به روزرسانی :
برای ورود به سامانه سهامداران فرابورس ایران کلیک کنید
2
آبان
1397
_
   پیام ناظر بازار↫
 • ادامه پذيره نويسي واحدهاي سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري جسورانه(فنابا1) 1397-08-02 8:06:45
 • محدوديت هاي معاملاتي گواهي حق تقدم تسهيلات مسكن بانك ملي 1397-08-02 8:04:53
 • محدوديت هاي معاملاتي گواهي حق تقدم تسهيلات مسكن بانك مسكن 1397-08-02 8:04:48
 • توقف نماد (اتكاي1) - اطلاعات با اهميت گروه الف 1397-08-02 8:03:23
 • عدم تاييد معاملات در نمادهاي معاملاتي (سكرد981)،(اجاد211) 1397-08-01 14:16:08

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
 • نمادهای تحت احتیاط، مشمول فرآیند تعلیق و تعلیق شده
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1397-08-02 8:06:45 ادامه پذيره نويسي واحدهاي سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري جسورانه(فنابا1) �كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 0009/ج/97 مورخ 1397/07/23 اين شركت، صندوق سرمايه گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي (20% تأديه) در نظر دارد تعداد 49،000 واحد از واحد هاي سرمايه گذاري خود را از روز چهارشنبه مورخ 1397/07/25 لغايت روز شنبه مورخ 1397/08/05، به مدت 7 روز کاري با ارزش مبناي هر واحد سرمايه گذاري 1،000،000 ريال در نماد (فنابا1) ، از طريق بازار سوم فرابورس ايران پذيره نويسي نمايد. در اين خصوص توجه به موارد ذيل ضروري است: 1) نوع صندوق: صندوق سرمايه گذاري جسورانه 2) تعداد واحدهاي قابل پذيره نويسي:49،000 واحد 3) نحوه پذيره نويسي: معادل 20 % ارزش مبناي هر واحد سرمايه گذاري به مبلغ 200،000 ريال 4)نحوه تسويه و پاياپاي: T+2؛ 5) سفارشات خريد مي بايست مضربي از 10 واحد با رعايت حداقل حجم 1000 واحد باشد. 6) حداقل و حداکثر تعداد واحد قابل خريداري توسط هر کد معاملاتي حقيقي و حقوقي به ترتيب 1000 و 10,�000 واحد مي باشد 7) 80 درصد مابقي (معادل 800,000 ريال ) در تعهد سرمايه گذاران خواهد بود که در طول دوره سرمايه گذاري و پيرو فراخوان هاي مدير صندوق بايد ظرف مهلت تعيين شده بر اساس اميدنامه پرداخت شود. 8) با توجه به عدم تضمين سودآوري اين صندوق ها، کارگزاران مي بايست قبل از خريد واحدهاي سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري جسورانه به مشتريان خود نسبت به اخذ تائيد و امضاي «اقرارنامه و بيانيه پذيرش ريسک پذيره نويسي يا معامله واحدهاي سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي» مطابق با پيوست اطلاعيه فوق الذكر، اقدام نمايند. 9) پس از اتمام پذيره نويسي ، معاملات ثانويه اين اوراق در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران آغاز مي گردد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران �
1397-08-02 8:04:53 محدوديت هاي معاملاتي گواهي حق تقدم تسهيلات مسكن بانك ملي �كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ موارد ذيل در خصوص نمادهاي اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن بانك ملي اعلام مي‌گردد:1) اعتبار كليه اوراق تسهيلات مسكن بانك ملي (تملي) جهت نقل و انتقال (خريد و فروش) در بازار فرابورس از روز 15 ماه ذكر شده در شرح نماد به مدت 2 سال تقويمي مي باشد.2) اعتبار کليه اوراق گواهي صادره جهت اخذ تسهيلات تا يک ماه پس از توقف نماد معاملاتي آن در بازار فرابورس ايران مي باشد.3) محدوديت حجمي هر سفارش خريد(حداكثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتي اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن بانك ملي به تعداد 240 ورقه تعيين گرديده است.متقاضيان محترم جهت اطلاع ازساير جزئيات مي توانند به اطلاعيه‌ شماره 10196/ن/96 مورخ 1396/11/16 اين شرکت مندرج در سايت رسمي فرابورس ايران به نشاني www.ifb.ir مراجعه نمايند.مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران �
1397-08-02 8:04:48 محدوديت هاي معاملاتي گواهي حق تقدم تسهيلات مسكن بانك مسكن �کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، پيرو مصوبه مورخ 1394/07/28 شوراي محترم پول و اعتبار، موارد ذيل در خصوص اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن بانك مسكن اعلام مي‌گردد: 1-محدوديت زماني عدم فروش توسط خريداران در كليه نمادهاي معاملاتي اوراق تسهيلات مسكن بانك مسكن به مدت 4 ماه خواهد بود. 2-محدوديت عدم فروش توسط خريداران اوراق براي نمادهاي اوراق گواهي که فقط 4ماه تا پايان معاملات آن در بازار فرابورس ايران باقي مانده است، اعمال نخواهد شد لذا در اين مقطع زماني، نمادهاي معاملاتي تسه 9508، تسه 9509، تسه 9510 و تسه 9511 مشمول محدوديت مذکور نمي باشند. 3-در خصوص اوراق گواهي صادره بانك مسكن محدوديت ورود سفارش خريد و انجام معامله به ميزان حداکثر 160 ورقه براي هر کد معاملاتي در هر جلسه معاملاتي مي باشد. 4- متقاضيان خريد مي بايست محدوديت هاي مذکور را در خصوص ورود سفارشات خريد و معاملات انجام شده رعايت نمايند، تخطي از پيام ناظر بازار و ورود� سفارش يا خريد بيش از سقف مجاز مي تواند منجر به ابطال کليه معاملات و حذف سفارش هاي ثبت شده و ارجاع موضوع به مرجع رسيدگي به تخلفات گردد. 5-اعتبار کليه اوراق گواهي صادره جهت اخذ تسهيلات تا يک ماه پس از توقف نماد معاملاتي آن در بازار فرابورس ايران مي باشد. متقاضيان محترم جهت اطلاع ازساير جزئيات مي توانند به اطلاعيه‌هاي اين شرکت مندرج در سايت رسمي فرابورس ايران به نشاني www.ifb.ir مراجعه نمايند.مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران �
1397-08-02 8:03:23 توقف نماد (اتكاي1) - اطلاعات با اهميت گروه الف �كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (اتكاي1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت بيمه اتكايي ايرانيان متوقف شد. بديهي است نماد مذكور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتي جاري به صورت حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران �
1397-08-01 14:16:08 عدم تاييد معاملات در نمادهاي معاملاتي (سكرد981)،(اجاد211) �کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران،به اطلاع مي رساند؛ معاملات امروز سه شنبه مورخ 1397/08/01 در نمادهاي معاملاتي اوراق مشاركت سيمان كردستان (سكرد981) و اوراق اجاره شركت واسط مالي شهريور سوم (اجاد211) مورد تأييد قرار نگرفت.مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران �
X
 • فهرست نمادهای تحت احتیاط، مشمول فرآیند تعلیق و تعلیق شده
ادامه...
نماد نام شرکت وضعیت تاریخ اعمال وضعیت
شلیا شركت مواد ويژه ليا معامله تحت احتیاط 1397/07/30
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه معامله تحت احتیاط 1397/05/01
تبرک گروه كارخانجات صنعتي تبرك مشمول فرآیند تعلیق 1397/08/01
غگز گز سكه مشمول فرآیند تعلیق 1397/08/01
ودی بيمه دي مشمول فرآیند تعلیق 1397/08/01
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه الف
 • بازار پایه ب
 • بازار پایه ج
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • اختیار معامله
 • SME
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه الف
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه ب
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه ج
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اختیار معامله
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجو نماد معامله شده
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما