1
اشاد10
اشاد102
اشاد104
اشاد12
اشاد14
اشاد2
اشاد3
اشاد32
اشاد34
اشاد4
اشاد42
اشاد44
اشاد5
اشاد52
اشاد54
اشاد6
اشاد62
اشاد64
اشاد7
اشاد72
اشاد74
اشاد8
اشاد82
اشاد84
اشاد9
اشاد92
اشاد94
اطلس
اطلس2
اطلس4
اعتصام4
اعتلا
اعتلا2
اعتلا4
اعتلاح
اعتماد
اعتماد2
اعتماد4
افاد1
افاد12
افاد14
افاد2
افاد24
افرا
افرا2
افرا4
افراح
البرز02
البرز022
الماس
الماس2
امید99
امید992
انرژی سپهر4
انرژی1
انرژی12
انرژی14
انرژی2
انرژی22
انرژی3
انرژی32
انرژیح1
انرژیح12
انرژیح14
انرژیح2
انرژیح3
انصا1
انصا12
انصا14
اوان
اوان2
اوصتا
اوصتا2
اوصتا4
ایران دوچرخ4
آ س پ
آ س پ2
آ س پ4
آ س پح
آبین
آتی1
آتیمس
آتیمس2
آرمان
آرمان2
آرمان4
آرمانح
آرمانح4
آرمانی
آرمانی4
آریان
آریان2
آریان4
آریانح
آریانح2
آساس
آساس2
آساس4
آسام
آسام2
آسام4
آسامید
آسامید2
آشناتک
آکورد
آکورد2
آکورد4
آگاس
آگاس2
آگاس4
آینده
آینده2
باران
باربند نرم خودرو4
بازرگانی معادن4
بالاس
بالاس4
بایکا
بایکا2
بایکا4
بپاس
بپاس2
بپاسح
بتک
بتک2
بتک4
بحکمت
بخاور
بخاور
بخاور2
بدکو
بدکو2
بدکو4
بدکوح
بدکوح2
برق آبادان4
برق مپنا4
برنا4
بزاگرس
بساما
بساما2
بساما4
بساماح
بعثت
بکهنوج
بکهنوج2
بمپنا
بمپنا2
بمپنا4
بمیلا
بمیلا2
بمیلا4
بمیلاح
بمیلاح
بمیلاح2
بنو
بنو4
بنوح
بوتان
بوتان4
بورس1
بورس12
بورس14
بورس2
بورس22
بورس24
بورس3
بورس32
بهپاک
بهپاک
بهپاکح
بیستون4
پارتا
پارتا2
پارتا4
پارتاح
پارس9607
پارس96072
پانفت1
پترو کوهدشت4
پتروباختر4
پتروشیمی تبریز4
پتروشیمی سلمان4
پتروشیمی مرجان4
پتروکاویان4
پترول
پترول
پترول2
پترول2
پترول4
پترول4
پترولح
پترولح
پترولح4
پترومروارید4
پخش
پخش2
پخش4
پخشح
پردازش اطلاعات4
پرشیا97
پرشیا972
پرشیا974
پشاهن
پشاهن4
پکویر
پلاست
پلوله
پلوله2
تابا
تابا2
تاپکیش
تاپکیش2
تاپکیش4
تامکو4
تامین سپهر4
تامین97
تامین972
تبرک
تبرک2
تبریز97
تبریز972
تپکو
تپکو4
تپمپس
تپمپسح
تپولا
تجار
تجار2
تجار4
تجارت
تجارت2
ترازوی هوشمند4
تراک
تراک2
تست1
تسه8907
تسه89072
تسه8908
تسه89082
تسه8909
تسه89092
تسه8910
تسه89102
تسه8911
تسه89112
تسه8912
تسه89122
تسه9001
تسه90012
تسه9002
تسه90022
تسه9003
تسه90032
تسه9004
تسه90042
تسه9005
تسه90052
تسه9006
تسه90062
تسه9007
تسه90072
تسه9008
تسه90082
تسه9009
تسه90092
تسه9010
تسه90102
تسه9011
تسه90112
تسه9012
تسه90122
تسه9101
تسه91012
تسه9102
تسه91022
تسه9103
تسه91032
تسه9104
تسه91042
تسه9105
تسه91052
تسه9106
تسه91062
تسه9107
تسه91072
تسه9108
تسه91082
تسه9109
تسه91092
تسه9110
تسه91102
تسه9111
تسه91112
تسه9112
تسه91122
تسه9201
تسه92012
تسه9202
تسه92022
تسه9203
تسه92032
تسه9204
تسه92042
تسه9205
تسه92052
تسه9206
تسه92062
تسه9207
تسه92072
تسه9208
تسه92082
تسه9209
تسه92092
تسه9210
تسه92102
تسه9211
تسه92112
تسه9212
تسه92122
تسه9301
تسه93012
تسه9302
تسه93022
تسه9303
تسه93032
تسه9304
تسه93042
تسه9305
تسه93052
تسه9306
تسه93062
تسه9307
تسه93072
تسه9308
تسه93082
تسه9309
تسه93092
تسه9310
تسه93102
تسه9311
تسه93112
تسه9312
تسه93122
تسه9401
تسه94012
تسه9402
تسه94022
تسه9403
تسه94032
تسه9404
تسه94042
تسه9405
تسه94052
تسه9406
تسه94062
تسه9407
تسه94072
تسه9408
تسه94082
تسه9409
تسه94092
تسه9410
تسه94102
تسه9411
تسه94112
تسه9412
تسه94122
تسه9501
تسه95012
تسه9502
تسه95022
تسه9503
تسه95032
تسه9504
تسه95042
تسه9505
تسه95052
تسه9506
تسه95062
تسه9507
تسه95072
تسه9508
تسه95082
تسه9509
تسه95092
تسه9510
تسه95102
تسه9511
تسه95112
تسه9512
تسه95122
تسه9601
تسه96012
تسه9602
تسه96022
تسه9603
تسه96032
تسه9604
تسه96042
تسه9605
تسه96052
تسه9606
تسه96062
تسه9607
تسه96072
تسه9608
تسه96082
تسه9609
تسه96092
تسه9610
تسه96102
تسه9611
تسه96112
تسه9612
تسه96122
تسه9701
تسه97012
تسه9702
تسه97022
تسه9703
تسه97032
تسه9704
تسه97042
تسه9705
تسه97052
تسه9706
تسه97062
تسه9707
تسه97072
تسه9708
تسه97082
تسه9709
تسه97092
تسه9710
تسه97102
تسه9711
تسه97112
تسه9712
تسه97122
تسه9801
تسه98012
تسه9802
تسه98022
تسه9803
تسه98032
تشتاد
تشتادح
تعاون
تفیرو
تکاپو4
تکنار
تکنارح
تلیسه
تلیسه2
تلیسه4
تلیسهح
تملی611
تملی612
تملی701
تملی702
تملی703
تملی704
تملی705
تملی706
تملی707
تملی708
تملی709
تملی710
تملی711
تملی712
تملی801
تملی802
توریل
توریل2
توریلح
توسعه
توسعه صنعت4
توسعه گردشگری 4
توسعه2
تولیددارو
تهران بتون 4
تهران1
ثاصفا
ثالوند
ثالوند2
ثالوند4
ثالوندح
ثباغ
ثباغ2
ثباغ4
ثباغح
ثپردیس
ثپردیس2
ثپردیسح
ثتران
ثتران2
ثترانح
ثتوسا
ثتوسا4
ثروتم
ثروتم2
ثروتم4
ثرود
ثرود2
ثرودح
ثزاگرس
ثشرق
ثشرق4
ثشرقح
ثعتما
ثعتما2
ثعتماح
ثعمرا
ثعمرا2
ثعمرا4
ثعمراح
ثغرب
ثغرب2
ثغربح
ثقزوی
ثقزویح
ثنام
ثنام2
ثنظام
ثنظام2
ثنور
ثنور2
ثنور4
ثنورح
جم
جم2
جم4
جمح
جوپار
جوپار2
جوپار99
جوپار992
جورا4
جهرم
جهرم2
جهرم4
جهرمح
چبسپا
چخزر4
چکاپا
چکاپا2
چکاپا4
چکارم
چکارم2
چنوپا
چنوپا2
چنوپا4
چین چین4
حاریا
حاریا2
حافظ اعتماد4
حآسا
حبندر
حبندرح
حپارسا
حپارسا2
حپارسا4
حپارساح
حخزر
حخزر2
حخزر2
حخزر4
حخزرح
حذف -آرین4
حرهشا
حرهشا2
حرهشا4
حریل
حریل02
حریل2
حریل4
حسیر
حسیر2
حسیر4
حسیرتبعی9708
حسینا
حسینا2
حسینا4
حسیناح
حفجر2
حقشم2
حکمت
حکمت
حکمت01
حکمت2
حکمت2
حکمت4
حکمت4
حکمتح
حکمتح
حکمتح2
حکمتح2
حکمتح4
حکمتح4
حکمتخ1
خارزمح
خاور
خاورمیانه
خدمات بازنشستگی4
خدمات هوایی4
خدیزل
خدیزل2
خدیزل4
خراسان
خراسان2
خراسان4
خشککن4
خصدرا
خصدرا2
خصدرا3
خصدرا4
خعمرا
خفناور
خفناور
خفناورح
خفناورح2
خفولا
خکاشا
خکاشا4
خکاوه
خکرمان
خکرمان4
خلیبل4
خودکفا
داده فن آوا4
داراب
داراب2
داراب4
دارابح
داوه
دبالک
دبالک2
دبالکح
دتولید
دتولید2
دتولید4
دتولیدح
دتهران‌
دحاوی
دحاوی2
دزفول
دزفول2
دسانکو
دسانکو2
دسانکو4
دسانکوح
دشیری
دشیریح
دقاضی
دقاضیح
دکپسول
دکپسول4
دماوند
دماوند2
دماوند2
دماوند4
دهدشت
دهدشت2
دهدشت4
دهدشتح
دهدشتح4
دی
دی2
دی4
دیح
ذوب
ذوب2
ذوب4
رایان
رایان2
ربوتا
رفاه
رفاه4
رفاه96
رویش
رویش4
رهن9704
رهن97042
ریشمک
ریشمک2
ریل1401
ریل14012
زاگرس
زاگرس2
زاگرس4
زبینا
زبینا2
زبینا4
زدشت
زدشت2
زدشت4
زرند4
زشریف
زشگزا
زشگزا2
زشگزا4
زعیم4
زغالسنگ البرز4
زفکا
زفکا4
زقیام
زقیام2
زقیام4
زکشت
زکشت4
زگلدشت
زگلدشت4
زماهان
زنجان
زنجان2
زنجان4
زنجانح
زنجانح2
زنجانح4
زنگان
زنگان4
زنگانح
ساذری
ساروج
ساروج2
ساما1
ساما12
ساما14
سامان
سامان2
سامان4
سامانح
سایرا
سایرا2
ساینا
ساینا4
سآذر4
سباقر
سباقرح
سبحان
سبحان2
سبحان4
سبحانح
سبزوا
سپرده
سپرده2
سپرده4
سپرمی
سپرمی2
سپهر
سپهر2
سپهر4
سجام
سجام2
سجام4
سجامح
سخا1
سخا2
سخاب2
سخاب22
سخاب3
سخاب32
سخاب4
سخاب42
سخاب5
سخاب52
سخاب6
سخاب62
سخاب7
سخاب72
سخاب74
سخند
سخند2
سخواف
سخوافح
سدبیر
سدبیر2
سدبیر2
سدبیرح
سرامیک البرز4
سرچشمه
سرچشمه
سرچشمه2
سرچشمه2
سرچشمه4
سرچشمهح
سرچشمهح
سرچشمهح2
سرمایه لقمان4
سعدی
سفارود
سفارود2
سفاسی
سفاسی2
سفیروز4
سکاب
سکابح
سکابح4
سکارآفرین4
سکارون
سکرد98
سکرد982
سلار
سلارح
سلامت1
سلامت12
سلامت2
سلامت3
سلامت32
سلامت4
سلامت42
سلامت5
سلامت52
سلامت6
سلامت62
سلامت64
سلیم4
سمایه
سمایه
سمایه4
سمایهح
سمتاز
سمتاز2
سمگا
سمگا2
سمگا4
سمگاح
سمگاح2
سمگاح4
سنگ آهن4
سنندج2
سنندج4
سنوین
سنوین2
سنوین4
سنوینح
سنوینح4
سوپر ظرفشویی4
سوسیس ماهی4
سیراف4
سیرجان4
سیستم
سیستم2
سیمرغ2
شاوان
شاوان4
شبصیر
شبصیر2
شبصیر4
شپاس
شپاس2
شپاسح
شپاها
شپلی
شتران
شتران2
شتران4
شترانح
شتوکا
شتوکا2
شتوکا4
شتولی
شتهران
شجم
شجم2
شجم4
شجمح
شراز
شراز2
شراز4
شرانل
شرانل2
شرانلح
شرق
شرق1400
شرنگی
شرنگی2
شزنگ
شزنگ2
شستا001
شستا0012
شستا002
شستا003
شستا0032
شستا004
شستا0042
شستا005
شستا991
شستا9912
شستا992
شستا9922
شستا993
شستا994
شستا9942
شستان
شستان2
شسم
شسم2
شصفها
شصفها2
شغدیر
شغدیر4
شفارا
شکبیر
شکبیر2
شکبیر4
شکف
شگامرن
شلرد
شلرد2
شلرد4
شلردح
شلردح2
شلیا
شلیا2
شلیا4
شمشاد4
شمواد
شوش
شوش2
صامیا
صامیا2
صامید
صامید2
صایان1
صایان12
صایتل
صایتل2
صایتل2
صایتل22
صایتل24
صایتل4
صایند
صایند2
صایند4
صبا1401
صبصیر
صبصیر2
صبوتا2
صپارس
صپارس2
صپارس4
صچاد
صچاد2
صچاد4
صخابر
صخابر2
صدانا
صدانا2
صدانا98
صدانا982
صسکن
صسکن2
صشرق99
صغرب
صغرب4
صکاشی
صکاشی2
صگلوکز
صگلوکز2
صمپنا
صمپنا2
صمپنا2
صمپنا22
صمپنا24
صمپنا4
صمگا
صمگا2
صنایع امید4
صنایع شیر4
صنایع گلستان4
صینا1
عمران تکلار4
غپآذر
غپونه
غپونه2
غدیس
غدیس2
غدیس4
غسنیم2
غسنیمح
غسنیمح2
غشوکو
غشوکو2
غشهداب
غشهداب
غشهداب2
غشهداب4
غشهدابح
غصینو
غصینو2
غفارس
غگز
غگز2
غگلپا
غگلپا2
غگلستا
غگلستا2
غمینو
غمینو2
غویتا
غویتا2
غویتاح
غیرصنعتی 4
غیوان
غیوان2
فافزا
فافزا4
فافزاح
فالوم
فالوم2
فالومح
فاهواز
فاهواز2
فاهوازح
فبستم
فبستم4
فبیرا
فبیرا4
فتربت2
فتربتح
فتربتح2
فجوش
فرابورس
فرابورس2
فرابورس4
فزرین
فزرین2
فزرین2
فزرینح
فسا
فسا2
فسا4
فساح
فسدید
فسلیر
فسلیرح
فلات
فلات2
فلات4
فلاتح
فماک
فن آوا
فن آوا کارت4
فن آوا2
فن آواح
فنابا
فناوا کارت4
فنرژی
فنرژی2
فنرژی4
فنفت
فوکا
فوکا2
فولاد تربت4
فولاد97
فولای
فولای2
فولای4
فولایح
فیلتر شیکونین4
فین استارز4
قاروم
قاروم2
قاروم4
قاسم
قاسمح
قجام
قجام2
قچار
قچار4
قرن99
قرن992
قشرین
قشم4
قشیر
قشیرح
قم971
قم9712
قم972
قم9722
قم973
قم9732
قنقش
قیستو
کابگن
کاریس
کاریس2
کاریس4
کازرو
کازرو4
کازروح
کازروح2
کازروح4
کاسپین
کاسپین2
کاسپین4
کاصفا4
کالا1
کالا12
کالا2
کالا22
کالا3
کالا32
کالا4
کالا42
کالای پتروشیمی 4
کایتا
کایتا‌2
کایتا‌4
کایگچ
کباده
کپاناح
کپرور
کپرور2
کپرور4
کپرورح
کتوکا
کتوکا4
کتوکاح
کرانه99
کرانه992
کرج97
کرج972
کرمان
کرمان خودرو
کرمان00
کرمان2
کرمان4
کرمان98
کرمان982
کشرق
کشرق2
کصدف
کصدف2
کصدف4
کفرآور
کفرآورح
کقزوی
کقزوی2
کگهر
کگهر2
کگهر4
کمرجان
کمرجانح
کمینا
کمینا2
کنور
کنور4
کنورح
کنیلو
کوثر
کوثر
کوثر2
کوثر4
کوثرح
کوثرح
کورز
کورز2
کورش99
کورش992
کهرام
کی بی سی
کی بی سی2
کی بی سی4
کی بی سیح
کیسون
کیسون2
کیسونح
کیسونح2
کیمیا
گپارس
گردش95
گردش952
گکوثر
گکوثر2
گکوثر4
گکیش
گکیش2
گکیشح
گلسار4
گلگهر1
گلگهر12
گندم2
گندم22
گندم9707
گندم97072
گندم97074
گولان
گوهران
گوهران2
گهر1
گهر12
لازما
لپیام
لپیام2
لخانه
لخانه4
لکما
لکما2
لکما4
لوتوس99
لوتوس992
لیدکو4
لیوان دردار4
مادیرا
مادیرا2
مادیرا4
مادیرا4
مارون
مارون2
مارون4
ماست غنی شده4
ماهان
ماهان01
ماهان2
ماهان22
ماهان99
ماهان992
مبین011
مبین0112
مبین012
مبین0122
مبین013
مبین014
مبین015
مبین016
مبین0162
مجد2
مجد22
مجد24
مخازن پتروشیمی4
مدیریت سبا4
مراز1
مراز12
مراز14
مراز2
مراز22
مراز24
مسکن شمالغرب4
مسکن1
مسکن12
مسکن94
مشهد9612
مشهد96122
مشهد96124
مشهد971
مشهد9712
مشهد972
مشهد9722
مشهد973
مشهد9732
معیار
معیار 2
مفاخر
مفاخر2
مفاخر4
مفتاح4
ممسنی
ممسنی4
ممسنیح
ممسنیح4
موج تامین4
میدکو
میدکو2
میدکو4
میدکوح
میدکوح2
میدکوح4
میهن
میهن2
میهن4
میهنح
نارنج
نارنج2
نتوس
نسیم
نسیم4
نشار
نطرین
نفت قشم4
نوریل02
نوسازی صنایع4
نوین
نوین
نوین2
نوین2
نوین4
نوینح
نیرو
نیرو2
نیروح
نیروگاه دز4
نیروگاه فارس4
واحصا
واحصا2
واحیا
واحیا2
وارس
وارس2
وارسح
وایرا
وایرا2
وایران
وایران4
وآتوس
وآتوس2
وآتوس4
وآداک
وآداک2
وآرمان
وآرین
وآرین2
وآرین4
وآرینح
وآرینح2
وآرینح4
وآفر2
وآفری
وآفری2
وآفری4
وآفریح
وآیند
وآیند
وآیند2
وآیند4
وآیندح
وآیندح2
وبرق
وپسا
وپسا2
وپسا4
وتعاون
وتعاون2
وتعاونح
وثامن
وثخوز
وثنو
وثنو2
وثنو4
وثوق
وثوق2
وثوق4
وثوقح
وجامی
وجامی2
وجامی4
وحافظ
وحافظ2
وحافظ4
وحافظح
وحکمت
وحکمت2
وخاور
وخاور
وخاور2
وخاور4
ودانا
ودانا2
ودانا4
وداناح2
ودی
ودی2
ودی4
ودیح
ودیح2
ودیح4
ورازی
ورازی2
ورازی4
ورازیح
وزمین
وزمین
وزمین2
وزمین2
وزمین4
وزمینح
وزمینح2
وزمینح4
وسالت
وسالت2
وسالت4
وسبحان
وسبحان2
وسبحان4
وسدید
وسدید2
وسرمد
وسرمد
وسرمد2
وسرمد4
وسرمدح
وسرمدح4
وسنا
وسناح
وسین
وسین2
وسین4
وسینح
وشمال
وشمال2
وشمال4
وشمالح
وشهر
وشهر2
وشهر4
وقوام
وقوام2
وقوام4
وقوامح
وقوامح
وکادو
وکادوح
وکاسپی4
وکوثر
وکوثر
وکوثر
وکوثر2
وکوثر2
وکوثر4
وکوثر4
وکوثرح
وگردش
وگردش
وگردش2
وگردشح
وگردشح2
وگردشح4
وگستر
وگستر2
وگستر4
ولانا
ولبهمن
ولبهمن2
ولبهمنح
ولبهمنح2
ولراز
ولراز2
ولراز4
ولشرق
ولشرق2
ولشرقح
وما
وما2
وما4
وماح
وماح2
ومدکو1
ومدکو12
ومدکو14
ومدکو2
ومدکو22
ومشان
ومعلم
وملت
وملل
وملل
وملل2
وملل2
وملل4
ومللح
ومللح
ومهر
ومهر2
ومهر4
ونور
ونور
ونور4
وهنر
وهنر-پذیره
وهور
وهور2
وهورح
وهورح2
ویسا2
هجرت2
هرمز
هرمز2
هرمز4
هرمزخ3
هرمزف2
هرمزف3
هرمزف4
هفردا
همراه
همراه4
هوایی سامان4
سایر موارد
ردیفعنواننمادنام شرکتتاریخضمایم
1 صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1398/03/31 ثعتماصندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)1398/04/04 09:12:48
2 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1398/03/31 گوهرانسرمایه گذاری توسعه گوهران امید1398/04/04 09:10:39
3 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1398/03/31 زشگزاشیر و گوشت زاگرس شهرکرد1398/04/04 09:10:22
4 تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1397/09/30(اصلاحیه) فن آواگروه فن آوا1398/04/03 19:49:21
5 افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - نامه شماره 98/402/38468 مورخ 1398/03/26 بیمه مرکزی- گروه ب) منتهی به سال مالی 1398/12/29 وسینبیمه سینا1398/04/03 19:16:31
6 معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) فن آواگروه فن آوا1398/04/03 19:12:40
7 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده) شکفکف1398/04/03 19:09:44
8 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی شده) دماوندتولید نیروی برق دماوند1398/04/03 19:03:18
9 معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره شغدیرپتروشیمی غدیر1398/04/03 18:19:53
10 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1398/03/31 مارونپتروشیمی مارون1398/04/03 17:45:19
12345678910...
تعداد رکورد:
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما